Van Alexander tot Zuidplein
Gepubliceerd op: 21-10-2021
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/a-tot-z/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoe kunnen we wonen en werken ruimte geven in de bestaande stad? Hoe kunnen we oplossingen voor mobiliteit, duurzame energie en klimaatadaptatie hieraan koppelen?

En hoe kan dit leiden tot een kwaliteitsverbetering van de bestaande wijken in het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein? Welke ontwikkelkansen levert dit op voor inwoners, bedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere partners?

Rotterdam staat voor de opgave om ruimte te vinden voor 20.000 tot 30.000 woningen in het gebied van Prins Alexander tot Zuidplein én om tegelijkertijd de kwaliteit van de wijken in dit gebied te verbeteren. Hiervoor werkt de gemeente aan een samenhangende visie van Alexander tot Zuidplein: van A tot Z Rotterdam. We hebben in de afgelopen periode op verschillende manieren het gesprek gezocht met mensen uit het gebied van A tot Z, en met diverse publieke, private en maatschappelijke partijen. We zijn voor de zomer van 2021 de wijken Hillesluis, De Veranda, De Esch, Kralingen-Oost, Het Lage Land, Boszoom en de Alexanderknoop ingegaan, om in gesprek te komen over de kwaliteiten die in de wijken behouden moeten blijven, de urgente kwesties en de kansen voor de wijken binnen A tot Z.

Geef uw mening!

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, voor een aanvulling op de Rotterdamse OmgevingsEffect Rapportage voor het gebied Alexander-Zuidplein, ligt nu voor iedereen ter inzage. U kunt nu uw mening erover geven.

U kunt van 9 september tot 21 oktober 2022 uw 'zienswijze' (mening) geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de aanvulling op het Rotterdamse OmgevingsEffectrapport (ROER). Deze aanvulling hoort bij de gedeeltelijke herziening van de omgevingsvisie van Rotterdam voor het gebied Alexander - Zuidplein.

Gedeeltelijke herziening Rotterdamse omgevingsvisie voor gebied Alexander - Zuidplein

In de Rotterdamse omgevingsvisie is het gebied tussen Alexander en Zuidplein (A-Z) aangewezen als een gebied waar de gemeente 20.000 tot 30.000 woningen wil gaan bouwen. Het gaat om verschillende soorten woningen, voor bijvoorbeeld starters, gezinnen en ouderen, in verschillende woonmilieus. Waar komen de woningen te staan, en wat voor woningen worden het? Voor het antwoord op die vraag wordt goed gekeken naar de kenmerken van de verschillende wijken in A tot Z: de nieuwe woningen moeten goed in een wijk passen.  Daarnaast komt er in het gebied A-Z ruimte voor extra arbeidsplaatsen, voor maatschappelijke voorzieningen en versterken en concentreren we de sportvoorzieningen in het gebied. Een nieuwe hoogwaardige ov-verbinding, een nieuw station en een nieuwe oeververbinding zijn de aanjagers voor de ontwikkeling van het gebied A tot Z.

Keuzes voor gebied A-Z

De keuzes die de gemeente voor het gebied A-Z wil maken, worden op dit moment verder uitgewerkt. Deze keuzes hangen samen met de keuze voor een nieuwe oeververbinding aan de oostkant van Rotterdam.

De keuzes die voor het gebied A-Z gemaakt gaan worden (bijvoorbeeld: hoeveel woningen komen erbij in A tot Z en waar komen ze op hoofdlijnen te staan?) leiden tot een gedeeltelijke herziening van de omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie op de pagina Omgevingsvisie.

Milieueffectrapport

Om de herziening van de omgevingsvisie te onderbouwen, wordt een aanvulling gemaakt op het Rotterdamse Omgevings Effectrapport (ROER).  Hierin worden de milieugevolgen in kaart gebracht, voordat er een besluit wordt genomen over de herziening van de omgevingsvisie. De eerste stap is het publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat wat de onderzoeksopzet is voor het ROER voor het gebied A-Z. In de notitie staat beschreven wat wel en niet wordt onderzocht, op welke manier en met welk detailniveau.

Waar is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) te vinden?

U kunt de NRD downloaden op Ruimtelijkeplannen.nl (pdf).

Zienswijze of advies insturen

Van 9 september tot en met 21 oktober 2022 kunt u uw zienswijze of advies indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt uw zienswijze sturen naar:

DCMR milieudienst Rijnmond
zienswijze@dcmr.nl
Postbus 843
3100 AV Schiedam
onder vermelding van: Zienswijze NRD A-Z

Hoe denken de bewoners en diverse partijen uit A tot Z over de toekomst van hun wijk?

Begin november 2021 stonden we tijdens een brede omgevingsdialoog stil bij de resultaten van alle omgevingswandelingen die we de afgelopen tijd hebben gelopen, en gezocht naar de verbinding tussen de wijken. Hoe kunnen we de wijken versterken, en waar zit juist spanning? Hoe gaan we om met de verdichtingsopgave - meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid - en hoe dragen verschillende projecten bij aan de kwaliteiten van de wijk? En wat betekent dit uiteindelijk op de schaal van Alexander tot Zuidplein? Deelnemers aan de omgevingsdialoog gingen hier met elkaar over in discussie. De dialoog leverde nieuwe inzichten op die we meenemen in de rapportage omgevingsaanpak A-Z.

Waarom een gebiedsaanpak voor A tot Z? 

De bouwopgave voor Rotterdam tot 2040 is duidelijk: er is grote behoefte aan goede en betaalbare woningen. In het project ‘A tot Z’ verkennen we de mogelijkheden voor het realiseren van 20.000 tot 30.000 nieuwe woningen, plus arbeidsplaatsen en voorzieningen in het gebied van Alexander tot Zuidplein. Grote aanjager van deze grote opgave is een mogelijke nieuwe openbaar vervoersverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, inclusief een nieuwe oeververbinding over de Maas. Maar wat hebben de bestaande buurten en wijken hieraan? Welke problemen spelen er in de wijken en welke kansen liggen er? En wat kan de verdichting - meer woningen met bedrijvigheid en voorzieningen in hetzelfde gebied -  en nieuwe openbaar-vervoersverbinding hiervoor betekenen? Kunnen we met deze aanpak ook de kwaliteiten van de bestaande wijken verbeteren? Bij de aanpak van A tot Z zoeken we samen met bewoners en partijen uit de wijken de antwoorden op deze vragen.

Hoe ziet het vervolg eruit? 

We werken de komende periode verder aan het vertalen van de opgaven en ambities per wijk in de ontwikkelvisie en -strategie voor A tot Z.  Daar betrekken we opnieuw de bewoners en de partijen uit de verschillende wijken bij. Begin 2022 organiseren we werkplaatsen (serious games), waarbij we de consequenties van de verschillende keuzes met elkaar verkennen.  Het gaat immers om ingewikkelde vraagstukken waarmee we te maken krijgen. Daarom willen we de ideeën voor A-Z bespreken en verder uitwerken met bewoners, belangenorganisaties en andere partijen in de stad. Samen komen we tot een beter plan.

A tot Z, de achtergronden

Het gebied van Prins Alexander tot Zuidplein (A-Z) biedt mogelijk kansen voor de realisatie van duizenden nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. Samen met een nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid en met een permanent treinstation bij het Stadionpark, draagt deze ontwikkeling bij aan de ‘goede groei’ van de stad. Uitgangspunt daarbij is dat Rotterdam nieuwe woningen en arbeidsplaatsen zoveel mogelijk in de bestaande stad wil realiseren, om het landschap buiten de stad zoveel mogelijk open te houden en de bestaande stad sterker te maken.

In de Omgevingsvisie Rotterdam is het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein aangewezen als kansrijk gebied voor de verdere groei van Rotterdam. 'De behoefte aan goede en betaalbare woningen in Rotterdam is groot, het aanbod klein.  Vandaar dat we hebben onderzocht wat er in het gebied A-Z mogelijk is. We willen hier investeren in het bouwen van woningen, zodat meer mensen in de toekomst in Rotterdam kunnen blijven wonen', aldus wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Van de 50.000 nieuwe woningen die Rotterdam tot 2040 wil bouwen, kunnen er 20.000 tot 30.000 gerealiseerd worden in het gebied tussen Alexander en Zuidplein.  De bouw van circa 9000 woningen daarvan maakt al deel uit van lopende ontwikkelingen, zoals bij de Alexanderknoop, het Brainpark, Feijenoord City en Hart van Zuid. De andere woningen wil de gemeente realiseren nabij OV-knooppunten en op plekken waar nu nog alleen kantoren en bedrijven zitten, zodat er gemixte woon-werkmilieus ontstaan. De ontwikkeling van A-Z gaat uit van een grote variatie in typen woningen en woonmilieus, gecombineerd met nieuwe arbeidsplaatsen en goede voorzieningen voor onderwijs, sport en zorg. Ook moeten er sterke stedelijke centra in het gebied A-Z komen, die onderling goed met elkaar verbonden zijn en van elkaars unieke kracht en kwaliteiten kunnen profiteren.  Het gaat dan om de gebieden rondom OV-knooppunt Rotterdam Alexander, metrostation Kralingse Zoom/Erasmus Universiteit/Brainpark, toekomstig treinstation Stadionpark en Hart van Zuid. 

Rotterdam streeft in het gebied A-Z naar een ongedeelde stad, waarbij de huidige barrières van wegen en spoorlijnen kleiner worden. En waarbij het bouwen van extra woningen bijdraagt aan een betere verbinding en meer samenhang tussen de verschillende stadsdelen. A-Z moet verder zorgen voor vitale wijken, die profiteren van de groei van de wijk door een betere bereikbaarheid, nieuwe OV-verbindingen en nieuwe wijkfuncties dichtbij huis. Belangrijk is dat er een netwerk van aantrekkelijke en waardevolle groene gebieden ontstaat in het gebied A-Z. Dat gebeurt onder andere door de kwaliteit van bestaande parken te verbeteren en door een nieuw rivierpark te creëren aan de noordzijde van de Maasoevers.

In het gebied A-Z liggen verschillende volkstuincomplexen. Bij de uitwerking van A-Z wil de gemeente de (on)mogelijkheden onderzoeken om de volkstuinen intensiever te gebruiken of te verplaatsen.

Ook onderzoekt de gemeente of, en zo ja hoe, de bestaande sportvelden intensiever kunnen worden gebruikt en welke slimme combinaties met wonen, werken of maatschappelijke voorzieningen hieraan kunnen bijdragen. Uitgangspunt is dat het aantal vierkante meters aan sportvelden behouden blijft en dat de sportvelden nabij de bestaande wijken blijven liggen.

Verder wil de gemeente investeren in een gezonde leefomgeving met aandacht voor wijkeconomie, duurzame mobiliteit en een sterkere sociale samenhang in de verschillende wijken van A-Z.

De Omgevingswet, een grote landelijke wetswijziging die in 2022 wordt ingevoerd, verplicht elke gemeente om een omgevingsvisie te maken. Begin december 2021 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Rotterdam vastgesteld. De omgevingsvisie is een koersdocument voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld wat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. De omgevingsvisie vertelt wat voor stad Rotterdam wil zijn op de lange termijn: sterk, veerkrachtig en toekomstbestendig.

Hoofdstuk 6 van de omgevingsvisie is gewijd aan drie Rotterdamse gebieden die speciaal worden uitgelicht in de omgevingsvisie, waarvan het gebied A tot Z er één is. De omgevingsvisie beschrijft de koers voor A tot Z en de gebiedskeuzes die gemaakt zijn of worden. Lees hier meer over op de pagina Omgevingsvisie.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de omgevingsaanpak A tot Z? Mail uw vraag of opmerking dan naar het e-mailadres GebiedsuitwerkingAZ@rotterdam.nl.