Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie urban sports aanvragen

Eenmalige initiatieven op het gebied van urban sports kunnen subsidie krijgen. Die initiatieven dragen bij aan de doelstelling meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

Aanvragen van deze subsidie is dit jaar niet meer mogelijk: het subsidieplafond is bereikt.

Voor wie is het

1. een natuurlijk, meerderjarig, persoon woonachtig in Rotterdam
2. een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die in Nederland is gevestigd

Meesturen

Bij programmering of evenementen

 1. het soort en aantal prestaties en activiteiten en een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uitgevoerd
 2. een beschrijving van de effecten van de urban sports activiteiten en de mate waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidie en ook hoe het initiatief na afloop verder kan zonder gemeentelijke subsidiebijdrage
 3. een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens: 
  - de uitgaven met een onderscheid in de kosten
  - de eigen bijdrage van de aanvrager en de bijdrage per mede-financierder
  - de gevraagde gemeentelijke subsidie

Bij fysieke infrastructuur

 1. een beschrijving van de fysieke voorziening 
 2. een beschrijving van de effecten van de fysieke voorziening en de mate waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidie en ook hoe het initiatief na afloop gecontinueerd kan worden zonder gemeentelijke subsidiebijdrage.
 3. een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens:
  - de uitgaven met een onderscheid in de kosten
  - de eigen bijdrage van de aanvrager en de bijdrage per mede-financierder
  - de gevraagde gemeentelijke subsidie

Hoogte subsidie

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling, wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 50.000. 
Aanvragen ingediend door natuurlijke personen bedragen niet meer dan 
€ 25.000.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het duurt maximaal 8 weken tot een besluit is genomen. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Uw vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de 1e werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden
 • de verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die 1 keer activiteiten doen

Meer informatie vindt u in de

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.