Zorg voor elkaar
Gepubliceerd op: 09-02-2017
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zorg-voor-elkaar/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina vindt u informatie voor zorg- en welzijnsprofessionals. Onder meer het nieuwe beleidsplan 'Heel de stad' en de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Geïnteresseerde partijen die zich willen inschrijven op de aanbestedingsopdrachten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, moeten zich eerst aanmelden voor de leverancierspoule.

Gestarte aanbestedingen

Heel de stad

Gelijke kansen voor iedereen. Daar staan we in Rotterdam voor. Voor de jongste Rotterdammers om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Voor (jong)volwassenen om maximaal mee te kunnen doen in onze maatschappij via school en werk. En voor ouderen, en anderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, om zo lang mogelijk gezond en met plezier zelfstandig te leven.

Via het Rotterdamse stelsel van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp streven wij ernaar maximaal bij te dragen aan deze doelstelling. De toekomstvisie van maatschappelijke ontwikkeling en jeugdhulp in Rotterdam is vastgelegd in het beleidsplan 'Heel de stad'. Dit plan geeft houvast in hoe we in Rotterdam maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp organiseren en uitvoeren.

De doelen van het beleidsplan zijn vertaald naar de volgende inkoopperiode. We gaan duurzaam, op maat en dichtbij inkopen. Continuïteit voor Rotterdammers in de hulp en ondersteuning is daarbij een belangrijke uitgangspunt.

Inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Komende tijd gelden de overeenkomsten die op 1 januari 2018 zijn afgesloten met verschillende aanbieders voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nog. Deze overeenkomsten lopen in 2022 af. Via aanbestedingen gaat de gemeente nieuwe overeenkomsten met aanbieders aan. De gemeente werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanbestedingen. Er is gekozen om de inkoop hiervoor langs vier sporen te organiseren. Klik op onderstaand uitklapmenu voor meer informatie over het specifieke inkoopspoor.

De huidige overeenkomsten voor het welzijnswerk in Rotterdam lopen af per april 2022. De gemeente is een aanbesteding gestart om tot nieuwe overeenkomsten te komen. Op 23 april heeft de gemeente Rotterdam de aanbestedingsdocumenten voor het inkooptraject van welzijn gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix.

De deadline voor aanmelding voor de aanbesteding welzijn is op 2 juli 2021 verstreken en geïnteresseerde partijen kunnen zich niet meer aanmelden.

Intussen is bekend welke welzijnsaanbieders geselecteerd zijn voor deelname aan de tweede fase van de aanbesteding: de dialoog-offertefase die start per september 2021. Zie onderstaand overzicht.

Perceelnummer Perceelnaam Geselecteerde gegadigden
1 Centrum Stichting Radar Wmo Diensten
    Combinatie DIA: St. Dona Daria/ St. InMovement/ Avant Sanare
2 Charlois Stichting Radar Wmo Diensten
    Stichting DOCK Rotterdam
3 Delfshaven Stichting Radar Wmo Diensten
    Stichting DOCK Rotterdam
4 Feijenoord Stichting Sol
    B&A Wmo diensten B.V.
5 Hillegersberg-Schiebroek Stichting Buurtwerk.nl
    Combinatie: Stichting Thuis op Straat en Stichting Lelie Zorggroep
6 Hoek van Holland* -
    -
7 Hoogvliet Stichting DOCK Rotterdam
    Combinatie DIA: St. Dona Daria/ St. InMovement/ Avant Sanare
8 IJsselmonde Stichting Sol
    B&A Wmo diensten B.V.
9 Kralingen-Crooswijk Stichting DOCK Rotterdam
    Combinatie: Stichting Thuis op Straat en Stichting Lelie Zorggroep
10 Noord Stichting Sol
    Combinatie DIA: St. Dona Daria/ St. InMovement/ Avant Sanare
11 Overschie Stichting Radar Wmo Diensten
    Combinatie: Stichting Thuis op Straat en Stichting Lelie Zorggroep
12 Pernis Combinatie DIA: St. Dona Daria/ St. InMovement/ Avant Sanare
    Stichting DOCK Rotterdam
13 Prins Alexander Stichting Buurtwerk.nl
    Combinatie: Stichting Thuis op Straat en Stichting Lelie Zorggroep
14 Rozenburg Combinatie DIA: St. Dona Daria/ St. InMovement/ Avant Sanare
    -

* Voor Hoek van Holland hebben we geen geschikte aanmeldingen ontvangen. Hiervoor starten wij een apart inkooptraject.

