Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

A16 Rotterdam

De Groene Boog, een combinatie van onder andere Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI, legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

Luchtfoto van het Terbregseplein bouw van nieuw deel A16. Foto: Rijkswaterstaat.
Luchtfoto van het Terbregseplein. Foto: Rijkswaterstaat.

De elf kilometer A16 Rotterdam moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Ook draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2025 gaat de weg open voor verkeer.

 • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/u.
 • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
 • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
 • In het Lage Bergse Bos komt een verdiepte tunnel, deze gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
 • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab-fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
 • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Waarom wordt de noordrand van het Schiebroeksepark opnieuw ingericht?

Langs de noordrand van het Schiebroeksepark leggen Rijkswaterstaat en De Groene Boog de A16 aan. Hierdoor komt de noordrand van het Schiebroeksepark er anders uit te zien:

 • Tussen de A16 en het Schiebroeksepark en Schiebroek komt een grondwal met planten en bomen. Hiermee wordt de snelweg afgeschermd van het park en de wijk.
 • Aan het begin van de grondwal komt er een nieuwe weg naar het bedrijventerrein Schiebroek: de verlengde Ratelaarweg. De bestaande toegang via de Bergschenhoekseweg vervalt. Ten noorden van de A16 komt er een weg naar de boerderij die een nieuwe functie krijgt als beheerboerderij van Natuurmonumenten en Herenboeren.

Herinrichting

Het noordelijke deel van het Schiebroeksepark moet goed aansluiten op de omliggende gebieden. Voor dit eerste ontwerp stelt de gemeente Rotterdam een Programma van Eisen op. Dit zijn de voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen. De bewoners van Schiebroek en de wijk 110-Morgen kunnen hun wensen hierover delen. De komende tijd onderzoekt de gemeente welke wensen er worden meegenomen. Het Programma van Eisen stellen we begin 2023 vast. Bewoners van Schiebroek en 110-Morgen ontvangen hierover nog een brief. Daarna bepalen we samen het ontwerp.

Projectgebied

De gemeente richt alleen de noordrand van het Schiebroeksepark opnieuw in. Deze noordrand bestaat uit het gebied vanaf sportclub V.O.C., Volkstuinvereniging Lusthof en Pluktuin Natuurtalent Rotterdam tot de noordelijker gelegen (toekomstige) Ratelaarweg.

Eisen en wensen tot nu toe

Een aantal eisen en wensen heeft de gemeente vooraf zelf al vastgesteld en een deel is opgehaald bij bewoners. Die worden vertaald in een Programma van Eisen en een schetsontwerp.

Uitgangspunten

Nieuwe weg naar bedrijventerrein Schiebroek

Voor de verkeersveiligheid sluiten we de Verlengde Ratelaarweg af van het park met sloten en (groene) hekken. Er komen ook ecotunnels zodat dieren onder de weg kunnen oversteken. 

Aansluiten van de paden op het nieuwe recreaduct over de A16

Het nieuwe recreaduct is een brug die bestaat uit een fiets- en wandelroute en een faunapassage voor dieren. Het recreaduct zorgt ervoor dat mensen en dieren zich straks veilig door het groen kunnen verplaatsen. Daarnaast ontstaan er ook ecologische verbindingen. Hierdoor zijn dieren minder gevoelig voor ziektes en wordt hun leefgebied vergroot. Verder wordt door het recreaduct het groene gebied aan de noordzijde van de A16 (de Vlinderstrik) gemakkelijk bereikbaar voor mensen en dieren. Het recreaduct zorgt vanuit Schiebroek voor een directe aansluiting op het Polderpad dat alle groene gebieden in de noordrand met elkaar verbindt.

Behoud van de groene rand rond Pluktuin Natuurtalent, sportvereniging V.O.C. en Volkstuinvereniging Lusthof

De dichtbegroeide groene rand rond deze verenigingen zorgt voor extra veiligheid van bezoekers. Het behoud van deze groene rand is daarom belangrijk. Op sommige plekken wordt het bos iets uitgedund, zodat bomen meer ruimte krijgen om te groeien en de lage planten meer zonlicht krijgen. Dat is goed voor de verschillende soorten planten en dieren.

Aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden

De nieuwe fiets- en wandelpaden moeten aansluiten op bestaande fiets- en wandelpaden en op het nieuwe recreaduct. Er komt een nieuw voetpad naast het fietspad langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan, tussen de Hazelaarweg en de Jasonweg. 

Aandacht voor de sociale veiligheid

Er zijn geen onveilige situaties in het park bekend. Die veiligheid moet ook in de toekomst blijven bestaan. Omdat er vleermuizen leven, kunnen er geen lampen geplaatst worden. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat de hoofdpaden altijd goed zichtbaar zijn.

Regelen van het oppervlaktewater

We leggen extra sloten aan zodat er bij extreme regenbuien meer water opgevangen kan worden. Zo houden we droge voeten. Bij droge zomers houden de sloten juist meer water vast. Er komen ook sloten aan beide kanten van de Ratelaarweg. Deze vormen een natuurlijke grens tussen het park en de weg. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Wensen vanuit de klankbordgroep

Bij het ontwerpproces werkt de gemeente nauw samen in een ‘klankbordgroep’. Deze groep bestaat uit de 'buren' van de noordrand van het Schiebroeksepark: sportvereniging V.O.C., rijvereniging De Hazelaar, Volkstuinvereniging Lusthof, Pluktuin Natuurtalent Rotterdam, gedenkbos Schiebroeksepark en Hockey Club Rotterdam. En de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS), buurtvereniging 110-Morgen, bedrijventerrein Schiebroek, stichting Rotta en de wijkraad. De klankbordgroep heeft al wensen aangegeven, zoals:

 • Behoud van het gebied van de Schotse hooglanders.
 • Behoud van lage beplanting voor uilen.
 • Uitbreiding van het gedenkbos.
 • 1 procent van het budget beschikbaar stellen voor een kunstwerk.
 • Sloten verdiepen en verbreden in de buurt van de verenigingen (i.v.m. veiligheid).
 • Extra ingangen voor een aantal verenigingen.
 • Verminderen van wateroverlast want er blijven soms plassen staan op de paden. Als het nodig is, legt de gemeente de paden opnieuw aan. De paden worden verhoogd of het water wordt afgevoerd via de grond naast de paden.
 • Aandacht voor planten die bijen en andere insecten aantrekken.

De gemeente bekijkt of deze wensen passen in het Programma van Eisen.

Hoe nu verder?

Begin 2023 wordt het Programma van Eisen met het schetsontwerp vastgesteld. De klankbordgroep en de bewoners van de beide wijken worden hierover geïnformeerd. Zij horen dan ook meer over het vervolg.

Heeft u vragen, stuur dan een mail aan Wouter Das, projectleider herinrichting noordrand Schiebroeksepark w.das@rotterdam.nl.

Waarom wordt er een deel van de Hoofdweg aangepast?

De nieuwe A16 krijgt vanaf de Hoofdweg een oprit in de richting van Den Haag en Lansingerland. Hiervoor wordt de Hoofdweg ter hoogte van de A16 aangepast. De aanleg van de oprit verbetert de bereikbaarheid van het gebied rondom de Hoofdweg in noordelijke richting. Het verkeer op de Molenlaan neem hierdoor af, wat de leefbaarheid bevordert.

Wat wordt er aangepast?

Er komen richting de kruising op sommige plekken extra rijstroken (opstelvakken). Hierdoor krijgen meer richtingen tegelijkertijd groen licht. Dat verbetert de doorstroming van het verkeer.

Extra rijstroken (opstelvakken) nieuwe oprit

 1. Op de Hoofdweg (vanuit de richting de Boszoom en Bosdreef) komt een nieuwe rijstrook linksaf richting de nieuwe A16.
 2. Op de zuidelijke parallelweg van de Hoofdweg (vanuit het Bastionhotel) komt een nieuwe rijstrook richting de nieuwe A16.
 3. Op de Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) komt een nieuwe rijstrook rechtsaf richting de nieuwe A16.
 4. Op de bestaande afrit vanuit de A16 (vanuit de richting van Breda) komt een extra rijstrook linksaf richting de Hoofdweg (richting Prins Alexander) en een extra rijstrook richting de Hoofdweg (richting de Boszoom en Bosdreef).

Extra rijstroken (opstelvakken) bestaande oprit

Op de Hoofdweg komt een extra rijstrook rechtsaf richting de bestaande oprit richting de A16 (richting Breda). Dit zorgt ervoor dat de rijstrook vanuit de Hoofdweg richting Terbregseweg (een kruising verderop) iets later begint. Door de verlenging van de A16 wordt de Terbregseweg rustiger. Hierdoor kan het verkeer goed doorstromen, ondanks de kortere rijstrook.

Vervangen bomen en behoud doodlopende parallelweg

Voor de nieuwe rijstrook vanaf de Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) rechtsaf richting de nieuwe A16, verdwijnt er een stuk groen met drie bomen. Er worden hiervoor drie nieuwe bomen geplant binnen het project A16 Rotterdam. De doodlopende parallelweg blijft zoveel mogelijk behouden; aan het einde wordt de parallelweg wel iets smaller. Het fietspad ten noorden van de Hoofdweg onder de A16 (het Terbregsepad) blijft behouden.

Ontwerpproces

Het definitieve ontwerp is vastgesteld. De Groene Boog is, als aannemer van Rijkswaterstaat voor het project A16 Rotterdam, verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor vragen over de planning en de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Paul Eijking, omgevingsmanager van De Groene Boog, via: paul.eijking@groeneboog.nl.

U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief A16 Rotterdam via: www.a16rotterdam.nl. Hier is ook veel informatie te vinden over het totale project.

Waarom wordt er een gedeelte van de Terbregseweg aangepast?

De verlengde A16 krijgt een afrit vanuit de richting Den Haag en Bergschenhoek die aansluit op de Terbregseweg. Hiervoor wordt een deel van de Terbregseweg aangepast. Deze aanpassingen zorgen voor een betere bereikbaarheid rondom het zuidelijke deel van de Terbregseweg en rondom de Hoofdweg vanuit noordelijke richting. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en de veiligheid. Daarbij neemt ook het verkeer op de Molenlaan af, waardoor de leefbaarheid verbetert.

Wat wordt er aangepast?

Op de kruising Terbregseweg tegenover de Meerum Terwogtlaan komen er meer verkeers- en rijrichtingen. Daarom worden er verkeerslichten geplaatst.

Verkeerslichten en extra opstelvakken kruising

Er komen richting de kruising op sommige plekken ook extra rijstroken. Hierdoor krijgen meer richtingen tegelijkertijd groen licht. Vanaf de A16 komt er een aparte rijstrook linksaf richting het zuiden (Terbregseweg richting de Hoofdweg).

 1. Vanaf de A16 komt er een aparte rijstrook rechtdoor richting de Meerum Terwogtlaan (Nieuw-Terbregge).
 2. Vanaf de A16 komt er een aparte rijstrook rechtsaf richting het noorden (Terbregseweg richting Prinses Irenebrug/Molenlaan).
 3. Op de Terbregseweg vanuit het noorden komt er een aparte rijstrook rechtsaf richting de Meerum Terwogtlaan.
 4. Op de Meerum Terwogtlaan komen er twee aparte rijstroken, voor linksaf en rechtsaf.
 5. Op de Terbregseweg vanuit het zuiden komen er geen extra rijstroken.

Opschuiven fietspad en verbetering voor voetgangers

Het fietspad langs de Terbregseweg schuift richting de kruising met de Meerum Terwogtlaan een paar meter op naar rechts. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een extra rijstrook. Er komen ook verkeerslichten bij de fiets- en voetgangersoversteek tegenover de Meerum Terwogtlaan.

Bomen en parkeerplaatsen

Voor de afrit van de A16 verdwijnt er een stuk groen met twee tot vier bomen. Er worden hiervoor nieuwe bomen geplant binnen het project A16 Rotterdam. Om de veiligheid in het verkeer te verbeteren, verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Terbregseweg. Op de aangrenzende grond is er voor de eigenaren en hun bezoekers nog voldoende ruimte om te parkeren.

Ontwerpproces

In 2020 lag het voorlopige ontwerp van de Terbregseweg ter inzage. Hier zijn verschillende reacties op gekomen, de belangrijkste zijn:

 1. Vragen over de doorstroming van het verkeer rondom de kruising bij de nieuwe afrit. Door het aanleggen van extra rijstroken en de komst van moderne verkeerslichten, verbetert de doorstroming. De doorstroming zal ook verbeteren doordat er minder verkeer rijdt via de Molenlaan en het noordelijke deel van de Terbregseweg.
 2. De vraag of er langs de Terbregseweg meer bomen kunnen komen. Dit gaat helaas niet lukken. Er liggen veel kabels en leidingen langs de weg. Hierdoor hebben nieuwe bomen te weinig ruimte voor hun wortels en kunnen ze niet goed groeien.
 3. Een aantal bewoners vroeg ook of het noordelijke deel van de Terbregseweg wordt aangepast als de verkeersdruk daar afneemt. Dit valt buiten het project A16 Rotterdam. Hier zijn op dit moment ook geen concrete plannen voor.
 4. De meeste voetgangers lopen aan de westzijde van de Terbregseweg. Zij lopen vooral tussen de bushaltes en het postsorteercentrum (ten zuiden van het spoor). De gemeente is nog met Rijkswaterstaat en de aannemer van de A16 Rotterdam in overleg over de aanleg van een nieuw voetpad ten westen van de Terbregseweg. Voor deze aanleg zal wel een sloot gedempt moeten worden. Hierover zijn nog diverse gesprekken met verschillende partijen, waaronder de eigenaren van de aangrenzende grond.

Het ontwerp wordt eind 2022 definitief gemaakt door de aannemer van de A16 Rotterdam. Dit definitieve ontwerp wordt begin 2023 gepubliceerd op deze pagina en omwonenden ontvangen een brief.

Waarom wordt het Terbregseveld opnieuw ingericht?


Dwars door het Terbregseveld wordt op dit moment de nieuwe A16 gerealiseerd door Rijkswaterstaat en De Groene Boog. Het Terbregseveld is nu niet bereikbaar. Het gebied wordt nu vooral gebruikt als opslagplaats voor grond. De gemeente wil het gebied vergroenen.

Programma van Eisen

In 2017 is er een eerste versie van het Programma van Eisen opgesteld. Dit zijn de voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen. Sinds die tijd ligt het project stil in afwachting van de komst van de A16. In 2022 wordt samen met een klankbordgroep (die bestaat uit omwonenden en belangenverenigingen) het Programma van Eisen aangepast. Belangrijke thema’s voor het Terbregseveld staan hieronder.

 • Meer groen in het gebied door meer bomen te planten.
 • We leggen extra sloten aan zodat er bij extreme regenbuien meer water opgevangen kan worden. Zo houden we droge voeten. Bij droge zomers houden de sloten juist meer water vast.
 • Het Terbregseveld is bereikbaar voor voetgangers uit de omgeving.
 • Aanleg van een fietspad tussen de Bergse Linker Rottekade en de President Rooseveltweg.
 • Aanleggen van verschillende ecologische routes voor kleine zoogdieren en vleermuizen.
 • Aansluiting bij het Landschapspark de Rotte.
 • De bekende Rotterdamse schilder Henk Chabot als thema krijgt een plek in het ontwerp, zodat het park een unieke uitstraling krijgt.
 • De wens om de nieuwe A16 niet te zien, te ruiken en te horen.

Projectgebied

We richten het gebied tussen de Bergse Linker Rottekade, de wijk Ommoord en de President Rooseveltweg opnieuw in en laten het goed aansluiten op de directe omgeving.

Hoe nu verder?

We willen begin 2023 het aangepaste Programma van Eisen presenteren. Daarna maken we samen met de bewoners een ontwerp. Heeft u vragen, laat het dan weten aan Wouter Das, projectleider herinrichting Terbregseveld: w.das@rotterdam.nl.

Waarom wordt de fietsroute verbeterd?

Rijkswaterstaat verbreedt het fietspad tussen de Vliegveldweg en de Spottersplek, naast de toekomstige A16.  Het fietspad wordt 5 meter breed. 
De gemeente Rotterdam wil de aansluitende fietsroute tussen de Spottersplek en Verlegde Oude Bovendijk ook verbeteren. Hierdoor ontstaat een brede en veilige fietsroute. 

Hoe nu verder?

De gemeente voert eind 2022 de laatste technische onderzoeken uit en komt begin 2023 met een ontwerp van de fietsroute. De werkzaamheden aan de nieuwe fietsroute starten naar verwachting in de loop van 2024. 
Heeft u vragen, laat het dan weten aan Wouter Das, projectleider Fietsroute RWC Ahoy: w.das@rotterdam.nl.

Een goede inpassing en aandacht voor gebiedskenmerken

Rijkswaterstaat richt zich op de realisatie van de rijksweg zelf en de inpassing ervan. De partners Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos, de Vlinderstrik en de Schieveense Polder. De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, open weidelandschappen en natuur. Deze typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijke behouden of versterkt.

Bijdrage regio en 'Saldo nul'

Ook de regio investeert in de A16 Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassing van de rijksweg. Dat extra geld wordt onder meer besteed aan de tunnel in het Lage Bergse Bos, de recreatieve verbindingen tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en aan meer en hogere geluidsschermen dan de wettelijke norm. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van het ontwerp van de rijksweg geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. Naast de extra maatregelen voor de geluidschermen wordt extra stil asfalt, tweelaags zoab-fijn, toegepast. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact met Rijkswaterstaat, via e-mail a16rotterdam@rws.nl of telefoon 0800 8002. Of bezoek de website a16rotterdam.nl.