Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Woongebouw Hoofdweg

In Rotterdam is er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen. De gemeente ziet daarom kansen in een plan voor de bouw van 350 appartementen aan de Hoofdweg 480-490 in Prins Alexander.

Het woningbouwproject heeft de naam Alexanderpark Rotterdam gekregen. De helft van de 350 woningen is bestemd voor mensen met een middeninkomen. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum.

Prettig wonen, werken en recreëren

De initiatiefnemer, projectontwikkelaar Triple Living, wil tussen de Hoofdweg, Djeddalaan, het Akkabapad en de Semiramistuin het woongebouw Alexanderpark bouwen. Hier staat nu nog een grotendeels leegstaand kantoorgebouw. Het gebouw maakt deel uit van de Alexanderknoop. De Alexanderknoop is het gebied rond het winkelcentrum Alexandrium en OV-knooppunt Alexander. De gemeente wil de Alexanderknoop ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam Oost. Het doel is een levendig gebied te maken waarin mensen prettig kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren.

Appartementen voor starters, young professionals en senioren

Rotterdam moet om de stad aangenaam en leefbaar houden en tegelijkertijd zorgen voor meer woningen. Het woongebouw Alexanderpark aan de Hoofdweg 480-490 kan hieraan bijdragen. Het gebouw heeft een mix van verschillende woningen zoals studio’s en 2-, 3- en 4- kamerappartementen. Starters, jonge werkenden en senioren die vanuit een eengezinswoning doorstromen, kunnen hier een woning vinden. Het gebouw heeft op de begane grond ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals het gezondheidscentrum dat nu nog in het oude gebouw zit. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld een brasserie aan de kant van de Semiramistuin.

Gecoördineerde procedure

Om de bouw van het woongebouw aan de Hoofdweg 480 mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan en zijn nieuwe omgevingsvergunningen nodig.

Voor het nieuwe bestemmingsplan en het aanvragen van de omgevingsvergunningen is een 'gecoördineerde procedure' gestart. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunningen gelijklopen.

Mensen konden tot en met 30 september 2021 hun zienswijze (mening) geven over het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen. Op dit moment bekijkt de gemeente de ingediende zienswijzen. Daarna worden de zienswijzen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dit gebeurt naar verwachting begin 2022. Begin 2022 is er een hoorzitting, waarbij de indieners van zienswijzen hun zienswijze mondeling kunnen toelichten.  

Meer informatie over het woningbouwplan Alexanderpark Rotterdam en hoe het gebouw eruit komt te zien, vindt u op alexanderpark-rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Deze website is van Triple Living, de partij die het woongebouw ontwikkelt.

Wat is een bestemmingsplan en uit welke stappen bestaat de bestemmingsplanprocedure?

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Meer informatie over bestemmingsplannen leest u op de pagina Bestemmingsplannen

De bestemmingsplanprocedure gaat in verschillende stappen. Allereerst wordt er een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan opgesteld: een ontwerp-bestemmingsplan. Hierin staat welke functies, zoals wonen, werken of recreëren, aan de Hoofdweg 480 zijn toegestaan. Ook staan hier de regels in die gelden voor deze functies. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het gebouw en de afstand tot de buren. Dit ontwerp ligt 6 weken ter inzage, waarbij mensen een zienswijze (mening) kunnen indienen om aan te geven dat ze het met - een deel van - het plan niet eens zijn. Deze zienswijzen worden bekeken door de gemeente. Zij stelt hiervan een nota van zienswijzen op. Op basis van het plan en de nota van zienswijzen, maakt de gemeenteraad een beslissing of ze het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, nog aanpast of afwijst.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Voor het bouwplan is een aanvraag omgevingsvergunning voor een aantal activiteiten ingediend. Het ontwerp van de omgevingsvergunningen die verleend zouden kunnen worden voor de realisatie van het bouwplan ligt ook zes weken ter inzage. Mensen kunnen tegen deze ontwerp-vergunningen ook zienswijzen indienen. Het college (van burgemeester en wethouders, oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente) besluit of deze zienswijzen aanleiding geven om de omgevingsvergunningen wel, niet, of aangepast te verlenen.

Aanpassen en vaststellen bestemmingsplan

Na deze periode van 6 weken, bekijkt de gemeente alle ingediende zienswijzen en reageert hierop door het bestemmingsplan of de omgevingsvergunningen aan te passen, of uit te leggen waarom dat niet is gedaan. Dit leest u in de documenten die naar de gemeenteraad worden gestuurd voor de raadscommissievergadering en de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan wordt behandeld. Op deze pagina volgt tegen die tijd informatie over de data van de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad. Na deze vaststelling bestaat er nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State wanneer u nog bezwaren heeft.

Verlenen omgevingsvergunning

Het college bekijkt de zienswijzen die tegen de ontwerp-omgevingsvergunningen zijn ingediend en beslist daarna of de omgevingsvergunningen wordt verleend. Dit gebeurt ongeveer gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De indieners van zienswijzen krijgen een afschrift van de eventueel verleende omgevingsvergunningen. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State wanneer u nog bezwaren heeft.

Informatiebijeenkomsten

Eind 2020 en begin 2021 zijn er verschillende digitale informatiebijeenkomsten voor omwonenden gehouden. Op de bijeenkomsten zijn de plannen toegelicht en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Een overzicht van alle vragen en antwoorden vindt u op de website van de projectontwikkelaar. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over het woningbouwproject Alexanderpark.