Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Utrechtsestraat

Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid investeren gemeente, partners en het Rijk in mensen, woningen en woonomgeving. Mensen die in Rotterdam-Zuid wonen en groter willen wonen, moeten op Zuid kunnen blijven.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten er betere en grotere woningen in Rotterdam-Zuid komen. En wil de gemeente het woongenot verbeteren voor de huidige bewoners door goede woningen aan te bieden in een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is.

Daarnaast ontdekken steeds meer mensen 'van buiten' Zuid. Ook voor hen komen er woningen. Mensen met een laag, midden en hoog inkomen. Gezinnen en alleenstaanden. Studenten en senioren. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren.

Utrechtsestraat en omgeving

Een deel van de Utrechtsestraat en een deel van het Stichtseplein in Hillesluis zijn van die plekken. Als bewoners carrière maken of als zij kinderen krijgen, besluiten zij vaak om de wijk te verlaten. Terwijl zij juist graag in de wijk willen blijven. Een manier om bewoners in de wijk te behouden is door twee woningen samen te voegen, zodat er een grote woning ontstaat. Ook kan de woning dan met subsidie duurzamer gemaakt worden, zodat er minder energie verbruikt wordt.

Samen met de bewoners

Eind 2021/begin 2022 heeft de gemeente met bewoners en eigenaren gesproken over de mogelijkheid om woningen samen te voegen en/of duurzamer te maken. Daarnaast is gesproken over onder andere de veiligheid in de buurt en de overlast die bewoners ervaren.

Nu worden deze wensen verder onderzocht, verzoeken in kaart gebracht en de haalbaarheid onderzocht. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Funderingsonderzoek

Om te bepalen of de woningen samengevoegd kunnen worden, moest eerst de fundering onderzocht worden. Daarom heeft de gemeente een inspectie laten doen naar de staat van de fundering van het appartement aan de Utrechtsestraat 11A. Dit appartement is in eigendom van de gemeente. Uit het onderzoek zijn geen gebreken aan de fundering naar voren gekomen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Om de Utrechtsestraat en omgeving op te kunnen knappen, wil de gemeente de woningen die te koop worden aangeboden als eerste kunnen kopen. Daarom heeft de gemeenteraad op 5 juli 2022 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de woningen met de volgende adressen te laten gelden:

 • Utrechtsestraat 1 tot en met 17
 • Stichtseplein 6 tot en met 15
 • Overijsselsestraat 5

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Op 7 juli 2022 hebben eigenaar-bewoners, huurders en verhuurders een brief van de gemeente ontvangen. Hierin worden het besluit van de gemeenteraad en de plannen voor de Utrechtsestraat en omgeving uitgelegd.

Vragen en antwoorden - algemeen

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is bedoeld om de wijken op Zuid veerkrachtig te maken. Veel partijen zetten zich in voor Zuid. Samen maken zij de 'focuswijken' van Zuid prettiger om in te wonen. Het worden wijken met goede woningen en aangename woonmilieus voor iedereen. Voor de lagere, midden en hogere inkomens. Voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners. Ook voor bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een groter huis op Zuid. Dat zijn de sociale stijgers.

Onderwijs, werk en wonen

NPRZ werkt met de pijlers Onderwijs en Werk aan verbetering van de maatschappelijke positie van mensen. De pijler Wonen werkt aan een aantrekkelijke en veilige woonomgeving. En zorgt ervoor dat er een woning is voor verschillende huishoudens en inkomens. Daarvoor is het nodig dat de woningvoorraad verandert. Er moeten meer verschillende woningen komen.

De basiskwaliteit van bestaande woningen moet goed zijn. Grotere huizen worden nieuw gebouwd waar ruimte is. En verschillende gebouwen worden veranderd in (klus)woningen. Kleine huizen worden samengevoegd tot grotere. En soms worden kleine huizen gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe grotere woningen.

In 2019 is het Werkprogramma NPRZ Wonen 2019-2022 vastgesteld. Dat programma kiest voor een intensieve verbeteraanpak in de focuswijken. Er is bijzondere aandacht voor onder andere Hillesluis. Dat is één van de zwakker scorende wijken uit de Wijkprofielen 2022. Daarvoor zijn forse investeringen in de woningvoorraad nodig.

Bewoners zijn niet erg tevreden

Hillesluis scoorde in 2022 op diverse vlakken zwak ten opzichte van de rest van Rotterdam. Vooral op het gebied van veiligheid en wonen. De binding van bewoners met de buurt is lager dan in andere Rotterdamse wijken. Steeds meer eigenaar-bewoners verlaten de wijk. En particulier verhuurders bezitten steeds meer huizen. Bewoners zijn niet erg tevreden met Hillesluis. De subjectieve indicatoren geven aan hoe mensen de kwaliteit van leven beoordelen. In Hillesluis is slechts 48% van de mensen (zeer) tevreden over de woning. Het Rotterdamse gemiddelde is 67%. Of het nu gaat om warmte-isolatie, vloeroppervlakte, geluidsisolatie of het uitzicht: op alle factoren scoort Hillesluis lager dan het gemiddelde van Rotterdam.

De woningen aan de Utrechtsestraat lenen zich goed voor samenvoeging. Er kan flinke vooruitgang geboekt worden in combinatie met andere ingrepen. De straat heeft veel beneden- en bovenwoningen die makkelijk zijn samen te voegen tot eengezinswoningen.

Meer informatie

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en het Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, deelname aan de arbeidsmarkt en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Wilt u meer weten over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid? Kijk op nprz.nl of op de pagina Wonen op Zuid.

 1. Project Utrechtsestraat gaat meer verschillende woningen in de wijk realiseren. En bouwen aan een beter woonklimaat. Dat doen we door woningen samen te voegen. En het verbeteren van de uitstraling van de straten en het plein. Daarmee kunnen de sociale stijgers van Zuid in hun eigen woonomgeving een groter huis vinden. En ook nieuwkomers met middeninkomens vinden makkelijker wat ze zoeken.
 2. Het projectteam Utrechtsestraat wil in samenwerking met andere afdelingen meer grip krijgen op de leefkwaliteit in het projectgebied. Een verbeterde leefbaarheid is belangrijk voor bestaande en nieuwe bewoners. De openbare voorzieningen en de veiligheid moeten daarvoor op orde zijn.
 • Het streven is om binnen zes jaar (2022-2028) zoveel mogelijk woningen (doelstelling = 17) samen te voegen of te vergroten.
 • Om deze doelstelling van verwerving te halen wordt de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd in het projectgebied. De Wvg bepaalt dat in dat gebied een huiseigenaar die zijn huis wil verkopen, de woning eerst aan de gemeente te koop aanbiedt.
 • Bestaande bewoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van de subsidieregeling voor samenvoeging of vergroting. De projectorganisatie ondersteunt hen daarbij.
 • Het projectgebied krijgt met een brede aanpak een aantrekkelijk woonmilieu voor het vestigen van gezinnen met kinderen.

Het college van B&W besloot op 5 juli 2022 dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten gevestigd wordt op de hier onder genoemde adressen in Hillesluis. De gemeenteraad bekrachtigt binnen drie maanden het besluit van het College. Dat betekent dat huiseigenaren die hun huis willen verkopen, verplicht zijn het huis eerst aan te bieden aan de gemeente Rotterdam. Deze wet voorkomt dat speculanten het vastgoed aankopen, met geen ander doel dan winst te maken. Het betekent in theorie niet dat het eigendom nu verkocht moet worden aan de gemeente. Lees meer over de Wvg onder het kopje Wet Voorkeursrecht gemeenten.

Project Utrechtsestraat telt 37 woningen die zijn verdeeld over de volgende straten:

 • Utrechtsestraat 1 tot en met 17
 • Stichtseplein 6 tot en met 15
 • Overijsselsestraat 5.

Nee, de gemeente is op bovengenoemde adressen niet van plan om woningen te slopen. Woningen worden samengevoegd. 

 • Start project/eerste contact eigenaren/bewoners: december 2021
 • Hamerstuk in college: 5 juli 2022
 • Start verwerving: juli 2022
 • Informeren wijkraad: 7 juli 2022
 • Start communicatie: 7 juli 2022
 • Verloop termijn zienswijzen: 17 augustus 2022
 • Verloop bewaartermijn raadsvoorstel: 17 augustus 2022
 • Vaststellen zienswijze in college: 6 september 2022
 • Commissievergadering: 20 september 2022       
 • Raadsvergadering: 29 september 2022
 • Start termijn bezwaren tegen raadsbesluit: 30 september 2022
 • Mogelijke raadsbehandeling na eventuele bezwaren tegen de Wvg: 2e kwartaal 2023.

In de dagen na bekendmaking van het besluit op 5 juli 2022 zijn vanaf 6 juli (datum publicatie gemeenteblad) alle eigenaren met een brief op de hoogte gebracht van het besluit en de plannen. Op dat moment is ook de officiële brief met het besluit per aangetekende post verstuurd aan de eigenaren. Hier staan ook de contactmogelijkheden en -gegevens van de gemeente Rotterdam.

Voor vragen over dit project of specifiek over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kunt u contact opnemen met het projectteam via 14 010 of stuur een e-mail naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl.

Vragen en antwoorden voor eigenaren

U hoeft uw woning niet te verkopen. Maar, als u uw woning wél wilt verkopen, bent u door de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) nu verplicht om uw woning eerst aan te bieden aan de gemeente.  

Ja, u kunt in overleg met de gemeente een aangrenzende woning kopen en die samenvoegen met uw huidige woning. U moet hiervoor vanzelfsprekend overeenstemming hebben met de eigenaar van de aangrenzende woning. Laat u goed informeren over de geldende voorwaarden. De gemeente heeft subsidie voor particuliere eigenaren die hun woning willen samenvoegen. De gemeente gaat u ook helpen om uit te zoeken aan welke wettelijke eisen u moet voldoen.

De gemeente controleert of de door u samengevoegde woning als één adres in het kadaster is ingeschreven. Is dat niet het geval, dan wil de samenvoegcoach van de gemeente graag met u praten over het vervolg en de mogelijkheden. Ook hiervoor is subsidie mogelijk.

Wilt u in gesprek over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met 14 010 of stuur een e-mail naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl.

Als u dat wilt, brengen wij u in contact met een medewerker van het team verwerving van de gemeente. Het team verwerving bemiddelt bij de aankoop van de woningen. Wij laten de waarde van uw woning taxeren door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. Hierna gaat u met een verwerver in gesprek over de verkoop van uw woning. De getaxeerde marktwaarde is de basis van het bod dat de gemeente bij u uitbrengt. Bent u akkoord met de verkoop? Dan zorgt de gemeente voor de verdere afhandeling, waaronder bijvoorbeeld het opmaken van de koopovereenkomst. De gemeente maakt gebruik van de volgende makelaar-taxateurs:

 • Van Herk makelaardij en taxateurs
 • Ooms Makelaars en taxateurs
 • Kolpa van de Hoek makelaars en taxateurs

De kosten voor het taxatierapport betaalt de gemeente Rotterdam.

De aankoopprijs is gebaseerd op de marktwaarde van uw woning. Die waarde is bepaald op basis van de taxatie van een onafhankelijk makelaar-taxateur. Hij bepaalt de marktwaarde op basis van de staat van de woning. Hij houdt daarbij rekening met de afwerking en voorzieningen in de woning. Als uw investeringen zorgen voor waardevermeerdering of waardebehoud van uw woning, dan is de investering verwerkt in de getaxeerde marktwaarde.

Voor de gemeente is de getaxeerde waarde de basis voor het bod. Als u er niet uitkomt met de gemeente, kunt u een prijsvaststellingsprocedure starten. Dan vraagt u de gemeente om aan de rechter te vragen een definitief oordeel te vellen over de waarde over uw woning.

In deze procedure vraagt de gemeente aan de rechter om een onafhankelijke deskundige te benoemen. Die deskundige bepaalt dan de marktwaarde van uw woning. U beslist of u wilt verkopen of niet. U heeft hierbij recht op deskundige bijstand en vergoeding van de kosten die u hiervoor moet maken. Als u vragen heeft over de prijsvaststellingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

U bent niet verplicht om te verkopen. Ook niet na eventuele vaststelling van de prijs door de rechter. Maar, u kunt uw woning alleen aan de gemeente verkopen. Dit kan direct via een formele aanbieding aan de gemeente 'onder de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)'. Als de gemeente uw huis niet wil kopen, bent u drie jaar lang vrij om uw woning aan iemand anders te verkopen.

Onder de Wvg is de getaxeerde waarde van de woning het uitgangspunt voor de verkoopprijs. De taxatiewaarde wordt vastgesteld op basis van een taxatierapport van een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. De Wvg heeft dus geen invloed op de verkoopprijs.

De gemeente verhuurt de aangekochte woningen tijdelijk volgens de regels van de Leegstandwet. De gemeente probeert woningen naast of onder elkaar aan te kopen, zodat deze kunnen worden samengevoegd. Als de gemeente een woning in lege staat aankoopt, biedt de gemeente die in bruikleen aan bij Villex Wonen. Via villexwonen.nl kan een geïnteresseerde kandidaat zich aanmelden en een compleet profiel maken. Daarna handelt Villex de screening en toewijzing af.

De gemeente gaat er van uit dat de woning in redelijke goede staat verkeert. En dat de woning met minimale investering verhuurklaar gemaakt kan worden. Als meer onderhoud nodig is, wordt een goede afweging gemaakt over de invulling van de ruimte. Camerabeveiliging zou een alternatief kunnen zijn.

Door het invoeren van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kunt u niet meer aan een andere partij verkopen dan de gemeente. Het doel van de Wvg is om de aanpak van het project Utrechtsestraat volgens de plannen van de gemeente te kunnen realiseren. Het bedrag dat de gemeente u biedt voor uw woning, is gebaseerd op een taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. 

U krijgt niet automatisch voorrang bij het huren van een woning. De gemeente kan u wel adviseren of informeren.

De gemeente wil u graag adviseren. Soms kan de gemeente u een koopwoning onder voorwaarden aanbieden. Bij deze woningen is volgens de akte bepaald dat ze niet mogen worden onderverhuurd. Er geldt dus een zelfbewoningsplicht.

In sommige gevallen kan de gemeente u een huurwoning aanbieden. Dit hangt geheel af van de situatie. Dit kan aan de orde komen in uw gesprek met de gemeente.

Koop breekt geen huur. Uw huurder kan de woning blijven huren. Als de gemeente verhuurde woning aankoopt, probeert de gemeente de huurders naar een andere woning te begeleiden. Als er sprake is van huurovereenkomst van bepaalde tijd kunnen wij de huur tijdig opzeggen. Bij een huurovereenkomst van onbepaalde tijd kunnen wij huurders stimuleren om te verhuizen. Bij zeer kwetsbare situaties kunnen wij huurders begeleiding aanbieden en optreden als bemiddelaar.

De gemeente bemiddelt niet bij het herbeleggen van uw vermogen.

Als u in de huidige markt nog altijd een restschuld heeft bij verkoop van uw woning, kunt u hierover het beste met uw bank in gesprek gaan. De getaxeerde marktwaarde blijft het uitgangspunt voor eventuele aankoop door de gemeente.

Eigenaren die bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, kunnen hierover praten met de gemeente. De gemeente kan u hierin adviseren. In overleg kunt u soms als huurder nog een beperkte tijd in uw verkochte woning blijven wonen.

