Gebiedsontwikkeling Alexanderknoop
Gepubliceerd op: 23-07-2019
Geprint op: 19-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/alexanderknoop/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Een wens van het college van Burgemeester en Wethouders is om vanaf 2020 geld te reserveren voor de aanpak van de buitenruimte van de Alexanderknoop. Daarnaast werkt de gemeente met externe partijen aan een bredere aanpak van het gebied.

De Alexanderknoop is het OV-knooppunt Alexanderstation ten noordoosten van Rotterdam. Het gebied ligt tussen de A16 en A20 en strekt zich uit over ongeveer 1 vierkante kilometer ten oosten van het station tot aan de Capelseweg en het bedrijventerrein ten westen van het station. Het gebied wordt gedomineerd door kantoren, winkels en bedrijven.

Gebiedsontwikkeling Alexanderknoop

De gemeente Rotterdam ziet de kansen van dit unieke knooppunt in de regio Rotterdam om zich te ontwikkelen tot een vernieuwd centrum voor de regio Rotterdam oost: van anoniem, monotoon werk- en winkelgebied naar een levendige mix van functies met levendigheid, ook buiten kantoor- en winkeltijden. De inzet is versterking van de woon-, winkel-, vrijetijds- en werkfuncties in een groene klimaatbestendige omgeving.

Eerste stap: gezamenlijk ontwikkelperspectief

Rotterdam is eigenaar van een groot gedeelte van de buitenruimte. Het gebied kent veel particulier eigendom. De aanpak van de buitenruimte is een voorwaarde voor de mensen die er nu wonen, werken of komen winkelen. Maar ook voor de toekomstige wens om woningen in het gebied toe te voegen.  De ambitieuze particuliere ontwikkel- en bouwinitiatieven in het gebied zijn voor de gemeente Rotterdam aanleiding om bestaande en nieuwe partners bij elkaar te brengen en met elkaar te werken aan een plan, dat door iedereen gedragen wordt. In 2019 worden hiervoor de kaders uitgewerkt in een gezamenlijk gebiedsperspectief. Naar verwachting het ruimtelijk gebiedsperspectief begin 2020 voor vaststelling naar het College van B&W.

Bewoners betrekken

Natuurlijk worden ook de bewoners betrokken bij de uitwerking van het ontwikkelperspectief. In november 2019 wordt hiervoor een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie volgt zodra hier meer over bekend is.

De Alliantie Rotterdam Alexander

In de Alliantie zijn publieke, private en maatschappelijke partijen vertegenwoordigd die zich sinds 2015 inzetten voor de kwaliteitsimpuls voor toen nog het stationsgebied Rotterdam Alexander. In 2019 is De Alliantie nieuw leven in geblazen, gericht op de brede kwaliteitsverbetering van de Alexanderknoop. Partners zijn onder meer: NS, RET, ProRail, MRDH, vastgoedeigenaren, huurders, stichting Hart voor Alexander, Rabobank, Businessclub Alexander, ondernemers en de gemeente Rotterdam.

Wat gebeurt er op de korte termijn?

Tussen 2019 en 2021 staan er al wat mijlpalen op de agenda:

  • totstandkoming van het gezamenlijk gebiedsperspectief
  • oplevering en ingebruikname station Alexander (halverwege 2020)
  • herinrichting Marten Meesweg en de directe omgeving van het station
  • verbeteren belangrijkste routes van en naar het station
  • ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwbouwinitiatieven
  • start vernieuwing Shopping center (Alexandrium I).

Meer informatie

Wilt u meer weten? Stuurt u dan een e-mail. Of kijk op de website station Rotterdam Alexander.