Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-01-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam doet meer aan cultuur dan subsidies verstrekken. De stad wil graag dat meer publiek gebruik maakt van het aanbod en dat er vernieuwende activiteiten ontplooid kunnen worden.

Verder hecht Rotterdam veel waarde aan cultuureducatie en talentontwikkeling: jong talent verdient immers een kans. Samenwerken met andere (internationale) steden is ook van belang. Om deze uitgangspunten te onderbouwen verricht de afdeling Cultuur onderzoek en geeft zij beleidskaders uit op basis waarvan regelingen tot stand komen.

Nieuwsbulletins corona en cultuur

De afdeling Cultuur houdt u via deze weg de komende tijd regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de Rotterdamse cultuursector in relatie tot het coronavirus: maatregelen van de gemeente Rotterdam of van het Rijk, vragen en antwoorden die voor alle culturele instellingen relevant kunnen zijn en overig nieuws over de coronacrisis.

Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

We naderen het einde van een verwarrend jaar. Een jaar waarin we zelfstandige kunstenaars en creatieven zagen worstelen om het hoofd boven water te houden. Waarin culturele instellingen, festivalorganisaties en het nachtleven moeite hadden om hun bedrijven draaiend te houden.

En tegelijk ook een jaar waarin de cultuursector zijn uiterste best deed om nog zoveel mogelijk mooie dingen aan het publiek te laten zien en horen. Aan het begin van de coronaperiode konden we genieten van een filmpje van musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat de hele wereld overging. En later ging de Pleinbioscoop door, evenals het openlucht-concert van Sinfonia Rotterdam. Theater Zuidplein werd geopend en het Wereldmuseum heropend. Het Depot van Boijmans Van Beuningen is uit de steigers en weerspiegelt de stad. En in nieuwe vormen en via nieuwe kanalen brengen kunstenaars, muzikanten, gezelschappen en orkesten ons steeds opnieuw bijzondere voorstellingen en concerten.

Het Rijk heeft inmiddels een aantal malen generieke steunmaatregelen getroffen voor zelfstandigen en ondernemers en een substantieel bedrag vrijgemaakt voor specifieke steun aan de cultuursector, gesubsidieerd en ongesubsidieerd. De gemeente heeft twee keer noodsteun geboden aan gesubsidieerde organisaties op het gebied van sport en cultuur. Rijk en gemeente hebben toegezegd coulant te zullen zijn bij het afrekenen van de subsidies over 2020. We hopen van harte dat dit alles voldoende is om de culturele keten in stand te houden en te laten herstarten zodra dat weer mogelijk is.

Maatregelen

De maatregelen die het kabinet voor de periode van 15 december 2020 tot voorlopig 19 januari heeft afgekondigd, komen hard aan. We hoopten dat ze niet nodig zouden zijn, al was het alleen maar omdat dat zou betekenen dat minder mensen door het coronavirus getroffen worden. Dat is helaas niet het geval en we zetten de voor de cultuursector belangrijkste maatregelen hieronder voor u op een rij.

 1. Theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Het kabinet neemt die maatregel omdat bezoekers onderweg naar, rond en op die locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden zijn. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat zij op hun beurt weer anderen besmetten. Dit wil het kabinet voorkomen.
 2. De aangescherpte maatregelen gelden vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021. Op dinsdag 12 januari neemt het kabinet een besluit over de periode na dinsdag 19 januari.
 3. Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen openblijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten.
 4. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en livestreams. Blazers mogen alleen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen.
 5. Het wordt afgeraden om te zingen in koren of met meerdere mensen naar zangles te gaan.
 6. Amateurkunstbeoefenaars mogen niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.
 7. Bibliotheken mogen openblijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
 8. Ook op werkplekken in de openbare binnenruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk, zoals acteurs, dansers en musici tijdens acteren, dansen of musiceren.

Optreden, repeteren en opnames maken is dus toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs, voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek) in bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen.

Maar het mag alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. En bij de werkzaamheden moet het protocol van de betreffende sector worden gevolgd.

Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Voor culturele instellingen die (tijdelijk) ook onderwijsactiviteiten aanbieden, geldt:

 1. Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 mogen er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaatsvinden en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.
 2. De maatregelen die vanaf 16 december ingaan voor onderwijsinstellingen, gelden ook op andere locaties waar de instellingen onderwijsactiviteiten organiseren. Ook daar geldt dat deze activiteiten alleen mogen doorgaan als het onder de uitzonderingscategorieën valt (examens, tentamens, toetsen, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten).

Meer informatie vindt u op de pagina over de coronamaatregelen en de webpagina van de Rijksoverheid over corona en cultuur.

Met elkaar. En voor elkaar.

We wensen u ondanks de sombere boodschap mooie kerstdagen te midden van uw naasten en een hoopvol 2021. Zoals de minister-president gisteren zei: ‘We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar.’

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 13 januari 2021 verwachten. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Vragen en opmerkingen over het nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Denktank New Deal Cultuur

Omdat al voor de zomer duidelijk was dat het coronavirus geen incident is en de gevolgen van COVID-19 waarschijnlijk nog lang effect zullen hebben op de samenleving en dus ook de cultuursector, ontstond in de cultuursector de behoefte ideeën te ontwikkelen die de cultuursector toekomstperspectief bieden op de korte, middellange en lange termijn. Niet ondenkbaar is immers dat de cultuursector er anders uit zal gaan zien dan we gewend waren, met andere verdienmodellen, andere manieren van produceren en presenteren en met een andere relatie tot stakeholders en bezoekers.

Dat heeft geleid tot oprichting van de Denktank New Deal Cultuur onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Een denktank die opdracht heeft gekregen scenario’s en modellen voor de korte, middellange en lange termijn uit te werken, waarmee

 • de cultuursector weerbaarder wordt voor crises als de huidige
 • een bijdrage kan leveren aan het herstel van de eigen en andere sectoren.

Op woensdag 11 november kwam de Denktank voor het eerst bij elkaar. Een breed samengesteld gezelschap van ruim 35 personen van binnen en buiten de cultuursector boog zich in drie interactieve sessies over de vraag

 • wat er nodig is om de vraag in de culturele markt te stimuleren
 • wat er nodig is om tot nieuwe concepten voor cultuur te komen en hoe de gemeente daarbij een rol kan spelen
 • wat er nodig is om de Rotterdamse cultuursector veerkrachtiger en weerbaarder te maken.

De middag heeft een rijke oogst aan opvattingen, ideeën en zelfs concrete plannen opgeleverd. Duidelijk was dat er naast zorg over de nabije toekomst ook veel creativiteit is en energie om met elkaar te werken aan een nieuw perspectief voor de sector.

De voorzitter van de Denktank heeft daarom het initiatief genomen voor een tweede, verdiepende sessie medio december. Via dit Nieuwsbulletin houden we u komende weken op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Zoals u waarschijnlijk heeft geconstateerd, werden de door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen de afgelopen maanden gevolgd door een Noodverordening per veiligheidsregio. Binnenkort treedt ter vervanging van de noodverordeningen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 rond 1 december in werking treden. Vanaf dat moment liggen de bevoegdheden voor de uitvoering en handhaving van de landelijke maatregelen niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau bij de burgemeesters, met controlemogelijkheden van hun gemeenteraden. Vanaf dat moment zijn het ook de burgemeesters die ontheffing kunnen verlenen van een maatregel, maar alleen in individuele gevallen en als sprake is van een zeer bijzondere, incidentele omstandigheid. Ontheffingen zijn dus expliciet niet bedoeld om nieuwe, algemene uitzonderingen te maken voor langere/onbepaalde tijd of een ander regime te laten gelden voor organisaties of sectoren.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze verandering. Zodra meer bekend is, zullen we u daarover informeren. De huidige door het kabinet afgekondigde maatregelen en de daaruit volgende noodverordening per 18 november blijven vooralsnog van kracht.

De nu geldende coronamaatregelen

De algemene regels voor de culturele sector kunt u vinden op Corona en de regels voor culturele instellingen.

Heel kort samengevat houden die in dat u

 • groepen van maximaal 4 personen of één huishouden mag ontvangen (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar
 • vooraf altijd een gezondheidscheck moet doen
 • eet- en drinkgelegenheden (inclusief pauzebuffetten) gesloten moet houden
 • maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen mag ontvangen, inclusief kinderen, exclusief personeel. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. Er is geen maximaal aantal personen per ruimte in gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar
 • een in overleg met de gemeente te bepalen maximum aantal personen mag ontvangen in binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers (zoals musea, monumenten en bibliotheken), mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden en zij vóór hun bezoek per tijdvak reserveren.

Voor het beoefenen van kunst en cultuur geldt dat toneelspelen, dansen, muziek maken (anders dan zingen) of acteren, toegestaan is, als professional en als amateur. 

Voor amateurs geldt ook hier dat bij binnen repeteren, opnames maken en dergelijke maximaal 30 personen in één ruimte mogen zijn met een tussenafstand van ten minste 1,5 meter, inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

Het is onder de huidige bepalingen verboden om buiten de eigen woning in een groep van twee personen of meer te zingen, zoals in koren. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar.

Professionele gezelschappen, producenten, musici en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen repeteren, optreden en opnames maken. Dit mag in groepen tot 100 personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Stand van zaken Noodfonds

Tot en met 10 november konden aanvragen worden ingediend voor de tweede ronde van het Noodfonds Corona Sport en Cultuur. De regeling stond open voor

 • Culturele instellingen die zijn opgenomen in het verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021 – 2024, zoals vastgesteld door het college op 22 september 2020
 • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur, maar daarvoor afhankelijk zijn van andere subsidieregelingen dan de cultuurplanregeling
 • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van covid-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

Er zijn tot de sluiting van de tweede ronde 22 aanvragen voor noodsteun ingediend. Medewerkers van de afdeling Cultuur beoordelen de aanvragen nu. Uiterlijk dinsdag 1 december 2020 wordt een beslissing genomen over de ingediende aanvragen. Aanvragers krijgen in de week erna bericht.

Steunpakket voor de culturele sector van het Rijk

Al eerder lieten we u weten dat bovenop de eerste steunmaatregel van de minister van OCW een tweede pakket komt voor 2021: een bedrag van 414 miljoen euro voor het eerste half jaar van 2021 en 40 miljoen euro voor het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunsten. Vorige week werd bekend op welke manier het tweede steunpakket wordt ingezet.

Meer informatie

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 7 december verwachten. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Vragen en opmerkingen over het nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Corona en cultuur

Op grond van de cijfers blijkt het nodig de sinds half oktober geldende maatregelen in ieder geval de komende weken nog verder aan te scherpen. De besmettingscijfers laten nog onvoldoende daling zien en het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen.

In zijn persconferentie van dinsdag 3 november heeft het kabinet daarom strenge maatregelen afgekondigd per woensdag 4 november 22.00 uur. Een aantal daarvan treft opnieuw de cultuursector.

Overigens niet omdat sector slecht om zouden gaan met de regels en daarmee zouden bijdragen aan de besmettingen. Nadrukkelijk stelt het kabinet dat de aanscherpingen bedoeld zijn om contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen verder te beperken: onderweg naar, rond en op de locaties die voorlopig moeten sluiten, ben je vaak langer in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als daardoor besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat ook weer anderen besmet raken. Dit wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen.

In dit nieuwsbulletin vatten we de belangrijkste maatregelen nog even samen, geven we de stand van zaken rond het Rotterdamse Noodfonds en hebben we een paar links voor mogelijk interessante informatie.

De nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen gelden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met 18 november. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Half december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Vanaf 4 november 22.00 gelden de volgende regels:

 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen.
 • Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn.
 • Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.
 • Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen. Deze activiteiten mogen doorgang vinden in publiek toegankelijke gebouwen zolang het een verenigingsactiviteit betreft.
 • De regels voor onderwijsactiviteiten zijn niet gewijzigd. Er zijn geen extra maatregelen afgekondigd. Culturele locaties mogen, voor zover nu bekend, open blijven voor onderwijsactiviteiten, waaronder studieplekken voor hoger en universitair onderwijs.

Het Rotterdamse Noodfonds, tranches 1 en 2

Inmiddels komen de aanvragen tot vaststelling voor Noodfonds-1 en de subsidieaanvragen voor Noodfonds-2 binnen.

Een aantal instellingen dat een subsidie heeft ontvangen voor Noodfonds-1, zal naar verwachting ook een aanvraag doen voor Noodfonds-2. Omdat die twee dus met elkaar samenhangen, zullen de vaststelling Noodfonds-1 en de verlening Noodfonds-2 in samenhang behandeld worden. Dat betekent dat subsidie in het kader van Noodfonds-2 pas verleend wordt als de subsidie uit de eerste ronde is vastgesteld.

Wij zullen de aanvragers zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het besluit op hun subsidieverzoek.

De noodsteun is bedoeld voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals doorlopende kosten van bijvoorbeeld personeel of huisvesting, voor de periode 1 september t/m 31 december 2020. Culturele organisaties kunnen van 28 oktober t/m 10 november 2020 een aanvraag voor noodsteun indienen via deze website van de gemeente: Rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds/.

De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • Culturele instellingen die zijn opgenomen in het verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021 - 2024, zoals vastgesteld door het college op 22 september 2020;
 • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur, maar daarvoor afhankelijk zijn van andere subsidieregelingen dan de cultuurplanregeling;
 • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van covid-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

Eventuele vragen over het bovenstaande kunt u sturen naar de afdeling Cultuur.

NOW1 en NOW2

Op 15 oktober vond een webinar plaats van het UWV over de vaststelling van NOW1. U kunt het webinar terugkijken.

Minister Koolmees heeft laten weten dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door de werklast bij het UWV als gevolg van NOW-3 verschuift naar 15 april 2021.

Ook meldt hij dat het UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van 500 euro hanteert.

Aanvullende steun van het Rijk

In ons vorige nieuwsbulletin berichtten wij u het besluit van minister Koolmees van Economische Zaken middelen vrij te maken voor enkele sectorspecifieke maatregelen:

 • Voor bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (totaal 11 miljoen)
 • Voor niet-gesubsidieerde theaterproducenten (totaal 40 miljoen).

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) staat in het vierde kwartaal open voor alle bedrijven, waardoor ook bedrijven met niet eerder toegelaten SBI-codes een beroep op deze regeling kunnen doen. Dat zijn dus niet alleen de bedrijven en organisaties in direct getroffen sectoren zoals cultuur, horeca en recreatie, maar nu ook de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de evenementenbranche, waarin vele toeleverende bedrijven werkzaam zijn en ook voor scheppende kunstenaars en bedrijven in de creatieve industrie.
Voor evenementenorganisatoren en toeleveranciers komt er een module om nadelige seizoeneffecten in de TVL te compenseren (de hiervoor genoemde 11 miljoen).
Specifiek voor de cultuursector is een bedrag van 40 miljoen vrijgemaakt om de vrije theaterproducenten te ondersteunen. De kosten die zij hebben gemaakt voor ‘weggegooide’ producties zullen deels worden gecompenseerd, waardoor zij opnieuw investeringen kunnen doen voor nieuwe en bestaande producties. Deze organisaties vielen grotendeels buiten de boot bij de eerdere steunpakketten.

Het kabinet erkent ook de extra kosten die gemeenten op het gebied van sport en cultuur moeten maken vanwege de beperkende maatregelen en de vermindering van inkomsten, die naar verwachting verder zal oplopen dan de eerder gereserveerde 100 miljoen. De reservering wordt daarom opgehoogd tot 250 miljoen.

Daarnaast zijn enkele generieke regelingen uitgebreid of aangepast, zoals de Tozo-regeling (vermogenstoets heeft pas vanaf 1 april 2021 plaats) en de TVL (wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren). Meer informatie vindt u via de webpagina Aanvullingen op derde steunpakket corona.

En we hopen u binnenkort te kunnen berichten over de uitwerking van het extra steunpakket van de minister van OCW een extra steunpakket van 482 miljoen euro beschikbaar te stellen (zie ook de website van de Rijksoverheid).

Wij blijven aandacht van het Rijk vragen voor de zelfstandigen in de sector die niet tot een van deze categorieën behoren.

Het volgende nieuwsbulletin kunt u vanaf 18 november verwachten.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Helaas kregen we van het kabinet dinsdagavond geen hoopgevende berichten te horen. Hoewel de verwachting is dat de beperkingen van 13 oktober het reproductiegetal (de vermaarde R) onder de 1 zullen brengen, zou het volgens minister De Jonge kunnen zijn dat het tot heel diep in december duurt – en misschien wel over de jaarwisseling heen gaat – voordat de maatregelen weer versoepeld worden.

En hoewel iedereen zich realiseert dat het indammen van het coronavirus dringend noodzakelijk is en forse ingrepen vraagt, is het voor de cultuursector, de evenementenbranche en natuurlijk ook de horeca een forse tegenvaller. We moeten ons erop voorbereiden dat half november mogelijk half december of later wordt.

Om de schade voor economie en maatschappij zoveel mogelijk te beperken heeft zowel de gemeente Rotterdam als het Rijk een aantal nieuwe steunmaatregelen getroffen. Gehoopt wordt dat de algemene en specifieke steun voor de culturele en evenementensector organisaties overeind houdt en faillissementen zoveel als mogelijk voorkomt. In dit nieuwsbulletin lichten we de belangrijkste steunregelingen toe.

Noodfonds, tweede tranche

In juli heeft de Rotterdamse cultuursector gebruik kunnen maken van een eerste ronde noodsteun van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2020 besloten om, in verband met de voortdurende beperkingen die aan de culturele sector zijn opgelegd, een tweede ronde noodsteun ter beschikking te stellen. 

Het fonds voor de tweede ronde noodsteun heeft een omvang 5,4 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro voor cultuur. De tweede ronde noodsteun is bedoeld voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020, met als doel culturele instellingen te ondersteunen die in hun voortbestaan worden bedreigd door de maatregelen om covid-19 te beheersen. De beperkingen die nu voor veel instellingen gelden, leiden ertoe dat zij maar een klein deel van hun eigen inkomsten kunnen realiseren.

Binnen de culturele sector kunnen de volgende organisaties een beroep doen op het noodfonds:

 • Culturele instellingen die zijn opgenomen in het verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021 – 2024, zoals vastgesteld door het college op 22 september 2020;
 • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur, maar daarvoor afhankelijk zijn van andere subsidieregelingen dan de cultuurplanregeling;
 • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van covid-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

De noodsteun is bedoeld voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals doorlopende kosten van bijvoorbeeld personeel of huisvesting, voor de periode 1 september t/m 31 december 2020. Culturele organisaties kunnen van 28 oktober t/m 10 november 2020 een aanvraag voor noodsteun indienen via de pagina Subsidie noodfonds corona.

Vragen over het noodfonds kunt u sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Aanvullende steun van het Rijk

Al eerder berichtten wij u over het extra steunpakket van 482 miljoen euro van de minister van OCW (zie ook de website van Rijksoverheid). In verband met de gevolgen van de huidige beperkingen heeft minister Koolmees van Economische Zaken middelen vrijgemaakt voor enkele sectorspecifieke maatregelen:

 • Voor bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (totaal 11 miljoen euro)
 • Voor niet-gesubsidieerde theaterproducenten (totaal 40 miljoen euro).

Daarnaast zijn enkele generieke regelingen uitgebreid of aangepast, zoals de Tozo-regeling (vermogenstoets vindt pas vanaf 1 april 2021 plaats) en de TVL (wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren). Meer informatie vindt u via de pagina Aanvullingen op derde steunpakket corona (Rijksoverheid).

Ondersteuning op personeelsgebied

In ons vorige nieuwsbulletin hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke ondersteuning voor het geval (tijdelijke) personele maatregelen onontkoombaar blijken. We voegen daar nog een initiatief van Randstad HR Solutions aan toe: Rijnmond Werkt Door.

Rijnmond Werkt Door is een initiatief van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond, UWV  en sociale partners met als doel werkgevers in de regio te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Het coronavirus heeft grote impact op ieder bedrijf waardoor er bij sommigen ontslag dreigt voor medewerkers en bij andere bedrijven juist een tekort ontstaat aan personeel. Het doel van het project is om ondernemingen met elkaar in contact te brengen zodat zij elkaar kunnen helpen en zo min mogelijk mensen zonder baan komen. De dienstverlening van Rijnmond Werkt Door is kosteloos.

Op de website www.rijnmondwerktdoor.nl is een video (YouTube) te vinden waarbij in beeld en geluid wordt gevisualiseerd hoe deze verbindingen vormgegeven worden.

Het stoplichtmodel

Hoewel invoeren van het stoplichtmodel op dit moment niet aan de orde is, blijven we daar wel aan werken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit punt.

Tot slot

Het volgende nieuwsbulletin kunt u half november verwachten of eerder als zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur. We stellen het op prijs als u dit nieuwsbulletin deelt met uw organisatie en uw netwerk.

We hoopten natuurlijk allemaal dat het de goede kant op zou gaan met het aantal coronabesmettingen. Helaas bleek eind vorige week al dat die hoop hoogstwaarschijnlijk ijdel zou blijken. De cijfers van de afgelopen week en de persconferentie van dinsdagavond hebben laten zien dat de ontwikkelingen uiterst zorgelijk zijn en dat opnieuw beperkende maatregelen getroffen moeten worden die landelijk van kracht zijn. Het beperken van contacten en vervoersbewegingen staat de komende weken voorop, zowel in de werksituatie als in de vrije tijd en privé.

Ook de cultuursector wordt daardoor weer hard geraakt. De ontheffingen waarover we vorige week nog berichtten, zijn inmiddels helaas alweer verleden tijd.

We leven met u mee. We zien hoe gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde delen van de cultuursector het steeds moeilijker krijgen en hoe iedereen ernaar snakt om weer mooie dingen te maken en te laten zien aan het publiek. We weten ook dat iedereen in de sector zijn best doet om makers en publiek zo veilig mogelijk te laten werken en genieten. En we hopen dat daarvoor heel snel weer ruimte komt.

We wensen iedereen in de sector heel veel sterkte de komende weken. Laten we ervoor gaan met z’n allen zodat we des te sneller ons normale leven weer kunnen oppakken!

In deze nieuwsbrief nemen we u kort mee langs de nieuwe maatregelen, de routekaart die we als grote steden voor de cultuursector ontwikkelen en enkele ondersteuningsmogelijkheden in situaties dat organisaties – helaas – afscheid moeten nemen van medewerkers.

Maatregelen per 14 oktober 2020

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn dat het aantal besmettingen vermindert en de druk op de reguliere zorg voordat met zekerheid gezegd kan worden dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

U moet er dus rekening mee houden dat de maatregelen langer dan twee weken gaan duren.

Een overzicht van alle coronamaatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening is te vinden op de website van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Voor theaters, concertzalen, bioscopen, filmtheaters enzovoort geldt:

 • De 1,5 meter afstand (van neus tot neus) en bijbehorende logistieke en hygiëne-maatregelen blijven ongewijzigd van kracht
 • De brancherichtlijnen en -protocollen blijven van toepassing
 • Voor alle culturele activiteiten geldt per zaal een maximum aantal personen van 30 (inclusief kinderen, exclusief noodzakelijk personeel) op een vaste zitplaats
 • De verleende ontheffingen worden ingetrokken en zijn niet meer geldig. Voor de betreffende podia en theaters geldt vanaf 14 oktober om 22.00 uur eveneens het maximum van 30 personen (inclusief kinderen en exclusief noodzakelijk personeel) op een vaste zitplaats
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Buffetten en uitgiftepunten worden ook gezien als horecafunctie. Verkoop/uitgifte van consumpties die elders in het gebouw (bijvoorbeeld op de toegewezen zitplaats in de zaal) worden genuttigd, is niet toegestaan
 • Winkels binnen culturele locaties moeten om 20.00 uur sluiten
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden

blijven vooralsnog gesloten.

Evenementen

Evenementen zijn verboden. Daarop zijn enkele uitzonderingen, zoals de programmering van theaters en bioscopen, beurzen en congressen, met in achtneming van het maximum van 30 zittende bezoekers (volwassenen en kinderen) per activiteit per zaal, exclusief noodzakelijk personeel.

Voor doorstroomlocaties (waaronder musea, presentatie-instellingen, galeries, bibliotheken) geldt:

 • Mogen openblijven als de geldende brancherichtlijnen en -protocollen worden nagevolgd; bezoek moet plaatsvinden op basis van reservering per tijdvak
 • De brancherichtlijnen en –protocollen zijn hierbij leidend.

Voor cultuureducatie (binnen- of buitenschools)

zijn geen aanpassingen naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen. Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen (met uitzondering van kinderen) per ruimte binnen, en maximaal 4 personen buiten, met inachtneming van de relevante brancheprotocollen en –richtlijnen. Voor de laatste informatie, raden wij aan om de website van de LKCA te raadplegen.

Overig kunst en cultuur:

 • Contactberoepen: geen aanpassingen naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen
 • Repetitiemogelijkheden orkesten (en koren, dansgezelschappen enzovoort): ook hier geldt dat 30 personen per ruimte het maximum is
 • Mondkapjesplicht publieke binnenruimte (waaronder musea, theaters, podia): het kabinet heeft een landelijke mondkapjesplicht in publieke ruimtes aangekondigd. Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt binnenkort verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar. Totdat de verplichting in werking treedt, geldt een dringend advies.

In de factsheet die de Rijksoverheid heeft vrijgegeven naar aanleiding van de maatregelen per 14 oktober 22.00 uur vindt u een overzicht van alle maatregelen.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid de Routekaart Coronamaatregelen gepubliceerd (een bestuurdersversie en een publieksversie). De Routekaart geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in de verschillende veiligheidsregio’s. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Stoplichtmodel

Omdat de vorige maatregelen eind september leidden tot veel onduidelijkheid en verzoeken tot ontheffing in de veiligheidsregio’s verschillend beoordeeld werden, hebben de vier grote steden een stoplichtmodel ontwikkeld. Het model zou tot een heldere en (in de sector en in de veiligheidsregio’s) breed gedragen strategie voor de op- en afschaling van het gebruik van binnenlocaties (evenementen, muziek, theater, dans, bioscopen) moeten leiden. De strategie zou zowel de sector als de overheid handvatten moeten geven voor aanpassing van regelgeving en uitvoering, zodat (bij voorkeur op landelijk niveau maar in ieder geval in de vier Randstedelijke veiligheidsregio’s) voor langere termijn een helder handelingsperspectief ontstaat.

Een eerste opzet is inmiddels aan een aantal culturele instellingen voorgelegd voor reactie. Daaruit zijn uiteraard vragen en opmerkingen voortgekomen, maar ook blijkt dat aan het model behoefte bestaat.

We blijven de komende weken werken aan de verdere uitwerking van het model. In dat kader zullen we ongetwijfeld opnieuw een aantal culturele instellingen benaderen om met ons mee te denken. Ondertussen proberen we via de landelijke Taskforce Cultuur en het ministerie van OCW het kabinet ertoe te bewegen het model als aanvulling op de routekaart te hanteren. We doen dit uiteraard in nauw overleg met de veiligheidsregio’s.

Ondersteuning op personeelsgebied

Helaas kunnen de ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk en vanuit ons gemeentelijke Noodfonds niet voorkomen dat een aantal culturele organisaties moet reorganiseren om het hoofd boven water te houden. 

De gemeente en het Rijk willen ook hier proberen de helpende hand te bieden.

Vorige week heeft het Rijk de regeling ‘Werktuig PPO’ gelanceerd voor mensen die werkzaam zijn in de creatieve of culturele sector. Het is een programma voor permanente professionele ontwikkeling. Het programma biedt werknemers en zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering, maar ondersteunt ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Daarnaast wil ‘Werktuig PPO’ bewustwording rond het belang van professionele ontwikkeling vergroten, zowel onder werkgevers/opdrachtgevers als onder de werkenden.

Meer informatie is te vinden op de website van het programma.

Het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) heeft ondersteuning aangeboden bij de begeleiding van werk naar werk voor werknemers in de cultuursector. Instellingen die daarin geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kunnen dat via het secretariaat van de afdeling Cultuur doorgeven (sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl). Bij gebleken belangstelling wil WSPR met ons bezien of een traject mogelijk is.

Daarnaast is bekend dat er al langere tijd vacatures zijn bij de gemeente die mogelijk interessant zijn voor medewerkers in de cultuursector (bijvoorbeeld het Stadsarchief voor medewerkers van musea). Deze vacatures zijn te vinden via de website Werken voor Rotterdam.

Tot slot zijn natuurlijk nog de landelijke ondersteuningsmaatregelen van kracht, zoals NOW3, TOZO3 en de sectorspecifieke ondersteuning vanuit het ministerie van OCW (zie de website van de Rijksoverheid), en komt er rond 1 november een volgende ronde voor gemeentelijke noodsteun.

Tot slot

Het volgende nieuwsbulletin kunt u eind oktober verwachten of eerder als zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur. We stellen het op prijs als u dit nieuwsbulletin deelt met uw organisatie en uw netwerk.

Ontheffing voor maximum aantal personen per ruimte

Vorige week informeerden wij u over de gevolgen voor de cultuursector van de noodverordening die op 29 september in werking trad. Op grond van die verordening mag de Voorzitter van de Veiligheidsregio een beperkt aantal gebouwen van groot belang voor de regio een ontheffing verlenen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. De vraag was welke voorwaarden en criteria daarvoor zouden gelden. Tot nader order bleven daarom de maatregelen uit de eerdere noodverordening geldig.

Afgelopen weekend zijn afspraken gemaakt over de criteria die gelden voor een ontheffing op de algemene regel dat voor samenkomsten in een gebouw per zelfstandige ruimte een maximum van 30 personen geldt:

 • De zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw moet een minimale capaciteit hebben van 150 bezoekers op basis van huidige RIVM-richtlijnen/-protocollen om voor ontheffing in aanmerking te komen
 • De ontheffing bepaalt een maximum van 250 bezoekers per zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw
 • Een ontheffing wordt alleen verleend op reeds vastgelegde activiteiten voor een breed publiek
 • Bioscoopzalen komen, indien ze aan deze criteria voldoen, ook in aanmerking voor een ontheffing
 • Op voorhand zijn horecagelegenheden/feestzalen, congresactiviteiten en zakelijke of besloten evenementen, feesten en partijen uitgesloten voor een ontheffing
 • Voor zelfstandige ruimtes in een gebouw met een kleinere capaciteit dan 150 bezoekers op basis van huidige RIVM-richtlijnen/-protocollen geldt een maximum van 30 bezoekers.

Voor gebouwen die een ontheffing krijgen, geldt dat de horecafunctie in het gebouw, conform de noodverordening, om 22.00 uur sluit.

Op basis van bovenstaande criteria en inmiddels binnengekomen aanvragen voor een ontheffing, wordt door de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan de volgende gebouwen (instellingen) in Rotterdam een ontheffing verleend:

 • Theater Zuidplein
 • De Doelen
 • Maassilo
 • Pathé de Kuip
 • Jeugdtheater Hofplein.

Instellingen die op basis van de criteria menen ook in aanmerking te komen voor een ontheffing, kunnen een aanvraag indienen via het loket vr-rr.nl/ontheffing. Verzoeken dienen te voldoen aan de criteria zoals vermeld in het aanvraagformulier.

Gezien de exponentiële toename van de besmettingen, de ziekenhuis- en de IC-opnames en de aanwijzing van de minister van VWS zijn de criteria van het beoordelingskader strikt. Als gevolg daarvan is er zeer beperkte ruimte voor ontheffingen.

Doorstroomlocaties

Het maximum van 30 bezoekers binnen en/of 40 bezoekers buiten is niet van toepassing op zogenoemde doorstroomlocaties, mits per locatie maximaal het aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie en voor die locatie, is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand en moet aan de overige voorwaarden voor een samenkomst worden voldaan (zie de noodverordening).

Deze voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020.

In de cultuursector gaat het dan bijvoorbeeld om bibliotheken en musea.

Doorstroomlocaties

 • hebben één ingang en één uitgang
 • werken met tijdslots en reserveringen
 • hebben een protocol voor het naleven van alle RIVM- en branche-richtlijnen.

Via een formulier op de website van de Veiligheidsregio kan een plan van aanpak worden ingestuurd: vr-rr.nl/samenkomst/formulier/.

Noodverordening

In de noodverordening en de richtlijnen van de Rijksoverheid staan verder nog een paar zaken waar we vragen over krijgen. De volgende twee krijgen we het meest:

 • Is het podium een aparte ruimte?
  Een zichtbaar gescheiden podium wordt als zelfstandige ruimte beschouwd (bron, 6 oktober 2020).
 • Tellen kinderen mee in het maximale aantal bezoekers?
  Het maximale aantal bezoekers is binnen dertig personen per ruimte en buiten veertig personen (exclusief personeel, inclusief kinderen). Het maximum van dertig of veertig personen geldt dus zowel voor kinderen als volwassenen (bron, 6 oktober 2020).
  Dit geldt voor alle instellingen en alle zalen die geen ontheffing hebben, zoals hierboven beschreven.

Markering monument voor seksuele diversiteit

Op het Willemsplein is het zitkunstwerk ReWind teruggeplaatst met een opvallend kleurrijk uiterlijk. Streetpainter Mr. June heeft het omgetoverd tot een markering voor een monument voor seksuele en genderdiversiteit.

Beleid en onderzoek

In de periode 2017-2020 verdeelt de gemeente 80,5 miljoen euro over 86 culturele instellingen in Rotterdam. Achttien hiervan zijn nieuw. Op 24 november 2016 stelde de gemeenteraad 'Reikwijdte en armslag: Cultuurplan 2017-2020 - reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel' vast. Hiermee zijn de subsidiebedragen bekend voor alle instellingen die een aanvraag in hadden gediend voor het Cultuurplan 2017-2020. Er wordt een nieuw Cultuurplan gemaakt dat vanaf 2020 gaat gelden.

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam tweejaarlijks een Cultuurverkenning. De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen.

De Cultuurverkenning 2019 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2017-2020 tot zover en zet de groei van Rotterdam centraal: wat is de relatie tussen die groei en cultuur, wat is de betekenis van die groei voor publieksbereik, innovatie in de culturele sector en hoe kan cultuur een bijdrage leveren aan de goede groei van de stad?

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Regelingen en informatie

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Tussen 2017 en  2020 wordt 80,5 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam via het Cultuurplan 2017-2020. Voor de jaren er na is er het Cultuurplan 2020-2024.

Impulsregeling Cultuur

Veel relatief nieuwe culturele organisaties (2 tot en met 8 jaar oud) willen hun bedrijfsvoering, publieksbereik of artistieke inhoud ontwikkelen en professionaliseren en zoeken daarbij coaching. Dit vraagt extra energie én een financiële impuls. Onze nieuwe subsidieregeling biedt vanaf 2021 deze impuls met een tweejarige financiële bijdrage, uitsluitend voor deze organisaties. De bijdrage is bedoeld als maximaal 50% dekking op de totaalexploitatie van de organisatie, inclusief programmering, overhead en kosten voor de externe coaching of training die de organisatie zelf inschakelt. Aanvragers kunnen vanaf 1 juli 2020 t/m 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel.

Voor meer informatie of als u vragen heeft belt u met 010 - 267 19 03, mailt u naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of houdt u deze pagina in de gaten.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

 • Deborah Stolk (voorzitter)
 • Christie Arends (vicevoorzitter)
 • Siobhán Burger (vicevoorzitter)
 • Aad Meijboom (vicevoorzitter)
 • Geert ter Steeg (vicevoorzitter)
 • Marieke Wiegel (vicevoorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers           
 • Dean Bowen
 • Manon Braat          
 • Marc de Bruijn
 • Paul van der Eerden
 • Bibi Fadlalla
 • Stephanie Francke
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Manus Groenen
 • Hans Groenendijk
 • Ravian van den Hil
 • Susan Hogervorst
 • Raffaella Huizinga
 • Vincent Boy Kars    
 • Gideon Karting       
 • Martin de Korte
 • Bas Kwakman         
 • Inge de Leeuw
 • Machteld Leij
 • Marieke van der Lippe
 • Muriel Mager
 • Koen Meerkerk
 • Shariff Nasr 
 • Dirk Osinga
 • Elsbeth Ronner       
 • Ilse Ronteltap
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruijter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Luuk Smits
 • Ulrike Söbbeke       
 • Wim Staessens       
 • Marije Stijkel
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Patricia van Ulzen
 • Joanette van der Veer
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Lizzy van der Vlegel
 • Jan de Vries
 • Marloes de Vries
 • Frits Wielders         
 • Barbara Willemsen

Pitcher Perfect 010

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.  De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon 010 - 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak
 • Welke regeling past bij uw project? Vind door vraag en antwoord snel de meest geschikte subsidieregeling voor uw plan

Beleidskaders

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon 010 - 267 19 03.