Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 17-05-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals. Onder meer het nieuwe beleidsplan 'Heel de stad' en de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Ook vindt u hier meer informatie over de leverancierspoule. Geïnteresseerde partijen die zich willen inschrijven op een of meerdere inkoopsporen, moeten zich eerst aanmelden voor deze poule.

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij via school en werk. En voor ouderen, en anderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. Via het Rotterdamse stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp streven wij ernaar maximaal bij te dragen aan deze doelstelling. De toekomstvisie van maatschappelijke ontwikkeling en jeugdhulp in Rotterdam is vastgelegd in het beleidsplan 'Heel de stad'. Dit plan geeft houvast in hoe we in Rotterdam maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp organiseren en uitvoeren.

Uitvoering beleidsplan 'Heel de Stad'

We werken verder aan het verstevigen en verbeteren van het Rotterdams ondersteuningsaanbod. De doelen van het beleidsplan 'Heel de Stad' zijn vertaald naar de volgende inkoopperiode. We gaan duurzaam, op maat en dichtbij inkopen. Continuïteit voor Rotterdammers in de hulp en ondersteuning is daarbij een belangrijke uitgangspunt.

Inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Komende tijd gelden de overeenkomsten die op 1 januari 2018 zijn afgesloten met verschillende aanbieders voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nog. Deze overeenkomsten lopen in 2022 af. Via aanbestedingen gaat de gemeente nieuwe overeenkomsten met aanbieders aan. De gemeente werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanbestedingen. Er is gekozen om de inkoop hiervoor langs vier sporen te organiseren. Klik op onderstaand uitklapmenu voor meer informatie over het specifieke inkoopspoor.

Op 23 april heeft de gemeente Rotterdam de aanbestedingsdocumenten voor het inkooptraject van welzijn gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix. De huidige overeenkomsten voor het Rotterdams Welzijn lopen af per april 2022. Op het aanbestedingsplatform Negometrix vindt u meer informatie over de welzijnsopdracht en leest u hoe u zicht kunt inschrijven als geïnteresseerde partij.

U kunt zich direct via Negometrix aanmelden voor de leverancierspoule.

Welzijnsopdracht op hoofdlijnen

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met diverse partners gewerkt aan een ondersteuningsstructuur voor alle Rotterdammers die dat nodig hebben. De professionele vakkrachten en vrijwilligers van welzijnsorganisaties werken vanuit verschillende plekken in de wijk. Bijvoorbeeld het Huis van de Wijk. Zij signaleren wat bewoners in een wijk nodig hebben en ondersteunen in het vinden van een oplossing. We willen dat welzijn hier zijn aandeel in blijft nemen. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de capaciteit, want de middelen voor welzijn blijven gelijk.

Voor de aankomende welzijnsperiode heeft gemeente Rotterdam aanscherping aangebracht in de welzijnsopdracht en méér ruimte gecreëerd voor lokaal maatwerk per wijk. De gemeente gaat scherpere keuzes maken gericht op drie doelgroepen:

 • Jeugd: Kinderen, tieners en jongeren die opgroeien in gezinnen met achterstanden willen we meer toekomstperspectief bieden en hun talenten stimuleren door:
  • meer inzet op kinderwerk en tienerwerk
  • inhoudelijk te werken aan scherpere opdrachten voor het jongerenwerk en een duidelijker profiel voor welzijn
  • ruimte te maken voor zogenaamde 'Talenthouses', waar jongeren ruimte krijgen voor zelfontplooiing
  • het jeugdwerk aan te laten sluiten op de leefwereld van kinderen en jongeren thuis, op straat, online en op school. Het jeugdwerk legt verbinding tussen jeugdigen en hun omgeving (ouders, buurtbewoners, instanties en de domeinen onderwijs, sport en cultuur) en zet in op beschermende factoren: opbouwen sociaal netwerk, sociale vaardigheden, veilige leefomgeving, toekomstperspectief, sociale cohesie en inclusie.
 • Ouderen: Welzijn biedt ondersteuning aan ouderen dichtbij, in de eigen buurt en draagt bij aan langer gezond en veilig thuis wonen door:
  • ondersteuning aan ouderen te bieden. Dichtbij, in de eigen buurt en draagt bij aan langer gezond en veilig thuis wonen. We richten ons op ouderen van 65 jaar en ouder. De rol van welzijn is faciliterend via de Huizen van de Wijk en seniorencomplexen.
  • bij te dragen aan een gezond/vitaal ouder worden en een gezonde leefstijl. Hiervoor organiseert welzijn laagdrempelige informatie- en adviesbijeenkomsten over gezond en vitaal ouder worden, zoals gezondheidschecks en fitfestivals.
  • het continueren van de preventieve niet geïndiceerde dagbesteding voor ouderen in de integrale welzijnsopgave en de kwaliteitseisen hiervoor aan te scherpen met als resultaat een diverse aanbod.
 • Kwetsbare Rotterdammers: Het gaat hier om Rotterdammers die vanwege een licht verstandelijke beperking en/of psychische/psychiatrische problematiek dan wel huiselijk geweld in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. Het is lastig om deze groep in beeld te krijgen. Ze melden zich niet altijd zelf met een directe hulpvraag. Welzijn draagt bij aan het vergroten van de veerkracht van kwetsbare wijkbewoners die extra ondersteuning nodig hebben door:
  • te investeren in het herkennen, signaleren, bejegenen en het juist toeleiden van kwetsbare Rotterdammers
  • het aanstellen van een aandachtsfunctionaris binnen de welzijnsorganisatie die met expertise op het gebied van huiselijk geweld, LVB, GGZ-problematiek, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • binnen de Huizen van de Wijk ruimtes beschikbaar te stellen aan partijen met een aanbod voor de doelgroep
  • samen te werken vanuit partnerschap met gebiedsgebonden zorgpartners en activeren van de maatschappelijke participatie van deze groep.

De focus op deze groepen betekent niet dat welzijn niets meer doet voor overige Rotterdammers. Welzijn blijft een vrij toegankelijke voorziening en geeft ruimte aan initiatieven van bewoners in wijken. Met een grotere concentratie van de welzijnsinzet in wijken waar dit het hardst nodig is.

Daarbij vinden we het belangrijk dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd, daarom kiezen we voor een langere verbintenissen dan voorheen gebruikelijk was, namelijk zes jaar met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar. Dit voorkomt dat om de drie of vier jaar weer nieuwe partijen een opdracht krijgen en samenwerkingsrelaties telkens opnieuw moeten worden opgebouwd. De gemeente kiest voor meer duurzaamheid en continuïteit voor het wijknetwerk.

Disclaimer

Belangrijk om te vermelden is dat dit niet de formeel juridische teksten zijn. Deze vindt u in de aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie met betrekking tot deze welzijnsopdrachten verwijzen wij u door naar Negometrix.

Hoe zit het inkoopproces welzijn eruit?

De inkooptrajecten voor maatschappelijke ondersteuning verschillen van elkaar, omdat het gaat om verschillend aanbod. Gemeente Rotterdam streeft ernaar het inkoopproces voor welzijn als volgt in te richten.

Planning Welzijn

Mijlpaal Maand
Publicatie inkoopdocumenten april 2021
Mogelijkheid voor aanmelden juni 2021
Start van dialoogfase met geselecteerde aanbieders augustus 2021
Bekendmaking gunning december 2021
Start nieuwe overeenkomst april 2022

Op 20 mei publiceert de gemeente Rotterdam de aanbestedingsdocumenten voor het inkooptraject Wmo-maatwerkondersteuning op het aanbestedingsplatform Negometrix. Op het aanbestedingsplatform Negometrix vindt u meer informatie over de opdracht Wmo-maatwerkondersteuning en verslagen van de marktconsultaties die hierover hebben plaatsgevonden. Als geïnteresseerde aanbieder dient u zich in te schrijven voor de leverancierspoule. U vindt hier meer informatie over de leverancierspoule.

Hoe zit het inkoopproces Wmo-maatwerkondersteuning eruit?

De inkooptrajecten voor maatschappelijke ondersteuning verschillen van elkaar, omdat het gaat om verschillend aanbod. Gemeente Rotterdam streeft ernaar het inkoopproces voor Wmo-maatwerkondersteuning in te richten volgens onderstaande planning.

Planning inkoop Wmo-maatwerkondersteuning

Mijlpaal Maand
Publicatie inkoopdocumenten 20 mei 2021
Mogelijkheid voor aanmelden 20 mei - 25 augustus 2021
Bekendmaking gunning november 2021
Start nieuwe overeenkomst juli 2022

Informatie volgt later.

Inkoopstrategieën

De inkoopstrategieën voor Wmo en Welzijn zijn op 4 februari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de inkoop van Wijkteams en Jeugdhulp worden ook inkoopstrategieën ontwikkelt. De vaststelling en  publicatie volgt later in 2021. Er komt een fasering in de ingangsdata van de nieuwe contracten voor de diverse sporen/deelprojecten. Zo spreiden we de werkzaamheden rondom de inkoop bij zowel aanbieders als de gemeente.

Dit zijn de beoogde ingangsdata van de overeenkomsten:

Welzijn is op 23 april gestart met de aanbesteding. Wmo-maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp volgen later in 2021.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente Rotterdam organiseert diverse bijeenkomsten en stelt het op prijs als aanbieders hieraan deelnemen. Hieronder treft u de data en onderwerpen van de digitale bijeenkomsten:

Datum Inkoopspoor Wat Hoe aanmelden?
3 mei 15.00 - 16.00 uur Welzijn, Wmo, jeugdhulp en wijkteams Workshop leverancierspoule Aanmelden
10 mei 13.00 - 13.50 uur Jeugdhulp Marktconsultatie over GGZ Jeugd Aanmelden
10 mei 14.00 - 14.50 uur Jeugdhulp

Marktconsultatie Mantelzorgondersteuning

Aanmelden
10 mei 15.00 - 15.50 uur Jeugdhulp Marktconsultatie Factorenmodel en impact gedreven werken Aanmelden
11 mei 15.00 - 15.50 uur Jeugdhulp Marktconsultatie Onderwijszorgarrangementen Aanmelden
11 mei 16.00 - 16.50 uur Jeugdhulp Marktconsultatie Daghulp Aanmelden
20 mei 15.30 - 16.30 uur Wmo Informatiesessie Inkoop Wmo voor buitengebieden Rotterdam Aanmelden

Per aanbieder kunnen maximaal twee personen deelnemen. Om miscommunicatie te voorkomen vragen wij u de contactgegevens (organisatienaam, naam, e-mail en telefoonnummer) van de deelnemer(s) op te geven.

Eenvoudig inschrijven op zorgsporen via Leverancierspoule

De gemeente wil het aanbestedingsproces voor aanbieders vereenvoudigen en de administratieve last verminderen. Daarom werkt de gemeente voor de aanbestedingen van Wmo-maatwerkondersteuning, jeugdhulp, welzijn en wijkteams met een leverancierspoule.

Eenmaal aangetoond dat u als aanbieder voldoet aan de selectie-eisen, krijgt u toegang tot deze poule en kan er worden ingeschreven op aanbestedingen op het moment dat ze gepubliceerd worden.

Om toegang te krijgen tot deze poule kunnen geïnteresseerde aanbieders kosteloos een leveranciersaccount aanmaken bij Negometrix 4.

Heeft u een Negometrix 3 account? Ook dan moet u een nieuw account aanmaken voor Negometrix 4.

Hoe u Negometrix 4 gebruikt en hoe u zich straks kunt aanmelden voor de leverancierspoule wordt uitgelegd in onderstaande video en aanmeldstappen:

Aanmeldstappen leverancierspoule

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 1: Maak een Negometrix 4 account aan.

Voor de zorgaanbestedingen WMO, Jeugdhulp, Welzijn en Wijkteams maakt de gemeente gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix 4.

U kunt hier kosteloos een account aanmaken. Heeft u een Negometrix 3 account? Ook dan dient u een nieuw account aan te maken voor Negometrix 4.

Hoe u Negometrix 4 gebruikt wordt uitgelegd in deze video.

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 2: Meld u aan voor de leverancierspoule.

Nadat u een account heeft aangemaakt bij Negometrix 4 kunt u zich aanmelden voor de leverancierspoule. Alleen aanbieders die zijn toegelaten tot de poule kunnen inschrijven op de uitvragen van de verschillende zorgsporen.

Om toegelaten te worden tot de leverancierspoule dient u eenmalig de volgende bewijsstukken aan te leveren:

- Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Uittreksel Kamer van Koophandel
- Gedragsverklaring aanbesteden
- Verklaring nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
- Verzekeringspolis

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 3: U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

Nadat u uw aanmelding en de gevraagde bewijsstukken heeft ingediend in Negometrix 4 bekijkt de gemeente Rotterdam uw aanmelding. U krijgt vervolgens binnen tien werkdagen een toelatings- of afwijzingsbericht.

Ontvangt u een afwijzingsbericht? Dan vermelden we duidelijk de reden van afwijzing en kunt u een nieuwe, aangepaste, aanmelding indienen.

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 4: Inschrijven op uitvragen.

Bent u toegelaten tot de leverancierspoule, dan kunt u inschrijven op uitvragen van de zorgsporen zodra deze gepubliceerd zijn.

U ontvangt automatisch een notificatie als er een uitvraag gepubliceerd wordt in de categorie waarin u bij uw aanmelding heeft aangeven geïnteresseerd te zijn.

U kunt zich hier vervolgens op inschrijven. U hoeft dan niet opnieuw de bewijsstukken aan te leveren. Dat is wel zo gemakkelijk!

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 5: Bewijsstukken aanleveren bij gunning.

Wil de gemeente Rotterdam de opdracht aan u gunnen?

Zorg er dan voor dat uw bewijsstukken op dat moment geldig zijn.

Alleen de partij waar de gemeente Rotterdam een opdracht aan wil gunnen dient op dat moment geldige bewijsstukken te overhandigen.

Overige onderwerpen

Rotterdams jeugdstelsel

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp wordt geboden in de eigen wijk vanuit de wijkteams.

Rotterdam groeit, beleidskader jeugd

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.

Jeugdbeschermingsplein

Op het Jeugdbeschermingsplein wordt de nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk gebracht als de veiligheid van een kind in het geding is. We zorgen ervoor dat zorgwekkende signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen veel sneller leiden tot hulp; dichtbij en met de gezinnen. Dit moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject hoeft te worden ingezet.

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

SISA staat daarnaast voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denkt u al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen. Wilt u weten hoe u huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen? Of wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Kijkt u dan op werken met de meldcode.

De Kredietbank Rotterdam (KBR) bemiddelt tussen Rotterdammers met schulden en de schuldeisers. De KBR is er dus ook voor de schuldeisers.
Een schuldbemiddelaar van de KBR doet u een voorstel voor een regeling. Deze houdt in dat de schuldenaar (een deel van) de schulden in 36 maanden aflost.
De KBR vindt het belangrijk om goed contact te hebben met u als schuldeiser. Het is voor de KBR belangrijk dat u als schuldeiser alert reageert op onze verzoeken. Op het opgeven van het openstaande saldo of een reactie op ons voorstel ter aflossing van de schuld.
U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de KBR. Het telefoonnummer van de schuldbemiddelaar vindt u in de brief die u van de Kredietbank heeft ontvangen.
Het is ook mogelijk een van onze voorlichters uit te nodigen. In overleg met u wordt een voorlichting verzorgd aan uw medewerkers over de werkwijze van de KBR.

In 2016 vond de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak personen met verward gedrag plaats in Poortugaal. Tijdens de werkconferentie werd de ‘Verklaring van Poortugaal’ ondertekend. Hierin is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag. Om uitvoering te geven aan de Verklaring van Poortugaal is tijdens de werkconferentie een regionaal aanjaagteam ingesteld. Hieronder vindt u het digitale magazine dat gemaakt is over deze middag.

Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat.

De gemeente Rotterdam heeft voor professionals in de zorg en de jeugdhulp een aantal punten ingericht waar zij in een dergelijk geval terechtkunnen:

Het informatieblad geeft meer informatie over deze instanties en hoe deze te bereiken zijn. Voor het volledige proces kunt u ook het incidentenprotocol bekijken.

Meer informatie

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden door te mailen naar ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Ook kunt u Tenderned en Negometrix volgen zodat u op de hoogte blijft van zaken rondom de aanbestedingsprocedure. De gemeente maakt hiervan gebruik om de start van aanbestedingen en marktconsultaties bekend te maken.