Leerplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-04-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/
Spring naar het artikel

Alle kinderen die in Nederland wonen of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt.

Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2, 3 of 4.

Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Leerplicht is ook een leerrecht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat.

Natuurlijk wilt u dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Als u denkt of merkt dat uw kind om welke reden dan ook met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, vraagt u dan advies aan de leerplichtambtenaar. Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school op de hoogte brengen.

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Ook kunt u verlof aanvragen voor religieuze feestdagen. Over aanvragen van verlof tot en met tien dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van elf dagen of meer moet de schooldirecteur voorleggen aan de leerplichtambtenaar. De regels voor extra verlof zijn vastgelegd in de Beleidsregel EV.
De formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u onderaan deze pagina.

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen ouders vrijstelling vragen van de plicht om hun kind in te schrijven. Dat kan bij:

Vrijstelling op tijd vragen

Vraag vrijstelling aan vóór 1 juli. De vrijstelling geldt steeds voor één schooljaar. U moet dus voor ieder schooljaar opnieuw vrijstelling vragen. Alleen bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Zoek op tijd een school als uw kind weer naar school kan

Als uw kind weer naar school kan, raden wij u aan minimaal 3 maanden voor de afloop van de vrijstelling te beginnen met het zoeken van een school. Wij adviseren uw kind schriftelijk aan te melden via de website van de school. De school zal u dan schriftelijk antwoorden per email of brief. Kunt u geen school vinden en heeft u drie schriftelijke afwijzingen, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht.

Iedereen

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school. Voor kinderen die nog geen Nederlands spreken zijn er Internationale Schakelklassen, waarin zij een intensief taalprogramma kunnen volgen tot hun Nederlands goed genoeg is voor een gewone klas.

Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind gaat dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, gaat hij of zij op 1 november van dat jaar naar school.

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in mei 16 jaar wordt, dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht ook afgelopen. Een groep of klas overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.

De kwalificatieplicht is één van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kwaliteit van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Met de kwalificatieplicht is de gedeeltelijke (partiële) leerplicht komen te vervallen.

De kwalificatieplicht volgt op de volledige leerplicht en geldt voor iedereen die:

 • nog geen achttien jaar is
 • geen startkwalificatie heeft
 • de volledige leerplicht heeft afgerond.

De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen per se vijf dagen per week naar school gaan. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Opleidingen die gevolgd kunnen worden zijn:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 • beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo
 • havo
 • vwo
 • bbl in het mbo.

Startkwalificatie

U heeft een startkwalificatie als u in bezit bent van één van de volgende diploma's:

 • vwo-diploma
 • havo-diploma
 • diploma op mbo 2 niveau of hoger.

Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op een baan dan met alleen een vmbo- of mbo-1-diploma. Ook is er meer kans op werk dat bij hen past.

Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Spijbelaars houden zich niet aan de kwalificatieplicht en kunnen hiervoor gestraft worden door de leerplichtambtenaar. Als je onder de kwalificatieplicht valt en spijbelt, spreekt de school jou en je ouders hierop aan.

Bij te veel spijbelen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. De straf die op spijbelen staat, varieert van een geldboete van maximaal 2250 euro tot taakstraffen. Bij structureel spijbelen zonder geldige reden kun je een gevangenisstraf krijgen.

Uw kind is een voortijdige schoolverlater als het van school gaat terwijl het nog geen 18 is en geen startkwalificatie heeft. De school meldt uw kind bij de gemeente aan als voortijdig schoolverlater.

Het kan voorkomen dat u de school een leerling van school moet schorsen of zelfs moet verwijderen. De school moet zich hierbij houden aan de wet en regelgeving rond schorsen en verwijderen.

Verantwoordelijkheid school

Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs, een veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om:

 • leerlingen in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven en dit door te geven aan Leerplicht Rotterdam
 • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding door te geven bij Leerplicht Rotterdam. Een leerplichtambtenaar kan dan overgaan tot handhaving
 • uw kind te melden bij Leerplicht Rotterdam als het zonder startkwalificatie de school verlaat.

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Klachten en bezwaren leerplicht

Als het u niet eens bent met een beslissing van een leerplichtambtenaar kunt u een bezwaar of klacht indienen. Hoe u bezwaar kunt maken, staat altijd in de brief met besluit die u van de leerplichtambtenaar ontvangt. Lees meer over klachten en bezwaren leerplicht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar:

\