Subsidies
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners en organisaties kunnen online subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Subsidie aanvragen kan voor activiteiten binnen de gemeente Rotterdam. De activiteiten moeten bijdragen aan een van de beleidsdoelen.

Beleidsdoelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn vertaald naar verschillende subsidieregelingen.

Beleidsvelden

Hieronder vindt u de subsidieregelingen per beleidsveld. Leest u de informatie over de subsidieregeling goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

De gemeente vindt het belangrijk om met subsidies Rotterdam prettig en leefbaar te houden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de samen de stad vergroenen, water bergen en energie besparen.

Hieronder vindt u gemeentelijke subsidies voor het verduurzamen van de stad.

Bent u op zoek naar het complete aanbod van duurzame subsidies en leningen? Neem dan een kijkje op duurzaam010.nl.

Rotterdam wil een veerkrachtige stad zijn die vooroploopt in de nieuwe economie (digitaal, energie, circulair en inclusief). Waarin het innovatief vestigingsklimaat wordt versterkt om het verdienvermogen van de economie te waarborgen.

Om deze ambities te bereiken wordt onder meer ingezet op het versnellen van de economische transitie, versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven, het faciliteren van ruimtelijke economische ontwikkeling en de gemeentelijke dienstverlening en regelgeving.

Het beschikbaar stellen van subsidie aan ondernemers is een belangrijk instrument om deze ambities en doelstellingen te bereiken.

De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind in Rotterdam kansrijk, gezond en veilig opgroeit. Organisaties die zich inzetten voor de Rotterdamse jeugd kunnen door de gemeente ondersteund worden met subsidies.

Ondersteuning van de jeugd is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving. Hiervoor is 'Heel de stad: Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026'. Met subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Maar er is meer dan alleen onderwijs, ook de jeugdzorg, ondersteuning voor zorg-/risicoleerlingen, wijkprogrammering jeugd gericht op talentontwikkeling, zorg(preventie) en veiligheid en het verbeteren van de doorstroom naar de arbeidsmarkt dragen hier aan bij.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die (met samenwerkingspartners) stedelijke projecten aanbieden voor jongeren.

Voor de volgende producten zijn subsidies beschikbaar:

Stevige Start (onder andere JGZ)

Kansrijk opgroeien

Risicojongeren (voortijdige schoolverlaters, mentoring )

Jeugdparticipatie

Procedures

Als u een subsidie aanvraagt, dan moet hierop binnen 8 weken worden beslist. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is wordt de beslistermijn opgeschort. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn ontvangt u hierover bericht van de gemeente.

Als u niet tijdig een beschikking op uw aanvraag heeft ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een dwangsom. Om in aanmerking te komen voor een dwangsom moet u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Na ontvangst van de ingebrekestelling moet binnen twee weken alsnog een beschikking worden afgegeven. Als u dan nog steeds geen beschikking heeft ontvangen, betaalt de gemeente, voor elke dag dat zij te laat is, een bepaald bedrag. De dwangsomregeling geldt niet voor alle besluiten.

Meer informatie over de dwangsomregeling en een model voor een ingebrekestelling kunt u vinden op de pagina Dwangsom.

Rotterdam doet meer aan cultuur dan subsidies verstrekken. De stad wil graag dat meer publiek gebruikmaakt van het aanbod en dat er vernieuwende activiteiten op gang komen. De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan verschillende subsidiemogelijkheden.

Regelingen en informatie:

Als particuliere huiseigenaar kunt u soms subsidie krijgen voor het onderhoud of de verbetering van uw huis. Achterstallig onderhoud kan dan worden aangepakt met financiële steun van de gemeente.

Ook voor energiebesparende maatregelen, funderingsonderzoek en de samenvoeging van woningen is in bepaalde gevallen subsidie mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidieregelingen:

De gemeente kan scholen en instellingen die zich inzetten voor de jeugd op het Rotterdamse onderwijs ondersteunen met subsidies.

Met subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren. Van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In het 'Rotterdamse Onderwijsbeleidsprogramma Gelijke kansen voor elk talent 2019-2022' werken het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente samen op de  volgende thema’s:

 • Overgangsmomenten in het onderwijs
 • Kwaliteit en toegankelijkheid
 • Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
 • Leraren
 • Burgerschap
 • Van onderwijs naar arbeidsmarkt
 • Talentontwikkeling

Meer weten?

Meer informatie over de aan te vragen subsidies en de voorwaarden waaronder dit kan? Bekijk onderstaande pagina's:

Rotterdam draagt graag bij aan het versterken van het imago van Rotterdam als sportstad. Denk hierbij niet alleen aan het mogelijk maken van grote (top)sportevenementen. Juist ook het ondersteunen van sportverenigingen is belangrijk.

De gemeente subsidieert bijvoorbeeld:

 • investeringen in sportaccommodaties
 • bevordering van het topsportklimaat
 • activiteiten voor de doelgroepen gehandicapten en jeugd
 • initiatieven voor recreatie en natuur en milieu(educatie)

Waarom subsidie?

Met subsidies wil de gemeente de talentontwikkeling en gezondheid van Rotterdammers bevorderen. Ook wil zij de stad leefbaarder maken. De gemeente wil inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan sport- en vrijetijdsactiviteiten en het sociale aspect hiervan benadrukken. 

Hieronder ziet u welke subsidies aangevraagd kunnen worden.

De gemeente vindt het belangrijk om met subsidies de gezondheid van Rotterdamse bewoners te stimuleren. Ondersteuning van de gezondheid is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving.

Met deze subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede gezondheid van inwoners van Rotterdam.

Subsidie aanvragen met eHerkenning of DigiD

 • Vraagt u de subsidie aan als persoon, maar is de regeling alleen voor instellingen? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.
 • Instellingen loggen in met eHerkenning.
 • Bent u een intermediair? Lees hoe u kunt inloggen met eHerkenning.
 • Vanaf 1 juli 2021 logt u in met eHerkenning niveau 2 en hoger. Ook heeft u een machtiging 'Ondernemersloket EH 2' nodig. Uw middelenleverancier kan u daarbij helpen. Het gaat dan om de dienst 'Ondernemersloket EH 2'.
 • Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.
 • Logt u in met uw DigiD? Dan bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.

Subsidieloket

U begint altijd bij het subsidieloket. U kunt hier terecht voor aanvragen, uw subsidieoverzicht en het verantwoorden van uw subsidie.

 • Heeft u al een subsidienummer en wilt u nog iets inleveren? Stuur een e-mail met uw dossiernummer (subsidienummer) in het onderwerp.
 • Nadat uw aanvraag is ontvangen moet de gemeente binnen 8 weken beslissen over uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Als u is gevraagd om extra informatie over uw aanvraag te geven, dan stopt de beslistermijn tijdelijk.
 • Een beslissing op uw aanvraag ontvangt u in een brief (beschikking). In een positief besluit (verleningsbeschikking) staan de afspraken vastgelegd: het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt.
 • Als u de activiteiten heeft afgerond, dient u via het  subsidieloket uw verantwoording in. Wat u moet inleveren staat in de brief die u over uw subsidieaanvraag ontving. Na controle ontvangt u een nieuwe brief (vaststellingsbeschikking).

Hulp nodig

Wilt u weten of er voor uw idee kans bestaat om subsidie te ontvangen? Of wilt u weten of uw idee bij één van de beleidsdoelen past? Stel dan uw vraag via SubsidieHulpvraagBCO@rotterdam.nl. In het onderwerp schrijft u ‘hulpvraag subsidiemogelijkheden’.

Welke informatie hebben wij nodig:

 • een korte omschrijving van uw idee en ook het doel dat u hiermee voor ogen heeft
 • een inschatting van de kosten en inkomsten
 • als u samenwerkt: een overzicht van de samenwerkende partners

Als wij uw vraag hebben ontvangen onderzoekt een speciaal team de mogelijkheden voor subsidie binnen de gemeente Rotterdam. U ontvangt hierop altijd een antwoord.

Terugbelverzoek

U kunt ook een terugbelverzoek insturen via één van de formulieren hieronder. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Om u goed te kunnen helpen, hebben we nog wat informatie nodig.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Om u goed te kunnen helpen, hebben we nog wat informatie nodig.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Regels, wetten en formulieren

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afwikkeling van uw aanvraag, stuur dan een terugbelverzoek in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.