Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Voor sommige bouwprojecten of verbouwingen moet u een omgevingsvergunning hebben. De gemeente helpt u te kijken of een vergunning nodig is.

Eerst de Zelftoets

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen'. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning. Bekijk ook de brochures van de overheid. Link opent een externe pagina over vergunningvrij bouwen.

Blijkt hieruit dat u een omgevingsvergunning nodig heeft?
Vraag dan pas de vergunning aan. Leg de gegevens uit de zelftoets klaar.

Omgevingsvergunning aanvragen

Vergunning online aanvragen

U vraagt de vergunning online aan via het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.
Particulier: u logt in met uw DigiD.
Ondernemer: u logt in met eHerkenning.

Post

Print het aanvraagformulier vanaf het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.
Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw bouwplan of verbouwplan past in het bestemmingsplan? Dien dan een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen kunt uitvoeren. 

Uw vergunning gefaseerd aanvragen

Een gefaseerde aanvraag. Link opent een externe pagina van een omgevingsvergunning vraagt u aan voor ingewikkelde projecten die meerdere vergunningen nodig hebben. U wilt bijvoorbeeld laten toetsen of bouwen op de gewenste plek volgens het bestemmingsplan mogelijk en haalbaar is.

Meer informatie

Belangrijke informatie leest u in het 'Infoblad mededelingen'.

De formulieren 'melding aanvang bouwwerkzaamheden' en 'gereedmelding werkzaamheden' gebruikt u pas nádat u de vergunning heeft ontvangen.

De diverse wetten en regels vindt u onder het kopje 'voorwaarden' op de pagina omgevingsvergunning.

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet Natuurbescherming. Link opent een externe pagina (WNb). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNb nodig is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar gebouwd of gesloopt wordt.
Meer informatie over de aanvraagprocedure, de wetgeving en regelgeving vindt u in het infoblad en op de website van Omgeving Dienst Haaglanden. Link opent een externe pagina.

Heeft u een vraag over de wet Natuurbescherming, kijk dan op de pagina natuur in Rotterdam. Hier vindt u de contactgegevens van de gemeentelijke stadsecologen.

Bouwuitgave

In het Bouwbesluit 2012 staat waaraan een eigen buitenberging bij een woning moet voldoen. Voor woongebouwen wordt vaak gekozen voor een gemeenschappelijke (fietsen)stalling.

In de ‘bouwuitgave gelijkwaardige oplossing buitenbergingen‘ staat precies aan welke voorwaarden een gemeenschappelijke stalling moet voldoen.

Kosten

De totale bouwkosten of sloopkosten voor het hele bouwproject waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt, bepalen hoeveel leges u moet betalen.

Kijk op de pagina kosten van de omgevingsvergunning hoe u deze kosten berekent.

Meesturen

Indieningslijsten

Bij een aanvraag omgevingsvergunning horen bepaalde documenten en gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te toetsen.

Sommige bouwwerkzaamheden (zoals het plaatsen van een dakkapel) komen vaak voor. De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst samengesteld om aanlevering van teveel of overbodige gegevens te voorkomen. De lijsten zijn bedoeld om bouwwerkzaamheden die vaak voorkomen sneller te regelen.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Voor andere of meer ingewikkelde bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid. Link opent een externe pagina.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en rapporten.

Het adres van de (bouw)locatie is wel nodig. Bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.

Bezwaar maken

  • Normale procedure:
    Als de normale procedure geldt voor de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

  • Uitgebreide procedure:
    Bij een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dagbladen, nieuwsbladen of huis aan huisblad.

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Hoelang duurt het

  • een normale procedure duurt 8 weken
  • een uitgebreide procedure duurt 26 weken

Als er reden voor is, kunnen beide procedures worden verlengd met 6 weken of tijdelijk worden stilgezet.

Contactinformatie

Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen.

Heeft u vragen:

Veelgestelde vragen