Architect aan zet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

Architect aan Zet (AAZ) is een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk te maken. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren.

Het aanvragen van een vergunning is niet meer nodig als een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld. Architect aan Zet is gestart op 1 september 2020.

Waarom Architect aan Zet?

In Rotterdam moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s direct bij de gecertificeerde architect leggen. Wanneer u gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en herstelwet.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

 • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning.Dat kan nieuwbouw of renovatie zijn. Ook klushuizen en tiny houses vallen hier onder
 • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier
 • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl
 • Een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd
 • Een dakterras op een eengezinswoning
 • Een dakkapel op een eengezinswoning.

Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl.

Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan te vragen en vervolgens over te gaan op ‘Architect aan Zet’. Kijk op de pagina Bebouwingscommissie voor meer informatie over afwijken van het bestemmingsplan. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet u hiervoor apart een vergunning aanvragen. U leest hier meer over op de pagina Zelftoets.

Hoe werkt het

U wilt een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen. Op deze kaart ziet u of uw locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. U kiest een gecertificeerde architect uit de lijst. Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. Dit kan via de daarvoor pagina Melding Architect aan Zet. U hoeft geen leges (kosten) te betalen. De gecertificeerde architect krijgt de volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering en dus het eindresultaat.

Architectenwinkel

Bij de architectenwinkel kunt u terecht met vragen en ideeën over zelfbouw, verbouw, duurzaam en energiezuinig bouwen. De specialisten van de Architectenwinkel geven u onafhankelijk advies over de verschillende mogelijkheden. Een aantal van de gecertificeerde architecten uit het overzicht hieronder werken samen met de architectenwinkel. 

Architectenbureau Architect

123DV

Liong Lie
Silke Rörig
ACCU Architecten Sander Smit

Architect Eigen Huis

Tijmen Versluis

Architectenbureau Michiel van der Horst

Michiel van der Horst

Architectenbureau No Label

Annemiek Braspenning
Architect Trae Jan de Leeuw
Arconiko architecten Frido van Nieuwamerongen
atelier10-15 Silke Elsässer

Bureau Bos

Raban Haaijk
Bureau feld. Mark Lardinoye

Bureau ID Architecten

Ingrid Douwes

Bureau Nico Architectuur

Nico van den Berg
By Carmen Carmen Dirkx
Equinox Architectuur Laura Ubachs
Francois Verhoeven Architecten Francois Verhoeven

Fmarchitecten

Freek Meijers

Foam Architecten

Sander Bouw
Joren Vis

Gerard Rijnsdorp Architect

Gerard Rijnsdorp

Hersbach en Könst Architecten

Peter Hersbach
HOYT Architecten en Bouwmanagers Joris van Hoytema
iLINQ B.V. Daniel de Witte
Jade Architecten Eelco Dekker

JagerJanssen Architecten

Alex Jager
Rogier Janssen

Jasper Deurloo Architecten

Jasper Deurloo
Jasper de Haan Architecten Jasper de Haan
JASZ Ontwerp | Bouwadvies Judit Joffers-Szalai
Kei ontwerp BV Marieke van Iterson
KVB Architectenbureau Kim van Broekhoven

KYK architecten BV

Gertjan Luiten

Lagado Architects

Victor Verhagen

Lex Architecten BNA

Lex van Deudekom

Lex Bruns

Lex Bruns

LG Architects

Jasper van Lammeren

Linea Architecten

Sjoerd Wortelboer
Loer architecten Frank Loer

Marge Architecten

Aukelina Vermelis
Melein Architectuur Ane Melein
Michiel Banning architect Michiel Banning

Mii+u architecture urbanism product design

Badia Nasif
MiniVilla Maha Kok
MOST Architecture Paul Geurts
NOV'82 Architecten Saynzo Osinga
Olivier van den Hoven Olivier van den Hoven

Onsia Architectuur

René Onsia

Oosterlaan Architecten

Minke Oosterlaan

Personal Architecture BNA

Maarten Polkamp
Sander van Schaik

PothPiek architecten

Lidija Poth
Roest Architectuur Hans Roest
Roswitha Abraham Architectuur Roswitha Abraham
Siebold Nijenhuis Architecten Siebold Nijenhuis
Studio Larkemika Edwin Larkens
Majka Mikulska
Studio Matthieu Maas Matthieu Maas
studio RAAM William de Ronde

Studio Stylo

Erika Lopulalan
Suzanne Linders Architectuur Suzanne Linders
Thijssen Verheijden Architecture & Management Maaike Thijssen
Umba Richard Smit
van Es architecten Annemieke van Es
Robbie den Toom

Voorwinde Architecten

Wendy Voorwinde
Wearearchitects Willem Stevense
Willers Architectuur Wouter Willers
Woon architecten Chris Manintveld

Zwenk Architectuur

Pim Pompen

Bent u architect?

U kunt alleen meedoen aan Architect aan Zet als u gecertificeerd bent. Heeft u interesse om gecertificeerd architect te worden? Lees dan de voorwaarden hieronder voordat u zich aanmeldt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan een e-mail met uw naam, het bureau waar u voor werkt en uw telefoonnummer naar architectaanzet@rotterdam.nl.

 • De architect moet gecertificeerd zijn. Dat betekent dat de architect minimaal vijf jaar staat ingeschreven in het Architectenregister en aantoonbaar vijf of meer projecten heeft gerealiseerd zoals bedoeld binnen Architect aan Zet. Hierbij gaat het om verschillende typen projecten waarbij de complexiteit van de diverse onderdelen van ontwerp tot realisatie aan bod zijn gekomen. Daarnaast moet de architect de Architect aan Zet opleiding van de Bond voor Nederlandse Architecten hebben gevolgd.  In september 2020 zijn de eerste gecertificeerde architecten bekend. Bekijk het overzicht.
 • Het bouwproject moet passen binnen het geldende bestemmingsplan. U leest hier meer over op ruimtelijkeplannen.nl
 • Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning aan te vragen voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en vervolgens over te gaan op Architect aan Zet. Kijk op de pagina Bebouwingscommissie voor meer informatie over afwijken van het bestemmingsplan
 • De locatie van het bouwproject staat op deze kaart, dit is het groene gebied op de kaart.
 • Uitgesloten van Architect aan Zet zijn onder andere gebieden en objecten die een monumentenstatus hebben, bijzondere welstandsgebieden, beschermde stadsgezichten of cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn. Deze gebieden zijn straks rood gearceerd op de kaart. Het gaat specifiek om:
  • Beschermde stadsgezichten, monumenten, gebieden met bijzondere welstand, alsmede historische linten en kernen.
  • Wederopbouwgebieden van nationaal belang (Oostelijke Binnenstad/Hoogkwartier, Hoogbouwzone Ommoord), Unesco zone van Nellefabriek.
  • Stadsstraten, stadspleinen, bijzondere ruimtelijke structuren en stadsboulevards (voor zover het gaat om bouwactiviteiten die plaatsvinden op 3 of minder meter achter de voorgevel- en/of zijgevelrooilijn en voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg).
  • Ontwikkelingsgebieden Stadshavens, Hart van Zuid en Feijenoord City en de beheersgebieden van het Havenbedrijf Rotterdam.
 • Projecten in gebieden met funderingsproblematiek kunnen ook meedoen, hier zijn wel extra aandachtspunten van toepassing. U vindt de aandachtspunten in de verordening en de nadere regels van Architect aan Zet.
 • Woont u in Ommoord, Nesselande, Zevenkamp of Hoogvliet? Dan kunt u ook kiezen voor de proef Burenakkoord. U heeft dan wél een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u zelf aanvragen. U ontvangt de omgevingsvergunning zonder leges (kosten) te betalen mits uw buren het aantoonbaar eens zijn met uw bouwplannen. Ga voor meer informatie naar rotterdam.nl/burenakkoord
 • De architect is verantwoordelijk voor de toetsing van het Bouwbesluit, de Bouwverordening, het Bestemmingsplan, de Welstandsnota, het toezicht op de bouwplaats en het afstemmen met de omwonenden (participatie).
 • De opdrachtgever en architect schakelen een onafhankelijk kwaliteitsborger in om ervoor te zorgen dat het project aan alle kwaliteitseisen voldoet. Een kwaliteitsborger is iemand die de bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteit beoordeelt tijdens de bouw. Dit zorgt ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan zowel de bouwtechnische als aan de ruimtelijke voorschriften voldoet. Bij de oplevering van het bouwwerk geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger verklaart hierin dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de voorschriften. Daarnaast kan de gemeente zelf ook nog een controle op de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk doen. Als een architect de bouwregelgeving niet, niet juist of onvoldoende heeft toegepast, heeft de gemeente de bevoegdheid de architect uit te sluiten van verdere deelname aan Architect aan Zet. Zie hiervoor de Beleidsregel Sanctiebeleid Architect aan zet.
 • De architect is verantwoordelijk voor de afstemming met de omwonenden*. Dit betekent dat de architect de plicht heeft de omwonenden minimaal zes weken voor de start van de feitelijke bouwactiviteit te informeren door de volgende gegevens te verstrekken:
  • de bouwkundige tekeningen van plattegronden, doorsneden en aanzichten, inclusief een realistische impressie/schets in kleur van het te realiseren bouwwerk

  • de gegevens en bescheiden over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie

  • de datum van de start van de bouw en de beoogde datum van de oplevering

  • * Onder omwonenden vallen in ieder geval:

   • eigenaren en bewoners van tegenoverliggende en direct aangrenzende panden of percelen, ook als er een straat, plein of water tussen ligt

   • andere eigenaren en bewoners van het pand waar de bouwactiviteiten zullen plaatsvinden

  • Omwonenden krijgen zo inzicht in de plannen en kunnen nagaan of deze passen binnen de bestaande bouwregelgeving. De omwonenden kunnen in overleg met de architect komen tot eventuele aanpassingen in het ontwerp. Wanneer omwonenden menen dat de plannen in strijd zijn met de bouwregelgeving, kunnen zij dit voorleggen aan de gemeente en een handhavingsverzoek indienen. De gemeente heeft een handhavingsplicht en zal dan een actie tot handhaving starten om de bouwregelgeving te handhaven. De handhavingsplicht geldt zowel voor vergunningsplichtige, als voor vergunningsvrije bouwwerken. Als de gemeente niet tot handhaving overgaat, kunnen omwonenden bezwaar en beroep aantekenen. Daarnaast is ook het burenrecht van toepassing. Het private burenrecht is het geheel van rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht staan in de toelichting bij de verordening Architect aan Zet die begin september beschikbaar is.

  • De hierboven beschreven informatieverplichting geldt ook als er nog geen direct of naastgelegen omwonenden zijn. Bijvoorbeeld bij de uitgifte van vrije kavels. Grenzen de vrije kavels aan bebouwing, dan moeten de bewoners / eigenaren hiervan ook geïnformeerd worden over de bouwplannen. We kunnen ons voorstellen dat het informeren van toekomstige omwonenden tot vragen leidt. Neem in zo’n geval daarom altijd contact op met de gemeente via het e-mailadres architectaanzet@rotterdam.nl.

    

Cursus voor certificering Architect aan Zet

Afhankelijk van de coronamaatregelen die tegen die tijd gelden, is de cursus op locatie in Rotterdam of online. Naar verwachting is de eerstvolgende cursus in februari 2021.

De cursus wordt gegeven door de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) in samenwerking met gemeente Rotterdam. Inhoudelijke informatie over de cursus kunt u lezen in onderstaande flyer:

Meld uw project aan

Bent u al gecertificeerd als Architect aan Zet architect en heeft u een project dat voldoet aan de voorwaarden van Architect aan Zet? Meld uw project dan aan. U ziet direct welke stappen u nog moet ondernemen en welke documenten u moet aanleveren.

Veelgestelde vragen

Ja. Voor het toepassen van een gelijkwaardige oplossing voor brandveiligheid of constructie bij een Architect aan Zet project is toestemming van het bevoegd gezag nodig. Dit is de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van gemeente Rotterdam. U vraagt dan een reguliere omgevingsvergunning aan omdat er geen aparte afwijkingsprocedure bestaat zoals bij het afwijken van een bestemmingsplan het geval is. Het toetsen of een voorgestelde gelijkwaardige oplossing aanvaardbaar is, blijft altijd maatwerk dat op een specifiek gebouw is afgestemd en waarvoor een beoordeling van het totale brandveiligheidsconcept nodig is.

Aanvulling

Projecten binnen Architect aan Zet passen meestal binnen de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. We verwachten daarom dat verzoeken om toepassing van een gelijkwaardige oplossing niet veel voor zullen komen. Dit vanwege hun grootte en geringe complexiteit.

Nee. De Verordening Architect aan Zet geldt alleen voor de activiteit “bouwen”. Alleen deze activiteit is vergunningsvrij. Voor andere activiteiten zoals slopen, kappen of een inrit, blijft wel een vergunning of een melding nodig. Bijvoorbeeld:

 • Vergunning uitrit aanleggen en veranderen
 • Kapvergunning
 • Melding slopen en/of asbest verwijderen
 • Watervergunning.

Ga voor meer informatie naar het Omgevingsloket.

Het gaat bijvoorbeeld om bouwmaterialen, een kraan, een aantal machines, een bouwkeet, een dixi, een container en een afzetting.

Ja. Hoewel voor Architect aan Zet de activiteit 'bouwen' vergunningsvrij is, moet u meestal wel een Vergunning Gebruik Weg (VGW) op basis van artikel 2.10 APV aanvragen. wanneer u de buitenruimte tijdelijk nodig heeft voor de inrichting van een bouwplaats voor uw project.

De gecertificeerde architect is verplicht de omwonenden minimaal 6 weken voor de aanvang van de bouw te informeren en te betrekken (op basis van artikel 7 van de ontwerp verordening Architect aan Zet). Het is belangrijk dat dit zorgvuldig en volledig wordt gedaan.

Op basis van artikel 8 van de Nadere Regels verstrekt de architect in ieder geval de onderstaande gegevens aan de omwonenden:

 • de locatie en het adres waar de bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden
 • de bouwkundige tekeningen van plattegronden, doorsneden en aanzichten
 • de gegevens en bescheiden over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie
 • de datum van de start van de bouw en de beoogde datum van de oplevering

Omwonenden die bezwaar hebben tegen het initiatief omdat dit niet past binnen de bestaande bouwregelgeving, kunnen in gesprek gaan met de architect. Als zij er niet uitkomen, kunnen zij een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente kan in dat geval eisen dat het bouwwerk wordt aangepast aan de bestaande bouwregelgeving.

Onder omwonenden worden in ieder geval verstaan:

 • eigenaren en bewoners van tegenoverliggende en direct aangrenzende panden of percelen, ook als er een straat, plein of water tussen ligt
 • andere eigenaren en bewoners van het pand waar de bouwactiviteiten zullen plaatsvinden

Omwonenden krijgen via deze weg inzicht in het initiatief. Zij kunnen nagaan of het initiatief past binnen de bestaande bouwregelgeving en zo nodig overleggen met de architect. Dit kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Het kan voorkomen dat omwonenden het niet eens zijn met de interpretatie van de bouwregelgeving door de architect. In dit geval kunnen zij een en ander voorleggen aan de afdeling Bouw en Woningtoezicht om uitkomst over de toepassing van de bouwregelgeving te bieden.

Daarnaast is ook het burenrecht van toepassing. Het private burenrecht is het geheel van rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht zijn uiteengezet in de toelichting bij artikel 7 van de Ontwerp-verordening.

Eerdere ervaringen met Architect aan Zet

Tussen 2015 en 2018 heeft de gemeente een aantal proefprojecten uitgevoerd. De ervaringen van de betrokken opdrachtgevers en architecten met Architect aan Zet kunt u lezen in onderstaande brochure en dit artikel. Zodra een van de gecertificeerde architecten een Architect aan Zet project heeft gerealiseerd, delen we dit ook op deze pagina.

Samenwerking

Architect aan Zet is opgezet door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met een aantal Rotterdamse architecten die lid zijn van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus, de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus in Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evaluatie

In 2025 evalueert de gemeente Architect aan Zet. Dan wordt ook bekeken of de methode geschikt is voor grotere projecten.

Meer informatie

De verordening Architect aan Zet is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 16 juli 2020. U kunt daar de vergadering terugzien en de stukken lezen.