Dahliablok
Gepubliceerd op: 02-06-2017
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dahliablok/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Dahliablok in Bloemhof wordt opgeknapt. De gemeente gaat er ongeveer 32 koopwoningen bouwen. Zodat Bloemhof aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), in mensen, woningen en woonomgeving.

In het Dahliablok koopt de gemeente 48 oude en kleine woningen en 3 bedrijfsruimtes. Deze worden gesloopt zodat er ruimte vrij komt voor de bouw van 21 koop gezinswoningen.

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de volgende adressen aan te kopen:

 • Dahliastraat 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
 • Jasmijnstraat 62, 64, 66, 68 
 • Lange Hilleweg 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

NPRZ

Rotterdam is een stad waarin plaats is voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Een stad van groei en ontwikkeling, waar mensen bewust kiezen om er te wonen, werken en recreëren. In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. De ambitie is om de komende 20 jaar 35.000 woningen op Zuid aan te pakken. 10.000 Woningen die particulier bezit zijn worden grondig aangepakt, onder andere door sloop/nieuwbouw. Hierbij wil de gemeente woningen gaan kopen in een aantal focuswijken.

Dahliablok

Het Dahliablok in de wijk Bloemhof is een blok woningen en bedrijfsruimtes dat ernstig in verval is geraakt. Het Dahliablok is eerder aangewezen als ‘hotspot’. Dat is een gebied van één of meer straten waar verpaupering, criminaliteit, vervuiling en verloedering het beeld bepalen.

Inzet is een herstructurering van het Dahliablok. De huidige kleinere appartementen, vaak in het goedkope huursegment, worden vervangen door grondgebonden middeldure en dure (koop)eengezinswoningen. Hiermee maken we een woningaanbod waaraan in Bloemhof een groot tekort is. Dit is belangrijk voor het aan de wijk binden van sociale stijgers, waaronder veel jonge gezinnen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt op een bijpassend kwaliteitsniveau gestuurd. Dit is in lijn met de woonvisie Rotterdam 2030. Hierdoor wordt de woningvoorraad verbeterd. Als er nieuw gebouwd is kunnen ook meer gezinnen een woning vinden in Bloemhof. Op 2 juni 2017 is gestart met de aankoop van deze woningen en bedrijfsruimten.

Artikel Havenloods: 'Tot de sloop ziet het er in ieder geval fleurig uit'

'Het is maar voor een paar jaar, want dan wordt er gesloopt in Bloemhof. Maar het is toch hartstikke leuk dat de slooppanden er tot die tijd fleurig uit gaan zien. Zeker omdat de kinderen in de wijk zo veel moois gemaakt hebben.' Lees het artikel (Havenloods, 18 juni 2019).

Planning

De planning voor de aanpak van het Dahliablok is als volgt:

Wanneer Wat
21 februari 2017 Besluitvorming College van BenW
1 juni 2017 Besluitvorming gemeenteraad
2 juni 2017 Start Aanpak Dahliablok
Juni 2017 t/m half 2020 Aankoop panden
Juni 2017 t/m half 2021 Tijdelijk beheer
2021 Sloop
2022 Nieuwbouw
2023 Opleveren nieuwe woningen

Veelgestelde vragen eigenaar-bewoners

Normaal gesproken zoekt een verkoper van een woning zelf een nieuwe woning. De meeste verkopers willen dat ook. Die zoeken zelf bij een makelaar of op Internet naar een andere koopwoning.

Wanneer u een laag inkomen heeft en hierdoor geen nieuw huis kunt kopen, dan kunt u een woning huren. U kunt dit aangeven in het gesprek dat de gemeente graag met u voert. Op dit moment is er nog tijd genoeg om aan een andere woning te komen. Dit kan via een particuliere verhuurder of een woningcorporatie. Daar kunnen wij u over adviseren.

De makelaar is niet nodig. We zullen iedereen informeren over waar het aanbod te vinden is, en wanneer nodig daar begeleiding bij bieden.

De aankoopprijs wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxatie. De marktwaarde van de woning wordt door een beëdigd makelaar-taxateur bepaald.

Daarvoor kunt u met uw bank, eventueel ondersteund door de gemeente, afspraken maken. Banken hebben daar oplossingen op maat voor. In ieder geval moet er een oplossing komen.

De aankoopprijs is de werkelijke waarde van uw woning volgens een onafhankelijke taxatie. Daarin zit deze investering verwerkt.

Als u een inkomen boven de sociale huurgrens (35.739 euro) heeft, kunt u via een particuliere verhuurder een huurwoning vinden. Als u een laag inkomen heeft kunt u ook soms terecht bij particuliere verhuurders. U kunt zich  ook voor een corporatiewoning registreren op woonnet-rijnmond.nl en via die website reageren op het woningaanbod. Bij het reageren kunt u een woning kiezen. Een woning die voldoet aan uw woonwensen, de grootte en samenstelling van uw gezin, uw inkomen en een eventuele huurdersverklaring. Tot 1,5 jaar voor de start van de bouwwerkzaamheden, is dit de hoofdoptie. Als het tegen die tijd niet gelukt is iets anders te vinden, wordt u daarbij geholpen.

Op woonnet-rijnmond.nl vindt u zowel woningen in het sociale segment als woningen in de vrije sector. Let op: in het sociale segment kunt u vooral terecht als u een bruto huishoudinkomen heeft van maximaal 35.739 euro (2016). Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrije-sectorwoningen.

Er is tijd genoeg om iets anders te vinden. Daarom is een urgentieverklaring niet nodig. In de wijk en wijken in de buurt is regelmatig aanbod in vergelijkbare prijsklassen als waar u nu woont. De gemeente Rotterdam heeft op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van eigenaar-bewoners.

Ja, de verhuiskostenvergoeding maakt onderdeel uit van de vergoeding die u krijgt bovenop de waarde van uw woning. De hoogte van de schadeloosstelling hangt af van uw persoonlijke situatie.

Er is in de wijk en de wijken eromheen regelmatig aanbod. Maar de gemeente kan hiervoor geen garantie geven. Omdat u ruim de tijd heeft een andere woning te zoeken, is er voor wie die heel graag in de buurt wil blijven wonen iets te vinden.

Wij komen bij u langs om met u te praten over:

 • de planning
 • aankoopprocedure 
 • financiën

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, dan kunt u dat aangeven. Wij geven u dan advies, hoe u aan een woning die past bij uw budget en woonwensen kunt komen.

Veelgestelde vragen particuliere verhuurders

De gemeente wil uw pand het liefst leeg en vrij van huur kopen. Er zullen op maat afspraken worden gemaakt over verhuiskostenvergoedingen voor huurders. Dat hangt ook af van de duur van het lopende huurcontract en de door de verhuurder aangeboden herhuisvestingsmogelijkheden.

Het huurrecht is een gegeven. We verwachten dat de meeste huurders tijdens het traject een andere woning zullen vinden of accepteren. Met of zonder uw hulp. Als de huurder niet wil vertrekken, dan kan de woning ook in verhuurde staat aan de gemeente worden verkocht.

Veelgestelde vragen huurders

Nee. Met een normaal huurcontract zonder einddatum mag de huisbaas alleen volgens de in de wet vastgelegde redenen uw huur opzeggen. Zie ook de informatie van de Rijksoverheid.

Het huurcontract om andere redenen beëindigen kan. Maar alleen na goed overleg met de huurder over eventuele vergoedingen en een andere woning. De huurder moet dan instemmen met de beëindiging en de geboden vergoeding.
 

 1. Is hij verplicht mij een nieuwe woning aan te bieden?
  Uw huidige huisbaas heeft misschien nog andere woningen die hij kan aanbieden maar hij is er niet toe verplicht.

 2. Is hij verplicht om een verhuiskostenvergoeding aan te bieden?
  Wil uw huisbaas dat u in goed overleg instemt met de huuropzegging? Dan moet hij in dit soort gevallen een verhuiskostenvergoeding betalen.


 

Voor huurders van corporaties bestaat een herhuisvestingsurgentieregeling. U krijgt vanuit deze regeling ongeveer 1,5 jaar voor de sloopdatum urgentie bij de zoektocht naar een nieuwe woning. Vestia gaat binnen haar woningvoorraad ook kijken naar vervangende woonruimte. Vestia zal haar huurders op korte termijn verder informeren over de procedures die Vestia hiervoor hanteert.

Er is tijd genoeg om iets anders te vinden. Binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment nog geen urgentieregeling voor dit soort projecten, omdat dit allemaal nieuw is. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening waarin dit wel wordt geregeld.
 

Er is in de wijk en de wijken eromheen regelmatig aanbod. De garantie kan de gemeente niet geven. Maar gezien de lengte van de zoekperiode zullen bewoners die heel graag in de buurt willen blijven wonen iets kunnen vinden.

Particuliere huurders kunnen bij het informatiepunt Aanpak Dahliablok vragen stellen over hun positie en wat zij verder kunnen verwachten.  

Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning, dan kunt u gebruik maken van de diensten van het leerwerkbedrijf Zuidplein van het Albedacollege. Uw consulent van de gemeente brengt u graag in contact met het leerwerkbedrijf.
 

Veelgestelde vragen ondernemers (huurders)

We raden u in eerste instantie aan zelf te gaan zoeken. Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar dahliablokso@rotterdam.nl. Wij nemen dan contact met u op.

De ondernemers hebben recht op een verhuiskostenvergoeding, maar alleen als er een rechtmatige huurovereenkomst tot stand is gekomen.

Veelgestelde vragen omgeving

Het onderhoud van uw pand is een wettelijke verplichting voor alle eigenaren van panden. De gemeente neemt die taak niet van u over. Bovendien kopen wij alleen bouwtechnisch slechte woningen aan die niet meer aansluiten bij de eisen van deze tijd. Dit is bij uw woning nu niet het geval.

Woont u ergens anders in Bloemhof of in Rotterdam Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van de gemeente Rotterdam via informatieNPRZWonenSO@rotterdam.nl.

Algemene veelgestelde vragen

De gemeente blijft de buitenruimte onderhouden zoals u gewend bent met de nodige aandacht voor schoon, heel en veilig. De buitenruimte wordt nu niet aangepakt omdat deze een paar jaar geleden nog is verbeterd en vernieuwd.

Ja. Wanneer deze precies komt, hangt af van de planning van de uitverhuis- en sloopfase.

De gemeente stelt voor het nieuwbouwproject stedenbouwkundige randvoorwaarden op. Voordat deze worden vastgesteld, wordt hierover advies gevraagd aan de gebiedscommissie Feijenoord. De gebiedscommissie gaat over bewonersparticipatie en zal te zijner tijd aangeven op welke manier de omgeving moet worden betrokken bij dit project. Een projectontwikkelaar zal daarna een architect opdracht geven om een ontwerp te maken voor de nieuwbouwwoningen binnen de gestelde randvoorwaarden. De gemeente is van plan om hier gezinswoningen in de koopsector te realiseren. Zodat Bloemhof aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

De Aanpak Dahliablok kwam in overleg met veel instanties tot stand. Het komt voor uit de sociale problematiek en de slechte staat van de woningen. Inspraak in zo’n traject is pas mogelijk als zeker is dat de aanpak zoals voorgesteld kan doorgaan. Het bestemmingsplan gaat binnenkort ter visie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid in te spreken.

De gebiedscommissie Feijenoord is op de hoogte van de plannen voor het Dahliablok. Formeel heeft zij hierover geen uitspraken gedaan.

Binnen de begroting van de gemeente Rotterdam is voor de jaren 2016 en 2017 budget om onder andere in Bloemhof slechte woonbuurten aan te pakken. Dit budget was een paar jaar geleden niet beschikbaar.

De gemeente zal proberen alle eigendommen in goed overleg te kopen. Als blijkt dat het niet voor alle eigendommen gaat lukken dan zal de gemeente een onteigeningsprocedure starten. Als de rechter de onteigening uitspreekt heeft de gemeente dan halverwege 2021 alle eigendommen aangekocht. De woningen zijn dan ook allemaal leeg. Dan zal ook worden gestart met de sloop, zodat de nieuwbouw in 2022 kan starten.

Wanneer Wat
21 februari 2017 Besluitvorming College van BenW
1 juni 2017 Besluitvorming gemeenteraad
2 juni 2017 Start Aanpak Dahliablok
Juni 2017 t/m half 2020 Aankoop panden
Juni 2017 t/m half 2021 Tijdelijk beheer
2021 Sloop
2022 Nieuwbouw
2023 Opleveren nieuwe woningen

De gemeente is initiatiefnemer van dit project en daarom loopt de verwerving via de gemeente.

Over de hoogte van het projectbudget worden, door de onderhandelingen met de eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders, geen uitspraken gedaan.

De financiering van dit project vindt onder andere plaats uit subsidiegelden waarover verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar dahliablokSO@rotterdam.nl. of bel naar 14 010.

Woont u ergens anders op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan opkopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van gemeente Rotterdam.