Persoonsgebonden budget
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/persoonsgebonden-budget/
Spring naar het artikel

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag. U kunt er zelf de hulp, zorg en ondersteuning mee inkopen die u nodig heeft.

Heeft u hulp, zorg of ondersteuning nodig? Met een pgb kunt u dit zelf regelen. U kiest dan zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daar ondersteuning in, wij zullen wel nagaan of de zorgverlener in staat is om de hulp, zorg of ondersteuning te bieden die nodig is. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw omgeving zijn.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Die kunt u stellen bij VraagWijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online via deze pagina. Kijk op de sociale kaart Rotterdam voor de VraagWijzer bij u in de buurt.

Om voor een pgb in aanmerking te komen, moet u een aantal stappen doorlopen. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet/Wmo
 • pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening (Wmo)

Pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet/Wmo

Een pgb is best ingewikkeld. Het filmpje hieronder geeft een overzicht van de stappen die u moet nemen.

Informatie over COVID-19

COVID-19 treft veel budgethouders en zijn/haar hulpverleners. Hieronder vindt u informatie waar budgethouders en/of vertegenwoordigers terecht kunnen met hun vragen:

 • Voor vragen over uw pgb indicatie kunt u terecht bij het servicenummer 14 010 van de gemeente Rotterdam. 14 010 kan u doorverwijzen naar het juiste loket zoals onze adviseurs van het Wijkteam of de Vraagwijzer. Zij kunnen u ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste zorg of hulp.
 • Voor vragen over de verschillende typen zorgovereenkomsten en wat te doen bij ziekte kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Voor vragen over de aanschaf van beschermende middelen kijkt u voor meer informatie op de website van de GGD.
 • Met vragen over de COVID-19 richtlijnen van het RIVM kunt u terecht op de website van het RIVM.

Hulpverleners die op basis van een pgb leveren, vallen onder de cruciale beroepsgroepen voor COVID-19. Hulpverleners die ouder- of verzorger zijn, kunnen gebruikmaken van de noodopvang voor kinderen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.  

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u ondersteuning nodig heeft voor uzelf of uw kind. Voor volwassenen doet de wmo-adviseur dat. Voor kinderen kijkt de Jeugd en Gezinscoach van het wijkteam of ondersteuning nodig is.

Aanwezig tijdens het gesprek

U mag zich bij de gesprekken over het pgb door iemand anders laten vertegenwoordigen. U mag ook het beheren van het pgb door iemand anders laten doen. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, of iemand die u daarvoor gemachtigd heeft, bijvoorbeeld een familielid of een kennis. Als u zelf niet in staat bent een pgb te beheren, is een vertegenwoordiger verplicht.

De vertegenwoordiger moet aanwezig zijn bij de gesprekken met de gemeente. Een pgb hulpverlener is niet aanwezig bij de gesprekken met de gemeente in stap 1 tot en met 3. Tenzij hierop door de gemeente een uitzondering wordt gemaakt.
U heeft al eerder contact met de pgb hulpverlener. Vanaf stap 2 (een Pgb-plan maken) benadert u de pgb hulpverlener.

Als vaststaat dat ondersteuning nodig is, kunt u vragen om een pgb. Kiest u voor een pgb, dan moet u of uw vertegenwoordiger in staat zijn hiermee te werken. Dit noemen wij pgb-vaardig. Om aan te tonen dat u pgb vaardig bent, schrijft u een Pgb-plan. In het Pgb-plan geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom wilt u de ondersteuning krijgen in de vorm van een pgb?
 • Hoe gaat u de ondersteuning organiseren? Welke ondersteuning wilt u krijgen, welke werkzaamheden worden er gedaan?
 • Bij wie koopt u welke ondersteuning in? Tegen welk tarief?
 • Welke doelen zijn er na 6 maanden ondersteuning behaald?
 • Op welke wijze wordt de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd?

