Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie zorg en wijkrestaurants voor ouderen aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor het opstarten van een nieuw zorg- of wijkrestaurant, het verduurzamen van een bestaand zorg- of wijkrestaurant of promoten ervan.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning. Een aanvraag voor subsidie in 2023 dient u uiterlijk op 15 september 2023 in. Een aanvraag voor subsidie in 2024 en opvolgende jaren wordt, uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De subsidie draagt bij aan het realiseren van de doelen van het beleidsplan Heel de Stad - Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 (raadsinformatie.nl). Link opent een externe pagina en past binnen de Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen. Link opent een externe pagina.

Wij verstrekken uitsluitend subsidies ter ontwikkeling of verduurzaming van zorg- of wijkrestaurants in Rotterdam, waarbij samen eten en bestrijden van eenzaamheid onder de doelgroep ouderen een belangrijke doelstelling is.

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • het opstarten van een nieuw zorg- of wijkrestaurant;
 • verduurzaming van de bedrijfsvoering om de continuïteit van een bestaand zorgrestaurant of wijkrestaurant te waarborgen;
 • het vergroten van de bekendheid van het zorg- of wijkrestaurant onder de doelgroep ouderen.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • statuten/ bestuursreglement of huishoudelijk reglement (indien beschikbaar)
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • een plan met een beschrijving van de geplande activiteiten, zie Handreiking aanvraag 2023/2024:
 • een sluitende begroting voor de beschreven activiteiten, zie Handreiking aanvraag begroting 2023/2024.

Handreiking aanvraag 2023/2024

U kunt uw inhoudelijke aanvraag indienen conform u eigen format.
Graag maximaal 6 A4-pagina's.

De volgende onderdelen moeten worden benoemd:

 1. een beschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, met een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een subsidiabele activiteit (artikel 3).  Ga ook in op de overwegingen van de subsidieaanvraag, waarom heeft u de subsidie van de gemeente nodig?
 2. een beschrijving van hoe u de continuïteit van het zorg- of wijkrestaurant gaat verbeteren dan wel waarborgen. Ga daarbij ook in op de doelstellingen die u heeft met betrekking tot de verhouding tussen betaald en vrijwillig personeel. Mocht u met de subsidie vaste lasten willen dekken, maak dan aannemelijk dat deze kosten na de periode van subsidieverlening door eigen inkomsten worden gedekt.
 3. een toelichting op hoe u met uw plan bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
 4. een toelichting hoe u de doelgroep gaat bereiken en hoe daarvoor samengewerkt wordt met de partners in de wijk rondom preventie, welzijn, zorg en wonen. Ga hierbij ook in op de inzet van de tegoedbonnen. Benoem de partners en hun rol.
 5. een inschatting van het aantal ouderen vanuit de wijk en vanuit het zorgcomplex of woongebouw dat wordt bereikt. Nu en straks.
 6. vermelding van praktische informatie, zoals openingstijden, prijzen van maaltijden en drankjes etc.
 7. een financiële analyse indien subsidie aangevraagd wordt voor het opstarten van een nieuw zorg- of wijkrestaurant of de verduurzaming van de bedrijfsvoering van een bestaand restaurant. Hierin zijn de inkomsten en uitgaven opgenomen, waaronder de kosten voor personeel, huur, energie, communicatie inzet en overige kostenposten. Ga ook in op huidige knelpunten in de exploitatie en hoe u die later gaat dekken.

​​​​​​​Handreiking aanvraag begroting 2023/2024

U kunt uw begroting indienen conform uw eigen format. Uw begroting moet inzicht geven in wat uw activiteit kost en uit welke kostenposten deze is opgebouwd. Ook dient u de inkomsten te vermelden. Vermeld (indien van toepassing) de volgende posten:

Kosten

 1. Personeelskosten (eigen personeel, externe inhuur etc.)
 2. Vrijwilligerskosten, uitgesplitst in:
  1. Onkostenvergoedingen (reiskosten, parkeerkosten etc.)
  2. Waardering (verjaardag, kerst, uitje etc.)
  3. Overige vergoedingen
 3. Huisvestingskosten (huur, gas, water, licht, etc.)
 4. Kantoorkosten (schoonmaak, pennen, papier, ict etc.)
 5. Evt. nieuwe inventaris
 6. Evt. nieuwe boekhoud tools
 7. Evt. opleidingen/ trainingen/ cursussen vast personeel
 8. Kosten inkopen maaltijden
 9. Kosten communicatie/ reclame
 10. Kosten tegoedbonnen

Inkomsten

 1. Inkomsten maaltijden en drankjes (specificeren)
 2. Inkomsten overige activiteiten (specificeren)
 3. Bijdragen externen (fondsen, sponsors, etc.)
 4. Overige bijdragen of subsidies gemeente Rotterdam
 5. Overige inkomsten

Voorwaarden

Aanvragen voor 2023 dienen uiterlijk 15 september 2023 ingediend te zijn. Aanvragen voor subsidie in 2024 en opvolgende jaren dienen uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar te worden ingediend.

Het verstrekken van de subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Op basis van de criteria en beoordeling ervan worden punten toegekend. Aan de hand van het aantal punten wordt de rangschikking bepaald.

Bekijk de voorwaarden in de subsidieregeling en in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

De hele subsidieregeling staat op de pagina Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen.. Link opent een externe pagina

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met maximaal 12 weken. Na 15 september nemen we alle complete aanvragen in behandeling. Mocht u twijfelen of uw aanvraag compleet is, neem dan tijdig voor 15 september/ 15 oktober contact op.
 • Als uw aanvraag voor volgend jaar is dan wordt er binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, ontvangt u geen ontvangstbevestiging.