Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Lokale Culturele Programmering aanvragen

Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de 14 gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

Subsidie alleen voor C-010 en Cultuur Concreet

De subsidieregeling 'LCP' is alleen bedoeld voor jaarlijkse subsidieaanvragen van 2 stichtingen die de coördinatie uitvoeren.
Wilt u een initiatief organiseren in 1 van de gebieden in Rotterdam, neem dan contact op met:
- C-010 voor gebied Overschie via info@scheurmailrotterdam.nl
- Cultuur Concreet voor andere gebieden van Rotterdam. Kijk op de website van Cultuur Concreet. Link opent een externe pagina  .

Meer informatie

De subsidieregeling Lokale culturele programmering verstrekt per gebied een subsidiebedrag aan een LCP-coördinator. Deze coördinator:

 • wijst budgetten toe aan initiatieven uit de wijk
 • zorgt ervoor dat het hele jaar en in het hele gebied een goede spreiding is van lokaal kunstaanbod en cultuuraanbod

Hoogte subsidie

Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000. Raadpleeg de 'Subsidieregeling Lokale Culturele Programmering. Link opent een externe pagina' (artikel 6 )voor de maximale subsidiebedragen per gebied.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. 
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

U stuurt de volgende stukken mee:

 • een projectplan dat alle onderdelen bevat van de in artikel 7, lid 2 van de subsidieregeling Lokale culturele programmering aangegeven criteria
 • een sluitende begroting, behorende bij het projectplan
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • de statuten van de rechtspersoon
 • een bestuursreglement of huishoudelijk reglement, als dit aanwezig is
 • de meeste recente jaarrekening, als dit aanwezig is

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat ook uw dossiernummer.
 • Na een behandeltermijn van maximaal 8 weken neemt de gemeente een subsidiebesluit. De beslistermijn kan 1 keer met maximaal 12 weken worden verlengd. De termijn van 8 weken start op de dag na die waarop de gemeentebegroting, voor het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, door de gemeenteraad is vastgesteld (art. 7 SVR2014). De vaststelling van de gemeentebegroting vindt meestal plaats in november.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Contact

Nog vragen: