Architect aan zet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/
Spring naar het artikel

Een groot deel van de bouwactiviteiten in onze stad is van beperkte omvang. Hierbij is het risico voor gebruikers en omgeving gering. Zowel marktpartijen als gemeente Rotterdam waarborgen de kwaliteit van deze bouwactiviteiten.

‘Architect aan zet’ onderzoekt wat het zou opleveren als deze kwaliteitsborging in één keer door de marktpartijen gebeurd. De verwachting is dat het hele bouwproces, van idee tot realisatie, sneller en efficiënter verloopt. Of dat zo is, moet uit het onderzoeksproject blijken.

Soorten projecten

De volgende projecten komen in aanmerking:

  • Eengezinswoningen met maximaal 3 bouwlagen
  • Kleine woon- of kantoorgebouwen met maximaal 4 bouwlagen (incl. herbestemming/transformatie)
  • Aan/uitbouw, bijgebouw, incl. niet-woningen
  • Dakopbouwen (geen toevoeging van extra woning(en))
  • Dakterrassen
  • Dakkapellen
  • Splitsing van woningen
  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (alleen voor woonfunctie)
  • Reclame

Waarom een architect

Niet alleen techniek, maar ook ruimtelijke kwaliteit en uitvoering maken deel uit van de opleiding en beroepspraktijk van geregistreerde architecten. Daarom zijn architecten de meest gekwalificeerde partij om de verantwoordelijkheid voor toetsing en toezicht op de geldende overheidsvoorschriften van de gemeente over te nemen.

Werkwijze

Een architect meldt, in overleg met de opdrachtgever, de bouwactiviteit aan voor ‘Architect aan zet’. De gemeente nodigt de architect en opdrachtgever uit voor een intake gesprek. Hierin spreekt de gemeente met beide partijen af hoe de toetsing en toezicht worden vormgegeven en gecontroleerd.
De architect dient vervolgens een formele aanvraag omgevingsvergunning in. Als het mogelijk is, wordt per ommegaande een vergunning verleend.

De afdeling Bouw- en woningtoezicht controleert de feitelijke situatie na oplevering van het project. Bij de grotere projecten vinden ook tussentijds controles plaats.

Onderzoek

Het onderzoekt loopt minimaal een jaar. In het project worden vragen onderzocht als: Wat hebben architecten nodig om deze taken goed uit te voeren? Welke risico’s, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden zijn er? Heeft de gemeente nog een rol te vervullen en is bestaande regelgeving toereikend? Tijdens het onderzoek blijft gemeente Rotterdam gewoon haar huidige publiekrechtelijke taken uitvoeren: vergunningverlening, toezicht, handhaving en bezwaar en beroep.

Brochure Architect aan Zet: uitkomsten van het onderzoeksproject

In de periode 2014-2017 onderzocht de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam hoe de aanpak van Architect aan Zet in praktijk werkt.

In 2018 werd de evaluatie afgerond. Deze toont aan dat de aanpak kansrijk is en dat er veel goed gaat. Van de zestien projecten voldeden er drie aan alle voorschriften. Bij elf projecten was een geringe aanpassing nodig en was sprake van een verwaarloosbaar of beheersbaar risico. Dit is een vergelijkbaar beeld met de huidige vergunningenpraktijk. Bij één project was zowel de planologische als ruimtelijke kwaliteit onaanvaardbaar en bij een project deed zich een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor.

Het belangrijkste verbeterpunt zit in de kennis van architecten over brandveiligheid. Veel architecten hebben onvoldoende kennis over de regels over brandpreventie. Ook bleek een enkele keer dat niet goed werd gekeken naar de welstandseis. Toch zijn de resultaten kansrijk en kunnen oplossingen in de verdere vormgeving van het beleid gevonden worden. Bijvoorbeeld via een verplichte bijscholing op gebied brandpreventie en welstand.

Architect aan Zet is in het kader van de Crisis- en Herstelwet als pilotproject gehonoreerd. Volgende stap is het vastleggen van de aanpak van Architect aan Zet in een gemeentelijke verordening.

In de brochure Architect aan Zet staan de uitkomsten en vijf interviews met opdrachtgevers en architecten:

 

Meer informatie

Gemeente Rotterdam doet dit onderzoek in samenspraak met BNA Kring Rijnmond en de Bond van Nederlandse Architecten in Amsterdam, het Architectenregister, het Verbond van Verzekeraars, de Ministeries van BZK en I&M, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en de beweging ‘Doorbraak in dienstverlening’

\