Toekomst Kop van Carnisse
Gepubliceerd op: 29-09-2021
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kop-van-carnisse/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren de gemeente Rotterdam en het Rijk, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. Mensen die nu op Zuid wonen en groter willen wonen, moeten op Zuid kunnen blijven.

Daarnaast onderzoeken we hoe we het woongenot kunnen verbeteren door goede woningen aan te bieden in een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is. Ook wordt gekeken naar de verkeersdoorstroming en naar het parkeren. En wordt er aandacht gegeven aan meer groen in de openbare ruimte. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren. De Kop van Carnisse is zo’n plek. De leefbaarheid van deze buurt krijgt een nieuwe impuls.

We vinden het belangrijk dat buurtbewoners in het denkproces betrokken worden. We zijn benieuwd naar hun ideeën over de buurt maar ook welke zorgen zij mogelijk hebben. We willen dat zij weten wat onze plannen zijn en in welke fase van het proces we ons bevinden.

Daarom hebben we in het najaar van 2021 twee bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Op de eerste bijeenkomst hebben wij onze eerste ideeën toegelicht. En hebben wij van de wijkbewoners en ondernemers gehoord waar zij eventuele kansen zien voor verbeteringen in het gebied.

De tweede bijeenkomst vond digitaal plaats. Wij hebben de bewoners toen gevraagd met ons mee te denken om het woongenot in uw buurt te verbeteren. Samen met twee eigenaren van (bedrijfs)panden hebben wij de plannen toegelicht om de wijk mooier, veiliger en schoner te maken.

Met in totaal twaalf bewoners/ondernemers uit uw buurt hebben wij over de volgende onderwerpen gesproken:

 • Sterke/zwakke punten
  Bewoners benadrukken vooral de overlast van huisvuil dat op straat gedumpt wordt. Maar ook het gevoel van onveiligheid. En de vele (vaak dubbel) geparkeerde auto’s.
 • Pleinweg/Van Oestendestraat
  Bewoners hebben vragen over de leegstaande winkelruimtes aan de Pleinweg. Ook hebben ze twijfels bij sommige ingrijpende voorstellen. Zoals bijvoorbeeld om iets aan de (rode) garageboxen te gaan doen. Zij zijn bang dat dit negatieve gevolgen heeft voor het parkeren in het parkeerhof. En de mogelijke financiële gevolgen voor hen/de VvE.
 • Plan Openbare Ruimte
  Bewoners kunnen zich vinden in een verbetering van de leefbaarheid in het hele gebied. Bijvoorbeeld door minder parkeren. En door het toevoegen van woningen met open gevels op de begane grond.
  Grote vraagtekens worden geplaatst bij de bereikbaarheid van de Van Eversdijckhof als de plannen voor éénrichtingsverkeer verder doorgevoerd worden.
 • Plan (bedrijfs)panden Van Oestendestraat
  Het plan waarin de bedrijven plaatsmaken voor een woontoren (maximaal 15 verdiepingen hoog) op de hoek is door de architect gepresenteerd en toegelicht. Bewoners vinden het een ingrijpende verandering. De gemeente geeft aan dat hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Ook vragen de bewoners zich af wat zo’n toren met het zonlicht doet.

Op 14 maart 2022 organiseerden we een 3e inloopbijeenkomst. Hier hebben we het gehad over de hoogte van een eventueel toekomstige woontoren, en wat dat doet met de zon. Ook is gesproken over de kwaliteit van de leefomgeving en de parkeersituatie in het gebied.
Afgesproken is dat de gemeente gaat praten met de VvE Pleinweg. Het gesprek zal gaan over het gebruik van het parkeerhof en over beter hang- en sluitwerk. En gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om de leegstaande winkelpanden te vullen.

Uitkomst vragenlijst

We wilden graag zoveel mogelijk bewoners uit de Kop van Carnisse betrekken bij de verbeterplannen. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld om te toetsen waar de wensen en zorgen zitten van de bewoners in dit gebied.

Deze vragenlijst is door 26 mensen ingevuld. De uitkomst daarvan vindt u op mijn.rotterdam.nl en wordt meegenomen in de planvorming.

Enkele opvallende uitkomsten:

 • 65% van deze mensen vindt de leefbaarheid in het gebied slecht.
 • 50% heeft behoefte aan meer en 40% juist aan minder parkeerplaatsen.
 • Maar liefst 80% wil meer plekken om de fiets kwijt te kunnen.
 • 55% vindt éénrichtingsverkeer een goed idee (32% heeft hierover geen mening).
 • 82% vindt de woningen van slechte kwaliteit.
 • 70% vindt het een goed idee als de bedrijfsruimtes aan de Van Oestendestraat plaats zouden maken voor meer woningen.

Presentatie Nota van Uitgangspunten (NvU)

De gemeente heeft de Kop van Carnisse opgedeeld in deelgebieden. Deelgebied A is het gebied aan de Van Oestendestraat, tussen de Van Eversdijckstraat en de Wolphaertsbocht (het Kringloopwarenhuis).

Deelgebied B is het 'binnengebied'; de Van Eversdijckstraat vanaf de Wolphaertsbocht tot het kantoorgebouw dat in gebruik is door de moskee.

De gemeente heeft een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld voor deze deelgebieden. In een NvU staat wat de huidige situatie is, wat we willen bereiken en wat de uitgangspunten zijn. Een NvU is een eerste stap naar een nieuw Bestemmingsplan.

Omdat er een verschil van mening is over de haalbaarheid van deze NvU, is de gemeente nog in gesprek met de eigenaren van beide deelgebieden.

Zodra dit meningsverschil is opgelost, wordt er een nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kopvancarnisseSO@rotterdam.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wilt u zich alvast aanmelden voor de vervolgbijeenkomst? Dan kunt u een e-mail sturen naar kopvancarnisseSO@rotterdam.nl.