Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-10-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam doet meer aan cultuur dan subsidies verstrekken. De stad wil graag dat meer publiek gebruik maakt van het aanbod en dat er vernieuwende activiteiten ontplooid kunnen worden.

Verder hecht Rotterdam veel waarde aan cultuureducatie en talentontwikkeling: jong talent verdient immers een kans. Samenwerken met andere (internationale) steden is ook van belang. Om deze uitgangspunten te onderbouwen verricht de afdeling Cultuur onderzoek en geeft zij beleidskaders uit op basis waarvan regelingen tot stand komen.

Nieuwsbulletins corona en cultuur

De afdeling Cultuur houdt u via deze weg de komende tijd regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de Rotterdamse cultuursector in relatie tot het coronavirus: maatregelen van de gemeente Rotterdam of van het Rijk, vragen en antwoorden die voor alle culturele instellingen relevant kunnen zijn en overig nieuws over de coronacrisis.

Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

We hoopten natuurlijk allemaal dat het de goede kant op zou gaan met het aantal coronabesmettingen. Helaas bleek eind vorige week al dat die hoop hoogstwaarschijnlijk ijdel zou blijken. De cijfers van de afgelopen week en de persconferentie van dinsdagavond hebben laten zien dat de ontwikkelingen uiterst zorgelijk zijn en dat opnieuw beperkende maatregelen getroffen moeten worden die landelijk van kracht zijn. Het beperken van contacten en vervoersbewegingen staat de komende weken voorop, zowel in de werksituatie als in de vrije tijd en privé.

Ook de cultuursector wordt daardoor weer hard geraakt. De ontheffingen waarover we vorige week nog berichtten, zijn inmiddels helaas alweer verleden tijd.

We leven met u mee. We zien hoe gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde delen van de cultuursector het steeds moeilijker krijgen en hoe iedereen ernaar snakt om weer mooie dingen te maken en te laten zien aan het publiek. We weten ook dat iedereen in de sector zijn best doet om makers en publiek zo veilig mogelijk te laten werken en genieten. En we hopen dat daarvoor heel snel weer ruimte komt.

We wensen iedereen in de sector heel veel sterkte de komende weken. Laten we ervoor gaan met z’n allen zodat we des te sneller ons normale leven weer kunnen oppakken!

In deze nieuwsbrief nemen we u kort mee langs de nieuwe maatregelen, de routekaart die we als grote steden voor de cultuursector ontwikkelen en enkele ondersteuningsmogelijkheden in situaties dat organisaties – helaas – afscheid moeten nemen van medewerkers.

Maatregelen per 14 oktober 2020

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn dat het aantal besmettingen vermindert en de druk op de reguliere zorg voordat met zekerheid gezegd kan worden dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

U moet er dus rekening mee houden dat de maatregelen langer dan twee weken gaan duren.

Een overzicht van alle coronamaatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening is te vinden op de website van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Voor theaters, concertzalen, bioscopen, filmtheaters enz. geldt:

 • De 1,5 meter afstand (van neus tot neus) en bijbehorende logistieke en hygiëne-maatregelen blijven ongewijzigd van kracht
 • De brancherichtlijnen en -protocollen blijven van toepassing
 • Voor alle culturele activiteiten geldt per zaal een maximum aantal personen van 30 (inclusief kinderen, exclusief noodzakelijk personeel) op een vaste zitplaats
 • De verleende ontheffingen worden ingetrokken en zijn niet meer geldig. Voor de betreffende podia en theaters geldt vanaf 14 oktober om 22.00 uur eveneens het maximum van 30 personen (inclusief kinderen en exclusief noodzakelijk personeel) op een vaste zitplaats
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Buffetten en uitgiftepunten worden ook gezien als horecafunctie. Verkoop/uitgifte van consumpties die elders in het gebouw (bijvoorbeeld op de toegewezen zitplaats in de zaal) worden genuttigd, is niet toegestaan
 • Winkels binnen culturele locaties moeten om 20.00 uur sluiten
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden

blijven vooralsnog gesloten.

Evenementen

Evenementen zijn verboden. Daarop zijn enkele uitzonderingen, zoals de programmering van theaters en bioscopen, beurzen en congressen, met in achtneming van het maximum van 30 zittende bezoekers (volwassenen en kinderen) per activiteit per zaal, exclusief noodzakelijk personeel.

Voor doorstroomlocaties (waaronder musea, presentatie-instellingen, galeries, bibliotheken) geldt:

 • Mogen openblijven als de geldende brancherichtlijnen en -protocollen worden nagevolgd; bezoek moet plaatsvinden op basis van reservering per tijdvak
 • De brancherichtlijnen en –protocollen zijn hierbij leidend.

Voor cultuureducatie (binnen- of buitenschools)

zijn geen aanpassingen naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen. Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen (met uitzondering van kinderen) per ruimte binnen, en maximaal 4 personen buiten, met inachtneming van de relevante brancheprotocollen en –richtlijnen. Voor de laatste informatie, raden wij aan om de website van de LKCA te raadplegen.

Overig kunst en cultuur:

 • Contactberoepen: geen aanpassingen naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen
 • Repetitiemogelijkheden orkesten (en koren, dansgezelschappen enz.): ook hier geldt dat 30 personen per ruimte het maximum is
 • Mondkapjesplicht publieke binnenruimte (waaronder musea, theaters, podia): het kabinet heeft een landelijke mondkapjesplicht in publieke ruimtes aangekondigd. Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt binnenkort verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar. Totdat de verplichting in werking treedt, geldt een dringend advies.

In de factsheet die de Rijksoverheid heeft vrijgegeven naar aanleiding van de maatregelen per 14 oktober 22.00 uur vindt u een overzicht van alle maatregelen.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid de Routekaart Coronamaatregelen gepubliceerd (de bestuurdersversie en de publieksversie). De Routekaart geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in de verschillende veiligheidsregio’s. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Stoplichtmodel

Omdat de vorige maatregelen eind september leidden tot veel onduidelijkheid en verzoeken tot ontheffing in de veiligheidsregio’s verschillend beoordeeld werden, hebben de vier grote steden een stoplichtmodel ontwikkeld. Het model zou tot een heldere en (in de sector en in de veiligheidsregio’s) breed gedragen strategie voor de op- en afschaling van het gebruik van binnenlocaties (evenementen, muziek, theater, dans, bioscopen) moeten leiden. De strategie zou zowel de sector als de overheid handvatten moeten geven voor aanpassing van regelgeving en uitvoering, zodat (bij voorkeur op landelijk niveau maar in ieder geval in de vier Randstedelijke veiligheidsregio’s) voor langere termijn een helder handelingsperspectief ontstaat.

Een eerste opzet is inmiddels aan een aantal culturele instellingen voorgelegd voor reactie. Daaruit zijn uiteraard vragen en opmerkingen voortgekomen, maar ook blijkt dat aan het model behoefte bestaat.

We blijven de komende weken werken aan de verdere uitwerking van het model. In dat kader zullen we ongetwijfeld opnieuw een aantal culturele instellingen benaderen om met ons mee te denken. Ondertussen proberen we via de landelijke Taskforce Cultuur en het ministerie van OCW het kabinet ertoe te bewegen het model als aanvulling op de routekaart te hanteren. We doen dit uiteraard in nauw overleg met de veiligheidsregio’s.

Ondersteuning op personeelsgebied

Helaas kunnen de ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk en vanuit ons gemeentelijke Noodfonds niet voorkomen dat een aantal culturele organisaties moet reorganiseren om het hoofd boven water te houden. 

De gemeente en het Rijk willen ook hier proberen de helpende hand te bieden.

Vorige week heeft het Rijk de regeling ‘Werktuig PPO’ gelanceerd voor mensen die werkzaam zijn in de creatieve of culturele sector. Het is een programma voor permanente professionele ontwikkeling. Het programma biedt werknemers en zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering, maar ondersteunt ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Daarnaast wil ‘Werktuig PPO’ bewustwording rond het belang van professionele ontwikkeling vergroten, zowel onder werkgevers/opdrachtgevers als onder de werkenden.

Meer informatie is te vinden op de website van het programma.

Het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) heeft ondersteuning aangeboden bij de begeleiding van werk naar werk voor werknemers in de cultuursector. Instellingen die daarin geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kunnen dat via het secretariaat van de afdeling Cultuur doorgeven (sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl). Bij gebleken belangstelling wil WSPR met ons bezien of een traject mogelijk is.

Daarnaast is bekend dat er al langere tijd vacatures zijn bij de gemeente die mogelijk interessant zijn voor medewerkers in de cultuursector (bijvoorbeeld het Stadsarchief voor medewerkers van musea). Deze vacatures zijn te vinden via de website Werken voor Rotterdam.

Tot slot zijn natuurlijk nog de landelijke ondersteuningsmaatregelen van kracht, zoals NOW3, TOZO3 en de sectorspecifieke ondersteuning vanuit het ministerie van OCW (zie de website van de Rijksoverheid), en komt er rond 1 november een volgende ronde voor gemeentelijke noodsteun.

Tot slot

Het volgende nieuwsbulletin kunt u eind oktober verwachten of eerder als zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur. We stellen het op prijs als u dit nieuwsbulletin deelt met uw organisatie en uw netwerk.

Ontheffing voor maximum aantal personen per ruimte

Vorige week informeerden wij u over de gevolgen voor de cultuursector van de noodverordening die op 29 september in werking trad. Op grond van die verordening mag de Voorzitter van de Veiligheidsregio een beperkt aantal gebouwen van groot belang voor de regio een ontheffing verlenen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. De vraag was welke voorwaarden en criteria daarvoor zouden gelden. Tot nader order bleven daarom de maatregelen uit de eerdere noodverordening geldig.

Afgelopen weekend zijn afspraken gemaakt over de criteria die gelden voor een ontheffing op de algemene regel dat voor samenkomsten in een gebouw per zelfstandige ruimte een maximum van 30 personen geldt:

 • De zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw moet een minimale capaciteit hebben van 150 bezoekers op basis van huidige RIVM-richtlijnen/-protocollen om voor ontheffing in aanmerking te komen
 • De ontheffing bepaalt een maximum van 250 bezoekers per zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw
 • Een ontheffing wordt alleen verleend op reeds vastgelegde activiteiten voor een breed publiek
 • Bioscoopzalen komen, indien ze aan deze criteria voldoen, ook in aanmerking voor een ontheffing
 • Op voorhand zijn horecagelegenheden/feestzalen, congresactiviteiten en zakelijke of besloten evenementen, feesten en partijen uitgesloten voor een ontheffing
 • Voor zelfstandige ruimtes in een gebouw met een kleinere capaciteit dan 150 bezoekers op basis van huidige RIVM-richtlijnen/-protocollen geldt een maximum van 30 bezoekers.

Voor gebouwen die een ontheffing krijgen, geldt dat de horecafunctie in het gebouw, conform de noodverordening, om 22.00 uur sluit.

Op basis van bovenstaande criteria en inmiddels binnengekomen aanvragen voor een ontheffing, wordt door de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan de volgende gebouwen (instellingen) in Rotterdam een ontheffing verleend:

 • Theater Zuidplein
 • De Doelen
 • Maassilo
 • Pathé de Kuip
 • Jeugdtheater Hofplein.

Instellingen die op basis van de criteria menen ook in aanmerking te komen voor een ontheffing, kunnen een aanvraag indienen via het loket vr-rr.nl/ontheffing. Verzoeken dienen te voldoen aan de criteria zoals vermeld in het aanvraagformulier.

Gezien de exponentiële toename van de besmettingen, de ziekenhuis- en de IC-opnames en de aanwijzing van de minister van VWS zijn de criteria van het beoordelingskader strikt. Als gevolg daarvan is er zeer beperkte ruimte voor ontheffingen.

Doorstroomlocaties

Het maximum van 30 bezoekers binnen en/of 40 bezoekers buiten is niet van toepassing op zogenoemde doorstroomlocaties, mits per locatie maximaal het aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie en voor die locatie, is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand en moet aan de overige voorwaarden voor een samenkomst worden voldaan (zie de noodverordening).

Deze voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020.

In de cultuursector gaat het dan bijvoorbeeld om bibliotheken en musea.

Doorstroomlocaties

 • hebben één ingang en één uitgang
 • werken met tijdslots en reserveringen
 • hebben een protocol voor het naleven van alle RIVM- en branche-richtlijnen.

Via een formulier op de website van de Veiligheidsregio kan een plan van aanpak worden ingestuurd: vr-rr.nl/samenkomst/formulier/.

Noodverordening

In de noodverordening en de richtlijnen van de Rijksoverheid staan verder nog een paar zaken waar we vragen over krijgen. De volgende twee krijgen we het meest:

 • Is het podium een aparte ruimte?
  Een zichtbaar gescheiden podium wordt als zelfstandige ruimte beschouwd (bron, 6 oktober 2020).
 • Tellen kinderen mee in het maximale aantal bezoekers?
  Het maximale aantal bezoekers is binnen dertig personen per ruimte en buiten veertig personen (exclusief personeel, inclusief kinderen). Het maximum van dertig of veertig personen geldt dus zowel voor kinderen als volwassenen (bron, 6 oktober 2020).
  Dit geldt voor alle instellingen en alle zalen die geen ontheffing hebben, zoals hierboven beschreven.

Op vrijdag 18 september gaven minister-president Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. De zorgen over het sterk toenemende aantal coronabesmettingen in de zes veiligheidsregio’s in het westen van het land gingen gepaard met de aanscherping van een aantal maatregelen. Helaas hebben die ook betrekking op het uitgaansleven in onze stad en dus ook gevolgen voor de culturele sector. In deze nieuwsbrief staan de nieuwe maatregelen dan ook centraal.

Nieuwe maatregelen voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

In zes veiligheidsregio’s neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. Voor deze regio’s heeft het kabinet drie maatregelen afgekondigd:

 1. Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit en het licht aan. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 2. Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 3. Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor locaties waar sprake is van een doorstroom van bezoekers.

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de bovenstaande en nog een aantal maatregelen specifiek voor deze regio afgekondigd via een nieuwe noodverordening per 20 september 2020. Voor de culturele sector zijn daarvan de volgende bepalingen in het bijzonder relevant:

 • Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten.
 • Meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 personen.
 • Venstertijden voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties zoals stadsdeelkantoren, bibliotheken, zwembaden.
 • Branches/sectoren wordt verzocht om venstertijden in te stellen voor kwetsbare groepen bij bijvoorbeeld winkels (supermarkten) en musea.

Extra aandacht wordt gevraagd voor alle corona-maatregelen in het openbare leven zoals winkels, horeca, gebouwen, feestlocaties, buiten en binnensport en thuis (handhygiëne). Dat wil zeggen: handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 m goed respecteren, looproutes handhaven, gezondheidschecks altijd toepassen, registratieplicht in de horeca controleren.

1. Hoe moet de 1,5 meter afstand in theater-, bioscoop- en concertzalen gemeten worden?

Het lijkt een banale vraag: meet je de afstand tussen twee bezoekers ‘van neus tot neus’ of ‘van schouder tot schouder’? Dat scheelt echter al gauw een aantal te verkopen stoelen per rij.

De directie Veiligheid van de gemeente heeft laten weten dat het toegestaan is de afstand van 1,5 meter te meten van mond tot mond. In de praktijk zal dat in de meeste gevallen neerkomen op twee lege stoelen tussen bezoekers.

2. Wat wordt verstaan onder gezelschappen en onder samenkomsten? Wat is het verschil? En hoe zit het met de meldplicht?

Onder samenkomst wordt elke omstandigheid verstaan waar meer dan een persoon zich in eenzelfde ruimte bevindt (woonhuizen, winkels, kerken, scholen, theaters, musea, maar ook publiekruimten buiten). Voor de verschillende ruimtes gelden verschillende regels (en uitzonderingen). Voor de cultuursector zijn dit de belangrijkste:

