Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Ik zoek jeugdhulp

Zoekt u jeugdhulp? Kijk welke mogelijkheden er zijn. U vindt hier informatie over alle jeugdhulp ingekocht door gemeente Rotterdam. De informatie op deze pagina is bedoeld voor verwijzers naar jeugdhulp en de jeugdige en ouders/verzorgers.

Voor deze webpagina geven de zorgaanbieders jeugdhulp informatie over de jeugdhulp die zij bieden. Inhoudelijke vragen over het aanbod van jeugdhulp kunt u stellen aan uw contactpersoon van het wijkteam. Of aan de zorgaanbieder jeugdhulp.

Hoe krijgt u jeugdhulp?

Voor een zorgaanvraag kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Zij bespreken met u wat er aan de hand is en kunnen u eventueel doorverwijzen naar het wijkteam. Het kan ook zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het wijkteam of naar een zorgaanbieder jeugdhulp.

Wij verwachten dat u als ouder(s) samen met uw sociale netwerk zelf oplossingen inzet. Vooral bij het bevorderen van het sociaal persoonlijk functioneren van uw kind. Denk aan ondersteuning bij het leren tandenpoetsen. Hiervoor vergoedt de gemeente niet altijd meer jeugdhulp.

Hoe kiest u een zorgaanbieder jeugdhulp?

Samen met een medewerker uit het wijkteam bepalen u en uw kind wat er aan de hand is. En of er hulp nodig is om het probleem op te lossen. Als er hulp nodig is, maakt de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsplan. Hierin staat welke resultaten behaald moeten worden, hoeveel zorg er nodig is en hoe lang er zorg nodig is. Soms is er aanvullend hulp nodig in een groep, we noemen dat dagopvang. Het kan ook nodig zijn dat uw kind (tijdelijk) bij een instelling gaat wonen om hulp te krijgen. Of in een pleeggezin. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke hulp er voor u en uw kind nodig is.

De gemeente Rotterdam heeft met verschillende zorgaanbieders jeugdhulp contracten afgesloten. Afhankelijk van welke zorg nodig is zijn er meerdere zorgaanbieders jeugdhulp beschikbaar. We hebben voor u de organisaties bij elkaar gezet die dezelfde zorg kunnen leveren. De wijkteammedewerker jeugd bespreekt met u welke zorgaanbieders jeugdhulp voor u beschikbaar zijn.

De zorgaanbieder jeugdhulp die de opdracht krijgt, gaat samen met u en uw kind aan de slag om de resultaten te halen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van de hulp die nodig is. Soms is het nodig dat de zorgaanbieder jeugdhulp andere hulpverleners inschakelt. Dit doen zij natuurlijk in overleg met u. Voor de uitvoering van de hulp krijgt u bij de zorgaanbieder een vaste contactpersoon. De zorgaanbieder brengt de wijkteammedewerker jeugd op de hoogte hoe het gaat. Dit gebeurt in overleg met u. Als er andere hulp nodig is, dan bespreekt de zorgaanbieder dit met het wijkteam, u en uw kind.

Zorgaanbieders jeugdhulp

Voor het leveren van passende jeugdhulp aan de Rotterdamse jeugd sluit de gemeente contracten met jeugdhulp-aanbieders af. Vanaf 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten in werking getreden die de gemeente heeft gesloten.  Met sommige jeugdhulpaanbieders heeft de gemeente nu al een contract, met andere nog niet. Het jaar 2023 is een overgangsjaar, waarin lopende trajecten nog kunnen doorlopen onder de oude contracten.

Met de nieuwe contracten jeugdhulp wil de gemeente passend aanbod dicht bij de Rotterdamse gezinnen thuis en op school te organiseren. Om dat te bevorderen zijn er aanpassingen aangebracht in de opdrachtenstructuur en het arrangementenmodel.

Jeugdhulp in de thuissituatie, in een dagcentrum of op school

Voor jeugdigen met GGZ hulpvragen die in korte tijd behandeld kunnen worden. Het doel is het verminderen of mogelijk oplossen van de psychosociale problematiek, zodat de jeugdige gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Bij ambulante hulpverlening thuis gaat het om een behandeling of ondersteuning in de thuissituatie. Hulp kan nodig zijn door problemen in de geestelijke gezondheid, ervaren beperkingen of wegens gedragsproblemen. Voor jeugdigen met GGZ hulpvragen.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Voor jeugdigen met een lichte of zwaardere verstandelijke of lichamelijke beperking of blijvende psychische problematiek (zoals ASS of ADHD) is er begeleiding.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Voor jeugdigen van 4 tot en met 20 jaar met specifieke ondersteuningsbehoefte om deel te nemen aan (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, PrO en mbo-1 is er een speciaal onderwijszorgarrangement.  De aanvraag voor hulp verloopt via school.

Enver (combinatie met Pameijer)

Voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen is er een dagprogramma. Dit programma is bedoeld om deze kinderen tijdig schoolrijp te maken en hen op leerplichtige leeftijd bij een passende vorm van onderwijs te laten instromen.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Voor leerplichtige jeugdigen van 5 tot 18 jaar, die vanwege hun problematiek en/of zorgbehoefte uitvallen of dreigen uit te vallen op school, is er een onderwijszorgprogramma.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Voor jeugdigen met een (ernstige) meervoudige beperking van 3 tot 18 jaar, die geen onderwijs kunnen volgen op school, is het mogelijk om een vorm van onderwijs/ontwikkelingsgericht aanbod op hun zorglocatie te krijgen.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

De hulp is gericht om kinderen met dyslexie een optimale schoolperiode te bieden, waarbij dyslexie zo min mogelijk in de weg staat. Een aanvraag voor hulp bij dyslexie kan alleen via school.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

De jeugdige heeft intensieve en/of langdurige behandeling nodig om dagelijks te kunnen functioneren. Of er is opvoedondersteuning aan ouders, zodat de situatie in een gezin stabiliseert. De hulp wordt aan huis geleverd of bij de zorgaanbieder.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Dagbehandeling is er voor:

  • jeugdigen met gedragsproblematiek waarvan nog niet bekend is wat het is.
  •  jeugdigen met een medisch probleem en ontwikkelingsproblemen, die daarvoor dagbehandeling en verpleegkundige zorg nodig hebben.
  •  jeugdigen waarvoor (hoog) specialistische Jeugd GGZ-dagbehandeling nodig is.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Jeugdhulp waarbij een jeugdige tijdelijk of langdurig niet thuis woont

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin woont. Bij voorkeur woont de jongere bij eigen familie of bekenden. Lukt dat niet, dan zoekt de zorgaanbieder een pleeggezin dat past bij het kind en zijn achtergrond. Pleegzorg richt zich op zowel de jeugdige als op de pleegouders. Het doel van pleegzorg is dat na verloop van tijd de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van de jeugdige voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

De jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning nodig, die niet in de thuissituatie geboden kan worden. Het doel van de behandeling met verblijf is herstel, verbetering of stabilisatie van de problematiek van het kind. En versterking van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Is dat op orde, dan kan de jeugdige weer terugkeren naar het eigen gezin. 

Deze aanbieders bieden vanaf 1 januari 2023 ondersteuning:

Voor deze jeugdigen is behandeling niet (meer) nodig en ligt het accent op zo zelfstandig mogelijk opgroeien met professionele hulp. Deze ondersteuning wordt op de locatie geleverd, waar de jeugdige woont.  Denk hierbij aan langdurig verblijf op een stabiele bekende plek.

Deze  aanbieders zijn vanaf 1 januari 2023 gecontracteerd om deze vorm van ondersteuning te bieden: