Architect aan zet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/
Spring naar het artikel

Architect aan Zet (AAZ) is een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk te maken. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren.

Het aanvragen van een vergunning is niet meer nodig als een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld. Architect aan Zet start zodra de verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting is dit op 1 september 2020.

Waarom Architect aan Zet?

In Rotterdam moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s direct bij de gecertificeerde architect leggen. Wanneer u gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en herstelwet.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

 • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning. Het mag zowel nieuwbouw als renovatie zijn
 • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier
 • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl
 • Een dakopbouw waarbij geen extra woningen worden gebouwd
 • Een dakterras
 • Een dakkapel

Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl.

Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan te vragen en vervolgens over te gaan op ‘Architect aan Zet’. Neem ook hiervoor contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet u hiervoor apart een vergunning aanvragen. U leest hier meer over op de pagina Zelftoets.

Hoe werkt het

U wilt een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen. Op deze kaart ziet u of uw locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. U kiest een gecertificeerde architect uit de lijst. De lijst is in september beschikbaar. Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. Dit kan via de daarvoor bestemde pagina die ook in september beschikbaar is. U hoeft geen leges (kosten) te betalen.

Bent u architect?

U kunt alleen meedoen aan Architect aan Zet als u gecertificeerd bent. Heeft u interesse om gecertificeerd architect te worden? Stuur dan een e-mail naar architectaanzet@rotterdam.nl.

Bent u al gecertificeerd? In september is de pagina klaar waarop u de melding voor uw bouwwerk kunt doen. Ook ziet u daar welke stappen u moet ondernemen en welke documenten u moet aanleveren. U ontvangt de link per e-mail of straks via deze pagina. Om u voor te bereiden kunt u tegen die tijd ook kennisnemen van de ‘nadere regels’ die horen bij het raadsbesluit.

 • De architect moet aantoonbaar gecertificeerd zijn. In september zijn de eerste gecertificeerde architecten bekend. Het overzicht zal op deze pagina bekend gemaakt worden
 • Het bouwproject moet in principe passen binnen het geldende bestemmingsplan. U leest hier meer over op ruimtelijkeplannen.nl
 • Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning aan te vragen voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en vervolgens over te gaan op Architect aan Zet. Neem hiervoor contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl
 • De locatie van het bouwproject staat op deze kaart, dit is het groene gebied op de kaart
 • Uitgesloten van Architect aan Zet zijn gebieden en objecten die een monumentenstatus hebben, bijzondere welstandsgebieden, beschermde stadsgezichten of cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn
 • Projecten in gebieden met funderingsproblematiek kunnen ook meedoen, hier zijn wel extra aandachtspunten van toepassing. U vindt de aandachtspunten in de verordening en de nadere regels van Architect aan Zet. Zodra deze zijn vastgesteld, dat is naar verwachting begin september, kunt u ze hier lezen
 • Woont u in Ommoord, Nesselande, Zevenkamp of Hoogvliet? Dan kunt u ook kiezen voor de proef Burenakkoord. U heeft dan wél een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u zelf aanvragen. U ontvangt de omgevingsvergunning zonder leges (kosten) te betalen mits uw buren het aantoonbaar eens zijn met uw bouwplannen. Ga voor meer informatie naar rotterdam.nl/burenakkoord
 • De architect is verantwoordelijk voor de toetsing van het Bouwbesluit, de Bouwverordening, het Bestemmingsplan, de Welstandsnota, het toezicht op de bouwplaats en het afstemmen met de omwonenden (participatie)
 • De opdrachtgever en architect schakelen een onafhankelijk kwaliteitsborger in om ervoor te zorgen dat het project aan alle kwaliteitseisen voldoet. Een kwaliteitsborger is iemand die de bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteit beoordeelt tijdens de bouw. Dit zorgt ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan zowel de bouwtechnische als aan de ruimtelijke voorschriften voldoet. Bij de oplevering van het bouwwerk geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan de vergunninghouder. Dit is in de praktijk meestal de opdrachtgever. De kwaliteitsborger verklaart hierin dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de voorschriften. Daarnaast kan de gemeente zelf ook nog een controle op de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk doen.

Eerdere ervaringen met Architect aan Zet

Tussen 2015 en 2018 heeft de gemeente een aantal proefprojecten uitgevoerd. De ervaringen van de betrokken opdrachtgevers en architecten met Architect aan Zet kunt u lezen in onderstaande brochure.

Samenwerking

Architect Aan Zet is opgezet door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met een aantal Rotterdamse architecten die lid zijn van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus, de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus in Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evaluatie

Na vijf jaar, in 2025, evalueert de gemeente Architect aan Zet. Dan wordt ook bekeken of de methode geschikt is voor grotere projecten.

\