Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Verzuim

Niet naar school gaan terwijl dit wel moet, heet verzuim. In uitzonderingsgevallen is verzuim geoorloofd, maar meestal niet. Ieder kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven zijn op een school.

Omdat jongeren die veel verzuimen van school later ook vaker voortijdig school verlaten, reageren de school en gemeente altijd bij verzuim. Ook omdat verzuim kan wijzen op andere problemen.

Scholen registreren leerlingen die verzuimen, zodat de school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen. Zij kunnen deze leerlingen helpen om weer naar school te gaan.

Verzuim door ziekte

Wanneer een kind ziek is, meldt de ouder of verzorger dit aan het begin van de schooldag bij school. Als het kind weer beter is, moet de ouder dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer een kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft de ouder dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vinden ouders in de schoolgids van hun kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of een leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is de afwezigheid van een leerling die leerplichtig is zonder dat er overleg is geweest over de afwezigheid en waarvoor geen toestemming is verleend. Dat is; te laat op school komen, naar huis gaan voordat de school is afgelopen, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders of verzorgers de school informeren.

In heel enkele gevallen is verzuim geoorloofd. Bijvoorbeeld als een leerling ziek is, er godsdienstige verplichtingen zijn of wanneer er vooraf verlof is aangevraagd en toegestaan. Zoals voor verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de ouders.

Extra verlof voor leerplichtigen

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof. Soms zijn er omstandigheden die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten schoolvakanties van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Bekijk op de pagina Aanvraag extra verlof schooldagen wanneer u extra verlof kunt aanvragen en hoe u dit kunt aanvragen.