Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam doet meer aan cultuur dan subsidies verstrekken. De stad wil graag dat meer publiek gebruik maakt van het aanbod en dat er vernieuwende activiteiten ontplooid kunnen worden.

Verder hecht Rotterdam veel waarde aan cultuureducatie en talentontwikkeling: jong talent verdient immers een kans. Samenwerken met andere (internationale) steden is ook van belang. Om deze uitgangspunten te onderbouwen verricht de afdeling Cultuur onderzoek en geeft zij beleidskaders uit op basis waarvan regelingen tot stand komen.

Nieuwsbulletins corona en cultuur

De afdeling Cultuur houdt u via deze weg de komende tijd regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de Rotterdamse cultuursector in relatie tot het coronavirus: maatregelen van de gemeente Rotterdam of van het Rijk, vragen en antwoorden die voor alle culturele instellingen relevant kunnen zijn en overig nieuws over de coronacrisis.

Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

Noodsteunregelingen cultuursector

Dinsdag 16 maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten twee noodsteunregelingen voor de cultuursector vast te stellen:

 1. Een regeling die de derde ronde noodsteun mogelijk maakt voor structureel gesubsidieerde culturele organisaties en amateurverenigingen waarmee de gemeente via de subsidieregeling Jaarsubsidie Amateurkunst een structurele relatie heeft;
 2. Een regeling die noodsteun mogelijk maakt aan privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een podium- of presentatiefunctie die als cruciaal gezien worden voor de Rotterdamse culturele infrastructuur en de speerpunten in het Rotterdamse cultuurbeleid.

Met de noodsteun kunnen culturele organisaties en ondernemingen de bedrijfscontinuïteit veiligstellen en aan hun vaste verplichtingen voldoen, zoals personeels- en huisvestingslasten.

Op basis van de twee regelingen wordt noodsteun verleend voor de maanden januari tot en met april 2021. De eerstgenoemde regeling heeft een subsidieplafond van 4 miljoen euro, de tweede van 2 miljoen euro.

Voorwaarden en beoordeling

Alleen culturele instellingen en ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer kunnen ‘overleven’ komen voor subsidie in aanmerking. De aanvrager moet dus kunnen aantonen een beroep te hebben gedaan op alle financiële ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn en alle mogelijkheden te hebben getroffen om de kosten te verminderen en de opbrengsten te verhogen.

Tijdig ingediende, volledige aanvragen voor de regeling noodsteun voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem. Subsidieverlening vindt plaats in volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

Indieningstermijn

Aanvragen voor een van de twee regelingen kunnen worden ingediend vanaf donderdag 18 maart tot en met woensdag 14 april via:

Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling.

De regelingen (gemeentebladen):

Kent u organisaties die voor deze noodsteunregelingen in aanmerking komen, maar naar verwachting niet in ons adressenbestand zitten, dan stellen we het op prijs als u hen op de regelingen wijst.

Rijksbijdrage

De noodsteun voor de komende periode komt uit de rijksbijdrage voor cultuur die eind 2020 is uitgekeerd aan gemeenten. Voor Rotterdam gaat het om een bijdrage van 12,3 miljoen euro. Daarvan is nu 6 miljoen euro beschikbaar voor de twee noodsteunregelingen. Voor de besteding van de resterende 6,3 miljoen euro doet het college bij de behandeling van de Voorjaarsnota een voorstel. Dat voorstel wordt mede gebaseerd op een advies van de Denktank New Deal Cultuur. Naar verwachting is het advies medio april beschikbaar. 

Huurverplichtingen voor culturele organisaties die van de gemeenten huren

In het vorige nieuwsbulletin lieten we u al weten dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Voor een aantal culturele organisaties en ondernemingen een zo belangrijke ontwikkeling, dat we het bericht hieronder nog een keer herhalen.

Met een concrete regeling kunnen huurders van gemeentelijk vastgoed vanaf 1 april 2021 kwijtschelding aanvragen voor de huurverplichting over het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of aantoonbaar substantieel minder inkomsten heeft. De mate waarin kwijtschelding wordt toegekend (met een maximum van 50 procent voor culturele organisaties en instellingen), is afhankelijk van de mate waarin een instelling omzetverlies heeft geleden. De kwijtschelding heeft betrekking op de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2021.

Deze regeling heeft alleen betrekking op instellingen of organisaties die vastgoed huren van de gemeente Rotterdam. Met de regeling wil de gemeente haar verantwoordelijkheid tonen als verhuurder van vastgoed. Alle huurders waarvan de gemeente meent dat deze in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen daarover een brief. Ook organisaties die nu uitstel van huurbetaling hebben, komen voor deze regeling in aanmerking.

