Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Toestemming aanvragen herontwikkeling vastgoed

Wilt u als eigenaar van een woning of pand op erfpachtgrond of eigen grond, de bestemming of de bebouwing wijzigen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Via de knop 'Toestemming aanvragen' mailt u uw aanvraag. Lees voor u de aanvraag verstuurt de hele pagina door. Dan weet u wat de kosten zijn en wat u mee moet sturen.

Meer informatie

Misschien wilt u de bestemming wijzigen voor bijvoorbeeld een herontwikkeling of uitbreiding. Of u wilt het gebruik van gebouw veranderen. Zijn in de akte van levering of de erfpachtakte gebruiks- en bebouwingsvoorwaarden opgenomen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

Stijgt de waarde van het gebouw of de grond door de wijziging?
Dan kan een ontheffingsvergoeding gelden.

Kosten

Voor het starten van deze procedure wordt een bedrag van € 3.025 inclusief btw (€ 2.500 excl. btw) aan administratiekosten bij de (toekomstige) eigenaar in rekening gebracht. De eigenaar moet deze kosten vooraf betalen.

Hoogte ontheffingsvergoeding

Wanneer uw voorgenomen herontwikkeling, uitbreiding of transformatie tot een waardestijging leidt, bent u een vergoeding verschuldigd aan de gemeente.

Een externe onafhankelijke deskundige taxeert in opdracht van de gemeente Rotterdam de huidige marktwaarde en de nieuwe (grond)waarde van het gebouw en de grond. De taxateur berekent de huidige marktwaarde op basis van de toegestane gebruiks- en bebouwingsvoorwaarden uit de akte. De nieuwe waarde is afhankelijk van de manier waarop de initiatiefnemer de grond en de bebouwing volgens het (nieuwbouw)plan wil gebruiken. Het verschil tussen de nieuwe (grond)waarde en de huidige marktwaarde van de onroerende zaak, minus de (eventuele) kosten voor bouwrijp maken, sloop- en saneringskosten, is de basis voor de ontheffingsvergoeding.

De taxateur berekent de waarden normatief. Dit betekent dat de waarden worden bepaald aan de hand van referenties, marktconforme parameters en de kennis en ervaring van de taxateur. Niet op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten van initiatiefnemer.

Meesturen

  • artist impression
  • bouwplan (programma/functies, tekeningen, NEN-staten, eventuele belemmeringen waar de taxateur rekening moet houden)
  • duidelijk overzicht verdeling BVO/GBO/VVO naar functies en het aantal parkeerplaatsen (bebouwd/maaiveld)
  • opbrengstpotentie van het totale programma (zoals onder andere huuropbrengsten en verwachte VON-prijzen en/of beleggingswaarde)
  • stichtingskostenraming
  • planning project
  • duurzaamheid (Bouwbesluit/BENG/NOM et cetera)

Hoe lang duurt het

Binnen 6 weken, nadat de aanvraag compleet is, krijgt u een reactie.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen?

Veelgestelde vragen