Vernieuwing Tweebosbuurt
Gepubliceerd op: 09-07-2018
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tweebosbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

De afgelopen jaren is een grote vernieuwing van de Tweebosbuurt gestart.

In de Tweebosbuurt waren veel kleine sociale huurwoningen te vinden. De technische staat van veel woningen was onvoldoende.

De meeste woningen zijn eigendom van woningcorporatie Vestia. Gemeente Rotterdam en Vestia en maakten samen toekomstplannen voor de buurt. De plannen houden in dat verschillende woningen en bedrijfsruimten worden gesloopt. Waar het kan wordt gerenoveerd en er wordt plek gemaakt voor nieuwbouw. Ook is er aandacht voor vergroening, onder andere door de aanleg van twee parkjes.

Nieuws en actuele werkzaamheden

Aan de hand van onderstaand kaartje informeren wij u graag over de actuele planning.

  • Blok 1: alle sloopwerkzaamheden tot aan de vloer zijn uitgevoerd.
  • Blok 2:de laatste panden aan de Tweebosstraat worden binnenkort gesloopt.
  • Blok 3: alle Vestia woningen zijn gesloopt. De gemeente is in gesprek met de laatste particuliere eigenaren van enkele panden om deze aan te kopen. Na aankoop kunnen de laatste woningen aan Putselaan en Tweebosstraat gesloopt worden.
  • Blok 4: alle sloopwerkzaamheden tot aan de vloer zijn uitgevoerd.

Op de locaties van de blokken blijft het puin en de fundering achter. In de tweede helft van dit jaar, tot begin volgend daar, wordt dit verder opgeruimd en worden de funderingen verwijderd.

Op de locaties van de blokken blijft het puin en de fundering achter. In de tweede helft van dit jaar, tot begin volgend daar, wordt dit verder opgeruimd en worden de funderingen verwijderd.

Kaartje met daarop de rijrichtingen.

Rondom werkzaamheden kijkt de gemeente continu naar de beste verkeersstroom voor de wijk, met name voor het sloop- en bouwverkeer. Om veiligheidsredenen is besloten de inrit naar de wijk aan Putselaan aan te passen. Zo kan het bouwverkeer de draai beter maken en is er minder bouwverkeer in de Paul Krugerstraat. De aangepaste inrit aan de Putselaan komt ter hoogte van de Tweebosstraat. De oude inrit komt te vervallen.
De rijrichting in de Tweebosstraat wordt in deze nieuwe situatie omgedraaid. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen. De situatietekening op het kaartje laat de verplaatste inrit en de gewijzigde rijrichting in de Tweebosstraat zien.

Door een motie van de gemeenteraad worden de gezichtbepalende gevels van de panden op de Hilledijk 183 en 185 in de Tweebosbuurt behouden. De gevels worden bij de sloop bewaard en opgenomen in de nieuwe gevellijn van het nieuwbouwblok aan de Hilledijk. De gevellijn ligt 12 meter naar voren en 2 meter hoger dan de huidige gevellijn van de Hilledijk. De gevel wordt zichtbaar tussen de nieuwbouw van Blok S en project KOER.

De gemeente heeft een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld waarin de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tweebosbuurt zijn vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt als randvoorwaarden voor de nieuwbouw in de Tweebosbuurt.

Er bestaat het idee en wens om een boekje samen te stellen met daarin foto’s en verhalen over de Tweebosbuurt. Heeft u hier ideeën voor of kent u mensen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, laat het ons weten en stuur een e-mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.

Sloop

De toekomstplannen zorgen ervoor dat 588 woningen en bedrijfsruimten moeten worden gesloopt. Deze sloop is in 2020 gefaseerd van start gegaan en zal tot en met 2022 duren. Op het kaartje verderop deze pagina staan met een roze kleur de te slopen woningblokken aangegeven.

Renovatie

Omdat er gerenoveerd wordt kunnen 101 woningen in de Tweebosbuurt behouden worden. Op het kaartje verderop deze pagina staan met geel de gerenoveerde woningen aangegeven. Begin 2022 zijn 90 woningen al gerenoveerd. Ook de renovatie van de overige 11 woningen aan de Riebeekstraat is inmiddels van start. We verwachten dat deze werkzaamheden eind 2022 klaar zijn. De woningen blijven in eigendom van Vestia.

Nieuwbouw

Woningcorporatie Vestia bouwt op de hoek van de Hilledijk en de Putselaan een gebouw met 137 sociale huurwoningen. De bewoners van de Tweebosbuurt hebben voorrang op deze woningen. Bas Kurvers, Wethouder Bouwen en Wonen van de Gemeente Rotterdam, Robert Straver, directeur Wonen van Vestia en Peter Picavet, directeur van bouwbedrijf Remmers gaven het symbolische startschot voor de bouw.

Architectenbureau LEVS maakte een ontwerp in drie delen met verschillende soorten woningen: een toren en een galerijblok met twee- en driekamerappartementen voor kleinere huishoudens. De eengezinswoningen met 4, 5 of zelfs 6 kamers én een tuin of terras bieden ruimte aan grotere gezinnen.

De woningen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet en krijgen geen gasaansluiting.

We verwachten dat de nieuwe woningen in het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn.

Op het kaartje hieronder staat met groen aangegeven waar nieuwbouw gepland is. In totaal worden ongeveer 500 nieuwe woningen gebouwd. Hier wat uitleg:

  • Het bouwblok S (helemaal rechts op het kaartje) is het nieuwe gebouw van Vestia met 137 sociale huurwoningen.
  • Voor de blokken P2, P3 en R is inmiddels een Nota van Uitgangspunten vastgesteld, dit zijn de eisen van de gemeente voor de nieuwbouw. Voor P3 en R is het bestemmingsplan op Officiëlebekendmakingen.nl inmiddels vastgesteld. Hierover zijn eerder informatieavonden gehouden. Op de drie plekken komen in de toekomst ongeveer 200 woningen in verschillende prijsklassen. De bouw voor deze blokken begint op zijn vroegst in 2024. Wie de woningen gaat bouwen en hoe deze er uit komen te zien is nu nog niet bekend. Wilt u de Nota van Uitgangspunten voor P2, P3 en/of R ontvangen? Stuur dan een e-mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.
  • Voor de overige delen wordt gewerkt aan de Nota’s van Uitgangspunten en het aanpassen aan het bestemmingsplan. Hier is op dit moment nog niet meer over bekend.

De plannen van de Tweebosbuurt lopen tegelijk met de ontwikkeling van Parkstad. Meer hierover is te vinden op de pagina parkstad.

Buitenruimte

De buitenruimte wordt meteen aangepakt. Er komen twee nieuwe kleine parken en nieuwe straten over de dijk. De bestaande straten in het plangebied worden opnieuw ingericht. Buurtbewoners en toekomstige bewoners worden, waar dat kan, betrokken bij het maken van de plannen voor de buitenruimte.

Boekje: Leven in de Tweebosbuurt

Midden in een roerige tijd ontstond de wens vanuit de gemeenteraad om de (cultuur)historie van de Tweebosbuurt vast te leggen. Naar aanleiding van gesprekken met onder andere de wijkraad Afrikaanderwijk, ontstond het idee om een boekje te maken over het leven in de Tweebosbuurt. Een terugblik op vroeger, het gevoel van toen, vol met échte verhalen van bewoners. Gemeente Rotterdam vond het een goed initiatief en het boekje werd gemaakt. Via onderstaande link kunt u het boekje lezen.

Meer informatie en veelgestelde vragen

De gemeenteraad stemde op 29 november 2018 in met de vernieuwing van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk. Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten. De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De plannen voor de transformatie van de Tweebosbuurt zijn uitgewerkt in een evenwichtig programma. Dit past bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) - het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030.

In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid.

Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

Er moet flink gesloopt worden, maar de gemeente Rotterdam en Vestia stelden vast dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Voor urgente zaken kunt u bellen met:

  • Sloop (Overlast en veiligheid): John van Asten (sloopbegeleider), 010 - 522 55 15
  • Veiligheid en leefbaarheid in de buitenruimte: dan kunt u contact opnemen met de heer Stroop, zowel buiten als tijdens kantoortijd. Veel bewoners hebben inmiddels zijn directe telefoonnummer.

Voor minder urgente zaken kunt u een e-mail sturen naar: