Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie bedrijfsruimte maakindustrie aanvragen

De subsidie is voor ondernemingen uit de maakindustrie voor de kosten van werkzaamheden aan een bedrijfsruimte in de Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District, of voor de huurkosten van een bedrijfsruimte in die gebieden. Een aanvraag kan ingediend worden tot en met 30 september 2024.

Subsidie aanvragen in 3 stappen

 1. Plan een adviesgesprek. Link opent een externe pagina met de beleidsadviseur.
 2. Verzamel alle stukken die nodig zijn voor de aanvraag.
  Lees bij 'Meesturen' welke stukken dat zijn.
 3. Vraag de subsidie via de knop 'Subsidie aanvragen'.
  Hiervoor is eHerkenning nodig.

Doet u een aanvraag voor werkzaamheden? Dan is een nulmeting op de bouwlocatie door een expert onderdeel van het beoordelingsproces. We nemen contact met u op om deze in te plannen.

Adviesgesprek

Tijdens uw adviesgesprek krijgt u informatie en tips over het voorbereiden van uw aanvraag zodat deze zo snel en eenvoudig mogelijk verloopt.
Plan uw adviesgesprek. Link opent een externe pagina met de beleidsadviseur.

Hoogte subsidie

 1. Een subsidie voor werkzaamheden bedraagt 30% van de kosten met een maximum van €200.000.
 2. Een subsidie voor huurkosten bedraagt 30% van de huurkosten van de eerste 12 maanden met een maximum van €75.000.
 3. In totaal is er €3.400.000 beschikbaar.
 4. Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
  De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
  subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

 • een volledig ingevuld formulier ‘inhoudelijke motivering’, onderbouwd met bewijsstukken
 • een getekende verklaring de-minimissteun
 • een digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat actueel en correct is op het moment van aanvragen
 • jaarrekeningen over de 2 meest recente afgesloten boekjaren
  Indien de jaarrekening controleplichtig is, dienen de accountantsverklaringen te worden bijgevoegd.

a) Een aanvraag voor subsidie voor werkzaamheden wordt daarnaast voorzien van de volgende stukken:

 • een volledig ingevuld formulier ‘Projectplan bouw’, voorzien van foto’s van de huidige situatie, technische omschrijvingen of bestek met tekeningen en uitwerking van bouwplannen
 • een realistische en gedetailleerde begroting waaruit blijkt wat de totale omvang van de investering is, uit welke onderdelen deze kosten zijn opgebouwd en waar de financiering vandaan komt
 • ten minste 2 door een bouwbedrijf opgestelde, marktconforme en op naam van aanvrager gestelde offertes voor elk van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een specificatie van de werkzaamheden waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen kosten voor benodigde materialen en arbeid

b) Een aanvraag voor subsidie voor huurlasten wordt daarnaast voorzien van een getekend huurcontract met een looptijd van tenminste 5  jaar.

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
Binnen maximaal 8 weken wordt een besluit genomen. De gemeente streeft naar 6 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.
Als uw aanvraag afgekeurd wordt, ontvangt u een besluit met de overwegingen.

De eerste uitbetaling zal plaatsvinden nadat u opdracht hebt gegeven voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en hiervoor de eerste factuur ontvangt, ofwel wanneer de huurperiode begint waarvoor de subsidie voor verstrekt is.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan financieel gezonde ondernemingen uit de maakindustrie met ten minste 5 en ten hoogste 249 werknemers, die:

 1. een verdienmodel hebben dat toekomstbestendig is in termen van klimaatimpact en het waardebehoud van grondstoffen en producten
  en
 2. een aantoonbare, substantiële en waardevolle bijdrage leveren aan de Rotterdamse economie doordat zaken worden gedaan of gedaan gaan worden met leveranciers of klanten in Rotterdam, samen wordt gewerkt of gewerkt gaat worden met Rotterdamse bedrijven, kennisinstellingen of overheden, of werkgelegenheid biedt of gaat bieden aan inwoners van Rotterdam

Aanvullend geldt dat subsidie voor bedrijfsruimte in het Rotterdam Makers District uitsluitend kan worden verstrekt aan een onderneming die:

 1. behoort tot de innovatieve maakindustrie
 2. actief is op het gebied van de nieuwe mobiliteit, circulaire verdienmodellen of de energietransitie
  en
 3. samenwerkt met ketenpartners in het Rotterdam Makers District en zo bijdraagt aan de verbindingen binnen het gebied

Wilt u weten of u aan deze voorwaarden voldoet? Lees meer in de volledige subsidieregeling. Link opent een externe pagina of plan uw adviesgesprek.

Voorwaarden en integriteit

Subsidie wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn gebaseerd op marktconforme prijzen.
 • De bedrijfsruimte wordt door de aanvrager in gebruik genomen voor bedrijfsactiviteiten van de maakindustrie.

Subsidie voor bouwwerkzaamheden wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de werkzaamheden

 • De geschiktheid van de bedrijfsruimte voor de bedrijfsactiviteiten van de maakindustrie aantoonbaar vergroten.
 • In opdracht van aanvrager worden uitgevoerd door een professionele partij.

Subsidie voor huurlasten wordt verstrekt:

 • Voor de eerste 12 maanden van een minimaal 5-jarige huurperiode.
 • Voor een bedrijfsruimte waar de aanvrager zich als nieuwe huurder vestigt.

De volledige subsidievoorwaarden leest u in de volledige Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie. Link opent een externe pagina.

Integriteit

In het geval van twijfels over de integriteit van de aanvrager gaat de gemeente over tot een Bibob-onderzoek naar de achtergrond van de subsidieaanvrager of ontvanger en diens zakelijke omgeving.
Als er een ernstig gevaar dreigt dat een subsidie wordt misbruikt voor het benutten van crimineel vermogen of het plegen van strafbare feiten, kan de gemeente de aangevraagde subsidie weigeren of de verstrekte subsidie intrekken.
Ook kan een verleende subsidie lager of op nihil worden vastgesteld, of kan de subsidieverstrekking op een andere manier ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd.

Contact

 • Wilt u uw adviesgesprek inplannen of heeft u een inhoudelijke vraag over de regeling? Mail direct naar David Louwerse. Link opent een externe pagina.
 • Heeft u vragen over de administratieve afhandeling van de aanvraag?
  Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.