U kunt een huurwoning zoeken via een particuliere verhuurder en via een woningcorporatie. Veel woningen in Rotterdam zijn van particuliere verhuurders. Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders, van eigenaren die maar één woning verhuren tot grote vastgoedeigenaren. De meeste particuliere verhuurders vragen borg. Zodoende hebben ze de zekerheid dat de huur maandelijks wordt betaald en dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde. Op de volgende sites vindt u het aanbod van een groot aantal vrije-sectorhuurwoningen van verschillende aanbieders en in verschillende prijsklassen:

U kunt zich ook voor een corporatiewoning inschrijven via Woonnet-rijnmond.nl. Daarna kunt u reageren op het woningaanbod van corporaties. Bij het reageren op het woningaanbod, kunt u op basis van uw inkomen een woning kiezen die voldoet aan uw woonwensen. Ook belangrijk zijn de grootte en samenstelling van uw gezin, uw inkomen en een eventuele huurdersverklaring die u nodig heeft. Op Woonnet Rijnmond vindt u woningen in het sociale segment en woningen in de vrije sector. Let op: in het sociale segment kunt u vooral terecht als u een inkomen heeft dat lager is dan € 36.798 (prijspeil 2018). Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrijesectorwoningen.

Om snel aan een nieuwe woning te komen, kunt u reageren op 'directe kans- en loting-woningen'. Op de site van Woonnet Rijnmond voor de 'directe kans-woningen' geldt dat wie het eerste reageert ook als eerste in aanmerking komt voor de woning. Voor woningen die via loting worden toegewezen maakt iedereen die belangstelling toont en aan de voorwaarden voldoet evenveel kans. U kunt bij de extra woonwensen op Woonnet Rijnmond ook aangeven dat u snel een woning zoekt. U krijgt vervolgens de woningen te zien waarvoor de advertentietermijn binnen 24 uur afloopt en waarvoor u, als u reageert, bij de eerste 10 behoort.

Nee, in de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van particuliere huurders of eigenaar-bewoners. U moet dus zelf voor vervangende woonruimte zorgen. Is het voor u, om diverse redenen, niet mogelijk of ingewikkeld om een zelfstandige woonruimte te vinden? Dan kunnen we tijdens het spreekuur (op afspraak) met u meedenken over de mogelijkheden een woonruimte te vinden.

Omdat verkoop plaatsvindt op basis van vrijwilligheid is er geen sprake van een verhuiskostenvergoeding.

Wilt u uw woning aan de gemeente verkopen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl. Ook als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Dat kan ter plaatse of in een wijkkantoor. U kunt dan samen het verdere verloop bespreken

Voor VvE’s zijn er geen directe gevolgen. Als de gemeente eigenaar wordt binnen uw VvE stellen wij ons actief op binnen de VvE. Wij doen waar nodig voorstellen om het beheer van de VvE te verbeteren. We kunnen onze kennis en ervaring op het gebied van VvE beheer delen met de andere eigenaren in de VvE. Als de gemeente of een andere eigenaar woningen wil samenvoegen is daarvoor een besluit van de VvE nodig.

Vragen en antwoorden voor particuliere huurders

De gemeente koopt woningen om ze samen te voegen. Op die manier komen meer grotere woningen beschikbaar. Huurders van particuliere beleggers kunnen bij de gemeente terecht met vragen over hun positie als huurder. En met de vraag of de huur die zij betalen redelijk is. Wordt de gemeente eigenaar van beneden- en bovenwoningen met een VvE? Dan zet de gemeente zich in de VvE actief in voor goed beheer.

Koop breekt geen huur. Uw verhuurder kan het huurcontract niet zomaar opzeggen. U wordt huurder van de gemeente. Als de gemeente uw woning wil samenvoegen gaan we met u in gesprek over uw woonwensen.

Verkoopt uw verhuurder de woning aan de gemeente? Dat betekent niet dat u uw huis uit moet. U wordt na de verkoop huurder van de gemeente Rotterdam. Als de gemeente uw woning wil samenvoegen gaan we met u in gesprek over uw woonwensen. De gemeente kan u eventueel een andere woning aanbieden.

Hebt u vragen over het project Utrechtsestraat, de Wvg, de verkoop van uw woning of huurdersvragen over bijvoorbeeld het beheer van de portieken? Bel dan met 14 010 of stuur een e-mail naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over het samenvoegen of vergroten van deze woningen? Neem dan contact op met het projectteam door een e-mail te sturen naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl.