Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 17 min

Meldcode

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode.

In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdzorg
 • justitie
 • gemeenten

Bekijk de film voor meer informatie:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Aanpassing meldcode

Op 1 januari 2019 veranderde de meldcode. Het is sinds die dag een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode bleven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 verviel het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het sinds 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. Benieuwd naar het afwegingskader dat voor uw beroep geldt? Ga naar de pagina Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid).

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Leg signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten feitelijk vast. Vermeld nadrukkelijk hypothesen en veronderstellingen. Maak vervolgaantekeningen als deze later worden bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als informatie van derden wordt vastgelegd.

Voor signalen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling download hieronder de signaleringskaart.

Doe de kindcheck

De kindcheck houdt in dat u in uw contacten met volwassen cliënten nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn. U doet dit bijvoorbeeld bij volwassen cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving. Of bij cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De Kindcheck helpt u om oudersignalen in kaart te brengen. Het vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren. Voor meer informatie over de kindcheck en een handleiding ga naar augeo.nl/kindcheck.

Zet een signaal in SISA

Bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling waarbij kinderen/jongeren tot 23 jaar betrokken zijn (dader en/of slachtoffer) moet een SISA-signaal afgegeven worden.

SISA is een computersysteem voor professionals vanuit de gehele regio Rotterdam. Zij kunnen hierin signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen en de best mogelijke begeleiding bieden. Voor meer informatie ga naar sisa.rotterdam.nl.

Als het gaat om signalen huiselijk geweld of kindermishandeling door een beroepskracht, meld die dan bij de leidinggevende of de directie. Dit doet u volgens de interne richtlijnen van de organisatie waar u werkt. In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.

Stap 2: Collegiale consultatie

Bespreek de signalen met een deskundige collega of binnen het interne overleg van uw instelling. Komt u er niet uit? Vraag dan advies aan Veilig Thuis. Experts van Veilig Thuis kunnen met anonieme gegevens:

 • informatie geven over signalen
 • helpen bij uw aanpak
 • helpen bij gesprekken die u met de ouders of cliënt wilt voeren.

Stap 3: in gesprek

Uw instelling gaat eerst met de cliënt en/of zijn of haar ouders in gesprek. Openheid naar de cliënt (of bij kindermishandeling: naar de ouders van het kind) is belangrijk. Sla die stap alleen over als u vreest voor de veiligheid van de cliënt of die van uw eigen medewerkers. Of wanneer de cliënt na het gesprek het contact met u zal verbreken. Of dat de cliënt met zijn/haar ouders niet meer naar de instelling zal komen.

Stap 4: Weging geweld

Met de signalen, het ingewonnen advies of het gesprek met de cliënt weegt u het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling af. Betrek daarbij ook de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Niet alleen moet er in stap 4 worden gewogen of er sprake is van huiselijke geweld en/of kindermishandeling. Ook geldt sinds 1 januari 2019 dat er volgens het afwegingskader van de betreffende beroepsgroep moet worden gewogen of er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.

Risicotaxatie-instrument

Er is een risicotaxatie-instrument huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar via Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Stap 5: Melden en hulpverlening

Als er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid is het noodzakelijk dat u een melding doet bij VTRR. Door een melding komt alle informatie bij elkaar en kunnen de verschillende acties op elkaar worden afgestemd.
Bespreek uw melding vooraf met de cliënt of ouders. Sluit aan bij feiten en gebeurtenissen en geef het aan als de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is.

Samen met VTRR kan vervolgens worden bezien of er hulpverlening ingezet dan wel gecontinueerd kan worden.

Dat kan als:

 • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren
 • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
 • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. SISA is een computersysteem. Professionals uit regio Rotterdam signaleren hierin dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar.

Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert, door het afgeven van een signaal in SISA, dat hij of zij betrokken is. Niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Verschillende signalen vanuit verschillende organisaties leiden tot een match. Bij een match stuurt SISA een e-mail naar alle betrokken professionals zodat zij met elkaar kunnen afstemmen.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen ondersteuning bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.

Het is belangrijk dat heel veel verschillende partners signaleren in SISA. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende partijen actief zijn in een gezin. Partijen die niet van elkaars betrokkenheid op de hoogte zijn. Waardoor er langs elkaar heen wordt gewerkt. Het is heel belangrijk dat alle partijen signaleren in SISA. Dus bijvoorbeeld ook huisartsen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Veilig Thuis

Voor vragen over invoering of advies over SISA kunt u contact opnemen met (010) 498 24 72, infosisa@rotterdam.nl. Of kijk op sisa.rotterdam.nl.

Wilt u advies over de meldcode en ondersteuning bij de invoering van de meldcode? Neemt u dan contact op met het Servicepunt meldcode van gemeente Rotterdam.

Het servicepunt kan u doorverwijzen naar aanbieders van trainingen over huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode. Daarnaast organiseert het Servicepunt meldcode netwerk- en themabijeenkomsten. De trainingen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die het servicepunt aan professionals aanbiedt, worden gegeven door Harten 3 en Ovora Trainingen. Elk jaar faciliteert de gemeente Rotterdam een aantal trainingen.  

 • Harten 3 voor de Training signaleren en bespreekbaar maken van signalen (op de website Harten3 te vinden onder Trainingen & Workshops).
 • Ovora voor de Workshop Signaleren.
 • Ovora voor de Workshop bespreekbaar maken van signalen.

Het servicepunt heeft ook een toolkit meldcode met verschillende middelen. Die kunt u gebruiken om de meldcode onder de aandacht te brengen bij uw collega’s of cliënten. De film over de meldcode is toegevoegd aan de toolkit. In de toolkit zit ook een checklijst voor de invoer van de meldcode in uw organisatie en een signaleringskaart. Deze handige kaarten vormen een zeer uitgebreid hulpmiddel met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De middelen kunt u downloaden via deze pagina of bestellen bij het servicepunt via trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl.

Voor een goede invoering van de meldcode is het nodig om de meldcode als instrument in het organisatiebeleid te verankeren. Zo kunnen medewerkers de meldcode in hun dagelijks werk hanteren.

Dit is een taak voor de directie/ het management, ondersteund door een aandachtsfunctionaris. De laatste zorgt, naast communicatie en inhoudelijke invoering, voor de invoering van de meldcode in het beleid van de organisatie.

Naast het installeren van procesverantwoordelijken en vaststelling van beleidsplan, moeten op beleidsniveau afspraken gemaakt worden. Over samenwerking, gegevensuitwisseling en de borging van de meldcode. Onder andere door het aanstellen van een aandachtsfunctionaris.

Rotterdam ontwikkelde een speciale toolkit met middelen die ingezet kunnen worden om de meldcode onder de aandacht te brengen. Deze middelen kunt u op deze pagina downloaden of bestellen bij het Servicepunt meldcode van de gemeente Rotterdam.

Hieronder staat meer informatie over de rol van de aandachtfunctionaris en het communicatie- en inhoudelijke traject. Hiermee kunt u de meldcode goed invoeren.

Aandachtsfunctionaris

De meldcode vraagt van veel organisaties een vernieuwde werkwijze. Interne communicatie helpt bij het informeren en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.
Zorg voor een handelingsprotocol waarin elke stap van de meldcode staat. En stel een aandachtsfunctionaris aan.

Een aandachtsfunctionaris heeft oog voor de problematiek, kennis van invoering en borging van de meldcode en SISA. Hij of zij kan op de juiste manier collega’s adviseren. Hij of zij weet ook hoe contacten te leggen met andere organisaties en met de lokale ketens. De aandachtsfunctionaris is toegankelijk voor de medewerkers. Hij of zij werkt samen met de directie om knelpunten op te lossen. Kortom, een aandachtsfunctionaris heeft de nodige competenties nodig.

Training voor de aandachtsfunctionaris

Er is een training voor aandachtsfunctionarissen ontwikkeld. Hierin leren zij om de Meldcode en SISA in te voeren binnen de eigen organisatie. Voor informatie of deelname neemt u contact op met Servicepunt meldcode via trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl.

