Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Kwaliteitsborging en bijzondere lokale omstandigheden

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan betekenen dat u een kwaliteitsborger in moet schakelen. De kwaliteitsborger moet controleren of er bijzondere lokale omstandigheden zijn om rekening mee te houden, zodat het bouwplan aan de regels voldoet.

De bouwplannen moeten voldoen aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Link opent een externe pagina. De kwaliteitsborger moet bepalen welke risico’s er zijn en welke maatregelen er moeten worden genomen om die risico’s te voorkomen of te beperken. De kwaliteitsborger moet ook actief nagaan of er bijzondere lokale omstandigheden zijn en daar rekening mee houden.

Bijzondere lokale omstandigheden bestaan uit risico’s of situaties op en/of rond de plaats waar het bouwwerk komt. Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het minder vanzelfsprekend is dat het eindresultaat van de bouw aan de bouwtechnische regels voldoet van hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De kwaliteitsborger moet deze lokale risico's meenemen in de risicobeoordeling. Net als de maatregelen die daarbij horen.  Deze risico’s moeten ook altijd in het borgingsplan terugkomen.

Deze punten zijn alleen aan de orde als ze te maken hebben met de bouwtechnische voorschriften in het Bbl. Als ze botsen met de regels van het omgevingsplan, dan moet dit in de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit zijn geregeld, Het kan ook zijn dat er een wijziging op die vergunning moet worden aangevraagd.

De lokale omstandigheden kunnen ook van invloed op elkaar zijn. Dat kan gevolgen hebben voor bepaalde onderdelen van het bouwplan.

Onder het kopje ‘overige aspecten’ zijn verschillende omstandigheden opgenomen die gevolgen kunnen hebben voor het bouwplan. Let op: er kunnen nog andere omstandigheden zijn die een rol spelen. U moet zelf onderzoeken of er nog andere bijzondere omstandigheden zijn.

Kijk voor meer informatie op Wet kwaliteitsborging bouwen.

Wat moet u doen als u weet wat de bijzondere lokale omstandigheden zijn?

Nadat u de bijzondere lokale omstandigheden heeft bepaald, of via de gemeente heeft ontvangen, moet het volgende gebeuren:

  • Neem de bijzondere lokale omstandigheden op in de risicobeoordeling en het borgingsplan van de bouwactiviteit. Dit is verplicht.
  • Zorg dat in het borgingsplan staat welke maatregelen worden getroffen naar aanleiding van de bijzondere lokale omstandigheden bij de bouw.

De kwaliteitsborger geeft aan het eind van het bouwproces aan wat het resultaat is van de maatregelen die zijn genomen om de lokale risico’s te voorkomen of te beperken.

Wanneer heeft u te maken met bijzondere lokale omstandigheden?

Hier volgen de bij de gemeente bekende bijzondere lokale omstandigheden. Of deze bij het te bouwen bouwwerk aan de orde zijn, moet u zelf achterhalen. U kunt hierover ook het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina raadplegen of contact opnemen met de gemeente (Bouw- en Woningtoezicht) via 14010.

Waar kunt u nog meer aan denken?

Heeft u een naast de toestemming voor de technische bouwactiviteit ook een toestemming voor de omgevingsplanactiviteit voor het bouwen of gebruiken nodig? Dan heeft dit misschien gevolgen voor de technische bouwactiviteit. Denk bijvoorbeeld aan eisen vanuit welstand, parkeren, bluswatervoorziening. De gemeente wijst u hierop bij de afhandeling van de toestemming voor de omgevingsplanactiviteit. U kunt het omgevingsplan inzien via regels op de kaart in het Omgevingsloket.

Hiermee kunt u in ieder geval alvast rekening houden: