Persoonsgebonden budget
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/persoonsgebonden-budget/
Ga naar de hoofdinhoud

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag. U kunt er zelf de hulp, zorg en ondersteuning mee inkopen die u nodig heeft.

Heeft u hulp, zorg of ondersteuning nodig? Met een pgb kunt u dit zelf regelen. Zo kiest u zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daar ondersteuning in. Wij zullen onderzoeken of een pgb een geschikte vorm van ondersteuning voor u is en of de zorgverlener in staat is om de hulp, zorg of ondersteuning te bieden die nodig is. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw omgeving zijn.
Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Die kunt u stellen bij de Vraagwijzer bij u in de buurt. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online.

Pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo

Een pgb is best ingewikkeld. Het filmpje hieronder geeft een overzicht van de stappen die u moet nemen.

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u ondersteuning nodig heeft voor uzelf of uw kind en welke ondersteuning er nodig is. Voor volwassenen doet de Wmo-adviseur dat. Voor kinderen kijkt de Jeugd- en Gezinscoach van het wijkteam of er ondersteuning nodig is.

Aanwezig tijdens het gesprek

U mag zich bij de gesprekken over het pgb door iemand anders laten vertegenwoordigen. U mag ook het beheren van het pgb door iemand anders laten doen. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, of iemand die u daarvoor gemachtigd heeft, bijvoorbeeld een familielid of een kennis. Als u zelf niet in staat bent een pgb te beheren, is een vertegenwoordiger verplicht.

De vertegenwoordiger moet aanwezig zijn bij de gesprekken met de gemeente. Een pgb hulpverlener is niet aanwezig bij de gesprekken met de gemeente, tenzij hierop door de gemeente een uitzondering wordt gemaakt.

Als vaststaat dat ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig is, kunt u vragen om een pgb. Vraagt u een pgb aan, dan moet u of uw vertegenwoordiger in staat zijn hiermee te werken. Dit noemen wij pgb-vaardig. Om aan te tonen dat u pgb-vaardig bent, schrijft u een Pgb-plan. Dit doet u aan de hand van het ondersteuningsverslag dat u van uw Jeugd- en Gezinscoach of Wmo-adviseur heeft ontvangen. In het Pgb-plan geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom wilt u de ondersteuning krijgen in de vorm van een pgb?
 • Hoe gaat u de ondersteuning organiseren? Welke ondersteuning wilt u krijgen, welke werkzaamheden worden er gedaan?
 • Bij wie koopt u welke ondersteuning in? Tegen welk tarief?
 • Welke doelen zijn er na 6 maanden ondersteuning behaald?
 • Op welke wijze wordt de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd?

De gemeente beoordeelt uw pgb-vaardigheid of die van uw vertegenwoordiger aan de hand van het Pgb-plan. De gemeente beoordeelt of:

 • u een pgb kunt beheren en gebruiken. Kunt u de administratieve verantwoordelijkheden aan? Weet u goed welke hulp u nodig heeft? Kunt u de hulpverleners aansturen en aanspreken? Hiervoor moet u de bekwaamheidstest op de website van Per Saldo maken. De uitslag van deze test bespreekt u met de Jeugd- en Gezinscoach of Wmo-adviseur;
 • u kunt uitleggen waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb wilt ontvangen;
 • de ondersteuning die u met het pgb wilt inkopen veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt geleverd. Wij beoordelen ook of de ingekochte ondersteuning bijdraagt aan het behalen van het beoogde resultaat.

Uw hulpverlener moet voldoen aan kwaliteitseisen. Als u een hulpverlener wenst in te schakelen, kan deze hulpverlener door de gemeente Rotterdam getoetst worden. In eerste instantie is het aan u om de kwaliteitseisen te bespreken met uw hulpverlener. Het gaat om de volgende punten die ook in het pgb-plan staan.

Als uw hulpverlener voldoet aan de kwaliteitseisen, kan deze hulpverlener ingezet worden om zorg bij in te kopen.
Als uw hulpverlener niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan vragen we u een andere hulpverlener te zoeken.

Na een positief oordeel van bovengenoemde stappen door een Jeugd en Gezinscoach of Wmo-adviseur kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een beschikking van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welke ondersteuning u een pgb ontvangt. De gemeente geeft deze informatie door aan de SVB die dit budget voor u klaarzet.

Op basis van uw Pgb-plan maakt u afspraken met uw hulpverlener(s). Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten.

Er zijn een aantal verschillende zorgovereenkomsten. U vindt deze bij de SVB. Daar kunt u nagaan welke zorgovereenkomst bij uw situatie past. Uw zorgovereenkomsten kunt u uploaden via Mijn pgb of opsturen naar de SVB. De SVB en de gemeente controleren deze zorgovereenkomsten. U krijgt bericht als de overeenkomst akkoord is of niet akkoord is.
Na goedkeuring van de zorgovereenkomst kunt u declareren en wordt het bedrag aan uw hulpverlener overgemaakt. Meer hierover leest u op de website van de SVB.

Pgb voor hulpmiddel of woonvoorziening (Wmo)

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u een hulpmiddel nodig heeft. Dit doet de wmo-adviseur.

Als vaststaat dat een hulpmiddel nodig is, kunt u een pgb aanvragen. Het hulpmiddel dient u zelf uit te kiezen en aan te schaffen. De gemeente kijkt eerst of u goed in staat bent om het hulpmiddel zelf uit te kiezen, te bestellen en te onderhouden. Daarbij let de gemeente op de volgende punten:

 • kunt u of uw vertegenwoordiger een pgb goed beheren en gebruiken? Kunt u een onderhoudscontract afsluiten?
 • kunt u goede redenen geven waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb nodig heeft? U geeft aan welke voorziening u nodig heeft en levert hierbij een gespecificeerde offerte of begroting aan.
 • is het hulpmiddel dat u met het pgb wilt inkopen veilig en gericht op het doel dat is vastgesteld?

Als blijkt dat een pgb geschikt is, kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een beschikking van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welk hulpmiddel u een pgb ontvangt.

U bestelt het hulpmiddel en sluit als dat nodig is een onderhoudscontract en/of verzekering af. De factuur van het hulpmiddel stuurt u aan de gemeente. De gemeente controleert de factuur en betaalt direct aan de leverancier. U krijgt het budget dus niet op uw rekening.

Veelgestelde vragen

Als vaststaat dat u ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo of Jeugdwet, kunt u melden dat u de voorkeur heeft voor een pgb. De gemeente gaat met u na of het in uw situatie lukt

 • een pgb te beheren
 • en onder welke voorwaarden u hiervoor in aanmerking kan komen.

Het pgb geeft u vrijheid en ruimte. U kunt zelf regelen welke hulpverleners bij u over de vloer komen, en wanneer ze komen. Maar wilt u het pgb goed inzetten, dan vraagt dat ook wat van u of uw vertegenwoordiger. De spelregels op een rijtje:

 • U sluit overeenkomsten af met hulpverleners. Het is belangrijk dat u goed weet welke hulp zij aan u leveren.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de ondersteuningsdoelen worden gehaald; Deze doelen vindt u in het ondersteuningsplan dat de gemeente heeft opgesteld.
 • Verloopt de ondersteuning anders dan afgesproken, dan spreekt u de hulpverleners daar zelf op aan.
 • Bent u ziek of gaat u op vakantie, dan organiseert u zelf de vervanging.
 • U houdt zelf overzicht over het pgb-budget. U doet zelf de volledige administratie. U controleert de facturen en houdt overzicht over uw bestedingen.

Kiest u voor een pgb, dan brengt dat dus veel verantwoordelijkheden met zich mee en heeft u verschillende vaardigheden nodig.

 • U zorgt zelf voor een gespecificeerde offerte of begroting.
 • U bestelt zelf het hulpmiddel of de woonvoorziening.
 • U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract of verzekering of beiden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het hulpmiddel of de woonvoorziening. U zorgt dat het hulpmiddel of de woonvoorziening voldoet aan het opgestelde functioneel of technisch programma van eisen of beiden.
 • U zorgt dat de gemeente de facturen ontvangt zodat de betaling kan plaatsvinden.

U mag het beheren van het pgb door iemand anders laten doen. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn of iemand die u daarvoor gemachtigd heeft, bijvoorbeeld een familielid of een kennis. Het is niet toegestaan dat de hulpverlener of iemand die voor de hulpverlener werkt uw pgb vertegenwoordigt. Als u zelf niet in staat bent een pgb te beheren, dan is een vertegenwoordiger verplicht. De vertegenwoordiger moet aanwezig zijn bij de gesprekken met de gemeente.

Uw vertegenwoordiger moet in het pgb-plan een verklaring tekenen. Daarmee gaat de vertegenwoordiger akkoord dat hij of zij:

 • verantwoordelijk is dat het pgb goed wordt beheerd. En dat aan de bij het pgb behorende taken en verplichtingen wordt voldaan.
 • de Pgb-test van Per Saldo heeft gedaan.
 • het Pgb-plan volledig en waarheidsgetrouw heeft ingevuld.
 • regie voert over de inhoud van de ondersteuning die wordt ingekocht met het pgb.
  - optreedt als opdrachtgever naar hulpverleners.
  - de kwaliteit van de geleverde zorg bewaakt.
  - bestedingen van het budget bewaakt.
 • regie behoudt over het behalen van de resultaten zoals genoemd in het ondersteuningsplan. En daarvoor regelmatig evaluatiegesprekken houdt met de hulpverlener(s).
 • in staat is om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden.
 • voldoende vaardig is om te communiceren met de gemeente, SVB en zorgverleners.
 • voldoende juridische kennis heeft over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.
 • niet kampt met problematische schuldenproblematiek.
 • niet kampt met ernstige verslavingsproblematiek.
 • de afgelopen 4 jaar niet te maken heeft gehad met aangetoonde fraude.

1. Pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo

Dit budget wordt overgemaakt aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverlener(s) uit.

 • U stuurt de facturen of declaraties van de geleverde hulp naar de SVB. Dat kan per post of digitaal via Mijn pgb.
 • De SVB betaalt de facturen of declaraties uit uw pgb budget rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp heeft geleverd.
 • De SVB stuurt na afloop van elk kalenderjaar een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook als verantwoording naar de gemeente. U hoeft dus geen aparte verantwoording bij de gemeente in te dienen.

De SVB geeft aan de belastingdienst door welke betalingen vanuit uw pgb zijn gedaan aan de zorgverlener(s).

2. Pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening

Een pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening krijgt u eenmalig. U bestelt de voorziening of het hulpmiddel zelf bij de leverancier. U stuurt de factuur (rekening) door naar de gemeente. De gemeente betaalt de factuur uit aan de leverancier.

Wilt u meer informatie over een pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening? Neem dan contact op met uw Wmo-adviseur.

Zowel professionele hulpverleners als hulpverleners vanuit uw sociale netwerk moeten aan de Wet minimumloon (Wml) voldoen. In deze wet is het minimumloon vastgelegd. Dit houdt in dat u in uw zorgovereenkomst een uurtarief inclusief vakantietoeslag moet afspreken dat voldoet aan de Wml.
Als uw zorgovereenkomst niet voldoet aan de Wml dan wordt u hierover geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank. U moet uw zorgovereenkomst vervolgens zelf aanpassen aan de Wml.

De hoogte van het wettelijk minimumloon vindt u op svb.nl.

Dit kan voorkomen als u een pgb bij een hulpverlener vanuit uw sociale netwerk inkoopt voor dagbesteding (alleen Wmo) of mantelzorgondersteuning. Onze tarieven voor deze resultaatgebieden zijn berekend op een groep, waardoor individuele budgethouders niet aan de Wml kunnen voldoen. Is dit bij u het geval, neem dan contact op met uw Wmo adviseur of het wijkteam.

Trekkingsrecht betekent dat het pgb wordt overgemaakt aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverlener(s) uit. Op die manier heeft u zo min mogelijk werk aan de administratie en verantwoording van uw pgb.

Voor ondersteuning en een hulpmiddel vanuit de Wmo moet een eigen bijdrage worden betaald. Dat geldt ook voor een pgb.

Lees meer op de pagina eigen bijdrage.

U kunt géén gebruikmaken van de feestdagenuitkering van de SVB. De gemeente Rotterdam heeft al een verantwoordingsvrij bedrag beschikbaar gesteld. Dit kunt u besteden aan kleine uitgaven voor de zorg. Bijvoorbeeld uw gemaakte telefoonkosten voor de administratie of postzegels.

Ja. Een eenmalige uitkering kan worden aangevraagd bij de SVB.

• Bij de SVB, bijvoorbeeld over zorgovereenkomsten en trekkingsrecht.
• Bij Per Saldo, een landelijke belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Veelgestelde vragen pgb aanbieders en hulpverleners

De gemeente Rotterdam werkt met resultaatgerichte arrangementen. In het ondersteuningsverslag staan de resultaten beschreven. Met de ondersteuning moeten de resultaten bereikt worden. Per resultaat wordt een trede toegekend. Deze combinatie vormt een arrangement, met een maximaal budget per week.

Het budget is gebaseerd op verschillende tarieven:

 • Informeel
  De gemeente hanteert het informele tarief als de pgb-hulpverlener uit het sociale netwerk van de budgethouder komt.
 • Formeel
  De gemeente hanteert het formele tarief als de pgb-hulpverlener voldoet aan de kwaliteitseisen voor professionele hulpverlening. Deze kwaliteitseisen staan in het Pgb-plan en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Rotterdam 2018 (Notubiz).

Alle hulpverleners moeten aan de volgende kwaliteitseisen voldoen. Een hulpverlener:

 • biedt hulp die veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verleend.
 • werkt actief en integraal samen met andere hulpverleners en -aanbieders in het belang van de cliënt.
 • werkt aantoonbaar (met een plan) aan de doelen van het ondersteuningsplan.
 • moet, als dat wordt gevraagd, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overhandigen.
 • is niet bekend vanwege ondeskundige zorg, het handelen in strijd met relevante wetgeving of beleidsregels, misleiding of fraude.

Professionele hulpverleners moeten naast bovenstaande eisen ook aan de volgende eisen voldoen:

 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • alle medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die voor betreffende ondersteuning worden gesteld.
 • medewerkers ontvangen een salaris dat overeenkomstig is met de betreffende ondersteuning die wordt geboden.
 • eigenaar en medewerkers zijn geen eerste- of tweedegraads familie van de cliënt.
 • een professionele hulpverlener beschikt over een locatie waar meerdere cliënten tegelijk kunnen verblijven, als (tijdelijk) verblijf aan de orde is.
 • een professionele hulpverlener heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld.
 • een professionele hulpverlener werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • een professionele hulpverlener werkt met een systematische kwaliteitsbewaking. Bijvoorbeeld ISO 9001, EN 15224, HKZ, Kiwa (ZZP en kleine ondernemers), Prezo of vergelijkbaar.

Jeugdhulpverleners moeten naast bovenstaande eisen ook aan de volgende eisen voldoen:

 • inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register.

Wordt aan één van deze eisen niet voldaan? Dan kan de budgethouder geen hulp inkopen bij deze pgb-aanbieder of -hulpverlener.

Ja, hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Allereerst is vaktherapie vanuit de zorgverzekering voorliggend. Indien er geen sprake is van een vergoeding vanuit de zorgverzekering of de zorgverzekering is uitgenut, dan kan vaktherapie vanuit de jeugdwet worden vergoed, als de vaktherapeut SKJ of BIG geregistreerd is. De jeugdwet vereist namelijk dat een hulpverlener die ondersteuning wil bieden aan een jeugdige, beschikt over een SKJ- of BIG-registratie.

Wanneer de vaktherapeut deze registratie niet heeft, dan moet worden voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde werktoedeling. Verantwoorde werktoedeling betekent dat een jeugdhulporganisatie de vaktherapeut de verantwoordelijkheid geeft over de uitvoering van taken.
Er is sprake van een jeugdhulporganisatie als er minstens twee medewerkers in dienst zijn, waarvan minimaal één medewerker met een SKJ of BIG registratie. De vaktherapeut moet in dienst zijn van deze organisatie en werken onder de eindverantwoordelijkheid van de SKJ of BIG geregistreerde collega. De vaktherapeut is in deze situatie onderdeel van een multidisciplinair team.

Wanneer er sprake is van een complexe hulpsituatie dan kan er geen sprake zijn van verantwoorde werktoedeling.

De rol van hulpverlener en vertegenwoordiger kan niet door één persoon worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat als u als ouder(s) zorg inkoopt vanuit een persoonsgebonden budget voor uw kind, u niet zelf de zorg kunt verlenen. Heeft uw kind een ernstig meervoudige beperking? Dan is hierop een uitzondering mogelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het persoonsgebonden budget? Vul dan het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt.