Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar. Ze hebben recht op onderwijs en moeten naar school. Alle lessen zijn belangrijk en verplicht. De volledige leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 wordt.

Volgens de Leerplichtwet. Link opent een externe pagina (Wetten.nl) moeten ouders hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind ook naar school gaat. Als uw kind ziek is, geeft u dat door aan de school.
Als u denkt of merkt dat uw kind, om welke reden dan, ook met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, zijn leerplichtig. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, kunnen naar een Internationale Schakelklas. Daar volgen ze een intensief taalprogramma tot hun Nederlands goed genoeg is om naar een gewone klas te kunnen.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2, 3 of 4.
Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn niet verplicht om tot hun achttiende jaar onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben.  

De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen vijf dagen per week naar school moeten. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Opleidingen die jongeren kunnen volgen voor het halen van een startkwalificatie zijn:

  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo
  • havo
  • vwo
  • bbl in het mbo.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rotterdam

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdam (RMC) zoekt contact met mbo’ers tussen de 18 en 23 jaar die, om wat voor reden dan ook, niet naar school komen en geen startkwalificatie hebben. De jongerenconsulent van het RMC helpt deze mbo’ers, zodat zij alsnog een startkwalificatie halen of werk vinden.

Bekijk de pagina over het RMC.

Uw kind kan niet naar school

Uw kind mag nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit aan het begin van de schooldag bij school. Als uw kind weer beter is, moet u dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft u dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school aan een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of leerplichtambtenaar van de gemeente advies vragen.

Wat doet school?

Scholen zijn verplicht om leerlingen die verzuimen te registreren, zodat school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen.
Scholen moeten:

  • leerlingen inschrijven en bij vertrek uitschrijven en dit doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente
  • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente
  • jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan, doorgeven aan de afdeling Leerrecht van de gemeente.

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet staat op de website van de Onderwijsinspectie. Link opent een externe pagina.

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar leerrechtenondersteuning@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.