Subsidies
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners en organisaties kunnen online subsidie aanvragen bij gemeente Rotterdam. Subsidie aanvragen kan voor activiteiten binnen gemeente Rotterdam, die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente.

Beleidsdoelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn vertaald naar verschillende subsidieregelingen.

Beleidsvelden

Hieronder vindt u de subsidieregelingen per beleidsveld. Leest u de informatie over de subsidieregeling goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

Subsidie aanvragen

U begint altijd bij het subsidieloket, u kunt hier terecht voor aanvragen, verantwoorden of om verder te gaan waar u gebleven bent.

Voordat u start met aanvragen is het belangrijk rekening te houden met:

  • Vraagt u de subsidie aan als persoon, maar is de regeling alleen voor instellingen? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.
  • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
  • Bij subsidies heeft u rechten en plichten. Meer informatie vindt u onderaan op deze pagina bij Wet- en regelgeving.

Hoe lang duurt het?

Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn tijdelijk gestopt. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht.

Heeft u een aanvulling en al een subsidienummer? Dan kunt u de stukken e-mailen naar subsidie@rotterdam.nl met vermelding van het dossiernummer (subsidienummer).

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin worden de afspraken vastgelegd. In de verleningsbeschikking staan het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt. U weet nu hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen.

Subsidie verantwoorden (vaststellen)

Als u de activiteiten heeft afgerond, moet u online een verantwoording indienen. In deze verantwoording geeft u op wat u gedaan heeft en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de afspraken heeft voldaan en stelt de subsidie vast. U krijgt een vaststellingsbeschikking en het mogelijke restant van de subsidie wordt aan u uitbetaald.

Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximum bedrag als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet gehaald zijn.

Hulp nodig

Soms draagt een idee bij aan de doelen van de gemeente Rotterdam maar passen ze niet bij één subsidieregeling. Soms past een idee bij meer subsidieregelingen of lijkt het nergens bij te passen. Maar kan het idee niet zónder subsidie uitgevoerd worden.

Wilt u weten of er voor uw idee kans bestaat om subsidie te ontvangen? En hoe u dan een aanvraag in kunt dienen? Stel dan uw vraag via SubsidieHulpvraagBCO@rotterdam.nl. In het onderwerp schrijft u ‘hulpvraag subsidiemogelijkheden’.

Welke informatie hebben wij nodig:

  • een korte omschrijving van uw idee en ook het doel dat u hiermee voor ogen heeft
  • een inschatting van de kosten en inkomsten
  • als u samenwerkt: een overzicht van de samenwerkende partners

Als wij uw vraag hebben ontvangen onderzoekt een speciaal team de mogelijkheden voor subsidie binnen de gemeente Rotterdam. U ontvangt hierop altijd een antwoord.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afwikkeling van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met team Subsidieadministratie, telefoon 010 - 267 48 50.