 • Voor situaties waarbij sprake is van doorstroming en het onderlinge contact tussen mensen beperkt is, is het aantal bezoekers niet gemaximeerd, vooropgesteld dat er voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit geldt voor binnen en buiten.
 • Voor situaties waarbij er geen doorstroming is, gelden de volgende regels:
  • Binnen is placering altijd verplicht.
  • Er geldt binnen geen maximum aan het aantal aanwezigen, mits:
   • er gereserveerd wordt
   • een gezondheidscheck gedaan wordt
   • de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.
  • Er geldt binnen een maximum van 100 aanwezigen als reserveren en/of gezondheidscheck niet mogelijk is.
  • Voor samenkomsten in de open lucht geldt bij meer dan 250 personen de verplichting:
   • de aanwezigen te placeren
   • de gezondheid te verifiëren
   • te werken met een reservering.
 • Bij samenkomsten binnen wordt een afgescheiden podium niet langer gezien als afzonderlijke ruimte. Personen op het podium tellen dus mee bij het aantal aanwezigen bij de samenkomst.
 • Voor samenkomsten op buitenterrassen of een buitenterras op een evenemententerrein is het – ongeacht het aantal bezoekers – verplicht te reserveren, te placeren, gezondheid te verifiëren en bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek.

Voor samenkomsten met meer dan vijftig personen geldt een meldplicht.
De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte waar meer dan vijftig personen tegelijk zijn. Melden kan in een keer voor een lange periode. Op de website waar u de melding kunt doen is speciaal hiervoor een optie aan de rechterkant opgenomen

 • Bij meldingen moet aangegeven worden wie toezicht zal houden op de naleving van de covid-19-maatregelen.
 • Meldingen moeten uiterlijk 48 uur voor de samenkomst bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn gedaan. Dat moet gebeuren door middel van een door de Voorzitter van de Veiligheidsregio beschikbaar gesteld formulier. Zie daarvoor de pagina Melding maken van samenkomst op de website van de Veiligheidsregio.
 • De meldplicht geldt niet voor samenkomsten waarbij sprake is van een doorstroom van bezoekers, zoals in de cultuursector bibliotheken en musea.

Onder gezelschap wordt verstaan een groep personen die samenkomt met een bepaald doel, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren maar zich daarbij spontaan aangesloten hebben. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een gezelschap, is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van hun onderlinge relatie (familie, vrienden, vereniging) of vanuit de aard van de gelegenheid (bijv. een bruiloft, verjaardagsfeest of besloten borrel voor genodigden). Je bent geen (lid van een) gezelschap als je je bevindt te midden van willekeurige anderen die toevallig naar dezelfde voorstelling of hetzelfde concert gaan. Het publiek bij een voetbalwedstrijd of theatervoorstelling zal doorgaans bestaan uit meerdere gezelschappen of individuen.

In een theater of bioscoop mogen dus wel voorstellingen plaatsvinden met meer dan vijftig personen, maar daar mag niet één gezelschap bij zijn dat uit meer dan vijftig personen bestaat.
Reserveringen door een gezelschap van vijftig personen of meer voor het bezoeken van een concert, theater, horeca of andere activiteiten zijn dus ook niet toegestaan.

Het verbod op gezelschappen van vijftig personen of meer geldt niet bij ‘de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting’. Het gaat dan om de uitvoerders van theater, dans of muziek en dus niet om toeschouwers.

3. Mogen koren nu wel of niet zingen, als gezelschappen van 50 personen en meer niet zijn toegestaan?

Het beoefenen van onder andere theater, dans en muziek is toegestaan, ook in gezelschappen van meer dan vijftig personen, mits de algemene geldende regels gehanteerd worden zoals: handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog.

Daarnaast hanteren verschillende branches, waaronder Koornetwerk Nederland, een landelijk protocol met specifieke aanvullende regels. In het geval van de koren bijvoorbeeld de zig-zag-regel.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Heeft u andere vragen? Laat het ons weten via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

I. Steunmaatregelen voor cultuur

 • Nog net voor het zomerreces bekrachtigde de gemeenteraad het collegebesluit ruim € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor noodmaatregelen in de cultuursector. Van dit bedrag is inmiddels ongeveer € 6,5 miljoen verleend. Het college neemt dit najaar een besluit over de bestemming van het resterende budget.
 • Het Rijk heeft eind vorige week een nieuw steunpakket aangekondigd voor de cultuursector. Er komt een bedrag van € 482 miljoen specifiek voor cultuur en daarnaast kunnen culturele instellingen en zelfstandigen in de sector opnieuw een beroep doen op de algemene steunmaatregelen. Volgens het Rijk is er naar verwachting dan totaal € 700 miljoen beschikbaar voor cultuur.
 • Details van de manier waarop de middelen in de sector terecht komen, zijn nog niet bekend. Wel is al bekend dat het steunpakket bedoeld is om de transitie te ondersteunen naar werkwijzen die aangepast zijn aan de beperkingen als gevolg van COVID-19. Het bedrag van € 482 miljoen is als volgt opgesplitst:
Tweede steunpakket culturele en creatieve sector Bedrag
(in € mln.)
Verlenging aanvullende ondersteuning culturele sector 200
Overbrugging instellingen eerste helft 2021 14
Behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang 20
Varend erfgoed 15
Wendbaarheid en weerbaarheid 15
Ondersteuning lokale en regionale culturele infrastructuur  
Schade gemeenten (via gemeentefonds) 60
Schade provincies 8
Culturele voorzieningen 150
Totaal 482

II. Inventarisatie en analyse coronagevolgen

In de tweede helft van juni heeft een groot aantal culturele instellingen voldaan aan ons verzoek gegevens te leveren over de gevolgen van corona voor hun exploitatie en organisatie. Ook hebben vrijwel alle cultuurplaninstellingen met hun accounthouders gesproken over de gevolgen van de beperkingen voor productie, programmering, presentatie en personeel Daarbij zijn ook de toekomstverwachtingen en -plannen aan de orde gekomen. Voor het eerst hebben we ook een aantal niet-gesubsidieerde ondernemers in de cultuursector gevraagd naar hun ervaringen, verwachtingen en plannen. Wij hebben de opbrengsten van de schriftelijke uitvraag en de gesprekken de afgelopen maanden geanalyseerd. Het document met de resultaten van de analyse gaat als bijlage bij dit nieuwsbulletin.

De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Rotterdam beschikt over een veerkrachtige, creatieve, solidaire cultuursector die kansen en mogelijkheden zoekt en benut;
 • De cultuursector heeft het zwaar en zonder substantiële steun van de overheid zal een aanzienlijk deel van de culturele organisaties, zowel kleine als grote, niet kunnen overleven of alleen na ingrijpende herstructureringen (inhoudelijk en personeel) die leiden tot een verschraling van het aanbod;
 • Zzp’ers en andere zelfstandigen in de cultuursector zijn verreweg het zwaarst getroffen: hun inkomsten zijn in veel gevallen al bij het begin van de crisis vrijwel volledig weggevallen en de mogelijkheden voor aanvullende steun zijn er tot nog toe niet of nauwelijks.

Daarbij deed een aantal instellingen suggesties voor concrete acties die kunnen helpen bij de instandhouding van de sector.

III. Denktank New Deal Cultuur

De suggesties en de bredere thema’s die we afleidden uit de hiervoor genoemde gesprekken en uitvraag, zullen we voorleggen aan een breed samengestelde denktank van kunstenaars, creatieven, dwarsdenkers, gedragswetenschappers, ondernemers, publieksdeskundigen en experts van buiten de sector onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De denktank brengt advies uit voor gerichte opdrachten voor korte en middellange termijn aan kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. Daarnaast doet de denktank mede op basis van de ervaringen met de opdrachten aanbevelingen voor lange termijn scenario’s en strategieën die antwoord moeten geven op de vragen bij de gesignaleerde thema’s. Ze moeten bijdragen aan een weerbare en flexibele cultuursector. Het ligt in de bedoeling dat de denktank nog in september zijn werkzaamheden start.

IV. Diverse wetenswaardigheden

 • In verband met het stijgende aantal coronabesmettingen is op 30 juli de online-campagne ‘Ga Gewoon Zelf’ tijdelijk on hold gezet. Doel was potentiële bezoekers en toeristen duidelijk te maken dat Rotterdam verantwoord te bezoeken is en dat ze welkom zijn. Nu het aantal coronabesmettingen aan het afnemen is, de mondkapjesplicht gestopt is én de druktemeter SpotR is ontwikkeld, is de campagne van Rotterdam Partners weer opgestart. In de campagne worden ook de coronaregels nadrukkelijk gecommuniceerd en wordt doorverwezen naar SpotR. Tot 1 oktober is SpotR alleen online beschikbaar via https://spotrotterdam.nl/ en daarna (ook) via een app.
 • KCR is gestart met een awareness campagne voor cultuuronderwijs. Met de slogan “Hey, de verbinding viel even weg, maar we zijn er nog” richt KCR zich tot het onderwijs en de cultuursector. Door de onzekerheid rond de coronamaatregelen, zowel bij het onderwijs als het culturele veld, heeft cultuureducatie een tijd op een lager pitje gestaan. Het begin van het nieuwe schooljaar is dé tijd voor een herstart van de activiteiten omdat kunst en cultuur juist in deze tijden een betekenisvolle rol kunnen spelen in het leven van kinderen en jongeren.
 • Op 4 september jl. zijn de tentoonstellingen Remix Rotterdam en Kruispunt Rotterdam geopend. Daarmee is de verbouwing van het museum afgerond en heeft Rotterdam een modern Wereldmuseum voor en door Rotterdam en haar rijkdom aan culturen.
 • Op 16 september opent het nieuwe Theater Zuidplein. Dat wordt vanaf 18 september met een bruisende openingsweek gevierd. Het volledige programma vindt u op Theater Zuidplein.
 • Onder de naam First Steps zetten festivals die de afgelopen periode door corona niet door konden gaan op zaterdag 19 september samen weer de eerste gezamenlijke festivalstappen. In het centrum van Rotterdam zijn die dag van het Stationsplein tot aan de Binnenrotte allerlei circus-, dans-, opera-, poëzie-, muziek- en spoken word optredens te zien. Voetstappen als vloerstickers wijzen het publiek de weg. De optredens beginnen om 12 uur en de dag eindig om 18.45 uur.
 • Zaterdag 19 september start ook weer het culturele seizoen met een (wegens COVID-19 besloten) bijeenkomst in de Doelen. Tijdens die bijeenkomst houdt wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme zijn jaarlijkse openingstoespraak en reikt hij de Cultuurpenning Rotterdam en de Doro Siepelprijs uit.
 • Scapino Ballet Rotterdam start het nieuwe seizoen op 24 september met de voorstelling The Blend in de Van Nelle Fabriek. Meer informatie op de website van Scapino.

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl .

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dat mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Denktank New Deal Cultuur

Het college van B en W heeft besloten een Denktank New Deal Cultuur in te stellen. De Denktank heeft de opdracht om scenario’s en modellen uit te werken waarmee de kunst- en cultuursector weerbaarder is voor crises als de huidige en een bijdrage kan leveren aan het herstel van de eigen en andere sectoren. Van de Denktank worden aanbevelingen voor lange-termijnscenario’s en strategieën verwacht en advies voor gerichte opdrachten op korte en middellange termijn aan kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven.

Noodfonds Sport en Cultuur

Het college van B en W heeft besloten tot de instelling van een noodfonds voor cultuur en sport. Voor cultuur is een bedrag van ruim tien miljoen euro beschikbaar, voor sport vijf miljoen euro. Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur en een positief advies hebben ontvangen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de planperiode 2021-2024, kunnen een beroep doen op dit fonds als de continuïteit van hun bedrijfsvoering op de korte termijn in het gevaar komt als gevolg van de coronacrisis. Aanvragen kunnen uiterlijk op 18 juli 2020 worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op pagina Subsidie noodfonds corona.

Landelijke steunmaatregelen voor cultuur

Het ministerie van OCW en de rijksfondsen hebben besluiten genomen over Spoor 1 en Spoor 3 van de 300 miljoen euro voor cultuur. Instellingen die onder Spoor 1 vallen krijgen daarover bericht van het ministerie en ‘hun’ rijksfonds. Voor Spoor 3 hebben de fondsen regelingen opengesteld; enkele Rotterdamse cultuurinstellingen hebben hiervoor inmiddels een aanvraag ingediend.

Voor zelfstandige ondernemers in de cultuursector heeft het Rijk de Cultuur Opstart Lening ingevoerd.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, BankGiro Loterij, en de VandenEnde Foundation hebben samen met een aantal private fondsen, waaronder Droom en Daad, het Kickstart Cultuurfonds opgericht. Het fonds gaat ondersteuning geven aan theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalve-meter samenleving.

