Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie voor zorgprofessionals. Onder meer over de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 'Heel de stad' en inkoop.

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij via school en werk. En voor ouderen, en anderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. Via het Rotterdamse stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp dragen we maximaal bij aan deze doelstelling.

De toekomstvisie van Rotterdam is vastgelegd in de startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp. Deze koers is de basis voor het beleidsplan 'Heel de stad' dat in concept al beschikbaar is en de komende maanden wordt afgerond. Dit plan geeft houvast in hoe we in Rotterdam maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp organiseren en uitvoeren. Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad start de uitvoering ervan. Onderdeel hiervan is de inkoop van Wmo-voorzieningen, welzijn, wijkteams en jeugdhulp. De voorbereiding van de inkoop is onlangs opgestart.

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden door te mailen naar ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Ook kunt u Tenderned volgen. De gemeente maakt hiervan gebruik om de start van aanbestedingen en marktconsultaties bekend te maken.

Wilt u de startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp als pdf per mail ontvangen? Stuurt u ons dan een e-mail.

Aanbieders zorg, welzijn en jeugdhulp

Komende tijd gelden de contracten die op 1 januari 2018 zijn afgesloten met verschillende aanbieders voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nog. Deze contracten lopen minimaal door tot 1 januari 2022. De gemeente werkt momenteel aan de voorbereiding van de inkoop voor de periode daarna. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een contract met de gemeente Rotterdam moeten deelnemen aan de inkoopprocedure(s).

Wilt u de startnotitie Zorg, Welzijn en Jeugdhulp of het concept-beleidsplan Heel de stad als pdf per mail ontvangen? Stuurt u ons dan een e-mail.

Meldpunt Zorgsignalen en fraude

De gemeente Rotterdam besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor Rotterdammers. Soms komt het geld niet op de juiste plek terecht door onrechtmatig gebruik door zorgverleners of cliënten. Om dit aan te pakken heeft Rotterdam het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude ingericht. Hier kunt u terecht met signalen over misbruik of fraude van zorggeld.

Overige onderwerpen

De stad Rotterdam kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s), die elk op hun eigen manier ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben, en mensen samenbrengen door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de omvang en het karakter van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) in Rotterdam, samen met vijf grote koepels van levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam). Het onderzoek werd op donderdag 10 december 2020 gepresenteerd tijdens een grote onlinebijeenkomst.

Bekijk de teaser van de live uitzending:

Benieuwd naar de volledige uitzending? Bekijk deze op YouTube.

Aan de hand van inspirerende filmpjes uit de praktijk gingen tafelgasten in gesprek met wethouder Michiel Grauss over de resultaten van het onderzoek, bekijk de filmpjes:

Voor meer informatie over de online bijeenkomst en het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met teljezegeningen@rotterdam.nl.

Even Buurten is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen.

Van project naar methodiek

Even Buurten is in 2011 begonnen als een project voor en door de buurt. Hiermee konden ouderen in Rotterdam op een veilige en prettige manier langer zelfstandig wonen. In de loop van het project werd duidelijk dat de methodiek van Even Buurten ook voor andere doelgroepen in de stad van betekenis zou kunnen zijn. Daarom werden de spilfunctionarissen van Even Buurten in 2015 toegevoegd aan 11 wijkteams. Zij delen daar hun ervaringen met signaleren, verbinden en outreachend werken met wijkteamleden van andere disciplines. In 2016 en 2017 wordt Even Buurten doorontwikkeld als methodiek die in meerdere wijkteams wordt ingezet voor verschillende doelgroepen.

Spillen en sleutelfiguren

Binnen de Even Buurten methodiek is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten 'sleutelfiguren en spillen'.

  • Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met wijkbewoners. Zoals zorgzame buren, een actieve vrijwilliger, de huismeester of de visboer. Deze sleutelfiguren kunnen met signalen over bijvoorbeeld eenzaamheid, schuldenproblematiek of huiselijk geweld terecht bij de ‘spil’. Deze neemt de signalen mee naar het wijkteam waaraan zij of hij is toegevoegd en zet waar mogelijk burenhulp in.
  • De spil is een getrainde professional die de wijk goed kent en overzicht heeft over het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De spilfunctionaris versterkt formele en informele netwerken in de buurt en kijkt welke oplossing de wijk kan bieden voor een cliënt met een hulpvraag. Zo nodig verwijst de spil via het wijkteam door naar professionele zorg- en welzijnsinstellingen.

Contact met Even Buurten

Voor interviews, presentaties, overige PR-activiteiten en onderwijsvragen kunt u contact opnemen met de stedelijk coördinator van Even Buurten en werkcoach van de spilfunctionarissen. Op maandag, woensdag en donderdag te bereiken op 06 - 451 634 32.

De Even Buurten-methodiek wordt toegepast in verschillende wijken. Voor vragen over Even Buurten in een specifieke wijk kunt u contact opnemen met de spilfunctionarissen.

De spilfunctionarissen van Even buurten
Hillesluis, Bloemhof Anyur Karayel-Demiral 06 - 535 964 91
Lombardijen Yvonne Smit 06 - 101 371 24
Rubroek, Nieuw- en Oud Crooswijk Brigitte Kruik 06 - 466 429 01

Meer informatie

Vragen over Even Buurten of de Toolbox? Neem dan contact op met Mirjam de Leeuwe, projectleider Even Buurten van de gemeente Rotterdam.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denkt u al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen. Wilt u weten hoe u huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen? Of wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Kijkt u dan op werken met de meldcode.

De Kredietbank Rotterdam (KBR) bemiddelt tussen Rotterdammers met schulden en de schuldeisers. De KBR is er dus ook voor de schuldeisers.
Een schuldbemiddelaar van de KBR doet u een voorstel voor een regeling. Deze houdt in dat de schuldenaar (een deel van) de schulden in 36 maanden aflost.
De KBR vindt het belangrijk om goed contact te hebben met u als schuldeiser. Het is voor de KBR belangrijk dat u als schuldeiser alert reageert op onze verzoeken. Op het opgeven van het openstaande saldo of een reactie op ons voorstel ter aflossing van de schuld.
U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de KBR. Het telefoonnummer van de schuldbemiddelaar vindt u in de brief die u van de Kredietbank heeft ontvangen.
Het is ook mogelijk een van onze voorlichters uit te nodigen. In overleg met u wordt een voorlichting verzorgd aan uw medewerkers over de werkwijze van de KBR.

Nieuw Rotterdams jeugdstelsel

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp wordt geboden in de eigen wijk vanuit de wijkteams.

Rotterdam groeit, beleidskader jeugd

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.

Zorgaanbieders jeugdhulp

De gemeente heeft bij ruim 130 aanbieders jeugdhulp ingekocht voor ondersteuning van gezinnen en kinderen. Het gaat om:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • ondersteuning voor jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdbeschermingsplein

Op het Jeugdbeschermingsplein wordt de nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk gebracht als de veiligheid van een kind in het geding is. We zorgen ervoor dat zorgwekkende signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen veel sneller leiden tot hulp; dichtbij en met de gezinnen. Dit moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject hoeft te worden ingezet.

Onderwijs en jeugdhulp

Gemeente en onderwijs maken voor toeleiding naar jeugdhulp afspraken over verbinding van schoolmaatschappelijk werk met wijkteams.

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

SISA staat daarnaast voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

In 2016 vond de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak personen met verward gedrag plaats in Poortugaal. Tijdens de werkconferentie werd de ‘Verklaring van Poortugaal’ ondertekend. Hierin is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag. Om uitvoering te geven aan de Verklaring van Poortugaal is tijdens de werkconferentie een regionaal aanjaagteam ingesteld. Hieronder vindt u het digitale magazine dat gemaakt is over deze middag.

Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat.

De gemeente Rotterdam heeft voor professionals in de zorg en de jeugdhulp een aantal punten ingericht waar zij in een dergelijk geval terechtkunnen:

Het informatieblad geeft meer informatie over deze instanties en hoe deze te bereiken zijn. Voor het volledige proces kunt u ook het incidentenprotocol bekijken.