Spring naar het artikel

Door de verordening Bodemenergiesystemen en het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam gaat de gemeente zo goed mogelijk om met de beschikbare ruimte in de Rotterdamse ondergrond voor de opslag van koude en warmte.

De gemeenteraad stelde op 20 juni 2013 de Verordening Bodemenergiesystemen op 20 juni 2013 vast. De Verordening is sinds 5 juli 2013 van kracht.

Aanleiding

Op 1 juli 2013 trad landelijk het Besluit Bodemenergiesystemen in werking. Dit besluit maakt onderscheid tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De open systemen circuleren grondwater. De gesloten systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond.

Door dit besluit wordt de gemeente het bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. De provincies blijven bevoegd gezag voor de open systemen. Om ervoor te zorgen dat de juridische instrumenten van de gemeente Rotterdam en die van de provincie Zuid-Holland op elkaar aansluiten, werkten gemeente en provincie nauw samen bij het opstellen van hun plannen. Dit leidde tot de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam en het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam.

Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam

De Verordening Bodemenergiesystemen vormt het juridisch kader voor de gesloten systemen in Rotterdam. In de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam staan onder andere zogeheten interferentiegebieden. Dit zijn gebieden waar mogelijk veel bodemenergiesystemen gerealiseerd worden, waardoor het risico op interferentie (vermenging) tussen de verschillende systemen groot is.

Vanaf 5 juli 2013 geldt dat binnen deze interferentiegebieden (in tegenstelling tot elders), zowel voor kleine bodemenergiesystemen als voor grote gesloten bodemenergiesystemen altijd een vergunning nodig is. Daarnaast geldt binnen deze gebieden een beperking in aanlegdiepte voor gesloten bodemenergiesystemen.

In de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam staat precies in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen of wanneer een melding genoeg is. Uw vergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook uw (bestaande) gesloten bodemenergiesysteem aanmelden. Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam

Er kunnen Bodemenergieplannen worden opgesteld, voor (delen van) in gebieden die in de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam zijn aangewezen als interferentiegebieden. Een Bodemenergieplan is er om de opslagcapaciteit in de bodem zo goed mogelijk te benutten. Voor het centrumgebied van Rotterdam is er daarom het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam. Dit plan bevat specifieke regels waaraan vergunningaanvragen voor open bodemenergiesystemen in het centrum worden getoetst.

Het college van B&W stelde de beleidslijn in het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam vast en bood dit plan samen met de Verordening aan de provincie Zuid-Holland aan. De provincie Zuid-Holland stelde daarna het bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam en de beleidsregel open bodemenergiesystemen Zuid-Holland vast. Zij toetst alle vergunningaanvragen in dit gebied aan die specifieke regels uit het bodemenergieplan.

Meer informatie kunt u opvragen via de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 75 40, of via e-mailadres fg.dorel@pzh.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam of het Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam? Dan kunt u contact opnemen met Roland van Rooyen van de gemeente Rotterdam, (010) 489 34 20.