Vernieuwing Tweebosbuurt
Gepubliceerd op: 09-07-2018
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tweebosbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad stemde op 29 november 2018 in met de vernieuwing van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk. Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten.

De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Nieuws

Gemeente Rotterdam legt tussen 5 februari 2021 en 19 maart 2021 de Nota van Uitgangspunten (NvU) en het ontwerpbestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost ter inzage. Dit betekent dat u in deze periode uw mening kunt geven over de NvU het bestemmingsplan. Graag bieden we u de mogelijkheid om meer informatie hier over te krijgen en vragen te stellen tijdens de digitale informatiebijeenkomst op woensdag 17 februari via Microsoft Teams.

Tweebosbuurt Zuid-Oost

Het plangebied betreft het meest zuidelijke deel van de Tweebosbuurt, nabij de kruising van de Hilledijk en de Putselaan. Beide vormen, samen met de Tweebosstraat en de Martinus Steijnstraat ook de grens van het plangebied. Het bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk van twee woonblokken (blok R en blok P3) met in totaal maximaal 175 woningen.

Digitale bijeenkomst

Vanwege corona organiseerden we de informatiebijeenkomst over de NvU en het ontwerpbestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost digitaal. Deze was op 17 februari. Kon u op die datum niet deelnemen aan de online informatiebijeenkomst, maar wilt u wel meer informatie krijgen of vragen stellen? Dat kan uiteraard. Stuur dan even een berichtje naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl of bel met 06 - 22 79 32 52.

De gemeente start met de ontwikkeling van een braakliggend stuk terrein tussen Laan op Zuid en Hilledijk, genaamd blok I. Hier worden binnen een aantal jaren ongeveer 170 woningen gerealiseerd. De gemeente is bezig met de plantontwikkeling. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. Zodra er meer informatie is passen we de informatie op deze pagina aan.

Vernieuwing Tweebosbuurt

De plannen voor de transformatie van de Tweebosbuurt zijn uitgewerkt in een evenwichtig programma. Dit past bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) - het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030. In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

Grote opgave

De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt.  Dat is een grote opgave. Om het effect op het aanbod aan sociale woningen zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 90 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Vernieuwing noodzakelijk

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Planning

De start van de renovatie van woningen is in 2019. Vanaf 2020 start de sloop van woningen.