Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 03-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals. Onder meer het nieuwe beleidsplan 'Heel de stad' en de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij via school en werk. En voor ouderen, en anderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven. Via het Rotterdamse stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp dragen we maximaal bij aan deze doelstelling. De toekomstvisie van Rotterdam is vastgelegd in het beleidsplan ‘Heel de stad’. Dit plan geeft houvast in hoe we in Rotterdam maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp organiseren en uitvoeren.

Uitvoering beleidsplan 'Heel de Stad'

We werken verder aan het verstevigen en verbeteren van het Rotterdams ondersteuningsaanbod. De doelen van het beleidsplan 'Heel de Stad' zijn vertaald naar de volgende inkoopperiode. We gaan duurzaam, op maat en dichtbij inkopen en waarbij continuïteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Aanbieders zorg, welzijn en jeugdhulp

Komende tijd gelden de overeenkomsten die op 1 januari 2018 zijn afgesloten met verschillende aanbieders voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nog. Deze contracten lopen minimaal door tot medio en eind 2022. De gemeente werkt momenteel aan de voorbereiding van de inkoop voor de periode daarna. Er is gekozen om deze inkoop te organiseren langs vier sporen:

  • Welzijn
  • Wmo-maatwerkondersteuning
  • Specialistische jeugdhulp (deels lokaal, deels regionaal ingekocht)
  • Wijkteams.

De inkoopstrategieën voor Wmo en Welzijn zijn op 4 februari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de inkoop van Wijkteams en Jeugdhulp worden ook inkoopstrategieën ontwikkelt, dit volgt later in het jaar. Er komt een fasering in de ingangsdata van de nieuwe contracten. Zo spreiden we de werkzaam rondom inkoop bij zowel aanbieders als de gemeente.

Dit zijn de ingangsdata van de overeenkomsten:

Aankondiging marktconsultaties

De gemeente Rotterdam organiseert marktconsultaties en stelt het op prijs als zorg- en welzijnsaanbieders hieraan deelnemen om ons van input te voorzien en mee te denken op specifieke onderwerpen. Hieronder treft u de data en onderwerpen van de digitale marktconsultaties:

Datum Inkoopspoor Onderwerp Aanmelden
2 maart 2021 Wmo Bekostiging van ondersteuning Beschermd wonen en Tussenvoorziening Stuur een mail naar ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Vermeld in uw mail uw naam, e-mailadres, organisatie en eventuele vragen.
8 maart 2021 Welzijn Right to Cooperate en de inrichting van de inkoopprocedure voor welzijn Stuur een mail naar: Inkoopwelzijn2022MO@rotterdam.nl. Vermeld in uw mail uw naam, e-mailadres, organisatie en eventuele vragen.

Aanbestedingsprocedure

Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met de gemeente Rotterdam moeten deelnemen aan de inkoopprocedure(s). Voor de zorg- en welzijnsaanbestedingen maakt de gemeente Rotterdam gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix. De link naar het platform volgt op het moment dat de procedures starten.

Overige onderwerpen

Rotterdams jeugdstelsel

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp wordt geboden in de eigen wijk vanuit de wijkteams.

Rotterdam groeit, beleidskader jeugd

Rotterdam Groeit; Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.

Jeugdbeschermingsplein

Op het Jeugdbeschermingsplein wordt de nieuwe drang- en dwangaanpak in de praktijk gebracht als de veiligheid van een kind in het geding is. We zorgen ervoor dat zorgwekkende signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen veel sneller leiden tot hulp; dichtbij en met de gezinnen. Dit moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject hoeft te worden ingezet.

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA)

SISA staat daarnaast voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind of jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denkt u al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen. Wilt u weten hoe u huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen? Of wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Kijkt u dan op werken met de meldcode.

De Kredietbank Rotterdam (KBR) bemiddelt tussen Rotterdammers met schulden en de schuldeisers. De KBR is er dus ook voor de schuldeisers.
Een schuldbemiddelaar van de KBR doet u een voorstel voor een regeling. Deze houdt in dat de schuldenaar (een deel van) de schulden in 36 maanden aflost.
De KBR vindt het belangrijk om goed contact te hebben met u als schuldeiser. Het is voor de KBR belangrijk dat u als schuldeiser alert reageert op onze verzoeken. Op het opgeven van het openstaande saldo of een reactie op ons voorstel ter aflossing van de schuld.
U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de KBR. Het telefoonnummer van de schuldbemiddelaar vindt u in de brief die u van de Kredietbank heeft ontvangen.
Het is ook mogelijk een van onze voorlichters uit te nodigen. In overleg met u wordt een voorlichting verzorgd aan uw medewerkers over de werkwijze van de KBR.

In 2016 vond de regionale bestuurlijke werkconferentie Sluitende aanpak personen met verward gedrag plaats in Poortugaal. Tijdens de werkconferentie werd de ‘Verklaring van Poortugaal’ ondertekend. Hierin is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag. Om uitvoering te geven aan de Verklaring van Poortugaal is tijdens de werkconferentie een regionaal aanjaagteam ingesteld. Hieronder vindt u het digitale magazine dat gemaakt is over deze middag.

Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat.

De gemeente Rotterdam heeft voor professionals in de zorg en de jeugdhulp een aantal punten ingericht waar zij in een dergelijk geval terechtkunnen:

Het informatieblad geeft meer informatie over deze instanties en hoe deze te bereiken zijn. Voor het volledige proces kunt u ook het incidentenprotocol bekijken.

Meer informatie

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden door te mailen naar ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Ook kunt u Tenderned en Negometrix volgen zodat u op de hoogte blijft van zaken rondom de aanbestedingsprocedure. De gemeente maakt hiervan gebruik om de start van aanbestedingen en marktconsultaties bekend te maken.