Bebouwingscommissie Rotterdam
Gepubliceerd op: 19-06-2020
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bebouwingscommissie/
Ga naar de hoofdinhoud

Een bestemmingsplan bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken.

De Bebouwingscommissie toetst aanvragen om af te wijken van een bestemmingsplan en adviseert het bestuur.

Elke particulier of vertegenwoordiger van een bedrijf of overheidsinstantie met bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan, kan een aanvraag doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan kan zowel een conceptaanvraag/vooroverleg als een definitieve aanvraag omgevingsvergunning zijn. De Bebouwingscommissie toetst al deze aanvragen.

Advies Bebouwingscommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om mee te werken aan een aanvraag om van het bestemmingsplan af te wijken.

De Bebouwingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over wel of niet meewerken aan het afwijken van een bestemmingsplan en te volgen procedures. In de Bebouwingscommissie zitten vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines zoals, milieu, parkeren, stedenbouw en welstand. Om tot een goed advies te komen weegt de commissie alle betrokken belangen af. Deze afweging is de basis voor de onderbouwing van het advies.

Voor het advies om wél mee te werken aan afwijking van het bestemmingsplan is het belangrijk dat een bouwplan goed past in de omgeving en voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen. De Bebouwingscommissie kijkt op basis van de ‘ruimtelijke onderbouwing’ welke gevolgen de geplande ingreep heeft voor de omgeving.

Besluit

De Bebouwingscommissie komt elke week bij elkaar. Op deze manier ontstaat een kwalitatief goed besluit dat de toets in bezwaar en beroep moet kunnen doorstaan. De vergunningverleners stellen het besluit op (namens het college van burgemeester en wethouders) en versturen het uiteindelijke besluit.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het bestemmingsplan is voor de gemeente hét belangrijkste instrument op het gebied van ruimtelijke ordening, omdat het vastgesteld is door de gemeenteraad. Het is echter niet mogelijk alle actuele ruimtelijke ontwikkelingen te voorspellen en te regelen in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een momentopname en het kost tijd een bestemmingsplan te wijzigen. Daarom biedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijkheden om af te wijken van een bestemmingsplan.

Meer informatie

Meer informatie over het afwijken van het bestemmingsplan.