Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bodemenergie

De gemeente gaat zo goed mogelijk om met de beschikbare ruimte in de Rotterdamse ondergrond voor de opslag van koude en warmte. Dit komt door de verordening Bodemenergiesystemen en het Bodemenergieplan.

De gemeenteraad stelde op 20 juni 2013 de Verordening Bodemenergiesystemen vast. De Verordening geldt sinds 5 juli 2013.

Aanleiding

Op 1 juli 2013 trad landelijk het Besluit Bodemenergiesystemen in werking. Dit besluit onderscheidt open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen circuleren grondwater. De gesloten systemen wisselen warmte en kou uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond.

Door dit besluit kreeg de gemeente het gezag over gesloten bodemenergiesystemen. De provincies houden het gezag voor de open systemen. Om te zorgen dat de juridische instrumenten van de gemeente Rotterdam aansluit op die van de provincie Zuid-Holland, werkten gemeente en provincie nauw samen bij het opstellen van hun plannen. Dit leidde tot de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam en het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam.

Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam

De Verordening Bodemenergiesystemen vormt het juridisch kader voor de gesloten systemen in Rotterdam. In de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam staan onder andere zogeheten interferentiegebieden. Dit zijn gebieden waar mogelijk veel bodemenergiesystemen komen, waardoor het risico op interferentie (vermenging) tussen de verschillende systemen groot is.

Sinds 5 juli 2013 geldt dat binnen deze interferentiegebieden (in tegenstelling tot op andere plekken) altijd een vergunning nodig is. Dus voor kleine bodemenergiesystemen en voor grote gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast mogen gesloten bodemenergiesystemen in deze gebieden maar op een bepaalde diepte worden aangelegd.

In de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam staat precies in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen of wanneer een melding genoeg is. Uw vergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook uw (bestaande) gesloten bodemenergiesysteem aanmelden. Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam

Er kunnen Bodemenergieplannen worden opgesteld, voor (delen van) in gebieden die in de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam staan als interferentiegebieden. Een Bodemenergieplan is er om de opslagcapaciteit in de bodem zo goed mogelijk te benutten. Voor het centrumgebied van Rotterdam is er daarom het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam. Dit plan bevat bepaalde regels. Bij de aanvraag voor een vergunning voor een open bodemenergiesystemen in het centrum wordt gekeken of deze aan de regels voldoet.

Het college van B&W stelde de beleidslijn in het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam vast. Daarna bood ze dit plan samen met de Verordening aan de provincie Zuid-Holland aan. De provincie Zuid-Holland stelde het bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam en de beleidsregel open bodemenergiesystemen Zuid-Holland vast. Zij toetst alle vergunningaanvragen in dit gebied aan de regels uit het bodemenergieplan.

Meer informatie

  • Meer informatie kunt u opvragen via de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland. Dit kan telefonisch via 070 441 75 40, of per e-mail.
  • Heeft u vragen over de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam of het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam?
    Dan kunt u contact opnemen met Roland van Rooyen van de gemeente Rotterdam. Telefoon: 010 489 34 20, e-mail: Roland van Rooyen.