De gemeente beoordeelt uw pgb-vaardigheid aan de hand van het Pgb-plan. De gemeente beoordeelt of:

 • u een pgb kunt beheren en gebruiken. Kunt u de administratieve verantwoordelijkheden aan? Weet u goed welke hulp u nodig heeft? Kunt u de hulpverleners aansturen en aanspreken? Hiervoor moet u de bekwaamheidstest op de website van Per Saldo maken. De uitslag van deze test bespreekt u met de Jeugd- en Gezinscoach of Wmo-adviseur.
 • u kunt uitleggen waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb wilt ontvangen.
 • de ondersteuning die u met het pgb wilt inkopen veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt geleverd. Wij beoordelen ook of de ingekochte ondersteuning bijdraagt aan het behalen van het beoogde resultaat.

Na een positief oordeel kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een beschikking van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welke ondersteuning u een pgb ontvangt. De gemeente geeft deze informatie door aan de SVB die dit budget voor u klaarzet.

Op basis van uw Pgb-plan maakt u afspraken met uw hulpverlener(s). Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten.

Er zijn een aantal verschillende zorgovereenkomsten. U vindt deze op de website van de SVB. Daar kunt u nagaan welke zorgovereenkomst bij uw situatie past. Uw zorgovereenkomsten kunt u uploaden via Mijn pgb of opsturen naar de SVB. De SVB en de gemeente controleren deze zorgovereenkomsten. U krijgt bericht als de overeenkomst akkoord is of niet akkoord is.

Na goedkeuring van de zorgovereenkomst kunt u declareren. Meer hierover vindt u op de website van de SVB.

Pgb voor hulpmiddel of woonvoorziening (Wmo)

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u een hulpmiddel nodig heeft. Dit doet de wmo-adviseur.

Als vaststaat dat een hulpmiddel nodig is, kunt u vragen om een pgb. De gemeente kijkt eerst of u goed in staat bent om het hulpmiddel zelf uit te kiezen, te bestellen en te onderhouden. Daarbij let de gemeente op de volgende punten:

 • kunt u of uw vertegenwoordiger een pgb goed beheren en gebruiken? Kunt u een onderhoudscontract afsluiten?
 • kunt u goede redenen geven waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb wilt? U geeft aan welke voorziening u wilt en levert hierbij een gespecificeerde offerte of begroting aan.
 • is het hulpmiddel dat u met het pgb wilt inkopen veilig en gericht op het doel dat is vastgesteld?

Als blijkt dat een pgb geschikt is, kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een beschikking van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welk hulpmiddel u een pgb ontvangt.

U bestelt het hulpmiddel en sluit als dat nodig is een onderhoudscontract en/of verzekering af. De factuur stuurt u aan de gemeente. De gemeente controleert de factuur en betaalt direct aan de leverancier. U krijgt het budget dus niet op uw rekening.

Veelgestelde vragen

Als vaststaat dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u melden dat u de voorkeur heeft voor een pgb. De gemeente gaat met u na of het in uw situatie lukt

 • een pgb te beheren
 • en onder welke voorwaarden u hiervoor in aanmerking kan komen.

Het pgb geeft u vrijheid en ruimte. U kunt zelf regelen welke hulpverleners bij u over de vloer komen, en wanneer ze komen. Maar wilt u het pgb goed inzetten, dan vraagt dat ook wat van u. De spelregels op een rijtje:

 • U sluit overeenkomsten af met hulpverleners. Het is belangrijk dat u goed weet welke hulp zij aan u leveren.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de ondersteuningsdoelen worden gehaald. Deze doelen vindt u in het ondersteuningsplan dat de gemeente heeft opgesteld.
 • Verloopt de ondersteuning anders dan afgesproken, dan spreekt u de hulpverleners daar zelf op aan.
 • Bent u ziek of gaat u op vakantie, dan organiseert u zelf de vervanging.
 • U houdt zelf overzicht over het pgb-budget. U doet zelf de volledige administratie. U controleert de facturen en houdt overzicht over uw bestedingen.

Kiest u voor een pgb, dan brengt dat dus een aantal verantwoordelijkheden en vaardigheden met zich mee.

 • U zorgt zelf voor een gespecificeerde offerte of begroting.
 • U bestelt zelf het hulpmiddel of de woonvoorziening.
 • U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract en/of verzekering.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het hulpmiddel of de woonvoorziening. U zorgt dat het hulpmiddel of de woonvoorziening voldoet aan het opgestelde functioneel en/of technisch programma van eisen.
 • U zorgt dat de gemeente de facturen ontvangt zodat de betaling kan plaatsvinden.

U mag het beheren van het pgb door iemand anders laten doen. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, of iemand die u daarvoor gemachtigd heeft, bijvoorbeeld een familielid of een kennis. Als u zelf niet in staat bent een pgb te beheren, dan is een vertegenwoordiger verplicht. De vertegenwoordiger moet aanwezig zijn bij de gesprekken met de gemeente.

Uw vertegenwoordiger moet in het pgb-plan een verklaring tekenen. Daarmee gaat de vertegenwoordiger o.a. akkoord dat hij/zij:

 • Verantwoordelijk is dat het pgb goed wordt beheerd. En dat aan de bij het pgb behorende taken en verplichtingen wordt voldaan.
 • De Pgb-test van Per Saldo heeft gedaan.
 • Het Pgb-plan volledig en waarheidsgetrouw heeft ingevuld.
 • Regie voert over de inhoud van de ondersteuning die wordt ingekocht met het pgb:
  -  optreedt als opdrachtgever naar hulpverleners;
  -  de kwaliteit van de geleverde zorg bewaakt.
 • Regie behoudt over het behalen van de resultaten zoals genoemd in het ondersteuningsplan. En daarvoor regelmatig evaluatiegesprekken houdt met de hulpverlener(s).

1 - Pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet/Wmo

Dit budget wordt overgemaakt aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverlener(s) uit.

 • U stuurt de facturen/declaraties van de geleverde hulp naar de SVB. Dat kan per post of digitaal via Mijn pgb.
 • De SVB betaalt de facturen/declaraties uit uw pgb budget rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp heeft geleverd.
 • De SVB stuurt na afloop van elk kalenderjaar een totaaloverzicht van alle betalingen die namens u zijn gedaan. Dit overzicht gaat ook als verantwoording naar de gemeente. U hoeft dus geen aparte verantwoording bij de gemeente in te dienen.

De SVB geeft aan de belastingdienst door welke betalingen vanuit uw pgb zijn gedaan aan de zorgverlener(s).

2 - Pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening

Een pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening krijgt u eenmalig. U bestelt de voorziening of het hulpmiddel zelf bij de leverancier. U stuurt de factuur (rekening) door naar de gemeente. De gemeente betaalt de factuur uit aan de leverancier.

Wilt u meer informatie over een pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening? Neem dan contact op met uw Wmo-adviseur.

1 - Pgb voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet/Wmo

De hoogte van het pgb hangt af van:

 • de ondersteuning die u nodig heeft
 • de maximale tarieven en budgetten voor de ondersteuning die de gemeente heeft vastgesteld
 • waar u de zorg inkoopt. De gemeente hanteert verschillende tarieven voor professionele/formele hulpverleners (een zorgorganisatie) en mensen uit uw eigen familie of sociale netwerk (informele hulpverleners).

De medewerker van het wijkteam of de VraagWijzer kan u hierover meer informatie geven.

2 - Pgb voor een hulpmiddel of woonvoorziening

De hoogte van het pgb hangt af van:

 • de voorziening die u nodig heeft
 • de maximale tarieven en budgetten voor de voorzieningen die de gemeente heeft vastgesteld.
 • twee offertes. U vraagt een offerte op bij een leverancier van een woonvoorziening of hulpmiddel. De gemeente vraagt zelf ook een offerte op.

Er zijn wijzigingen geweest in de Wet minimumloon (Wml). Zowel professionele hulpverleners als hulpverleners vanuit uw sociale netwerk moeten aan de Wml voldoen. Dit houdt in dat u in uw zorgovereenkomst een uurtarief inclusief vakantiebijslag moet afspreken dat voldoet aan de Wml.

Heeft u een hulpverlener vanuit uw sociale netwerk en een zorgovereenkomst die na 1 januari 2018 is afgesloten? Dan moet u vanaf 1 mei 2019 te voldoen aan de Wml.

Voor zorgovereenkomsten die voor 1 januari 2018 zijn afgesloten, geldt een uitzondering. Deze dienen vanaf 1 mei 2019 te voldoen aan de Wml.

Als uw lopende zorgovereenkomst niet voldoet aan de Wml dan bent u hierover geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank, u moet uw zorgovereenkomst aan passen aan de Wml.

De hoogte van het wettelijk minimumloon vindt u op svb.nl.

