Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Religieuze feestdagen

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn, op een aantal uitzonderingen na. De bekendste uitzondering bestaat uit vakanties en nationale feestdagen.

Daarnaast mag iedere school een aantal dagen per jaar roostervrij maken, bijvoorbeeld vanwege studiedagen. Er bestaan nog twee uitzonderingen: religieuze feestdagen en extra verlof bijzondere omstandigheden.

Met 'religieuze feestdagen' wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. Vraag op uw school na of dit schriftelijk of telefonisch kan, dit kan per school verschillen.

Voor wie geldt dit?

De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen. En voor islamitische stromingen die op verschillende dagen starten met bijvoorbeeld het Suikerfeest.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling. Behalve als ze zijn opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

Wat doet de school?

Ouders hebben geen toestemming nodig van de schooldirecteur. Wel mag een schooldirecteur bij twijfel contact opnemen met de leerplichtambtenaar en eventueel een melding maken van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Leerplicht kan in dat geval overgaan tot handhaving.

Meer informatie

Voor vragen over leerplicht en religieuze feestdagen kunnen scholen contact opnemen met hun leerplichtambtenaar. Als ouder neemt u eerst contact op met de school van uw kind.