Tweebosbuurt
Gepubliceerd op: 09-07-2018
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tweebosbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

De afgelopen jaren is een grote vernieuwing van de Tweebosbuurt gestart.

In de Tweebosbuurt waren veel kleine sociale huurwoningen te vinden. De technische staat van veel woningen was onvoldoende.

De meeste woningen zijn eigendom van woningcorporatie Vestia. Gemeente Rotterdam en Vestia en maakten samen toekomstplannen voor de buurt. De plannen houden in dat verschillende woningen en bedrijfsruimten worden gesloopt. Waar het kan wordt gerenoveerd en er wordt plek gemaakt voor nieuwbouw. Ook is er aandacht voor vergroening, onder andere door de aanleg van twee parkjes.

Nieuws en actuele werkzaamheden

In de Tweebosbuurt wordt in het voorjaar gras gezaaid op een aantal plekken waar is gesloopt. Dat is tijdelijk, tot de nieuwbouw van woningen start. Tussen de De la Reystraat, de Martinus Steijnstraat en de Tweebosstraat is er ruimte om tijdelijk iets extra te doen. Maar wat? Dat is aan jou! Dinsdag 29 november 2022 is het team van de gemeente Rotterdam van 15.00 tot 16.30 uur te vinden in de Speeltuinvereniging.

Wat zou u graag zien op de tijdelijke plek? Bankjes om elkaar te ontmoeten? Boomstammen om te spelen? Speeltoestellen? Hutten bouwen? Fietsparcours? .... Kom meedenken! Wilt u liever per e-mail meedenken of ons een vraag of opmerking sturen? Stuur dan een e-mail aan tweebosbuurtSO@rotterdam.nl of bel telefoonnummer 14 010.

Voor de herontwikkeling van het zuidoostelijke deel van de Tweebosbuurt is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: Tweebosbuurt Zuid-Oost. Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Rotterdam dit bestemmingsplan vastgesteld. Door beroep (bezwaar), onder andere vanuit omwonenden, heeft de Raad van State het bestemmingsplan bekeken en uitspraak gedaan. In het nadeel van de gemeente.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost vernietigd. Dit heeft alleen betrekking op een deel van de vernieuwing van de Tweebosbuurt.

Gemeente Rotterdam respecteert de uitspraak en gaat onderzoeken wat dit betekent voor de bouw van de nieuwe woningen tussen de Tweebosstraat en de Hilledijk.

De nieuwbouwplannen tussen de De La Reystraat en de Tweebosstraat kunnen wel gewoon doorgaan op basis van het huidige bestemmingplan Afrikaanderwijk. Dit zijn onder andere de huurwoningen van Vestia.

De uitspraak is hier te bekijken: Uitspraak 202105613/1/R3 - Raad van State.

Aan de hand van onderstaand kaartje informeren wij u graag over de actuele planning van de sloopwerkzaamheden.

  • Blok 1: alle sloopwerkzaamheden tot aan de vloer zijn uitgevoerd.
  • Blok 2: alle sloopwerkzaamheden tot aan de vloer zijn uitgevoerd.
  • Blok 3: de Vestia woningen zijn gesloopt. De gemeente is in gesprek met de laatste particuliere eigenaren van enkele panden om deze aan te kopen. Na aankoop kunnen de laatste woningen aan Putselaan en Tweebosstraat gesloopt worden.
  • Blok 4: alle sloopwerkzaamheden tot aan de vloer zijn uitgevoerd.

Het overgebleven puin en de funderingen worden op dit moment verder opgeruimd en verwijderd. Dit kan nog tot begin 2023 duren.

Sloop

De toekomstplannen zorgen ervoor dat 588 woningen en bedrijfsruimten moeten worden gesloopt. Deze sloop is in 2020 gefaseerd van start gegaan en zal tot en met 2022 duren. Op het kaartje verderop deze pagina staan met een roze kleur de te slopen woningblokken aangegeven.

Renovatie

Omdat er gerenoveerd wordt kunnen 101 woningen in de Tweebosbuurt behouden worden. Op het kaartje verderop deze pagina staan met geel de gerenoveerde woningen aangegeven. Begin 2022 zijn 90 woningen al gerenoveerd. Ook de renovatie van de overige 11 woningen aan de Riebeekstraat is inmiddels van start. We verwachten dat deze werkzaamheden eind 2022 klaar zijn. De woningen blijven in eigendom van Vestia.

Nieuwbouw

Woningcorporatie Vestia bouwt op de hoek van de Hilledijk en de Putselaan een gebouw met 137 sociale huurwoningen. De bewoners van de Tweebosbuurt hebben voorrang op deze woningen. Bas Kurvers, Wethouder Bouwen en Wonen van de Gemeente Rotterdam, Robert Straver, directeur Wonen van Vestia en Peter Picavet, directeur van bouwbedrijf Remmers gaven het symbolische startschot voor de bouw.

Architectenbureau LEVS maakte een ontwerp in drie delen met verschillende soorten woningen: een toren en een galerijblok met twee- en driekamerappartementen voor kleinere huishoudens. De eengezinswoningen met 4, 5 of zelfs 6 kamers én een tuin of terras bieden ruimte aan grotere gezinnen.

De woningen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet en krijgen geen gasaansluiting.

We verwachten dat de nieuwe woningen in het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn.

Op het kaartje hieronder staat met groen aangegeven waar nieuwbouw gepland is. In totaal worden ongeveer 500 nieuwe woningen gebouwd. Hier wat uitleg:

  • Het bouwblok S (helemaal rechts op het kaartje) is het nieuwe gebouw van Vestia met 137 sociale huurwoningen.
  • Voor de blokken P2, P3 en R is inmiddels een Nota van Uitgangspunten vastgesteld, dit zijn de eisen van de gemeente voor de nieuwbouw. Voor P3 en R is het bestemmingsplan op Officiëlebekendmakingen.nl inmiddels vastgesteld. Hierover zijn eerder informatieavonden gehouden. Op de drie plekken komen in de toekomst ongeveer 200 woningen in verschillende prijsklassen. De bouw voor deze blokken begint op zijn vroegst in 2024. Wie de woningen gaat bouwen en hoe deze er uit komen te zien is nu nog niet bekend. Wilt u de Nota van Uitgangspunten voor P2, P3 en/of R ontvangen? Stuur dan een e-mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.
  • Voor de overige delen wordt gewerkt aan de Nota’s van Uitgangspunten en het aanpassen aan het bestemmingsplan. Hier is op dit moment nog niet meer over bekend.

De plannen van de Tweebosbuurt lopen tegelijk met de ontwikkeling van Parkstad. Meer hierover is te vinden op de pagina Parkstad.

Buitenruimte

De buitenruimte wordt meteen aangepakt. Er komen twee nieuwe kleine parken en nieuwe straten over de dijk. De bestaande straten in het plangebied worden opnieuw ingericht. Buurtbewoners en toekomstige bewoners worden, waar dat kan, betrokken bij het maken van de plannen voor de buitenruimte.

Boekje: Leven in de Tweebosbuurt

Midden in een roerige tijd ontstond de wens vanuit de gemeenteraad om de (cultuur)historie van de Tweebosbuurt vast te leggen. Naar aanleiding van gesprekken met onder andere de wijkraad Afrikaanderwijk, ontstond het idee om een boekje te maken over het leven in de Tweebosbuurt. Een terugblik op vroeger, het gevoel van toen, vol met échte verhalen van bewoners. Gemeente Rotterdam vond het een goed initiatief en het boekje werd gemaakt. Via onderstaande link kunt u het boekje lezen.

Vragen en antwoorden

De gemeenteraad heeft bepaald dat de gezichtbepalende gevels van de panden op de Hilledijk 183 en 185 in de Tweebosbuurt behouden blijven. De gevels worden bij de sloop bewaard en opgenomen in de nieuwe gevellijn van het nieuwbouwblok aan de Hilledijk. De gemeente heeft ook een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld waarin de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tweebosbuurt zijn vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt als randvoorwaarden voor de nieuwbouw in de Tweebosbuurt.

De gemeenteraad stemde op 29 november 2018 in met de vernieuwing van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk. Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten. De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

De plannen voor de transformatie van de Tweebosbuurt zijn uitgewerkt in een evenwichtig programma. Dit past bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) - het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030.

In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid.

Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

Er moet flink gesloopt worden, maar de gemeente Rotterdam en Vestia stelden vast dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Voor urgente zaken kunt u bellen met:

  • Sloop (Overlast en veiligheid): John van Asten (sloopbegeleider), 010 522 55 15
  • Veiligheid en leefbaarheid in de buitenruimte: dan kunt u contact opnemen met de heer Stroop, zowel buiten als tijdens kantoortijd. Veel bewoners hebben inmiddels zijn directe telefoonnummer.

Voor minder urgente zaken kunt u een e-mail sturen naar: