Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie Lokale Culturele Programmering aanvragen

Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de veertien gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

Subsidie alleen voor C-010 en Cultuur Concreet

De subsidieregeling 'LCP' is alleen bedoeld voor jaarlijkse subsidieaanvragen van 2 stichtingen die de coördinatie uitvoeren.
Wilt u een initiatief organiseren in één van de gebieden in Rotterdam, richt u zich tot:
- C-010 voor gebied Overschie via info@scheurmailrotterdam.nl.
- Cultuur Concreet voor andere gebieden van Rotterdam. Kijk op de webste van Cultuur Concreet. Link opent een externe pagina  .

Meer informatie

De subsidieregeling Lokale culturele programmering verstrekt per gebied een subsidiebedrag aan een LCP-coördinator. Deze coördinator:

 • wijst budgetten toe aan initiatieven uit de wijk
 • zorgt ervoor dat het hele jaar en in het hele gebied een goede spreiding is van lokaal kunst- en cultuuraanbod

Hoogte subsidie

Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000. Raadpleeg de 'Subsidieregeling Lokale Culturele Programmering. Link opent een externe pagina' (artikel 6 )voor de maximale subsidiebedragen per gebied.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

U dient de volgende stukken in:

 • Een projectplan dat alle onderdelen bevat van de in artikel 7, lid 2 van de subsidieregeling Lokale culturele programmering aangegeven criteria
 • Een sluitende begroting, behorende bij het projectplan
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De statuten van de rechtspersoon
 • Een bestuurs- of huishoudelijk reglement, indien aanwezig
 • De meeste recente jaarrekening, als die aanwezig is

Hoe lang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat ook uw dossiernummer.
 • Na een behandeltermijn van maximaal 8 weken neemt de gemeente een subsidiebesluit. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 12 weken worden verlengd. De termijn van 8 weken vangt aan op de dag na die waarop de gemeentebegroting, voor het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, door de gemeenteraad is vastgesteld (art. 7 SVR2014). De vaststelling van de gemeentebegroting vindt doorgaans plaats in november.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Contactinformatie

Nog vragen: