Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals over de nieuwe inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Via aanbestedingen gaat de gemeente nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders aan. De ingangsdatums voor de contracten verschillen per inkoopspoor.

Maatschappelijke ondersteuning voor álle Rotterdammers

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij. En voor ouderen om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. Via maatschappelijke ondersteuning - het Rotterdams welzijnswerk, Wmo-maatwerkondersteuning Wijkteams - en Jeugdhulp dragen de gemeente en betrokken partijen hieraan bij.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met partners en inwoners van de stad gewerkt aan nieuw beleid voor alle Rotterdammers die hulp nodig hebben. Dit beleid is vastgelegd in het beleidskader 'Heel de Stad', dat ook de basis is voor de nieuwe inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Nieuwe inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

De leidende principes voor de inkoop zijn:

  • de Rotterdammer staat centraal en heeft de regie
  • de gemeente en betrokken partijen werken resultaatgericht
  • cliënten hebben keuzevrijheid
  • betrokken partijen werken integraal waar nodig
  • betrokken partijen voorkomen, verplaatsen en vervangen waar mogelijk
  • digitaal werken hoort erbij
  • betrokken partijen bieden een passend aanbod naar diversiteit en specialisatie
  • betrokken partijen bieden met elkaar continuïteit van ondersteuning
  • ondersteuning is zoveel mogelijk dichtbij.

Er zijn vier inkoopsporen: Welzijn, Wmo-maatwerkondersteuning, Wijkteams en Jeugdhulp.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de 'Nieuwsbrief Inkoop Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp' via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl.
Vorige nieuwsbrieven.

De inkoopopdracht voor Rotterdams Wmo-maatwerkondersteuning is gepubliceerd op aanbestedingsplatform Mercell (voorheen Negometrix). Dit betekent dat zowel huidige als nieuwe aanbieders mogen meedoen met de aanbesteding. In december is duidelijk welke Wmo-aanbieders de opdracht gegund krijgen. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023. Rotterdammers in een kwetsbare situatie krijgen ook dan de ondersteuning die ze gewend zijn. Passende ondersteuning dichtbij huis. Zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.  

Inkoop Jeugdhulp 2023

Na een aanbestedingsprocedure zijn de aanbieders die vanaf 1 januari 2023 jeugdhulp gaan leveren aan Rotterdamse jeugdigen definitief gegund. De contracten worden op basis hiervan gesloten met de gegunde jeugdhulpaanbieders voor de lokale jeugdhulp. Het inkooptraject voor specialistische jeugdhulp –complexe ondersteuning en jeugdhulp met verblijf wordt regionaal ingekocht. Dit inkooptraject is nog niet helemaal afgerond, het heeft wel dezelfde ingangsdatum.

Wat gaat er veranderen?

Met de nieuwe contracten wil de gemeente een passend aanbod dicht bij de gezinnen organiseren: thuis, op school en in de wijk. De daghulp die verbonden is met het onderwijs en de licht specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar lokale inkoop. Zo wordt de Rotterdamse jeugd en hun ouders dichterbij ondersteund. En voorkomen we dat duurdere regionale of zelfs landelijke specialistische Jeugdhulp moet worden ingezet.

In deze video worden de vernieuwingen en wijzigingen vanaf 2023 toegelicht:

Als gevolg van de veranderingen zijn de opdrachten in aangepaste vorm in de markt gezet ten opzichte van de eerdere opdrachten en er is daarnaast (soms) een wisseling van aanbieders. Om de zorgcontinuïteit te waarborgen is het jaar 2023 een overgangsjaar, waarin lopende trajecten nog mogen doorlopen. Nieuwe instroom verloopt vanaf 1 januari 2023 via de nieuwe contracten.

En nu verder?

De komende maanden staan in het teken van de voorbereidingen op de jeugdhulp 2023. Indien van toepassing een warme overdracht naar een nieuwe aanbieder.

Jeugdhulp voor verwijzers 2023.

Documenten inkoopopdracht OZA Specifiek | Hub.negometrix.com.

Inkoopstrategie Jeugdhulp (pdf, Raadsinformatie).

Kadernotitie inkoopstrategieën Heel de stad (pdf, Raadsinformatie).

 

Mijlpaal Maand
Definitieve gunning juli 2022
Start implementatie augustus 2022
Start nieuwe overeenkomst januari 2023

Inkoopopdracht OZA Specifiek

Scholen zijn verantwoordelijk om passende onderwijsondersteuning aan kinderen/jeugdigen te bieden. Alleen is deze onderwijsondersteuning niet altijd voldoende en is extra jeugdhulp noodzakelijk. De inkoopopdracht OZA Specifiek is aanvullend op de inzet van onderwijsondersteuning en richt zich op de schooltypes (V)SO cluster 3 en 4 en MBO-1. Deze extra ondersteuning draagt bij aan het voorkomen van schooluitval. De inzet van Jeugdhulp op andere vormen van onderwijs wordt via andere inkoopopdrachten aanbesteed. Volgend jaar volgen de andere aanbestedingsopdrachten voor lokaal Jeugdhulp.

Regionale visie

De afgelopen tijd hebben de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) een regiovisie opgesteld. Deze regiovisie, met de titel Nabij en Passend, is nu door alle gemeenteraden vastgesteld. De visie heeft als doel om de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen verder te versterken en de regiovisie dient verder als raamwerk voor de uitgangspunten van de inkoop van 2023. De ambitie van de GRJR is om alle kinderen kansrijk, gezond en veilig op te laten groeien en het is de overtuiging dat deze visie daaraan gaat bijdragen.

De Regiovisie van de GRJR - Jeugdhulp Rijnmond.

Inkoopspoor wijkteams

Met de 43 wijkteams organiseert Rotterdam zorg eenvoudig en dichtbij Rotterdammers. De laatste jaren hebben steeds meer Rotterdammers ondersteuning nodig. Dit betekent dat het aanbod moet vernieuwen en verbeteren, om te zorgen dat Rotterdammers in een kwetsbare situatie ook in de toekomst kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.

Toenemende vraag

Door de toenemende vraag naar ondersteuning staat het werk van de wijkteams onder druk. De huidige contracten met zorgorganisaties die gespecialiseerd personeel aan de wijkteams leveren, lopen af. De nieuwe inkoopprocedure biedt de kans om enerzijds de doorontwikkeling van de wijkteams voort te zetten. En anderzijds het werk van de wijkteammedewerker zo te organiseren dat er flexibel ingespeeld kan worden op de toenemende vraag van de Rotterdammer.

Nieuwe contracten

In 2023 gaan de nieuwe contracten in. De wijkteams zijn dan weer voor een lange periode toegerust met gespecialiseerde wijkteamprofessionals. De ondersteuning blijft van hoge kwaliteit en wordt op maat en dichtbij georganiseerd.

Inkoopstrategie wijkteams (pdf, Raadsinformatie)