Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie bedrijfsruimte maakindustrie aanvragen

De subsidie is voor ondernemingen uit de maakindustrie voor de kosten van werkzaamheden aan een bedrijfsruimte op een stedelijk bedrijventerrein, of voor de huurkosten van een bedrijfsruimte op dat terrein. U kunt tot en met 30 september 2025 een aanvraag indienen.

Via de knop 'Aanvragen subsidie' leest u hoe u de aanvraag regelt.

Aanvragen subsidie

Voor wie is het

Subsidie kan worden verstrekt aan financieel gezonde ondernemingen uit de maakindustrie met ten minste 2 en ten hoogste 249 werknemers, die:

 1. Een verdienmodel hebben dat toekomstbestendig is in termen van klimaatimpact en het waardebehoud van grondstoffen en producten
  en;
 2. Op het moment van aanvragen ten minste twee jaar staat ingeschreven in het handelsregister, en;
 3. Ten minste 2 en ten hoogste 249 werknemers heeft, en;
 4. Een jaaromzet van ten hoogste € 50 miljoen in de twee meest recente afgesloten boekjaren noteerde, en;
 5. Niet is opgericht door en in vol eigendom is van een onderneming uit het grootbedrijf of van een holding waartoe eveneens een onderneming uit het grootbedrijf hoort.

Aanvullend geldt dat subsidie voor bedrijfsruimte in de gebieden M4H en RDM District uitsluitend kan worden verstrekt aan een onderneming die:

 • Behoort tot de innovatieve maakindustrie op het gebied van mobiliteit, circulaire verdienmodellen of de energietransitie, van wie de bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk zijn gericht op het ontwikkelen of vernieuwen van fysieke producten; of
 • Behoort tot de creatieve industrie, gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. 

Wilt u weten of u aan deze voorwaarden voldoet?
Lees meer in de volledige subsidieregeling. Link opent een externe pagina of plan uw adviesgesprek via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Hoogte subsidie

 1. Een subsidie voor werkzaamheden bedraagt 30% van de kosten met een maximum van €200.000.
 2. Een subsidie voor huurkosten bedraagt 30% van de huurkosten van de eerste 12 maanden met een maximum van €75.000.
 3. In totaal is er €3.360.000 beschikbaar.
 4. Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
  De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
Binnen maximaal 8 weken wordt een besluit genomen. De gemeente streeft naar 6 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.
Als uw aanvraag afgekeurd wordt, ontvangt u een besluit met de overwegingen.

De eerste uitbetaling zal plaatsvinden nadat u opdracht hebt gegeven voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden en hiervoor de eerste factuur ontvangt, ofwel wanneer de huurperiode begint waarvoor de subsidie voor verstrekt is.

Voorwaarden en integriteit

A. Subsidie wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn gebaseerd op marktconforme prijzen.
 • De bedrijfsruimte wordt door de aanvrager in gebruik genomen voor bedrijfsactiviteiten van de maakindustrie.
 • De bedrijfsruimte waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is gelegen op een stedelijk bedrijventerrein.

B. Subsidie voor bouwwerkzaamheden wordt verstrekt onder de voorwaarden dat de werkzaamheden

 • De geschiktheid van de bedrijfsruimte voor de bedrijfsactiviteiten van de maakindustrie aantoonbaar vergroten.
 • In opdracht van aanvrager worden uitgevoerd door een professionele partij.

C. Subsidie voor huurlasten wordt verstrekt:

 • Voor de eerste 12 maanden van een minimaal 1-jarige huurperiode.
 • Voor een bedrijfsruimte waar de aanvrager zich als nieuwe huurder vestigt.

De volledige subsidievoorwaarden leest u in de volledige Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie. Link opent een externe pagina.

Integriteit

In het geval van twijfels over de integriteit van de aanvrager gaat de gemeente over tot een Bibob-onderzoek naar de achtergrond van de subsidieaanvrager of ontvanger en diens zakelijke omgeving.
Als er een ernstig gevaar dreigt dat een subsidie wordt misbruikt voor het benutten van crimineel vermogen of het plegen van strafbare feiten, kan de gemeente de aangevraagde subsidie weigeren of de verstrekte subsidie intrekken.
Ook kan een verleende subsidie lager of op nihil worden vastgesteld, of kan de subsidieverstrekking op een andere manier ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd.

Contact

Hebt u vragen, vul dan uw gegevens in en we nemen contact met u op.