Dit kan voorkomen als u een pgb bij een hulpverlener vanuit uw sociale netwerk inkoopt voor dagbesteding (alleen Wmo) of mantelzorgondersteuning. Onze tarieven voor deze resultaatgebieden zijn berekend op een groep, waardoor individuele budgethouders niet aan de Wml kunnen voldoen. Is dit bij u het geval, neem dan contact op met uw Wmo adviseur of het wijkteam.

Trekkingsrecht betekent dat het pgb wordt overgemaakt aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverlener(s) uit. Op die manier heeft u zo min mogelijk werk aan de administratie en verantwoording van uw pgb.

Voor ondersteuning en een hulpmiddel vanuit de Wmo moet een eigen bijdrage worden betaald. Dat geldt ook voor een pgb.

Lees meer op de pagina eigen bijdrage.

U kunt géén gebruikmaken van de feestdagenuitkering van de SVB. De gemeente Rotterdam heeft al een verantwoordingsvrij bedrag beschikbaar gesteld. Dit kunt u besteden aan kleine uitgaven voor de zorg. Bijvoorbeeld uw gemaakte telefoonkosten voor de administratie of postzegels.

• Bij de SVB, bijvoorbeeld over zorgovereenkomsten en trekkingsrecht.
• Bij Per Saldo, een landelijke belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Veelgestelde vragen pgb aanbieders/hulpverleners

De gemeente Rotterdam werkt met resultaatgerichte arrangementen. In het ondersteuningsverslag staan de resultaten beschreven. Met de ondersteuning moeten de resultaten bereikt worden. Per resultaat wordt een trede toegekend. Deze combinatie vormt een arrangement, met een maximaal budget per week.

Het budget is gebaseerd op verschillende tarieven:

 • Informeel
  De gemeente hanteert het informele tarief als de pgb hulpverlener uit het sociale netwerk van de budgethouder komt
 • Formeel
  De gemeente hanteert het formele tarief als de pgb hulpverlener voldoet aan de kwaliteitseisen voor professionele hulpverlening. Deze kwaliteitseisen staan in het Pgb-plan en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Rotterdam 2018

Alle hulpverleners moeten aan de volgende kwaliteitseisen voldoen. Een hulpverlener:

 • biedt hulp die veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verleend
 • werkt actief en integraal samen met andere hulpverleners/-aanbieders in het belang van de cliënt
 • werkt aantoonbaar (met een plan) aan de doelen van het ondersteuningsplan
 • moet, als dat wordt gevraagd, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben
 • is niet bekend vanwege ondeskundige zorg, het handelen in strijd met relevante wetgeving of beleidsregels, misleiding en/of fraude

Professionele hulpverleners moeten naast bovenstaande eisen ook aan de volgende eisen voldoen:

 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • alle medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die voor betreffende ondersteuning worden gesteld.
 • in geval van hulp in het kader van de Jeugdwet: een professionele hulpverlener werkt met
  • een systematische kwaliteitsbewaking
  • inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register.
 • medewerkers ontvangen een salaris dat overeenkomstig is met de betreffende ondersteuning die wordt geboden.
 • eigenaar en medewerkers zijn geen eerste- of tweedegraads familie van de cliënt.
 • een professionele hulpverlener beschikt over een locatie waar meerdere cliënten tegelijk kunnen verblijven, als (tijdelijk) verblijf aan de orde is .
 • een professionele hulpverlener heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld.
 • een professionele hulpverlener werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • een professionele hulpverlener werkt met een systematische kwaliteitsbewaking. Bijvoorbeeld ISO 9001, EN 15224, HKZ, Kiwa (ZZP en kleine ondernemers), Prezo of vergelijkbaar.

Wordt aan één van deze eisen niet voldaan? Dan kan de budgethouder geen hulp inkopen bij deze pgb-aanbieder/hulpverlener.

De rol van hulpverlener en vertegenwoordiger kan niet door één persoon worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat als u als ouder(s) zorg inkoopt vanuit een persoonsgebonden budget voor uw kind, u niet zelf de zorg kunt verlenen. Heeft uw kind een ernstig meervoudige beperking? Dan is hierop een uitzondering mogelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het persoonsgebonden budget? Vul dan het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

\