Rivierenbuurt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rivierenbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

In het najaar starten de gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf met het groot onderhoud in uw buurt. De gemeente vervangt het riool, Stedin elektrakabels en gasleidingen en Evides de waterleiding.

Als het werk in de ondergrond klaar is, maken we het buiten weer netjes, met bestrating, groen en verlichting. We verwachten in de winter van 2024 klaar te zijn met het groot onderhoud.

Nieuws

Veelgestelde vragen

U was aanwezig bij de inloopbijeenkomst op 10 mei en heeft voorafgaand of na afloop een vraag gesteld. Dank u wel voor uw betrokkenheid! We hebben de vragen per thema gebundeld en deze van antwoord voorzien. Is de beantwoording voor u niet duidelijk, of heeft u aanvullende vragen? Stel deze dan per e-mail via rivierenbuurt@rotterdam.nl.

Hoe krijg ik inzicht in wanneer er waar gewerkt gaat worden?

Op dit moment is het nog lastig om exact aan te geven wanneer we waar bezig zijn. De planning van de werkzaamheden staat in de flyer die we vlak voor start van de uitvoering verspreiden. Via de Rotterdam Aan de Slag app kunt u de ontwikkelingen ook volgen.

Download de app gratis via de Appstore of Playstore en volg het project. U ontvangt dan alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Wordt er gelijktijdig glasvezel in de grond gelegd?

Er wordt glasvezel aangelegd in Rozenburg. Er vindt nog afstemming plaats met DELTA Fiber en de aannemers om de werkzaamheden zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. Vanwege verschillende werksnelheden is dat niet altijd mogelijk. De insteek is in ieder geval dat de glasvezel is gelegd, voordat het openbaar gebied weer netjes gemaakt wordt.

Wanneer zijn jullie bij mij voor de deur?

Op dit moment is het nog lastig om exact aan te geven wanneer we waar bezig zijn. De planning van de werkzaamheden staat in de flyer die we vlak voor start van de uitvoering verspreiden. Via de Rotterdam Aan de Slag app zijn de ontwikkelingen ook te volgen.

De verwachting is dat Stedin 14 juni al start met het vervangen van de huisaansluitingen. Deze werkzaamheden worden vooruitlopend aan de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Zij beginnen op de Rivierenlaan en werken vervolgens naar het zuiden. Daarna start de tweede fase: het gebied ten noorden van de Rivierenlaan. In juli starten zij met het vervangen van de gasleiding. Vanwege de risico’s kan dit helaas niet gelijktijdig met het riool en water uitgevoerd worden. Dit najaar staat de start van de grootschalige werkzaamheden op de planning.

Ontvangen de bewoners een melding wanneer jullie gaan beginnen aan de leidingen?

Ja, bewoners krijgen een melding bij de start van de werkzaamheden. Stedin (gas en elektra) en Evides (water) sturen ook een brief vlak voor de werkzaamheden in uw straat, of wanneer dat nodig is, in uw woning.

Wat zijn de kosten van het vervangen van de huisaansluiting?

Kosten voor het vervangen of aanleggen van huisaansluiting(en) komen voor rekening van de eigenaar van de woning.

Eén en ander hierover staat omschreven in de aansluitverordening van gemeente Rotterdam

Omdat we in deze wijk niet zo veel rijzen, is de verwachting dat meeste bestaande vuilwater-huisaansluitingen op de erfgrens (particuliere deel) normaal aangesloten kunnen worden op de nieuwe huisaansluiting in het openbaar gebied (gemeentelijke deel). Deze laatste vervangt de gemeente sowieso bij alle woningen.

Het kan echter zijn dat er toch een verzakking of defect wordt geconstateerd in het particuliere deel. In dat geval informeert de uitvoerder of de toezichthouder van de gemeente u tijdens de uitvoering.

Het is dan verstandig om dit te (laten) herstellen. Dit dient in opdracht van de woningeigenaar gebeuren. U kunt dit zelf uitvoeren of uit laten voeren door een eigen loodgieter/aannemer.

De kosten zijn afhankelijk van de uitvoeringswijze en hoe lang de particuliere huisaansluiting is. Als grove schatting kunt u uitgaan van een bedrag tussen de 100 en 200 euro per strekkende meter.

Wat kan ik zelf nog doen om mijn tuin weersbestendig te maken?

In de Rivierenbuurt leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Dat scheidt vuil water en regenwater, zodat het relatief schone regenwater niet naar de afvalwaterzuivering gaat.

We willen de bewoners de gelegenheid geven om tijdens het project hun regenpijp af te koppelen, zodat zij de neerslag op hun eigen terrein kunnen opvangen.

Normaal gesproken moet daarvoor speciaal een vergunning worden aangevraagd en zijn er hogere kosten verbonden. We leggen dan het gedeelte in het openbaar gebied voor u aan met een aparte huisaansluiting. Ook de vergunning wordt voor u geregeld. Het gedeelte in uw eigen tuin blijft wel voor eigen rekening. Hiervoor gelden dezelfde prijzen. Als beide buizen tegelijkertijd worden vervangen, hoeft er uiteraard maar één keer gegraven te worden. Dat is een besparing.

Naast het afkoppelen van de regenpijp zijn er meer mogelijkheden om rekening te houden met het veranderende klimaat. Zo kunt u denken aan het vergroenen van uw tuin of de aanleg van een sedum dak, ter voorkoming van hittestress. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar. Graag verwijzen we hiervoor naar Rotterdams Weerwoord.  

Wat is de tijdsduur van de werkzaamheden aan de Waalstraat?

We verdelen het werk in verschillende fases. Daardoor proberen we het gebied zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Gemiddeld vervangen we per week ongeveer 50 meter riolering en leggen we 500 vierkante meter bestrating. Afhankelijk van diepteligging, grondwater en breedte van de weg kan dit meer of minder zijn. Voor een weg van 100 meter is gemiddeld 3 tot 4 weken nodig, vanaf moment van opbreken totdat alles klaar is.

Wordt het een Merwedepad trottoir of vrij voetpad?

De voetpaden houden dezelfde inrichting.

Stopt het werkgebied aan de Laan bij de flats, zoals aangegeven in de tekst, of wordt het uitgevoerd zoals op de tekening?

Het werk wordt uitgevoerd conform tekening (tot aan de Laan van Nieuw Blankenburg). We verzorgen een (tijdelijke) aansluiting op de huidige situatie. De Laan van Nieuw Blankenburg (oostelijk deel) staat voor 2025 gepland, aansluitend aan de werkzaamheden Rivierenbuurt. Dan vernieuwen we de aansluiting op de wijk.

Waarom worden de gasleidingen nog vervangen in Rozenburg?

In de Laan van Nieuw Blankenburg en in de Rivierenbuurt zijn in de komende jaren werkzaamheden aan het riool, de waterleiding én de gasleidingen. Die laatste vervangen we, omdat er in Rozenburg (net als op veel plekken in Nederland) brosse gasleidingen liggen. Deze gasleidingen zijn gemaakt van bijvoorbeeld grijs gietijzer en asbestcement. Tegenwoordig worden modernere materialen gebruikt voor gasleidingen, zoals kunststof. Voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het gasnet vervangt Stedin al deze leidingen vóór 2028. In 2028 zal nog niet overal in Rozenburg warmtenet zijn. Ook mogen bewoners met een koophuis en andere gebouweigenaren zoals verhuurders zelf kiezen of zij aansluiten op warmtenet.

Voor de woningen die niet meegaan op het warmtenet zal het gasnet voorlopig nog blijven liggen én moet het veilig te gebruiken zijn. Daarom gaat Stedin door met het vervangen van de brosse leidingen. Stedin geeft op zijn website meer informatie over het vervangen van gasleidingen.

Is de toegang tot mijn garage altijd mogelijk?

Helaas kunnen we de toegang tot uw garage niet altijd garanderen.

Zijn er tijdens het onderhoud extra parkeerplaatsen beschikbaar? Bijvoorbeeld op terrein van het voormalig zwembad?

Tijdelijke parkeerplekken in de directe omgeving zijn helaas niet mogelijk. Tijdens de werkzaamheden gaan we gefaseerd door de wijk, om de overlast zoals vermindering van parkeerplekken, zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij het niet voorkomen dat er mogelijk (lokaal) een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Wij adviseren u in zo’n geval ergens anders in de wijk of desnoods in een aangrenzende wijk te parkeren. Zo zijn bijvoorbeeld aan de overzijde van de Laan van Nieuw Blankenburg, achter de Rozet en nabij de begraafplaats, openbare parkeerplaatsen beschikbaar.

Treffen jullie gelijktijdig voorzieningen om op de parkeerterreinen achter de woningen elektrische laadpunten te realiseren?

Er staan in uw buurt nu 3 laadpalen, waarvan het gebruik nog zeer beperkt is. Er is voor uitbreiding van laadpalen, op basis van verbruik van de huidige laadpalen, geen aanleiding.

Toekomstige eigenaren van elektrische auto’s kunnen via onze website een openbare laadpaal aanvragen. Voorwaarde is dan, dat er geen laadpaal staat binnen 200 meter van uw woning.

Kunnen er drempels ter hoogte van de inrit Lekstraat worden gelegd?

De drempels in de Lekstraat, Waalstraat en Maasstraat worden niet ter hoogte van de inritten gelegd. Dit om te voorkomen dat er een onduidelijke voorrangssituatie ontstaat. Er komen wel drempels, maar die worden ter hoogte van de parkeerplekken neergelegd.

Kunnen er insteekparkeerplaatsen bij de zuidzijde Lekstraat (tegenover nummer 26) worden gemaakt?

We maken hier geen haakse parkeerplekken. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de bestaande situatie te handhaven. Daarnaast is er voor haaks parkeren meer ruimte nodig. Dat zou in dit geval ten koste gaan van groen en bomen.

Kunnen er inritten aan het IJsselpad gemaakt worden?

Het IJsselpad is nu een voetpad. Dat willen we zo houden vanwege de verkeersveiligheid. Een inrit voor de woningen is dus niet mogelijk. Dit uitgangspunt geldt ook voor het Merwedepad en het Amstelpad. Enige uitzondering hierop is Merwedepad 11. Daar is in verleden een inrit gemaakt. Dit blijft zo.

Is het mogelijk de parkeerplaatsen bij de flat Lekstraat voor alleen bewoners beschikbaar te stellen?

Het parkeerterrein bij de flat aan de Lekstraat is openbaar gebied.

Kunnen de haakse parkeervakken omgezet worden naar schuine parkeervakken?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de bestaande situatie te handhaven. Daarnaast leveren schuine vakken niet veel voordeel op ten opzichte van haakse parkeervakken. De ruimtewinst in de lengte is minimaal en in de breedte kost het meer ruimte. Per saldo zullen er geen tot heel weinig extra of zelfs minder parkeervakken gemaakt kunnen worden.

Is een parkeerverbod in smalle straten (zoals Waalstraat en Maasstraat) mogelijk?

Momenteel zijn de Waalstraat en de Maasstraat ingericht als woonerf. Dat betekent dat er alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken. Het woonerf wordt echter vanuit veiligheid en uniformiteit omgezet naar een 30 km/u zone. Er wordt daarom wel een parkeerverbod ingesteld in de Waalstraat en de Maasstraat om te voorkomen dat er langs het trottoir geparkeerd wordt.

Kunnen de grasvelden omgezet worden in parkeerhavens (Rivierenlaan)?

We maken hier geen parkeerplekken. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de bestaande situatie te handhaven. Daarnaast is er voor haaks parkeren meer ruimte nodig. Dat zou in dit geval ten koste gaan van groen en bomen. We behouden graag zoveel mogelijk groen en voegen waar mogelijk zelfs groen toe. Groen zorgt voor het algemeen welzijn en biodiversiteit. Ook houdt het groen de neerslag langer vast en draagt het daarmee bij tot aanpassing aan het veranderende klimaat.

Kan er wat gedaan worden aan snelheidsremming rondom de speeltuinen?

Ja, er worden bij de speeltuinen extra drempels aangebracht.

Kunnen er meer op- en afritten voor rollators en scootmobielen geplaatst worden?

Ja, we houden rekening met standaard richtlijnen voor toegankelijkheid. Op basis hiervan leggen we waar nodig minder-validen opritten aan.

Kunnen er invalide parkeerplekken komen aan het Merwedepad?

Er is hier nog ruimte voor invalidenparkeerplaatsen. Lees op onze webpagina hoe u een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken of een algemene invalidenparkeerplaats kunt aanvragen.

Wie bepaalt welke bomen weg moeten?

Dat doet de gemeente. Door de werkzaamheden in de ondergrond moeten helaas meerdere bomen weg. Er staan bomen op of te dicht bij de rioolleiding die vervangen moet worden. Daarnaast zijn er bomen die niet gezond meer zijn. We grijpen het moment van het grootschalig onderhoud aan om ook die bomen te vervangen voor iets nieuws, zodat we een toekomstbestendige inrichting krijgen.

In totaal staan 600 bomen in de wijk. Hiervan moeten er helaas door de werkzaamheden 216 gekapt worden. Volgens de huidige planning worden er 184 nieuwe kwalitatief hoogwaardige bomen terug geplant.

Worden de bomen aan het hofje Waalstraat gerooid?

Het uitgangspunt is om de bomen te vervangen, door de nieuwe indeling van de parkeervakken. In het definitieve ontwerp staat welke bomen we kunnen behouden.

Kunnen de jonge bomen aan het parkeerterreintje (Garagebox 32 D) blijven?

De bomen op het parkeerterreintje hebben te weinig ruimte. Daardoor kunnen ze niet goed groeien. Daarom moeten er een aantal bomen verdwijnen. Op de website staat een tekening met de indicatie welke bomen kunnen blijven en welke helaas moeten verdwijnen. Na de werkzaamheden planten we nieuwe bomen terug.  

Welke soort bomen worden teruggeplaatst op het plein achter het Amstelpad?

We maken nog een beplantingsplan. De verwachting is dat het beplantingsplan deze zomer gereed is.

Wat gebeurt er met de bosbeplanting?

Waar mogelijk sparen we bomen en planten. Door ophogingen, ondergrondse werkzaamheden en technische staat is dat niet altijd mogelijk. Als we (bos)plantsoen weghalen, vernieuwen we dat na de werkzaamheden. Ook dit wordt verwerkt in het beplantingsplan dat later dit jaar klaar is.

Kunnen de bomen bij Lekstraat 26 gesnoeid worden, in verband met gevaarlijke situatie?

Het beheer en onderhoud van bomen wordt uitgevoerd volgens het beleid dat hiervoor is vastgesteld. De gemeente controleert regelmatig de conditie van bomen en neemt wanneer nodig maatregelen.

Het snoeien van bomen is verder terugkerend werk en valt niet onder groot onderhoud. Het staat daarmee los van dit project en vindt plaats binnen de onderhoudscyclus.

Wanneer u hinder ondervindt van overhangend groen, kunt u een melding maken via 14 010, of via het meldingsformulier of de MeldR-app.

Kunnen de grote bomen ter hoogte van IJsselstraat 2-114 weggehaald worden, in verband met gebrek aan zonlicht?

We proberen bij groot onderhoud het groen waar mogelijk te behouden. Overlast door schaduw is voor de gemeente in principe geen reden om maatregelen te treffen. Wanneer takken te dicht bij de gevel komen (doorgaans wordt hiervoor binnen 2 meter afstand uit te gevel gehanteerd) kan er een melding worden gedaan via 14 010, via het meldingsformulier of de MeldR-app.

Mogen de bomen aan de kop van Amstelstraat 2-114 ter hoogte van Rivierenlaan weg in verband met overlast?

We proberen bij groot onderhoud het groen waar mogelijk te behouden. Wanneer takken te dicht bij de gevel komen (doorgaans wordt hiervoor binnen 2 meter afstand uit te gevel gehanteerd) kan er een melding worden gedaan via 14 010, via het meldingsformulier of de MeldR-app.

Ik wil, vanwege de zonnepanelen, graag niet te hoge beplanting.

Het (toekomstig) effect van nieuwe beplanting op zonnepanelen kan worden meegenomen in het beplantingsplan. Hiervoor is het van belang om de juiste locatie van de zonnepanelen aan te geven, zodat het goed beoordeeld kan worden.

Dat gaat niet op voor bestaand groen. Hiervoor geldt dat de gemeente geen maatregelen neemt om te zorgen dat bomen geen overlast vormen voor zonnepanelen. Inwoners kunnen zich vóór de aanschaf van zonnepanelen goed laten informeren over de (on)mogelijkheden van de zonnepanelen en het te halen rendement daarvan.

Mogen de hagen en de schuine bomen aan zijkant Rivierenlaan 95 weg, in verband met overlast/omwaaigevaar en zonnepanelen?

De conditie van het groen is hier redelijk. Wij zien geen noodzaak tot vervangen of verwijderen. We proberen juist zo veel mogelijk kwalitatief gezonde bomen te sparen. De gemeente neemt geen maatregelen om te zorgen dat bestaand groen geen overlast vormt voor zonnepanelen.

Kan de verlichting naar het midden worden gezet in plaats van op de kop van parkeervakken in de hofjes?

Wanneer we de groen- en parkeeraanpassingen in de hofjes doorzetten, worden ook de lichtmasten opnieuw gepositioneerd.

Is de containerplek bij Lekstraat 1 van de gemeente of particulier?

Volgens de data van het kadaster is het openbaar gebied (horend bij de kavel van de rijbaan).

Wie gaat de eventuele ontstane schade vergoeden bij het openbreken van tuinen?

De gemeente voert alleen de werkzaamheden in het openbare gebied uit. Als Stedin en/of Evides werkzaamheden aan de huisaansluiting (gas, elektra of water) uitvoeren waarbij in de tuin gegraven moet worden, herstellen zij de tuin na afloop weer in oorspronkelijke staat.  Ontstaat als gevolg van de werkzaamheden door de nutspartijen schade, dan zal dit door de nutspartijen worden hersteld.

Wordt er in de planning van de werkzaamheden rekening gehouden met afwezigheid van bewoners en bijvoorbeeld verhuizingen?

Voor het contact over de bereikbaarheid van percelen of bijvoorbeeld een verhuizing kunt u te zijner tijd mailen met het project via rivierenbuurt@rotterdam.nl. Wij proberen hier dan rekening mee te houden. Informatie wordt ook vermeld in de flyer/nieuwsbrief.

Goed functionerend riool

Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we in Rotterdam 40 kilometer rioolbuis per jaar. Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Dat geldt ook voor het riool in de Rivierenbuurt en omgeving.

Wat gaan we doen?

Het groot onderhoud vindt plaats in de Rivierenlaan, Maasstraat, Merwedestraat, Merwedepad, Amstelstraat, Amstelpad, Waalstraat, IJsselstraat, Lekstraat en Laan van Nieuw Blankenburg (flats).

We vervangen het riool in deze buurt en naast het nieuwe riool leggen we ook een tweede, drainerende, buis aan. In uw wijk wordt ook een water-passerende bestrating aangebracht, zodat veel van het regenwater de grond in kan lopen in plaats van dat het afgevoerd en gezuiverd moet worden.

Ook maken we op twee plekken Wadi's in de wijk. Eén in de groenstrook Merwedepad/flat Amstelstraat en een in de groenstrook Amstelpad/flat IJsselstraat. Na het werk in de ondergrond maken we het buiten weer netjes. Met bestrating, groen en verlichting.

Planning

De werkzaamheden zijn nog in voorbereiding. Start is in het najaar van 2022, dan duurt het ongeveer 2,5 jaar. Stedin en Evides starten al eerder met het vervangen van hun huisaansluitingen. Deze werkzaamheden vangen naar verwachting eind mei aan.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het groot onderhoud in de Rivierenbuurt en omgeving? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via rivierenbuurt@rotterdam.nl of laat een terugbelverzoek achter via 14 010.

Heeft u een melding over de buitenruimte? Dat kan ook online via melding over de buitenruimte.