Welzijnsopdracht op hoofdlijnen

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met diverse partners gewerkt aan een ondersteuningsstructuur voor alle Rotterdammers die dat nodig hebben. De professionele vakkrachten en vrijwilligers van welzijnsorganisaties werken vanuit verschillende plekken in de wijk. Bijvoorbeeld het Huis van de Wijk. Zij signaleren wat bewoners in een wijk nodig hebben en ondersteunen in het vinden van een oplossing. We willen dat welzijn hier zijn aandeel in blijft nemen. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de capaciteit, want de middelen voor welzijn blijven gelijk.

Voor de aankomende welzijnsperiode heeft gemeente Rotterdam aanscherping aangebracht in de welzijnsopdracht en méér ruimte gecreëerd voor lokaal maatwerk per wijk. De gemeente gaat scherpere keuzes maken gericht op drie doelgroepen:

 • Jeugd: Kinderen, tieners en jongeren die opgroeien in gezinnen met achterstanden willen we meer toekomstperspectief bieden en hun talenten stimuleren door:
  • meer inzet op kinderwerk en tienerwerk
  • inhoudelijk te werken aan scherpere opdrachten voor het jongerenwerk en een duidelijker profiel voor welzijn
  • ruimte te maken voor zogenaamde 'Talenthouses', waar jongeren ruimte krijgen voor zelfontplooiing
  • het jeugdwerk aan te laten sluiten op de leefwereld van kinderen en jongeren thuis, op straat, online en op school. Het jeugdwerk legt verbinding tussen jeugdigen en hun omgeving (ouders, buurtbewoners, instanties en de domeinen onderwijs, sport en cultuur) en zet in op beschermende factoren: opbouwen sociaal netwerk, sociale vaardigheden, veilige leefomgeving, toekomstperspectief, sociale cohesie en inclusie.
 • Ouderen: Welzijn biedt ondersteuning aan ouderen dichtbij, in de eigen buurt en draagt bij aan langer gezond en veilig thuis wonen door:
  • ondersteuning aan ouderen te bieden. Dichtbij, in de eigen buurt en draagt bij aan langer gezond en veilig thuis wonen. We richten ons op ouderen van 65 jaar en ouder. De rol van welzijn is faciliterend via de Huizen van de Wijk en seniorencomplexen.
  • bij te dragen aan een gezond/vitaal ouder worden en een gezonde leefstijl. Hiervoor organiseert welzijn laagdrempelige informatie- en adviesbijeenkomsten over gezond en vitaal ouder worden, zoals gezondheidschecks en fitfestivals.
  • het continueren van de preventieve niet geïndiceerde dagbesteding voor ouderen in de integrale welzijnsopgave en de kwaliteitseisen hiervoor aan te scherpen met als resultaat een diverse aanbod.
 • Kwetsbare Rotterdammers: Het gaat hier om Rotterdammers die vanwege een licht verstandelijke beperking en/of psychische/psychiatrische problematiek dan wel huiselijk geweld in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. Het is lastig om deze groep in beeld te krijgen. Ze melden zich niet altijd zelf met een directe hulpvraag. Welzijn draagt bij aan het vergroten van de veerkracht van kwetsbare wijkbewoners die extra ondersteuning nodig hebben door:
  • te investeren in het herkennen, signaleren, bejegenen en het juist toeleiden van kwetsbare Rotterdammers
  • het aanstellen van een aandachtsfunctionaris binnen de welzijnsorganisatie die met expertise op het gebied van huiselijk geweld, LVB, GGZ-problematiek, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • binnen de Huizen van de Wijk ruimtes beschikbaar te stellen aan partijen met een aanbod voor de doelgroep
  • samen te werken vanuit partnerschap met gebiedsgebonden zorgpartners en activeren van de maatschappelijke participatie van deze groep.

De focus op deze groepen betekent niet dat welzijn niets meer doet voor overige Rotterdammers. Welzijn blijft een vrij toegankelijke voorziening en geeft ruimte aan initiatieven van bewoners in wijken. Met een grotere concentratie van de welzijnsinzet in wijken waar dit het hardst nodig is.

Daarbij vinden we het belangrijk dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd, daarom kiezen we voor een langere verbintenissen dan voorheen gebruikelijk was, namelijk zes jaar met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar. Dit voorkomt dat om de drie of vier jaar weer nieuwe partijen een opdracht krijgen en samenwerkingsrelaties telkens opnieuw moeten worden opgebouwd. De gemeente kiest voor meer duurzaamheid en continuïteit voor het wijknetwerk.

Hoe zit het inkoopproces welzijn eruit?

De inkooptrajecten voor maatschappelijke ondersteuning verschillen van elkaar, omdat het gaat om verschillend aanbod. Gemeente Rotterdam streeft ernaar het inkoopproces voor welzijn als volgt in te richten.

Planning Welzijn

Mijlpaal Maand
Publicatie inkoopdocumenten april 2021
Mogelijkheid voor aanmelden juni 2021
Start van dialoogfase met geselecteerde aanbieders september 2021
Bekendmaking gunning januari 2022
Start nieuwe overeenkomst april 2022

Disclaimer

Belangrijk om te vermelden is dat dit niet de formeel juridische teksten zijn. Deze vindt u in de aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie met betrekking tot deze welzijnsopdrachten verwijzen wij u door naar Negometrix.

Op 20 mei heeft de gemeente Rotterdam de aanbestedingsdocumenten voor de inkoopopdracht voor Rotterdamse Wmo-maatwerkondersteuning gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix. De huidige overeenkomsten lopen af per 1 juli 2022.

Geïnteresseerde partijen die zich willen inschrijven op de aanbestedingsopdrachten moeten zich eerst aanmelden voor de leverancierspoule.

Naar verwachting is eind van het jaar duidelijk welke Wmo-aanbieders de opdrachten gegund krijgen. De nieuwe overeenkomst geldt vanaf 1 juli 2022. Tot die tijd geldt het huidige contract en blijft de huidige aanbieder ondersteuning leveren.

Wmo-opdracht in hoofdlijnen

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met partners en inwoners van de stad gewerkt aan nieuw beleid voor alle Rotterdammers die hulp nodig hebben. Dit beleid is vastgelegd in het beleidskader 'Heel de Stad' (pdf, RIS), dat ook de basis is voor de nieuwe inkoop. De leidende principes voor de inkoop zijn:

 • de Rotterdammer staat centraal en heeft de regie
 • de gemeente werkt resultaatgericht
 • keuzevrijheid voor cliënten
 • integraal werken waar nodig
 • voorkomen, verplaatsen en vervangen waar mogelijk
 • digitaal hoort erbij
 • passend aanbod naar diversiteit en specialisatie
 • continuïteit van ondersteuning
 • ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij.

De aanbestedingsdocumenten zijn een concrete vertaling van de inkoopstrategie (pdf, RIS). Dit heeft geleid tot de volgende vijf aanbestedingen:

 1. Ondersteuning aan cliëntgroep Ouderen en somatiek extramuraal
  Dit gaat om individuele en/of groepsbegeleiding bij het zelfstandig wonen voor Rotterdammers met een beperking door ouderdomsklachten of een lichamelijke aandoening die nog kan genezen of verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding of begeleiding bij de thuisadministratie.
 2. Ondersteuning aan cliëntgroep LB (lichamelijk beperkten), VB (verstandelijk beperkten) en/of (O)GGZ extramuraal (geestelijke gezondheidsproblematiek)
  Dit gaat om individuele en/of groepsbegeleiding bij het zelfstandig wonen voor Rotterdammers met een blijvende lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of een psychische of psychosociale beperking. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het aanbrengen van dagstructuur of bij het vergroten van sociale vaardigheden.
 3. Ondersteuning aan cliëntgroep VB en/of (O)GGZ intra- en semimuraal
  Dit gaat om individuele en/of groepsbegeleiding voor Rotterdammers met een verstandelijke beperking en/of een psychische of psychosociale aandoening die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Denk aan beschermd wonen of geclusterd wonen met begeleiding bij het opdoen van woonvaardigheden.
  De ondersteuning aan cliënten uit de cliëntgroep (O)GGZ intra- en semimuraal koopt de gemeente in mede namens de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.
 4. Huishoudelijke ondersteuning
  Dit gaat om huishoudelijke hulp (schoonmaken, wassen, boodschappen doen) voor Rotterdammers met alle soorten beperkingen, met belemmeringen bij het uitvoeren van deze taken.
 5. Enkelvoudige dagbesteding
  Dit gaat om groepsbegeleiding van Rotterdammers uit de doelgroep Ouderen en somatiek en cliënten met een verstandelijke beperking of psychische of psychosociale aandoening. De dagbesteding is gericht op bijvoorbeeld het behoud of ontwikkelen van bepaalde vaardigheden (zoals werknemersvaardigheden), een zinvolle daginvulling of ontlasten van de mantelzorger. Voor deze doelgroepen is een meer gevarieerd aanbod van dagbesteding noodzakelijk.
  Dagbesteding zit daarnaast voor alle doelgroepen ook in de eerste drie genoemde aanbestedingen als onderdeel van een integraal ondersteuningspakket in de vorm van een Wmo-arrangement.

De gemeente wil kwalitatief goede maatwerkondersteuning inkopen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat Rotterdammers zo zelfredzaam mogelijk kunnen leven, en kunnen meedoen in de maatschappij.

Samenhang met andere inkoopsporen

De aanbesteding Wmo-maatwerkondersteuning hangt nauw samen met de inkoop van Jeugdhulp, wijkteams en welzijn. Zo zorgt de gemeente voor een samenhangend stelsel van zorg en ondersteuning voor Rotterdammers.

Hoe zit het inkoopproces Wmo-maatwerkondersteuning eruit?

Voor alle inkoopopdrachten geldt dat de gemeente kiest voor langlopende overeenkomsten met een minimale looptijd van 4,5 jaar. Hiermee borgt de gemeente de continuïteit van ondersteuning aan Rotterdammers en werkt de gemeente met partners op een langdurige manier aan de uitdagingen in de stad.

Het inkoopproces voor Wmo-maatwerkondersteuning ziet er als volgt uit:

Mijlpaal Datum
Publicatie inkoopdocumenten 20 mei 2021
Uiterste datum inschrijven 15 september 2021
Voornemen tot bekendmaking gunning 29 november 2021
Start nieuwe overeenkomst 1 juli 2022

Inkoopstrategie jeugdhulp vastgesteld

Op 8 juli 2021 is de inkoopstrategie lokale jeugdhulp vastgesteld door de gemeenteraad.

Met deze inkoopstrategie wil de gemeente de lokale infrastructuur voor jeugdhulp aan Rotterdamse kinderen verstevigen zodat er meer lokaal opgepakt kan worden.  Zo krijgen we als gemeente meer grip op de benodigde hulp voor de Rotterdamse kinderen en zetten we in op de gewenste beweging naar voren en het voorkomen en verkorten van specialistische hulp.

Via het verstevigen van de lokale inkoop jeugdhulp, bieden we een antwoord op de druk in de jeugdhulpketen.

Gezins- en huiselijk geweld arrangementen

In de inkoopstrategie jeugdhulp zijn ook gezins- en huiselijk geweld arrangementen als doorontwikkeling opgenomen. In deze arrangementen wordt een combinatie gevormd van jeugdhulp en Wmo-maatwerkondersteuning, zodat een zorgaanbieder het hele gezin kan helpen.

Volgende stap

De volgende stap in het inkoopproces is het opstellen en publiceren van de inkoopopdracht Jeugdhulp. Voor het opstellen van de inkoopopdracht halen we input op uit gesprekken met stakeholders zoals de aanbieders, scholen en cliëntorganisaties. En verwerken de geleerde lessen van de huidige inkoop in de nieuwe inkoopopdrachten.

Regionale visie

De afgelopen tijd hebben de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) een regiovisie opgesteld. Deze regiovisie, met de titel Nabij en Passend, is nu door alle gemeenteraden vastgesteld. De visie heeft als doel om de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen verder te versterken en de regiovisie dient verder als raamwerk voor de uitgangspunten van de inkoop van 2023. De ambitie van de GRJR is om alle kinderen kansrijk, gezond en veilig op te laten groeien en het is de overtuiging dat deze visie daaraan gaat bijdragen.

Inkoopstrategie wijkteams vastgesteld

Op 8 juli 2021 is de inkoopstrategie voor wijkteams vastgesteld door de gemeenteraad. De inkoopstrategie beschrijft de inkoopmethode, de duur van de overeenkomst en de uitgangspunten.

Met de inkoopstrategie willen we de centrale plek die de wijkteams innemen in het Rotterdamse stelsel van zorg en ondersteuning verder verstevigen. Inhoudelijk hebben de wijkteams zich de afgelopen jaren doorontwikkeld en dit gaat ook in de nieuwe inkoopperiode verder door.

Inkoopstrategieën

De inkoopstrategieën voor Wmo, Welzijn, Wijkteams en Jeugdhulp zijn vastgesteld door de raad. Er komt een fasering in de ingangsdata van de nieuwe contracten voor de diverse sporen/deelprojecten. Zo spreiden we de werkzaamheden rondom de inkoop bij zowel aanbieders als de gemeente.

Dit zijn de beoogde ingangsdata van de overeenkomsten:

Eenvoudig inschrijven op zorgsporen via Leverancierspoule

De gemeente wil het aanbestedingsproces voor aanbieders vereenvoudigen en de administratieve last verminderen. Daarom werkt de gemeente voor de aanbestedingen van Wmo-maatwerkondersteuning, jeugdhulp, welzijn en wijkteams met een leverancierspoule.

Eenmaal aangetoond dat u als aanbieder voldoet aan de selectie-eisen, krijgt u toegang tot deze poule en kan er worden ingeschreven op aanbestedingen op het moment dat ze gepubliceerd worden.

Om toegang te krijgen tot deze poule kunnen geïnteresseerde aanbieders kosteloos een leveranciersaccount aanmaken bij Negometrix 4.

Heeft u een Negometrix 3 account? Ook dan moet u een nieuw account aanmaken voor Negometrix 4.

Hoe u Negometrix 4 gebruikt en hoe u zich straks kunt aanmelden voor de leverancierspoule wordt uitgelegd in onderstaande video en aanmeldstappen:

Aanmeldstappen leverancierspoule

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 1: Maak een Negometrix 4 account aan.

Voor de zorgaanbestedingen WMO, Jeugdhulp, Welzijn en Wijkteams maakt de gemeente gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix 4.

U kunt hier kosteloos een account aanmaken. Heeft u een Negometrix 3 account? Ook dan dient u een nieuw account aan te maken voor Negometrix 4.

Hoe u Negometrix 4 gebruikt wordt uitgelegd in deze video.

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 2: Meld u aan voor de leverancierspoule.

Nadat u een account heeft aangemaakt bij Negometrix 4 kunt u zich aanmelden voor de leverancierspoule. Alleen aanbieders die zijn toegelaten tot de poule kunnen inschrijven op de uitvragen van de verschillende zorgsporen.

Om toegelaten te worden tot de leverancierspoule dient u eenmalig de volgende bewijsstukken aan te leveren:

- Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Uittreksel Kamer van Koophandel
- Gedragsverklaring aanbesteden
- Verklaring nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
- Verzekeringspolis

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 3: U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

Nadat u uw aanmelding en de gevraagde bewijsstukken heeft ingediend in Negometrix 4 bekijkt de gemeente Rotterdam uw aanmelding. U krijgt vervolgens binnen tien werkdagen een toelatings- of afwijzingsbericht.

Ontvangt u een afwijzingsbericht? Dan vermelden we duidelijk de reden van afwijzing en kunt u een nieuwe, aangepaste, aanmelding indienen.

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 4: Inschrijven op uitvragen.

Bent u toegelaten tot de leverancierspoule, dan kunt u inschrijven op uitvragen van de zorgsporen zodra deze gepubliceerd zijn.

U ontvangt automatisch een notificatie als er een uitvraag gepubliceerd wordt in de categorie waarin u bij uw aanmelding heeft aangeven geïnteresseerd te zijn.

U kunt zich hier vervolgens op inschrijven. U hoeft dan niet opnieuw de bewijsstukken aan te leveren. Dat is wel zo gemakkelijk!

Illustratie met een beeldscherm voor Stap 5: Bewijsstukken aanleveren bij gunning.

Wil de gemeente Rotterdam de opdracht aan u gunnen?

Zorg er dan voor dat uw bewijsstukken op dat moment geldig zijn.

Alleen de partij waar de gemeente Rotterdam een opdracht aan wil gunnen dient op dat moment geldige bewijsstukken te overhandigen.

Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de 'Nieuwsbrief Inkoop Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp' via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl.

Meer informatie

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden door te mailen naar ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl. Ook kunt u Tenderned en Negometrix volgen zodat u op de hoogte blijft van zaken rondom de aanbestedingsprocedure. De gemeente maakt hiervan gebruik om de start van aanbestedingen en marktconsultaties bekend te maken.