Betaal op tijd
Gepubliceerd op: 24-04-2017
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/betaal-op-tijd/
Ga naar de hoofdinhoud

De aanslag die u heeft ontvangen moet u voor de uiterste betaaldatum betalen. Op het aanslagbiljet staat hoeveel u moet betalen en voor welke datum. Betaalt u te laat? Dan neemt de gemeente maatregelen. Hiervoor berekenen we extra kosten.

Deze kosten komen voor uw rekening en kunnen snel oplopen.

Wanneer u de aanslag niet kunt betalen kunt u kijken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een betalingsregeling.

Hieronder ziet u welke maatregelen de gemeente kan nemen als u niet op tijd betaalt.

Als u niet op tijd betaalt, berekent de gemeente Rotterdam rente vanaf de eerste dag na de uiterste betaaldatum.

Voor aanslagen gemeentelijke heffingen staat dit vastgelegd in de invorderingswet. Voor niet-fiscale rekeningen geldt de wettelijke rente.

Betaalt u na de uiterste betaaldatum (een deel van) het bedrag? Dan worden van dit bedrag eerst de openstaande kosten en rente afgetrokken.
Het bedrag dat overblijft wordt van het openstaande bedrag van de aanslag afgetrokken. Iedere volgende betaling wordt op dezelfde manier verwerkt (kosten-rente-aanslagbedrag).

Niet eens met de berekende rente?

Bent u het niet eens met de rente die u moet betalen wegens openstaande bedragen bij Belastingen? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.
Stuur uw bezwaar naar:

Belastingen
T.a.v. Dwanginvordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt volgen invorderingsmaatregelen totdat het bedrag is voldaan. Hieraan zijn steeds extra kosten verbonden. De kosten kunnen hierdoor snel oplopen.

Kunt u niet in één keer betalen? Neem dan altijd tijdig contact op met Belastingen voor een verzoek om kwijtschelding of een betalingsregeling.

De aanmaning is een sommatie om de aanslag alsnog binnen 14 dagen na dagtekening te betalen. Voor het verzenden van een aanmaning tot betaling is verschuldigd:

 • 7,00 euro bij een gevorderde som tot 454,00 euro
 • 17,00 euro bij een gevorderde som van 454,00 euro of meer. (Zie artikel 2 kostenwet)

Langskomen

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Let op! De maatregelen voor het niet op tijd betalen van een aanslag Gemeentelijke heffingen of een factuur verschillen van elkaar. Als u een factuur niet op tijd betaalt, ontvangt u een ingebrekestelling.

Betaalt u na een dwangbevel nog niet, dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen. De kosten van beslag zijn afhankelijk van de aard van het beslag en de extra kosten, die gemaakt worden. Bijvoorbeeld als de woning moet worden opengebroken of een voertuig moet worden weggesleept.

Manieren beslagleggen

 • beslag op roerende zaken
  Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Dit zijn meestal voorwerpen die kunnen worden verplaatst of zichzelf kunnen verplaatsen. Voorbeelden zijn meubels, fietsen, brommers, auto’s, de inventaris van een bedrijf, bedrijfsvoorraden, vee, enzovoort
 • wielklem
  Als er bij beslaglegging een auto van een wanbetaler wordt aangetroffen, wordt een wielklem aangebracht. Het gaat om een groene wielklem. Als de auto een wielklem heeft, wordt een beslagsticker op het raam geplakt. Op die sticker staat een telefoonnummer dat u kunt bellen voor meer informatie en om de wielklem te laten verwijderen. De wielklem wordt alleen verwijderd als de belastingschuld en alle bijkomende kosten direct aan de deurwaarder worden betaald. Wordt de belastingschuld niet betaald, dan wordt de auto afgevoerd.
 • beslag op onroerende zaken
  Onroerende zaken zijn grond, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Meestal is een beslag op onroerende zaken een beslag op een woonhuis of een bedrijfspand.
 • beslag onder derden
  Een beslag onder derden betekent dat er beslag wordt gelegd op gelden, tegoeden of goederen die een ander aan de belastingschuldige verschuldigd is of onder zich heeft. Enkele voorbeelden zijn beslag:
  • op banktegoeden
  • op salaris of uitkering
  • onder een verzekeringsmaatschappij in verband met het recht op een (schade)uitkering
  • op huurpenningen
  • op tegoeden van handelsdebiteuren
  • enzovoort

Langskomen

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Betaalt u na een aanmaning/ingebrekestelling uw openstaande gemeentelijke belastingschuld niet? Dan krijgt u een dwangbevel. Als u dan nóg niet betaalt, krijgt de belastingdeurwaarder opdracht het dwangbevel uit te voeren.

Dit kan hij doen zonder vonnis van de rechter. Er kan beslag gelegd worden op (een deel van) uw inkomsten, salaris of uitkering en op banktegoeden. Of zelfs op roerende en onroerende zaken.  De kosten van een dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag, maar minimaal 43,00 euro.

Langskomen

Voor meer informatie over bezwaar maken kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Aanvullende informatie

Als u een aanslag of factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt, volgen invorderingsmaatregelen totdat het bedrag is voldaan. Hieraan zijn steeds extra kosten verbonden. De kosten kunnen dan snel oplopen.

Als u een factuur van gemeente Rotterdam niet op tijd betaalt, ontvangt u een ingebrekestelling. Als u een factuur niet of niet tijdig betaalt, kan er een geldschuld ontstaan. Deze geldschulden kenmerken zich door hun civiele aard.

Dit betekent dat voor de invordering een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld. Een kostbaar traject dat u liever voorkomt door op tijd te betalen. De ingebrekestelling is een sommatie om de factuur alsnog binnen 14 dagen na dagtekening van de ingebrekestelling te betalen. Aan een ingebrekestelling zijn kosten verbonden.

Betaalt u na ontvangst van de ingebrekestelling niet op tijd? Dan legt de directeur Belastingen de invordering van de schuld in handen van een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor de inning van de vordering. Een gerechtsdeurwaarder treedt zelfstandig op. Hij kan u met een vonnis van de rechter een dwangbevel sturen. Of zelfs beslag leggen op roerende of onroerende zaken. Alle extra kosten zijn voor uw rekening.

Voor meer informatie over de ingebrekestelling kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Let op! De maatregelen voor het niet op tijd betalen van een aanslag Gemeentelijke heffingen of een factuur verschillen van elkaar. Als u een aanslag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning.

Veelgestelde vragen

Heeft u een aanmaning, dwangbevel of beslag ontvangen voor iemand anders? Stuur deze/dat dan retour afzender. Vermeldt u alstublieft op de envelop de reden van de retourzending. Bijvoorbeeld: persoon is verhuisd, of persoon is niet bekend op dit adres.

Kunt u de aanmaning en de openstaande aanslagen niet in één keer binnen 14 dagen betalen? Dan kunt u een regeling treffen met Belastingen van gemeente Rotterdam.

 • Betalingsregeling: als u uw openstaande aanslagen niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Een standaard betalingsregeling bestaat uit twaalf maandelijkse termijnen. Deze geldt voor alle openstaande vorderingen bij Belastingen van de gemeente Rotterdam, als die openstaande bedragen in totaal hoger zijn dan 50 euro
 • Kwijtschelding: gemeente Rotterdam kan mensen die weinig te besteden hebben kwijtschelding geven voor Afvalstoffenheffing. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Heeft u een aanslag betaald, controleer of de extra invordering bij de betaalde aanslag hoort. Zo ja, stuur dan een betalingsbewijs op naar Belastingen. Schrijf hierbij ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft en verwijs naar de invordering.

Als u in Mijn Loket geen verwerkte betaling ziet, stuur ook dan een betalingsbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • een bankafschrift (kopie), waarop de betaling staat, of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling

Stuur uw betaalbewijs naar:

Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Betalingsregeling

Kunt u niet in één keer betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Als u nog niet betaald heeft, maar om andere redenen het niet eens bent met de aanmaning, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Schrijf in uw brief de reden van uw bezwaar en vergeeft uw handtekening niet. U krijgt tijdens de behandeling van uw bezwaar tegen de aanmaning geen uitstel van betaling en de invorderingsrente loopt door. U kunt vooruitlopend op de uitspraak het hele bedrag, inclusief de invorderingskosten, het beste direct betalen. Mochten de aanmaningskosten onterecht blijken, dan krijgt u dit betaalde bedrag terug.

In de ontvangstbevestiging van uw bezwaar staat vermeld of u uitstel krijgt en voor welk bedrag.

Voorbeeld: Een gecombineerde aanslag met Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Er is alleen bezwaar gemaakt tegen de Rioolheffing. In dit geval wordt er voor de Rioolheffing uitstel verleend. De Afvalstoffenheffing moet u binnen de gestelde termijn betalen.

Let op! U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag:
• bedrijfsreinigingsrecht
• leges omgevingsvergunning (WABO)
• logiesbelasting
• rechten voor markten en straathandel

Controleer of het termijnbedrag van uw rekening is afgeschreven. Is het termijnbedrag niet afgeschreven voor uw gemeentelijke belastingaanslag? Dat kan de volgende redenen hebben:

 • Als u niet binnen 4 weken na ontvangst van de aanslag de opdracht tot machtiging heeft gegeven, bent u te laat. U kunt dan dus niet meteen per machtiging betalen. In dit geval kunt u nog wel een betalingsregeling aanvragen. 
 • Als er onvoldoende saldo was op uw rekening en er dus niet geïncasseerd kon worden en er niet op een andere manier is betaald.

Als één van bovenstaande situaties van toepassing is, ontvangt u een aanmaning.

Controleer of de aanmaning die u heeft ontvangen hoort bij de gemeentelijke belastingaanslag die u al betaald heeft. Zo ja, stuur dan een betalingsbewijs (bankafschrift met hierop de betaling en of een print van een internetbetaling waarop het rekeningnummer en de betaling zichtbaar zijn) op naar:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Vermeld ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft.

Betalingsregeling

Als u niet in één keer kunt betalen, kunt u via Mijn Loket een betalingsregeling aanvragen. U kunt voor een betalingsregeling ook langskomen bij Belastingen.

Mensen die normaal hun aanslag op tijd betalen, krijgen als er toch een achterstand ontstaat niet gelijk een aanmaning maar een herinnering zonder kosten. Als u twijfelt of u de aanslag wel of niet betaald heeft dan kunt u dat controleren op Mijn Loket. Om Mijn Loket te gebruiken moet u inloggen met uw DigiD. Het kan ook zijn dat uw betaling en de betalingsherinnering elkaar hebben gekruist.

Als u in beslagname van uw auto wegens gemeentelijke belastingschuld wilt voorkomen, moet u direct betalen. Een betalingsregeling is niet meer mogelijk.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw auto verwijderd uit het bestand met in beslag te nemen auto's. Het verwerken van een (elektronische) betaling kan een aantal dagen duren. Houd daar rekening mee. Leg eventueel een betaalbewijs achter de voorruit van uw auto.

U kunt beslaglegging wegens een gemeentelijke belastingschuld voorkomen door:

 • direct de verschuldigde belasting te betalen, dat kan aan de kas van Belastingen
 • zo snel mogelijk contact op te nemen met de deurwaarder. Zijn of haar naam en telefoonnummer staan op het betekende document dat u heeft ontvangen.

De meeste facturen en belastingaanslagen van de gemeente vordert de gemeente direct zelf in.

De gemeente geeft ook opdracht aan (gerechts-)deurwaarderskantoren om de invordering uit te voeren. U ontvangt in zo’n geval ook post van het (gerechts-)deurwaarderskantoor. In deze correspondentie staat altijd dat de invordering gebeurt in opdracht van de gemeente en voor welke factuur of aanslag.

U kunt via Mijn Loket nakijken of uw betaling voor de belastingaanslag is verwerkt. Ziet u op Mijn Loket geen verwerkte betaling? Stuur dan een betalingsbewijs (bankafschrift met hierop de betaling of een print van een internetbetaling waarop het rekeningnummer en de betaling staan) op naar:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Vermeld ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft.
Als u niet in één keer kunt betalen, kunt u via Mijn Loket een betalingsregeling aanvragen. U kunt voor een betalingsregeling ook langskomen bij Belastingen