Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Spring naar het artikel

Op deze pagina vindt u informatie voor zorgprofessionals. Onder meer over de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp, inkoop en doelgroepenvervoer.

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij via school en werk. En voor ouderen, en anderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om zo lang mogelijk gezond en met plezier thuis en in de wijk te blijven wonen. Via het Rotterdamse stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp dragen we maximaal bij aan dit maatschappelijk resultaat.

Sinds 2015 kan iedereen in Rotterdam een beroep doen op een vernieuwd stelsel. Nog dagelijks verbeteren we onze aanpak en sturen we bij. De nieuwe koers is uitgezet in de startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp. Deze koers is de basis voor het beleidskader Zorg, Welzijn en Jeugdhulp dat de komende maanden wordt uitgewerkt en dat ons als professional houvast geeft hoe we in Rotterdam zorg, welzijn & jeugdhulp organiseren en uitvoeren.

Wilt u de startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp als pdf per mail ontvangen? Stuurt u ons dan een e-mail.

Aanbieders zorg, welzijn en jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de aanpak van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam fors vernieuwd. Sinds die datum is de gemeente verantwoordelijk voor taken die daarvoor door het Rijk en de stadsregio werden uitgevoerd. Op 1 januari 2018 heeft de gemeente contracten afgesloten met verschillende zorgaanbieders voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Via een openbare aanbesteding is de hulp aan ongeveer 53.000 Rotterdammers weer vastgelegd. Daarnaast hebben we gezorgd voor een aantal inhoudelijke verbeteringen.

Afspraken over inhoudelijke verbetering

Het doorontwikkelplan ‘Zorg voor elkaar’ moet leiden tot afspraken over inhoudelijke verbeteringen van het aanbod en bestaat uit vier onderdelen:

 • Welzijn: één integrale opdracht voor elk van de veertien gebieden én voor het stedelijk welzijn
 • Wmo-arrangementen, zoals huishoudelijke verzorging, geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten instellingen
 • Wijkteams: dit zijn de medewerkers die in de wijkteams werken
 • Jeugdhulp: hulp en ondersteuning voor jeugdigen bij het opgroeien en opvoeden. De inkoop van tweedelijns jeugdhulp loopt via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR). Rotterdam koopt zelf de overige specialistische jeugdhulp in zoals o.a. hulp bij dyslexie, basis GGZ en extramurale hulp aan jongeren met een beperking.

Meldpunt Zorgsignalen en fraude

De gemeente Rotterdam besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor Rotterdammers. Soms komt het geld niet op de juiste plek terecht door onrechtmatig gebruik door zorgverleners of cliënten. Om dit aan te pakken heeft Rotterdam het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude ingericht. Hier kunt u terecht met signalen over misbruik of fraude van zorggeld.

Vanaf 1 januari 2018 gaat Trevvel het vervoer verzorgen voor

 • Vervoer op Maat
 • vervoer van en naar dagbesteding voor volwassenen (Wmo)
 • voor jeugd-ggz en jeugd met een beperking
 • vervoer van en naar de sociale werkplaatsen (Wsw en Participatiewet).

Het vervoer van leerlingen van en naar school, gym- en zwemlocaties gaat in het schooljaar 2018-2019 over naar de nieuwe vervoerder. Alle gebruikers krijgen persoonlijk bericht over de veranderingen in hun vervoer.

Overige onderwerpen

Even Buurten is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen.

Van project naar methodiek

Even Buurten is in 2011 begonnen als een project voor en door de buurt. Hiermee konden ouderen in Rotterdam op een veilige en prettige manier langer zelfstandig wonen. In de loop van het project werd duidelijk dat de methodiek van Even Buurten ook voor andere doelgroepen in de stad van betekenis zou kunnen zijn. Daarom werden de spilfunctionarissen van Even Buurten in 2015 toegevoegd aan 11 wijkteams. Zij delen daar hun ervaringen met signaleren, verbinden en outreachend werken met wijkteamleden van andere disciplines. In 2016 en 2017 wordt Even Buurten doorontwikkeld als methodiek die in meerdere wijkteams wordt ingezet voor verschillende doelgroepen.

Spillen en sleutelfiguren

Binnen de Even Buurten methodiek is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten 'sleutelfiguren en spillen'.

 • Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met wijkbewoners. Zoals zorgzame buren, een actieve vrijwilliger, de huismeester of de visboer. Deze sleutelfiguren kunnen met signalen over bijvoorbeeld eenzaamheid, schuldenproblematiek of huiselijk geweld terecht bij de ‘spil’. Deze neemt de signalen mee naar het wijkteam waaraan zij of hij is toegevoegd en zet waar mogelijk burenhulp in.
 • De spil is een getrainde professional die de wijk goed kent en overzicht heeft over het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De spilfunctionaris versterkt formele en informele netwerken in de buurt en kijkt welke oplossing de wijk kan bieden voor een cliënt met een hulpvraag. Zo nodig verwijst de spil via het wijkteam door naar professionele zorg- en welzijnsinstellingen.

Toolbox Even Buurten

De toolbox Even Buurten is gemaakt voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties

De toolbox beschrijft de kennis en ervaringen van het project Even Buurten in Rotterdam. Hij is gemaakt voor bestuurders en beleidsmakers bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. En voor iedereen die  interesse heeft in een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen.

De toolbox bevat:

 • Een beschrijving van het project Even Buurten in Rotterdam
 • De kernbegrippen integrale wijkaanpak en kwetsbaarheid
 • De werkwijze en opzet van Even Buurten
 • Verschillende organisatiemodellen
 • Financieringsmogelijkheden voor Even Buurten als project of als duurzame organisatie
 • Voordelen die Even Buurten kan opleveren.

U kunt de Toolbox Even Buurten downloaden (met de laatste versie van Acrobat Reader). En er is ook een samenvatting beschikbaar.

Contact met Even Buurten

Voor interviews, presentaties, overige p.r. activiteiten en onderwijsvragen kunt u contact opnemen met Yvonne Nesselaar, stedelijk coördinator van Even Buurten en werkcoach van de spilfunctionarissen. Op maandag, woensdag en donderdag te bereiken op 06 - 451 634 32 en alle werkdagen via y.nesselaar@rotterdam.nl.

De Even Buurten-methodiek wordt toegepast in verschillende wijken. Voor vragen over Even Buurten in een specifieke wijk kunt u contact opnemen met de spilfunctionarissen.

De spilfunctionarissen van Even buurten
Hillesluis, Bloemhof Anyur Karayel-Demiral 06 - 535 964 91
Hoogvliet Noord Linda Olierook 06 - 307 729 30
Kralingen (West/Oost), Esch, Struisenburg Louisa Lambillion 06 - 515 481 24 
Lage Land Jojanneke Engel 06 - 233 593 97
Liskwartier, Bergpolder, Blijdorp Joke Redemeijer 06 - 234 420 57
Lombardijen Yvonne Smit
Davonne Gravendeel
06 -101 371 24
06 - 227 564 27
Oosterflank Gosia Bojar 06 - 108 186 79
Oud Mathenesse, Witte Dorp, Spangen Meral Budak 06 - 197 095 40
Rubroek, Nieuw- en Oud Crooswijk Brigitte Kruik 06 - 466 429 01
Zevenkamp Sherita Thakoerdat 06 - 344 915 82

Aanvullende informatie

Vragen over Even Buurten of de Toolbox? Neem dan contact op met Mirjam de Leeuwe, projectleider Even Buurten van de gemeente Rotterdam.

De aanbesteding van het totale doelgroepenvervoer is in volle gang. Hieronder vallen:

 • Wmo-vervoer (AWBZ en CAV),
 • leerlingenvervoer (incl. vervoer naar sport- en educatieactiviteiten),
 • vervoer voor Jeugd-GGZ,
 • vervoer van en naar sociale werkplaatsen en
 • vervoer voortkomend uit de Participatiewet.

De aanbestedingsprocedure is in oktober 2015 van start gegaan en moet leiden tot nieuwe contracten met één of meer partijen. De nieuwe contracten treden in de loop van 2017 in fases in werking.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Voor gebruikers van deze vervoersvormen, gaat er pas in de loop van 2017 iets veranderen. Vanaf april 2017 wordt zichtbaar wat er gaat veranderen. Hierover informeert de gemeente alle betrokkenen tijdig.

Wat betekent dit voor ondernemers?

De aanbesteding verloopt volgens het principe van een ‘concurrentiegerichte dialoog’ en hieraan nemen drie marktpartijen deel. Vooraf zijn alleen de einddoelen benoemd. In de dialoog bespreken wij met de drie marktpartijen op welke manier zij deze einddoelen denken te kunnen bereiken en met welke middelen. Meer informatie over de aanbesteding doelgroepen. Meer weten? Mail naar doelgroepenvervoer@rotterdam.nl.

Soorten doelgroepenvervoer

 1. Wmo-vervoer (AWBZ en CAV)
  Collectief Aanvullend Vervoer (CAV), eerder Vervoer op Maat genoemd, is lokaal vervoer van ouderen (75+) en personen met een beperking. De organisatie van het vervoer, zoals geregeld was in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), blijft ongewijzigd. De zorgaanbieders organiseren – net als vroeger – zelf het vervoer.
 2. Leerlingenvervoer
  Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school en naar sport- en educatieactiviteiten. Leerlingenvervoer is mogelijk als uw kind door ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Uitgangspunt is dat gekozen wordt voor de lichtst mogelijke vorm van vervoer, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Dat kan dus variëren van fiets tot in laatste instantie taxi (bus)- of vervoer per touringcar.
 3. Vervoer voor Jeugd-GGZ
  Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vervoer voor Jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet. Hierbij gaat het om vervoer naar en van dagbehandeling voor Jeugd-GGZ en logeeropvang. Zoals door de gemeenten wordt gefinancierd en die onder de Jeugdwet valt.
 4. Vervoer van en naar sociale werkplaatsen
  Dit vervoer komt voort uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening. Die heeft als doel zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te laten gaan. Voor mensen die gebruik maken van Wsw-vervoer regelt de gemeente het vervoer van en naar de werkplaatsen. De WSW en de Wet werk en bijstand (WWB) zijn inmiddels samengevoegd in de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan.
 5. Vervoer voortkomend uit de Participatiewet
  De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en bijstand (WWB) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Deze is op 1 januari 2015 in werking getreden. De wet moet ervoor zorgen dat mensen met een ziekte en/of handicap en mensen met een bijstandsuitkering sneller en gemakkelijker aan het werk kunnen komen. Vervoer wordt alleen ingezet als iemand een structurele arbeidsbeperking heeft en daardoor niet zelfstandig kan reizen of gebruik maken van openbaar vervoer.

Bekijk ook de pagina Vervoer.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denkt u al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen. Wilt u weten hoe u huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen? Of wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Kijkt u dan op werken met de meldcode.

De Kredietbank bemiddelt tussen Rotterdammers met schulden en de schuldeisers. De KBR is er dus ook voor de schuldeisers.

Een schuldbemiddelaar van de KBR doet u een voorstel voor een regeling. Deze houdt in dat de schuldenaar (een deel van) de schulden in 36 maanden aflost. Als meer dan de helft niet meewerkt, mislukt de schuldregeling.

Als er sprake is van niet-problematische schulden, doet een budgetconsulent u een voorstel voor een zogenoemde NPS-regeling.

Om welke regeling het ook gaat, belangrijk is dat u als schuldeiser en de  KBR contact houden over het voorstel voor de afbetaling. Hoe eerder wij weten of u akkoord kunt gaan, hoe eerder we tot een regeling kunnen komen.

U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de KBR. Het telefoonnummer ven de schuldbemiddelaar vindt u in de brief die u van de Kredietbank heeft ontvangen.

Het is ook mogelijk een van onze voorlichters uit te nodigen. In overleg met u wordt een voorlichting verzorgd aan uw medewerkers over de werkwijze van de KBR.

Nieuw Rotterdams jeugdstelsel

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp wordt geboden in de eigen wijk vanuit de wijkteams.

Rotterdam groeit, beleidskader jeugd

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.

Zorgaanbieders jeugdhulp

De gemeente heeft bij ruim 130 aanbieders jeugdhulp ingekocht voor ondersteuning van gezinnen en kinderen. Het gaat om:

 • jeugd- en opvoedhulp
 • ondersteuning voor jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd
 • jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdbeschermingsplein

Op het Jeugdbeschermingsplein wordt de nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk gebracht als de veiligheid van een kind in het geding is. We zorgen ervoor dat zorgwekkende signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen veel sneller leiden tot hulp; dichtbij en met de gezinnen. Dit moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject hoeft te worden ingezet.

Onderwijs en jeugdhulp

Gemeente en onderwijs maken voor toeleiding naar jeugdhulp afspraken over verbinding van schoolmaatschappelijk werk met wijkteams.

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

SISA staat daarnaast voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

In 2016 vond de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak personen met verward gedrag plaats in Poortugaal. Tijdens de werkconferentie werd de ‘Verklaring van Poortugaal’ ondertekend. Hierin is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag. Om uitvoering te geven aan de Verklaring van Poortugaal is tijdens de werkconferentie een regionaal aanjaagteam ingesteld. Hieronder vindt u het digitale magazine dat gemaakt is over deze middag.

Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat.

De gemeente Rotterdam heeft voor professionals in de zorg en de jeugdhulp een aantal punten ingericht waar zij in een dergelijk geval terechtkunnen:

Het informatieblad geeft meer informatie over deze instanties en hoe deze te bereiken zijn. Voor het volledige proces kunt u ook het incidentenprotocol bekijken.

\