Leerplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/
Ga naar de hoofdinhoud

In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar. Ze hebben recht op onderwijs en moeten naar school. Alle lessen zijn belangrijk en verplicht. De volledige leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 wordt.

Volgens de Leerplichtwet (Wetten.nl) moeten ouders hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind ook naar school gaat. Als uw kind ziek is, geeft u dat door aan de school.
Als u denkt of merkt dat uw kind, om welke reden dan, ook met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, zijn leerplichtig. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, kunnen naar een Internationale Schakelklas. Daar volgen ze een intensief taalprogramma tot hun Nederlands goed genoeg is om naar een gewone klas te kunnen.

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2, 3 of 4.
Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn niet verplicht om tot hun achttiende jaar onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben.  

De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen vijf dagen per week naar school moeten. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Opleidingen die jongeren kunnen volgen voor het halen van een startkwalificatie zijn:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 • beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo
 • havo
 • vwo
 • bbl in het mbo.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rotterdam

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdam (RMC) zoekt contact met mbo’ers tussen de 18 en 23 jaar die, om wat voor reden dan ook, niet naar school komen en geen startkwalificatie hebben. De jongerenconsulent van het RMC helpt deze mbo’ers, zodat zij alsnog een startkwalificatie halen of werk vinden.

Bekijk de pagina over het RMC.

Uw kind kan niet naar school

Uw kind mag nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit aan het begin van de schooldag bij school. Als uw kind weer beter is, moet u dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft u dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school aan een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of leerplichtambtenaar van de gemeente advies vragen.

Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind:

 • verlof tot en met tien dagen: vraagt u aan bij de schooldirecteur
 • verlof van elf dagen of meer: vraagt u aan bij afdeling Leerplicht van de gemeente.

De regels voor extra verlof zijn vastgelegd in de Beleidsregel EV.

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen ouders vrijstelling vragen van de plicht om hun kind in te schrijven. Dat kan bij:

Vrijstelling op tijd vragen

Vraag vrijstelling aan vóór 1 juli. De vrijstelling geldt steeds voor één schooljaar. U moet dus voor ieder schooljaar opnieuw vrijstelling vragen. Alleen bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Zoek op tijd een school als uw kind weer naar school kan

Als de leerplichtvrijstelling van uw kind afloopt en uw kind kan weer naar school, schrijf uw kind dan zo snel mogelijk weer in op een school. Doe dat minimaal 3 maanden voordat de vrijstelling afloopt. Meestal kunt u uw kind aanmelden via de website van een school. De school zal u dan antwoorden per e-mail of brief. Kunt u geen school vinden en heeft u drie schriftelijke afwijzingen van scholen gekregen, neem bel contact op met de afdeling Leerrecht via het telefoonnummer van de gemeente: 14 010 of via een mail naar leerrechtenondersteuning@rotterdam.nl.

Wat doet school?

Scholen zijn verplicht om leerlingen die verzuimen te registreren, zodat school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen.
Scholen moeten:

 • leerlingen inschrijven en bij vertrek uitschrijven en dit doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente
 • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente
 • jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan, doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente.

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Het is in het belang van een kind dat het naar school gaat en een startkwalificatie haalt. Daarom helpt de gemeentelijke leerplichtambtenaar scholen, ouders en leerlingen als een leerling vaak te laat komt of afwezig is.

Als een leerling afwezig is op school, moet de school dat melden bij de afdeling Leerrecht van de gemeente. Als een leerling vaak of lang afwezig is, kijkt de leerplichtambtenaar samen met de school, ouder(s) en leerling wat nodig is, zodat de leerling weer naar school kan.

Als het op school niet goed gaat met uw kind en u komt er met de school niet uit, dan kunt u de leerplichtambtenaar bellen of mailen voor advies. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk. U kunt de leerplichtambtenaar bereiken via telefoonnummer 14 010 of een mail sturen naar leerrechtenondersteuning@rotterdam.nl.

 • Niet eens met beslissing
  Als het u niet eens bent met een beslissing van een leerplichtambtenaar kunt u een bezwaar indienen. Hoe u bezwaar kunt maken, staat altijd in de brief met besluit die u van de leerplichtambtenaar ontvangt.
 • Niet tevreden over leerplichtambtenaar
  Het kan voorkomen dat u vindt dat een leerplichtambtenaar niet goed heeft gehandeld. U kunt dan een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren:
  • Digitaal via het online formulier. Een klachtbehandelaar neemt dan contact met u op.
  • Brief sturen naar
    Klachtenbureau MO
   Antwoordnummer 566 (geen postzegel nodig)
   3000 WB Rotterdam
  • Bellen naar 010 498 45 00.

De klachtentelefoon is tijdens kantooruren bereikbaar. 
Let op! Dit telefoonnummer is alleen om een klacht in te dienen en niet om een leerplichtambtenaar te spreken.

Meer informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet staat op de website van de Onderwijsinspectie.

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar leerrechtenondersteuning@rotterdam.nl.