Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie Couleur locale jeugd aanvragen

Met deze subsidie stimuleert de gemeente welzijnsactiviteiten voor de jeugd in Rotterdam. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid, activering, preventie en ondersteuning.

Subsidie Couleur locale jeugd 2023 kon worden aangevraagd tot en met 1 oktober 2023. U kunt nu geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie welzijnsactiviteiten

Uw activiteiten dienen bij te bijdragen aan tenminste 1 van doelen van het beleidsplan 'Heel de stad':

 • (Collectieve) preventie: met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of kan worden uitgesteld.
 • Voorkomen van problematiek: met (collectief) aanbod worden Rotterdammers in staat gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
 • Stabiliseren van problematiek: als problemen eenmaal zijn ontstaan, neemt met (collectief) aanbod deze problematiek niet verder toe.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: met (collectief) aanbod zijn Rotterdammers in staat zelfstandig hun leven te leiden. Ze kunnen familie of directe omwonenden helpen bij eenvoudige problemen. Er komen meer vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven en er is een toename van de sociale cohesie.
 • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

Hoogte subsidie

In de regels voor Couleur locale zijn subsidiebudgetten per gebied opgenomen. Er is een maximum budget per gebied beschikbaar. Als er geen budget meer is, wordt een aanvraag afgewezen op grond van onvoldoende beschikbare middelen.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voor wie is het

Organisaties (zonder winstoogmerk) kunnen een aanvraag indienen.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (uittreksel Kamer van Koophandel)
 • een beschrijving van de geplande activiteiten, zie de 'Handreiking aanvraag Couleur locale jeugd 2022/2023'
 • een begroting en dekkingsplan, zie de 'Handreiking aanvraag begroting Couleur locale jeugd 2022/2023'

Handreiking aanvraag Couleur locale jeugd 2022/2023

U kunt uw inhoudelijke aanvraag indienen conform uw eigen format. Wel vragen wij u uw inhoudelijke aanvraag te maximaliseren tot 6 A4-pagina’s en in te gaan op de volgende vragen:

 1. Motiveer waarom u uw activiteit in deze specifieke wijk wilt gaan doen. En wie is de doelgroep? Alle wijkbewoners? Of voornamelijk jeugd/jongeren, kwetsbare Rotterdammers of ouderen? Kan iedere wijkbewoner gebruik maken van het aanbod, of moet men eerst lid worden?
 2. Komen de meeste professionals en/of vrijwilligers uit de wijk waar de activiteit wordt uitgevoerd? Hoeveel vrijwilligers zijn er actief bij uw organisatie?
 3. Beschrijf uw activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Waar gaat u de activiteit uitvoeren, met welke frequentie? Hoeveel unieke bewoners komen naar uw activiteit? Heeft u jongeren, tieners of kinderen betrokken bij de tot totstandkoming van uw aanvraag? Beschrijf of en hoe u jongeren, tieners of kinderen gaat betrekken bij de uitvoering van uw activiteit?
 4. Wie zijn uw belangrijkste partners in de wijk en hoe werkt u met hen samen? Zijn er al samenwerkingsafspraken? Naar wie leidt u door als u merkt dat een bewoner zwaardere hulp nodig heeft? Wordt er ook naar uw activiteit doorgeleid door bijvoorbeeld de welzijnsaanbieder?
 5. Heeft u speciale kennis in huis over de doelgroep waar u de activiteit voor organiseert? Past u een methodiek toe die door een kennisbank zoals van MOVISIE (databank effectieve sociale interventies) /RIVM (Loket gezond leven)/NJI (databank effectieve jeugdinterventies)/ NCJ (interventiebibliotheek)/ Trimbos-instituut (overzicht erkende interventies)/ GGD GHOR (GGD Appstore) of als Talenthouse-methodiek is beschreven?
 6. Traint u uw medewerkers/vrijwilligers bijvoorbeeld in hoe om te gaan met beginnende dementie of mensen met een licht verstandelijke beperking?
 7. Maakt u gebruik van stedelijk ingekocht aanbod, zoals bijvoorbeeld taaltrainingen en trainingen omgaan met stress?

Handreiking aanvraag begroting Couleur locale 2022/2023

U kunt uw begroting indienen conform uw eigen format. Wel vragen wij u in uw begroting bepaalde kosten inzichtelijk te maken en aan te geven wat de activiteit kost. Zo willen wij in ieder geval opgenomen zien:

 1. deelnemersbijdragen
 2. bijdragen externen, zoals fondsen
 3. bijdrage overige subsidies gemeente Rotterdam
 4. overige inkomsten
 5. salariskosten
 6. onkostenvergoedingen vrijwilligers
 7. waardering voor vrijwilligers
 8. trainingen en cursussen
 9. overige kosten vrijwilligers
 10. huisvestingskosten
 11. kantoorkosten

Subsidieregels

De subsidieregeling kent een afwegingskader waaraan de aanvraag op inhoud wordt getoetst. Het afwegingskader is als bijlage I opgenomen in de Subsidieregeling Couleur locale jeugd Rotterdam 2022. Link opent een externe pagina.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.