Inhoudelijk traject

Maak de meldcode praktisch toepasbaar en effectief. Start met inzicht verkrijgen in de huidige werkprocessen en scholingsbehoefte. Een organisatie is verplicht professionals in deskundigheid te bevorderen. Het signaleren en verwijzen moet optimaal aansluiten op de huidige werkprocessen. Het moet worden vastgelegd in een praktisch document: het handelingsprotocol. Hierin staan ook de registratievorm en ondersteunende instrumenten.

Communicatie met medewerkers

Informeer medewerkers over wat de stappen zijn van de meldcode en wat dat betekent voor de interne werkprocedures. Deskundigheidsbevordering is belangrijk voor de medewerkers.

Het doel van deskundigheidsbevordering voor het management is het inbedden van de meldcode in het bestaande primaire proces. Voor medewerkers is dat:

 • het kunnen signaleren
 • het werken met de stappen van de meldcode
 • het zorgen bespreekbaar kunnen maken
 • het samenwerken.

Scholing van teams of individuele medewerkers is nodig.

Het Servicepunt meldcode kan adviseren over

 • verschillende trainingen over de meldcode
 • signaleren
 • de signalen bespreekbaar te maken bij cliënten/ouders.

Protocol van handelen

Het is van belang dat bestaande protocollen en huidige werkprocessen worden getoetst. Dit om te kijken of die aan de stappen van de meldcode voldoen en/of moeten worden aangepast. Het protocol van handelen beschrijft het signaleren en verwijzen (zorgstructuur) binnen de instelling en naar buiten. Wanneer het protocol is vastgesteld moet het door directie en management worden gecommuniceerd.

Verslaglegging

In het protocol van handelen staat niet alleen het vaststellen van het signalering en verwijzen. Ook moet worden opgenomen hoe signalen, gesprekken, afspraken en meldingen worden geregistreerd. Dossiervorming maakt deel uit van de conventionele praktijk. Dit is dus ingebed in bestaande zorg- en registratiesystemen.

Daarbij spelen vijf aspecten van verslaglegging, registratie of een cliëntdossier een rol:

 • signaal van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • route die is gevolgd
 • melding
 • hulpverleningsarrangementen
 • afgesloten zaken.

Door een cliëntdossier (waarvan het format is vastgesteld door de directie) is optimale juridische ondersteuning door de werkgever mogelijk.

Werken met instrumenten

Signalerings-, verwijs- of risicotaxatie instrumenten kunnen ondersteunen bij het signaleren, wegen, verwijzen en/of samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder volgt een overzicht van aantal instrumenten. U kunt voor speciale aanvraag contact opnemen met het Servicepunt meldcode.

Juridische ondersteuning

Organisaties moeten zorgen voor voldoende juridische ondersteuning voor hun personeel. Dit is nodig wanneer een cliënt aangifte doet van het schenden van de geheimhoudingsplicht of beroepsgeheim. Of als een zaak strafrechtelijke gevolgen heeft.

Daarnaast is het voor medewerkers belangrijk dat zij zich juridisch gesteund voelen door de organisatie. De meldcode kan tenslotte leiden tot een ‘conflict van plichten’ waarbij verschillende belangen moeten worden afgewogen. Personeel moet hier niet alleen in staan, maar dit samen met het management kunnen besluiten. Bij het doorgeven van een melding kan de veiligheid van personeel gevaar lopen. Ook daar zal de organisatie genoeg garanties voor moeten bieden.

Medewerkers moeten allemaal kunnen signaleren, werken met de meldcode en zorgen bespreekbaar kunnen maken.

Huiselijk geweld bij eigen medewerkers

Huiselijk geweld speelt een belangrijke rol bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een instelling kan er daarom ook voor kiezen om de meldcode preventief in te voeren in het personeelsbeleid. Dit vraagt om investeringen in:

 • de bedrijfsarts
 • het bedrijfsmaatschappelijk werk
 • de arbodienst
 • het verzuimbeleid
 • de interne hulpverlening aan medewerkers.

Communicatie met cliënten

Voor cliënten moet duidelijk zijn hoe een organisatie en medewerkers aandacht hebben voor het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zien graag dat een organisatie de zorg bij het melden van geweld uiterst serieus neemt.

Gebruik op uitingen de voorbeeldtekst. 'Als wij een vermoeden hebben dat een cliënt mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'.

In de toolkit op deze website staan middelen om op te hangen in de organisatie om cliënten te informeren. Bijvoorbeeld een bureaustandaard en een poster. Ook is er een informatiefolder voor ouders te downloaden van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond over de meldcode.

Het Servicepunt meldcode van de gemeente Rotterdam heeft een toolkit meldcode. Deze bevat met verschillende middelen die u kunt gebruiken om de meldcode onder de aandacht te brengen bij uw collega’s of cliënten. De middelen kunt u hieronder downloaden of bestellen bij het servicepunt via trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl.

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Checklist invoering meldcode

Dit is een lijst met concrete resultaten van de invoering van de meldcode. Onder andere over communicatie, scholing en beleid. Met deze checklist kunt u zien in hoeverre de meldcode al is ingevoerd binnen uw instelling.

Film meldcode

Deze film gaat over hoe om te gaan met de meldcode. Een goede film om te delen met uw collega's. Vooral wanneer de meldcode of huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda staat.

Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Youtube)

Vijfstappenkaart

Dit kaartje beschrijft kort de vijf stappen van de meldcode. Dit handige kaartje is te bestellen bij het Servicepunt meldcode.

Signaleringskaart

Deze kaart vormt een zeer uitgebreid en up-to-date hulpmiddel met

 • signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • signalen per leeftijdscategorie
 • signalen bij kinderen die getuige zijn van geweld
 • opvallende kenmerken bij signalen van schadelijke traditionele praktijken
 • signalen van ouderenmishandeling.

Digitale signalenkaart

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Kadera, een organisatie die zich inzet voor de aanpak huiselijk geweld, heeft daarom signalenkaarten ontwikkeld. Deze bevatten signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. Deze signalenkaart is digitaal beschikbaar via signalenkaart.nl

Taken aandachtsfunctionaris

Hierin wordt duidelijk omschreven welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Het document taken aandachtsfunctionarissen is ontwikkeld door de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK).

Bureaustandaard huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit is een standaard die u op het bureau kunt plaatsen. Hierop staat: 'Huiselijk geweld en kindermishandeling is hier bespreekbaar'. Daarbij staan de contactgegevens van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Deze is bedoeld voor professionals die werken met de meldcode. Het doel is om cliënten te laten weten dat huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar is. En mensen te stimuleren dat ze hier vrijuit over kunnen praten. Naast de bureaustandaard zijn er ook drie posters om op te hangen. U kunt de bureaustandaard en de posters aanvragen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, telefoon 0800 - 20 00.

Meldcode App

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

LinkedIn Groep

Meld u aan voor de LinkedIngroep Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Hiermee blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de meldcode, netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Log in met uw eigen LinkedIn-account en klik op de knop vraag om lid te worden.

Ouderfolder huiselijk geweld raakt kinderen

Gemeente Rotterdam heeft een folder (A7) ontwikkeld om ouders te wijzen op de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook staan er tips in over hoe te handelen. U kunt de folder is hieronder downloaden of bestellen bij het Servicepunt meldcode.

 

Huiselijk geweld is een moeilijk te grijpen probleem. Dat geldt ook voor kindermishandeling. Ook in Rotterdam krijgt een grote groep mensen (dagelijks) te maken met geweld.

Slachtoffers lopen niet te koop met hun situatie. En de gevolgen van huiselijk geweld zijn niet altijd zichtbaar. Toch wordt er door professionals, ook in uw organisatie, regelmatig gesignaleerd en ingegrepen. Maar we missen nog steeds belangrijke signalen of weten de weg niet altijd te vinden naar de juiste hulp.

Hulpmiddel

De gemeente Rotterdam blijft daarom inzetten op het verbeteren van het gebruik van de meldcode door professionals. Om die reden is nu - met input van partners - de monitor meldcode ontwikkeld. De monitor is een hulpmiddel voor u en uw organisatie om het gebruik van de meldcode te registreren. De monitor geeft uw organisatie inzicht in het aantal cliënten waarbij het geweldprobleem speelt. U kunt dit zo ook inzichtelijk maken voor de verantwoordelijke inspecties.

Inzicht

De monitor geeft de gemeente inzicht in het aantal keer dat de meldcode wordt ingezet. En laat zien hoe vaak dit leidt tot een melding bij Veilig Thuis en/of tot het inzetten van hulp.

De monitor meldcode kunt u aanvragen bij het Servicepunt meldcode via trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl. U ontvangt dan elk kwartaal een verzoek om uw cijfers in te sturen.

Om aan te tonen dat uw organisatie de meldcode goed heeft geïmplementeerd en geborgd kan een keurmerk worden aangevraagd bij de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling).

De aandachtsfunctionaris van uw organisatie kan lid worden van de LVAK en het protocol Meldcode van uw organisatie laten toetsen door een groep deskundigen, waaronder twee onafhankelijke juristen. Bij goedkeuring van het protocol krijgt u het keurmerk.

Zie verder op lvak.nl.

Voor docenten en leerkrachten hebben we een speciale webpagina met informatie over de meldcode.

Ga naar de pagina meldcode op school

De meldcode is een stappenplan voor professionals. Het geeft duidelijk weer hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Rotterdamse professionals zijn wettelijk verplicht om met de meldcode te werken.

Vrijwilligers zijn niet wettelijk verbonden aan de meldcode. Maar vrijwilligers zien vaak signalen en weten niet altijd wat ze met deze signalen moeten doen. Als deze vrijwilligers huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig signaleren en betrokkenen staan open voor hulp, dan is de kans op het duurzaam stoppen van geweld aanzienlijk groter.

Contactpersoon vrijwilligersorganisatie

Gemeente Rotterdam heeft nu een protocol ontwikkeld ‘omgaan met de meldcode voor vrijwilligersorganisaties’. Vrijwilligers kunnen nu in drie stappen, signalen en hun zorgen kenbaar maken bij een ‘contactpersoon’. De contactpersoon is een bestuurslid of coördinator binnen een vrijwilligersorganisatie.Die wordt getraind om aanspreekpunt te zijn voor de vrijwilligers. De contactpersoon weet ook waar er een melding gedaan kan worden. En waar je hulp en advies kan krijgen. De stappen voor de vrijwilligers zijn:

 1. in kaart brengen van signalen (vrijwilliger heeft een zorg of ‘niet pluis gevoel’)
 2. collegiale consultatie en bij voorkeur advies vragen aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Vrijwilliger bespreekt de zorgen met de contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie. Bij voorkeur vraagt de contactpersoon advies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 0800 - 20 00.
 3. gesprek met betrokkene. De contactpersoon maakt een zorgvuldige afweging of hij/zij zelf in gesprek gaat over de signalen met de betrokken persoon. Of dat hij/zij hiervoor iemand benadert uit het eigen netwerk van professionele hulpverleners. Daarnaast kan de contactpersoon altijd contact opnemen met de huiselijk geweld deskundige van het wijkteam.

In samenwerking met Wouwtrainingen en Vrijwilligerswerk Rotterdam is een training 'omgaan met de meldcode' voor contactpersonen van vrijwilligersorganisaties ontwikkeld.

Regionale afspraken meldcode aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de gezondheidszorg

In 2012 zijn werkafspraken gemaakt tussen de ziekenhuizen en de toegang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De toegang bestaat uit: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de Raad voor de Kinderbescherming en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Gemeente Rotterdam vindt het heel belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling zo vroeg mogelijk in beeld komen. Hierin ligt een grote verantwoordelijkheid bij organisaties en professionals die dagelijks in contact zijn met mensen. Niet alle organisaties vallen onder de wettelijke verplichting. Daarom nam gemeente Rotterdam de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als subsidievoorwaarde op. De meldcode is verplicht bij gesubsidieerde activiteiten op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid. Deze voorwaarde wordt toegelicht in de verdere regel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik ben professional en ik maak me zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van een kind

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien, daar vindt u waar u uw zorgen kunt bespreken of direct een melding kunt doen.

Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers

Ongeveer 70% van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft een betaalde baan. Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuim. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation hebben daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit ontwikkeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten. Lees meer over signaleren van huiselijk geweld bij werknemers en het aanbod van de gemeente Rotterdam op de pagina Veilig op het werk.