Veel culturele organisaties hebben in de periode waarop de kwijtscheldingsregeling van toepassing is, ook gebruik gemaakt van NOW en de Rotterdamse noodsteunregeling. Op grond van de geldende regels moesten deze organisaties een deel van de NOW terugbetalen als zij noodsteun ontvingen. Op 9 december 2020 heeft het kabinet het omzetbegrip binnen de NOW verduidelijkt en vastgesteld dat kwijtschelding van huur geen onderdeel vormt van de omzet zoals in de NOW gehanteerd. De kwijtschelding van huur heeft daarom geen direct gevolg voor de ontvangen bijdragen op grond van de NOW.

In de Rotterdamse noodsteunregeling is rekening gehouden met kosten voor de bedrijfsvoering, zoals huurkosten. Om te voorkomen dat er noodsteun is verleend over kosten die nu mogelijk worden kwijtgescholden, komt er op dat aspect een verrekening. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, krijgen de betreffende organisaties op een later moment bericht.

Het voorgaande is de weergave van het collegebesluit van 2 maart 2021. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Sneltesten

Langzamerhand heeft iedereen weer veel behoefte aan reuring. Het Songfestival zit er aan te komen, het seizoen van de buitenactiviteiten breekt weer aan. Landelijk wordt bekeken wat de mogelijkheden voor versoepeling zijn. Vaccinaties bieden natuurlijk perspectief, maar ook sneltesten komen eraan en de recente fieldlabs lieten hoopgevende resultaten zien.

De gemeente is in overleg met het Rijk over de voorwaarden waaronder festivals en evenementen, maar ook activiteiten van podia en presentatie-instellingen weer kunnen worden opgestart. Voor experimenten met testen en apps worden proeflocaties gezocht. U kun zich voorstellen dat Rotterdam als festivalstad daarvoor direct haar vinger heeft opgestoken.

Wanneer evenementen, festivals en dergelijke weer mogelijk zijn, hangt uiteraard af van:

 • het aantal besmettingen
 • het effect van maatregelen
 • de oplopende vaccinatiegraad
 • de ervaringen met de praktijktesten
 • en op termijn dus de mogelijkheid van het inzetten van toegangstesten en apps bij bepaalde evenementen of activiteiten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Er verandert niet zoveel op het ogenblik. Toch zijn er nu een paar zaken waar we u over willen informeren:

 • De uitvraag die we hebben gemaild naar de meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen;
 • De noodsteunregelingen voor culturele organisaties en ondernemers die we in voorbereiding hebben;
 • Het besluit van het college tot huurkwijtschelding voor gemeentelijke panden
 • De mogelijkheid van alternatieve locaties voor het voortgezet onderwijs.

Uitvraag over de gevolgen van de coronamaatregelen

Begin vorige week hebben de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties in Rotterdam het verzoek van ons gekregen een vragenlijst voor ons in te vullen. Daarmee hopen we een inschatting te kunnen maken van de benodigde noodsteun voor de eerste vier maanden van dit jaar en de verwachte ontwikkelingen in de rest van 2021.

We realiseren ons dat de prognoses een grote mate van onzekerheid zullen hebben en dat de realisatie zal afhangen van het tempo waarin afschaling van de coronamaatregelen kan plaatshebben. Waarschijnlijk zullen we kort voor de zomer dus opnieuw een uitvraag doen om een prognose voor de tweede helft van het jaar te kunnen maken.

Wij hebben de aangeschreven organisaties gevraagd uiterlijk 8 maart hun reactie naar ons op te sturen. We streven ernaar de analyse van de inventarisatie in de tweede helft van maart af te ronden, zodat het college van burgemeester en wethouders deze kan betrekken bij de eerste gesprekken over de voorjaarsnota in april. Het college zal dan namelijk ook spreken over de voorstellen voor instandhouding, herstart en transitie van de cultuursector en de bestemming van de resterende rijksmiddelen voor instandhouding van de lokale culturele infrastructuur (€ 6,3 miljoen).

Wij zullen u onder andere via een van de volgende nieuwsbulletins op de hoogte brengen van de resultaten van onze analyse.

Mocht u onlangs door ons benaderd zijn voor het invullen van de vragenlijst, maar daar nog geen tijd voor gevonden hebben: we stellen uw reactie zeer op prijs.

Noodsteunregelingen januari tot en met april 2021

Eind 2020 heeft Rotterdam een bedrag van € 12,3 miljoen ontvangen van het Rijk voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De gemeenteraad heeft in februari jl. besloten € 6 miljoen toe te voegen aan de cultuurbegroting 2021 om in de periode tot en met april 2021 noodsteun te verlenen aan de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties en privaat gefinancierde culturele ondernemers die beschouwd kunnen worden als cruciaal voor de Rotterdamse culturele infrastructuur en de speerpunten in het Rotterdamse cultuurbeleid.

Voor de organisaties met een meerjarige subsidierelatie met de gemeente is dit de derde noodsteunronde. Ten opzichte van de vorige rondes is de doelgroep gewijzigd naar alle instellingen die in het Cultuurplan 2021-2024 zijn opgenomen plus instellingen met een meerjarige subsidierelatie buiten het Cultuurplan. Ook amateurverenigingen waarmee de gemeente via de subsidieregeling Jaarsubsidie Amateurkunst een structurele subsidierelatie heeft vallen onder deze regeling.

Voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen is een nieuwe regeling opgesteld. Het gaat daarbij om ondernemingen die mede door hun onderlinge verbondenheid met de gesubsidieerde culturele organisaties bepalend zijn voor het cultuuraanbod in Rotterdam. Het gaat specifiek om die organisaties die naast de commerciële activiteiten een aantoonbaar belang vormen voor de culturele keten. Bij het wegvallen van deze essentieel geachte privaat gefinancierde culturele ondernemingen worden gesubsidieerde culturele instellingen en makers ongewenst nadelig getroffen. De regeling richt zich specifiek op ondernemingen met een presentatie-/podiumfunctie, denk aan niet-gesubsidieerde poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries.

Naar verwachting zal het college binnen enkele weken een besluit nemen, waarna deze regelingen gepubliceerd worden en opengesteld voor aanvragen. We houden u via onze volgende nieuwsbulletins op de hoogte van de verder ontwikkelingen.

Kwijtschelding huur voor gemeentelijke panden

Omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren, heeft het college besloten de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijt te schelden. Met een concrete regeling kan een huurder van gemeentelijk vastgoed vanaf 1 april 2021 kwijtschelding aanvragen voor de huurverplichting over het afgelopen jaar. Voorwaarde is dat de huurder door de coronacrisis geen of aantoonbaar substantieel minder inkomsten heeft. De mate waarin kwijtschelding wordt toegekend (met een maximum van 50% voor culturele organisaties en instellingen), is afhankelijk van de mate waarin een instelling omzetverlies heeft geleden. De kwijtschelding heeft betrekking op de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2021.

Met deze regeling wil de gemeente haar verantwoordelijkheid tonen als verhuurder van vastgoed. Deze regeling heeft daarom alleen betrekking op instellingen of organisaties die vastgoed huren van de gemeente Rotterdam. Alle huurders waarvan de gemeente meent dat deze in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen daarover een brief. Ook organisaties die nu uitstel van huurbetaling hebben, komen voor deze regeling in aanmerking.

Veel culturele organisaties hebben in de periode waarop de kwijtscheldingsregeling van toepassing is, ook gebruik gemaakt van NOW en de Rotterdamse noodsteunregeling. Op grond van de geldende regels moesten deze organisaties een deel van de NOW terugbetalen als zij noodsteun ontvingen. Op 9 december 2020 heeft het kabinet het omzetbegrip binnen de NOW verduidelijkt en vastgesteld dat kwijtschelding van huur geen onderdeel vormt van de omzet zoals in de NOW gehanteerd. De kwijtschelding van huur heeft daarom geen direct gevolg voor de ontvangen bijdragen op grond van de NOW.

In de Rotterdamse noodsteunregeling is rekening gehouden met kosten voor de bedrijfsvoering, zoals huurkosten. Om te voorkomen dat er noodsteun is verleend over kosten die nu mogelijk worden kwijtgescholden, komt er op dat aspect een verrekening. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, krijgen de betreffende organisaties op een later moment bericht.

Het voorgaande is de weergave van het collegebesluit van 2 maart jongstleden. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de financiële dekking van de regeling.

Ruimte voor voortgezet onderwijs

Op 23 februari heeft het kabinet afgekondigd dat scholen voor voortgezet onderwijs en mbo op 1 maart weer gedeeltelijk op locatie les mochten gaan geven. Omdat leerlingen zich moeten houden aan de geldende afstandsregel van 1,5 meter, voegde het kabinet daaraan toe dat scholen ervoor kunnen kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken (en dus ook bij culturele instellingen). Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden wel dezelfde regels als op school.

De belangrijkste regels op school zijn:

 • Afstand: Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten. In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.
 • Mondkapje: Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af.
 • Contact beperken: Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan, spreiden pauzes en hanteren vaste looproutes.

Als aan die voorwaarden voldaan kan worden, mogen scholen dus ook gebruik maken van onder andere theaters, congresruimten, aula’s in musea en andere beschikbare ruimten in de cultuursector.

De regeling dat lesgegeven mag worden op locaties buiten het schoolgebouw, geldt alleen voor het VO en niet voor MBO, omdat het mbo-studenten vanaf 1 maart maximaal 1 dag per week naar school mogen en leerlingen in het VO vanaf 1 maart minimaal 1 dag per week op school les krijgen (dus mogelijk meer dagen per week).

De regeling geldt ook niet voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit). In ieder geval tot en met 15 maart 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten.

De afdeling Onderwijs van de gemeente inventariseert op het ogenblik bij de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs of en zo ja, welke ruimtebehoefte er is. Wij hebben bij een aantal culturele instellingen al een keer geïnventariseerd wat er aan beschikbare ruimte voor het hoger onderwijs is. Die gebruiken we als basis voor de nieuwe situatie. Mocht u de mogelijkheid hebben ruimte aan te bieden en bent u niet eerder door ons benaderd met deze vraag, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de afdeling Cultuur.

Zodra de inventarisatie van Onderwijs klaar is, bekijken we met hen hoe we vraag en aanbod het beste bij elkaar kunnen brengen zonder dat de culturele instellingen overstelpt worden met vragen van individuele scholen en zonder dat aan de kant van de scholen het recht van de sterkste gaat gelden.

Avondklok

Sinds afgelopen zaterdagavond 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Tussen 21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur ’s ochtends is het verboden zonder geldige reden op straat te zijn.

De hoop is dat de avondklok helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Wie toch zonder geldige reden naar buiten gaat, loopt het risico op een boete van 95 euro.

De avondklok duurt in ieder geval tot 4.30 uur op woensdag 10 februari 2021. Daarnaast blijft het eerdere maatregelenpakket verlengd tot en met 9 februari 2021 24.00 uur.

Een van de geldige redenen om tijdens de avondklok naar buiten te gaan, is als dit voor werk noodzakelijk is. De vraag is natuurlijk, wanneer sprake is van noodzakelijkheid. Het kabinet laat die afweging aan de werkgever. Algemeen uitgangspunt is echter: doe wat overdag kan, overdag. Alleen wat niet anders kan, mag ook in de avond.

We verwijzen u voor het maken van uw afweging graag naar de uitgebreide toelichting bij de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 . Hieronder vatten we de belangrijkste aspecten uit de regeling voor u samen:

 • Het kabinet roept op (het organiseren van) activiteiten en werkzaamheden gedurende de avondklok zoveel mogelijk te beperken. Het is van belang dat iedereen die gedurende de avondklok meent in de openlucht te moeten zijn, zich de vraag stelt of het per se gedurende die tijdspanne moet.
  Er wordt een moreel beroep gedaan op werkgevers om alleen noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden in de avonden te laten plaatsvinden. Werk dat verplaatsing in de openlucht vereist, maar uitstel verdraagt, zou buiten de uren van de avondklok moeten plaatsvinden.
 • Personen die ondanks de avondklok buiten zijn wegens noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden een (naar waarheid ingevulde) werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit het dienstverband blijkt en de daarmee samenhangende noodzaak voor hun verblijf in de openlucht, plus een (eveneens naar waarheid ingevulde en gedagtekende) verklaring, waaruit de kennelijke noodzaak blijkt dat ze op die tijd op die plek zijn.
 • Op de website van de rijksoverheid vindt u de formulieren voor de werkgeversverklaring en de eigen verklaring. Van werkgevers wordt verwacht dat zij op een verantwoordelijke wijze verklaringen afgeven. Zzp’ers mogen voor noodzakelijke werkzaamheden tijdens de avondklok, die geen uitstel verdragen, de werkgeversverklaring gebruiken.

Wij hebben de afgelopen dagen vragen gekregen over programma’s die live uitgezonden worden en over journalistieke werkzaamheden.

 • Wie als gast aanwezig is bij een programma dat gedurende de avondklok live wordt uitgezonden, valt niet onder het verbod. Voorwaarde is dat kan worden aangetoond dat men daartoe is uitgenodigd door de omroep die dit programma uitzendt. Het gaat dus om live uitzendingen van omroeporganisaties, niet om livestreams van concerten of voorstellingen.
 • Verslaggevers die noodzakelijkerwijs voor een calamiteit of iets dergelijks op pad zijn tijdens de avondklok, vallen onder de uitzonderingsregels. Ook zij moeten echter afdoende kunnen aantonen dat hun aanwezigheid op die tijd op die plek noodzakelijk is en beschikken over een werkgevers- en een eigen verklaring.

Mocht u nog andere vragen hebben over de regeling, laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Rijksgelden voor cruciale lokale culturele infrastructuur

We sluiten dit nieuwsbulletin af met een klein lichtpuntje in deze moeilijke tijden. Het zal u niet ontgaan zijn dat de minister van OCW in december een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om cruciale delen van de lokale culturele infrastructuur in 2021 te ondersteunen. Rotterdam heeft daarvan ruim 12 miljoen euro ontvangen.

Het college heeft inmiddels het voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor de maanden januari tot en met april een bedrag van 6 miljoen euro vrij te maken voor een nieuw pakket noodsteun aan de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties. Onderzocht wordt of en hoe het mogelijk is ook cruciale organisaties in het niet-gesubsidieerde deel van de cultuursector ondersteuning te bieden.

Voor de maanden na april 2021 zullen bij de behandeling van de voorjaarsnota besluiten worden genomen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de noodsteun.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Ook opmerkingen over het nieuwsbulletin en wetenswaardigheden kunt u sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

We naderen het einde van een verwarrend jaar. Een jaar waarin we zelfstandige kunstenaars en creatieven zagen worstelen om het hoofd boven water te houden. Waarin culturele instellingen, festivalorganisaties en het nachtleven moeite hadden om hun bedrijven draaiend te houden.

En tegelijk ook een jaar waarin de cultuursector zijn uiterste best deed om nog zoveel mogelijk mooie dingen aan het publiek te laten zien en horen. Aan het begin van de coronaperiode konden we genieten van een filmpje van musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat de hele wereld overging. En later ging de Pleinbioscoop door, evenals het openlucht-concert van Sinfonia Rotterdam. Theater Zuidplein werd geopend en het Wereldmuseum heropend. Het Depot van Boijmans Van Beuningen is uit de steigers en weerspiegelt de stad. En in nieuwe vormen en via nieuwe kanalen brengen kunstenaars, muzikanten, gezelschappen en orkesten ons steeds opnieuw bijzondere voorstellingen en concerten.

Het Rijk heeft inmiddels een aantal malen generieke steunmaatregelen getroffen voor zelfstandigen en ondernemers en een substantieel bedrag vrijgemaakt voor specifieke steun aan de cultuursector, gesubsidieerd en ongesubsidieerd. De gemeente heeft twee keer noodsteun geboden aan gesubsidieerde organisaties op het gebied van sport en cultuur. Rijk en gemeente hebben toegezegd coulant te zullen zijn bij het afrekenen van de subsidies over 2020. We hopen van harte dat dit alles voldoende is om de culturele keten in stand te houden en te laten herstarten zodra dat weer mogelijk is.

Maatregelen

De maatregelen die het kabinet voor de periode van 15 december 2020 tot voorlopig 19 januari heeft afgekondigd, komen hard aan. We hoopten dat ze niet nodig zouden zijn, al was het alleen maar omdat dat zou betekenen dat minder mensen door het coronavirus getroffen worden. Dat is helaas niet het geval en we zetten de voor de cultuursector belangrijkste maatregelen hieronder voor u op een rij.

 1. Theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Het kabinet neemt die maatregel omdat bezoekers onderweg naar, rond en op die locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden zijn. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat zij op hun beurt weer anderen besmetten. Dit wil het kabinet voorkomen.
 2. De aangescherpte maatregelen gelden vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021. Op dinsdag 12 januari neemt het kabinet een besluit over de periode na dinsdag 19 januari.
 3. Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen openblijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten.
 4. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en livestreams. Blazers mogen alleen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen.
 5. Het wordt afgeraden om te zingen in koren of met meerdere mensen naar zangles te gaan.
 6. Amateurkunstbeoefenaars mogen niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.
 7. Bibliotheken mogen openblijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
 8. Ook op werkplekken in de openbare binnenruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk, zoals acteurs, dansers en musici tijdens acteren, dansen of musiceren.

Optreden, repeteren en opnames maken is dus toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs, voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek) in bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen.

Maar het mag alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. En bij de werkzaamheden moet het protocol van de betreffende sector worden gevolgd.

Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Voor culturele instellingen die (tijdelijk) ook onderwijsactiviteiten aanbieden, geldt:

 1. Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 mogen er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaatsvinden en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.
 2. De maatregelen die vanaf 16 december ingaan voor onderwijsinstellingen, gelden ook op andere locaties waar de instellingen onderwijsactiviteiten organiseren. Ook daar geldt dat deze activiteiten alleen mogen doorgaan als het onder de uitzonderingscategorieën valt (examens, tentamens, toetsen, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten).

Meer informatie vindt u op de pagina over de coronamaatregelen en de webpagina van de Rijksoverheid over corona en cultuur.

Met elkaar. En voor elkaar.

We wensen u ondanks de sombere boodschap mooie kerstdagen te midden van uw naasten en een hoopvol 2021. Zoals de minister-president gisteren zei: ‘We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar.’

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 13 januari 2021 verwachten. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Vragen en opmerkingen over het nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Denktank New Deal Cultuur

Omdat al voor de zomer duidelijk was dat het coronavirus geen incident is en de gevolgen van COVID-19 waarschijnlijk nog lang effect zullen hebben op de samenleving en dus ook de cultuursector, ontstond in de cultuursector de behoefte ideeën te ontwikkelen die de cultuursector toekomstperspectief bieden op de korte, middellange en lange termijn. Niet ondenkbaar is immers dat de cultuursector er anders uit zal gaan zien dan we gewend waren, met andere verdienmodellen, andere manieren van produceren en presenteren en met een andere relatie tot stakeholders en bezoekers.

Dat heeft geleid tot oprichting van de Denktank New Deal Cultuur onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Een denktank die opdracht heeft gekregen scenario’s en modellen voor de korte, middellange en lange termijn uit te werken, waarmee

 • de cultuursector weerbaarder wordt voor crises als de huidige
 • een bijdrage kan leveren aan het herstel van de eigen en andere sectoren.

Op woensdag 11 november kwam de Denktank voor het eerst bij elkaar. Een breed samengesteld gezelschap van ruim 35 personen van binnen en buiten de cultuursector boog zich in drie interactieve sessies over de vraag

 • wat er nodig is om de vraag in de culturele markt te stimuleren
 • wat er nodig is om tot nieuwe concepten voor cultuur te komen en hoe de gemeente daarbij een rol kan spelen
 • wat er nodig is om de Rotterdamse cultuursector veerkrachtiger en weerbaarder te maken.

De middag heeft een rijke oogst aan opvattingen, ideeën en zelfs concrete plannen opgeleverd. Duidelijk was dat er naast zorg over de nabije toekomst ook veel creativiteit is en energie om met elkaar te werken aan een nieuw perspectief voor de sector.

De voorzitter van de Denktank heeft daarom het initiatief genomen voor een tweede, verdiepende sessie medio december. Via dit Nieuwsbulletin houden we u komende weken op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Zoals u waarschijnlijk heeft geconstateerd, werden de door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen de afgelopen maanden gevolgd door een Noodverordening per veiligheidsregio. Binnenkort treedt ter vervanging van de noodverordeningen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 rond 1 december in werking treden. Vanaf dat moment liggen de bevoegdheden voor de uitvoering en handhaving van de landelijke maatregelen niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau bij de burgemeesters, met controlemogelijkheden van hun gemeenteraden. Vanaf dat moment zijn het ook de burgemeesters die ontheffing kunnen verlenen van een maatregel, maar alleen in individuele gevallen en als sprake is van een zeer bijzondere, incidentele omstandigheid. Ontheffingen zijn dus expliciet niet bedoeld om nieuwe, algemene uitzonderingen te maken voor langere/onbepaalde tijd of een ander regime te laten gelden voor organisaties of sectoren.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze verandering. Zodra meer bekend is, zullen we u daarover informeren. De huidige door het kabinet afgekondigde maatregelen en de daaruit volgende noodverordening per 18 november blijven vooralsnog van kracht.

De nu geldende coronamaatregelen

De algemene regels voor de culturele sector kunt u vinden op Corona en de regels voor culturele instellingen.

Heel kort samengevat houden die in dat u

 • groepen van maximaal 4 personen of één huishouden mag ontvangen (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar
 • vooraf altijd een gezondheidscheck moet doen
 • eet- en drinkgelegenheden (inclusief pauzebuffetten) gesloten moet houden
 • maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen mag ontvangen, inclusief kinderen, exclusief personeel. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. Er is geen maximaal aantal personen per ruimte in gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar
 • een in overleg met de gemeente te bepalen maximum aantal personen mag ontvangen in binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers (zoals musea, monumenten en bibliotheken), mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden en zij vóór hun bezoek per tijdvak reserveren.

Voor het beoefenen van kunst en cultuur geldt dat toneelspelen, dansen, muziek maken (anders dan zingen) of acteren, toegestaan is, als professional en als amateur. 

Voor amateurs geldt ook hier dat bij binnen repeteren, opnames maken en dergelijke maximaal 30 personen in één ruimte mogen zijn met een tussenafstand van ten minste 1,5 meter, inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

Het is onder de huidige bepalingen verboden om buiten de eigen woning in een groep van twee personen of meer te zingen, zoals in koren. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar.

Professionele gezelschappen, producenten, musici en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen repeteren, optreden en opnames maken. Dit mag in groepen tot 100 personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Stand van zaken Noodfonds

Tot en met 10 november konden aanvragen worden ingediend voor de tweede ronde van het Noodfonds Corona Sport en Cultuur. De regeling stond open voor

 • Culturele instellingen die zijn opgenomen in het verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021 – 2024, zoals vastgesteld door het college op 22 september 2020
 • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur, maar daarvoor afhankelijk zijn van andere subsidieregelingen dan de cultuurplanregeling
 • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van covid-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

Er zijn tot de sluiting van de tweede ronde 22 aanvragen voor noodsteun ingediend. Medewerkers van de afdeling Cultuur beoordelen de aanvragen nu. Uiterlijk dinsdag 1 december 2020 wordt een beslissing genomen over de ingediende aanvragen. Aanvragers krijgen in de week erna bericht.

Steunpakket voor de culturele sector van het Rijk

Al eerder lieten we u weten dat bovenop de eerste steunmaatregel van de minister van OCW een tweede pakket komt voor 2021: een bedrag van 414 miljoen euro voor het eerste half jaar van 2021 en 40 miljoen euro voor het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunsten. Vorige week werd bekend op welke manier het tweede steunpakket wordt ingezet.

Meer informatie

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 7 december verwachten. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Vragen en opmerkingen over het nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Corona en cultuur

Op grond van de cijfers blijkt het nodig de sinds half oktober geldende maatregelen in ieder geval de komende weken nog verder aan te scherpen. De besmettingscijfers laten nog onvoldoende daling zien en het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen.

In zijn persconferentie van dinsdag 3 november heeft het kabinet daarom strenge maatregelen afgekondigd per woensdag 4 november 22.00 uur. Een aantal daarvan treft opnieuw de cultuursector.

Overigens niet omdat sector slecht om zouden gaan met de regels en daarmee zouden bijdragen aan de besmettingen. Nadrukkelijk stelt het kabinet dat de aanscherpingen bedoeld zijn om contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen verder te beperken: onderweg naar, rond en op de locaties die voorlopig moeten sluiten, ben je vaak langer in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als daardoor besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat ook weer anderen besmet raken. Dit wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen.

In dit nieuwsbulletin vatten we de belangrijkste maatregelen nog even samen, geven we de stand van zaken rond het Rotterdamse Noodfonds en hebben we een paar links voor mogelijk interessante informatie.

De nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen gelden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met 18 november. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Half december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Vanaf 4 november 22.00 gelden de volgende regels:

 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen.
 • Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn.
 • Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.
 • Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen. Deze activiteiten mogen doorgang vinden in publiek toegankelijke gebouwen zolang het een verenigingsactiviteit betreft.
 • De regels voor onderwijsactiviteiten zijn niet gewijzigd. Er zijn geen extra maatregelen afgekondigd. Culturele locaties mogen, voor zover nu bekend, open blijven voor onderwijsactiviteiten, waaronder studieplekken voor hoger en universitair onderwijs.

Het Rotterdamse Noodfonds, tranches 1 en 2

Inmiddels komen de aanvragen tot vaststelling voor Noodfonds-1 en de subsidieaanvragen voor Noodfonds-2 binnen.

Een aantal instellingen dat een subsidie heeft ontvangen voor Noodfonds-1, zal naar verwachting ook een aanvraag doen voor Noodfonds-2. Omdat die twee dus met elkaar samenhangen, zullen de vaststelling Noodfonds-1 en de verlening Noodfonds-2 in samenhang behandeld worden. Dat betekent dat subsidie in het kader van Noodfonds-2 pas verleend wordt als de subsidie uit de eerste ronde is vastgesteld.

Wij zullen de aanvragers zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het besluit op hun subsidieverzoek.

De noodsteun is bedoeld voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals doorlopende kosten van bijvoorbeeld personeel of huisvesting, voor de periode 1 september t/m 31 december 2020. Culturele organisaties kunnen van 28 oktober t/m 10 november 2020 een aanvraag voor noodsteun indienen via deze website van de gemeente: Rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds/.

De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • Culturele instellingen die zijn opgenomen in het verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021 - 2024, zoals vastgesteld door het college op 22 september 2020;
 • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur, maar daarvoor afhankelijk zijn van andere subsidieregelingen dan de cultuurplanregeling;
 • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van covid-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

Eventuele vragen over het bovenstaande kunt u sturen naar de afdeling Cultuur.

NOW1 en NOW2

Op 15 oktober vond een webinar plaats van het UWV over de vaststelling van NOW1. U kunt het webinar terugkijken.

Minister Koolmees heeft laten weten dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door de werklast bij het UWV als gevolg van NOW-3 verschuift naar 15 april 2021.

Ook meldt hij dat het UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van 500 euro hanteert.

Aanvullende steun van het Rijk

In ons vorige nieuwsbulletin berichtten wij u het besluit van minister Koolmees van Economische Zaken middelen vrij te maken voor enkele sectorspecifieke maatregelen:

 • Voor bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (totaal 11 miljoen)
 • Voor niet-gesubsidieerde theaterproducenten (totaal 40 miljoen).

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) staat in het vierde kwartaal open voor alle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen. Dat zijn dus niet alleen de bedrijven en organisaties in direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, waarin vele toeleverende bedrijven werkzaam zijn en ook voor scheppende kunstenaars en bedrijven in de creatieve industrie.
Voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers komt er een module om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren (de hiervoor genoemde 11 miljoen).
Specifiek voor de cultuursector is een bedrag van 40 miljoen vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. De kosten die zij hebben gemaakt voor ‘weggegooide’ producties zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.

Het kabinet erkent ook de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de beperkende maatregelen en de vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de eerder gereserveerde 100 miljoen. De reservering wordt daarom opgehoogd tot 250 miljoen.

Daarnaast zijn enkele generieke regelingen uitgebreid of aangepast, zoals de Tozo-regeling (vermogenstoets heeft pas vanaf 1 april 2021 plaats) en de TVL (wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren). Meer informatie vindt u via de webpagina Aanvullingen op derde steunpakket corona.

En we hopen u binnenkort te kunnen berichten over de uitwerking van het extra steunpakket van de minister van OCW een extra steunpakket van 482 miljoen euro beschikbaar te stellen (zie ook de website van de Rijksoverheid).

Wij blijven aandacht van het Rijk vragen voor de zelfstandigen in de sector die niet tot een van deze categorieën behoren.

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 18 november verwachten.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Corona noodsteun

Het college heeft op 16 maart 2021 besloten twee subsidieregelingen Rotterdamse corona noodsteun cultuur vast te stellen:één voor de structureel gesubsidieerde culturele instellingen (inclusief amateurkunst) en één voor strikt omlijnde niet-gesubsidieerde culturele instellingen (zogeheten privaat gefinancierden).

Met deze twee regelingen voorziet het college in een breed noodpakket voor de culturele sector van Rotterdam en worden zoveel mogelijk voorzieningen gesteund die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en aan de Rotterdamse Herstel- en Vernieuwingsagenda.

Markering monument voor seksuele diversiteit

Op het Willemsplein is het zitkunstwerk ReWind teruggeplaatst met een opvallend kleurrijk uiterlijk. Streetpainter Mr. June heeft het omgetoverd tot een markering voor een monument voor seksuele en genderdiversiteit.

Beleid en onderzoek

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam tweejaarlijks een Cultuurverkenning. De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen.

De Cultuurverkenning 2019 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2017-2020 tot zover en zet de groei van Rotterdam centraal: wat is de relatie tussen die groei en cultuur, wat is de betekenis van die groei voor publieksbereik, innovatie in de culturele sector en hoe kan cultuur een bijdrage leveren aan de goede groei van de stad?

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Regelingen en informatie

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Impulsregeling Cultuur

Veel relatief nieuwe culturele organisaties (2 tot en met 8 jaar oud) willen hun bedrijfsvoering, publieksbereik of artistieke inhoud ontwikkelen en professionaliseren en zoeken daarbij coaching. Dit vraagt extra energie én een financiële impuls. Onze nieuwe subsidieregeling biedt vanaf 2021 deze impuls met een tweejarige financiële bijdrage, uitsluitend voor deze organisaties. De bijdrage is bedoeld als maximaal 50 procent dekking op de totaalexploitatie van de organisatie, inclusief programmering, overhead en kosten voor de externe coaching of training die de organisatie zelf inschakelt. Aanvragers konden vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel.

Voor meer informatie of als u vragen heeft belt u met 010 - 267 19 03, mailt u naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of houdt u deze pagina in de gaten.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

 • Deborah Stolk (voorzitter)
 • Christie Arends (vicevoorzitter)
 • Siobhán Burger (vicevoorzitter)
 • Aad Meijboom (vicevoorzitter)
 • Geert ter Steeg (vicevoorzitter)
 • Marieke Wiegel (vicevoorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers           
 • Dean Bowen
 • Manon Braat          
 • Marc de Bruijn
 • Paul van der Eerden
 • Bibi Fadlalla
 • Stephanie Francke
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Manus Groenen
 • Hans Groenendijk
 • Ravian van den Hil
 • Susan Hogervorst
 • Raffaella Huizinga
 • Vincent Boy Kars    
 • Gideon Karting       
 • Martin de Korte
 • Bas Kwakman         
 • Inge de Leeuw
 • Machteld Leij
 • Marieke van der Lippe
 • Muriel Mager
 • Koen Meerkerk
 • Shariff Nasr 
 • Dirk Osinga
 • Elsbeth Ronner       
 • Ilse Ronteltap
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruijter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Luuk Smits
 • Ulrike Söbbeke       
 • Wim Staessens       
 • Marije Stijkel
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Patricia van Ulzen
 • Joanette van der Veer
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Lizzy van der Vlegel
 • Jan de Vries
 • Marloes de Vries
 • Frits Wielders         
 • Barbara Willemsen

Pitcher Perfect 010

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.  De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon 010 - 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak.

Beleidskaders

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon 010 - 267 19 03.