Noodverordening en vragen

Halverwege vorige week is de nieuwe noodverordening gepubliceerd in het Gemeenteblad van Rotterdam. Mocht u daarover vragen hebben, kijk dan op:

Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden, dan kunt u een mail sturen naar CoronaCultuurMO@rotterdam.nl

Impulsregeling

De Impulsregeling voor tweejarige subsidies is opengesteld. Meer informatie vindt u op de webpagina Impulsregeling Cultuur.

Meer informatie

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl

I. Versoepelingen per 1 juli a.s.

We zetten heel kort voor u op een rijtje wat de belangrijkste versoepelingen voor onze sector zijn. Voor de details verwijzen we graag naar de website van de Rijksoverheid en de websites van de brancheorganisaties. Ook zal volgende week een nieuwe versie van de Noodverordening COVID-19 voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verschijnen.

> Wat verandert er vanaf 1 juli?

Vanaf 1 juli zijn nog twee categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten. Voor elk van deze twee zijn de basisregels zo algemeen mogelijk.

> Wat zijn de regels vanaf 1 juli voor ruimtes waar bezoekers binnen op 1 plek zijn zoals theaters, bioscopen, concertzalen, podia?

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen en podia geldt:

 • 1,5 meter afstand van anderen
 • maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel) als gezondheidscheck vooraf niet mogelijk is
 • geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en gezondheidscheck vooraf.

> Wat zijn de regels vanaf 1 juli voor ruimtes waar bezoekers buiten op 1 plek zijn zoals openluchttheaters en concerten?

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

 • 1,5 meter afstand van anderen
 • maximaal 250 bezoekers (exclusief personeel) als vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck vooraf niet mogelijk is
 • geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.

> Wat zijn de regels voor musea, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers? 

Voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt vanaf 1 juli geen maximumaantal personen per ruimte.

> Zijn evenementen toegestaan?

Evenementen zijn toegestaan vanaf 1 juli. Het blijft aan de gemeenten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Nog steeds is het advies om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk is in afwachting van nader onderzoek.

Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurs).

Blazers mochten al spelen als zij minimaal twee meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

II. Inventarisatie coronagevolgen

De versoepelingen per 1 juli a.s. hebben mogelijk gevolgen voor de inventarisatie van de coronagevolgen voor de Rotterdamse cultuursector. De culturele organisaties in het Cultuurplan 2017-2020 hebben we recent gevraagd daarvoor een Excelformat in te vullen.

We zouden het op prijs stellen als de ontvangers van dit format bij het invullen rekening houden met de mogelijkheden die de sector vanaf 1 juli weer heeft.

Aan degenen die het format al hebben geretourneerd vragen we nog even te checken of de berekeningen veranderen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden per 1 juli.

Tot slot

Dat was het voor deze week. Rond 8 juli kunt u het volgende nieuwsbulletin van ons verwachten. Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dat mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Het waren twee belangrijke weken voor een groot deel van de culturele sector: eerst verscheen het cultuurplanadvies van de Raad voor Cultuur en op 17 juni presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zijn advies over het Rotterdamse Cultuurplan 2021-2024 en over de meerjarenplannen van de Rotterdamse Culturele Basis. Over beide adviezen zal de komende maanden nog veel gesproken worden, maar buiten het kader van deze Corona-nieuwsbulletins.

De onderwerpen waarover we u in dit nieuwsbulletin informeren, zijn:

 • het herstel- en investeringsprogramma ‘Rotterdam. Sterker door.’
 • het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot instelling van een noodfonds voor instellingen die als gevolg van COVID-19 dreigen om te vallen
 • het plan voor instelling van een Denktank New Deal Cultuur
 • de publicatie van de voorwaarden die verbonden zijn aan de € 300 miljoen die de minister heeft vrijgemaakt voor extra ondersteuning van cultuur en monumenten
 • een bericht over maatwerk bij gemeentelijke belastingverplichtingen
 • nieuws uit de sector

I. Rotterdam. Sterker door.

Rotterdam investeert de komende jaren 233 miljoen euro in zeven stadsprojecten: Alexanderplein, Rijnhavenpark, de Hofbogen, Maashavenpark, Hofplein & Blaak, Schouwburgplein en Getijdenpark Feyenoord. In deze zeven projecten komen verstedelijking, vergroening, klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit, werkgelegenheid en wonen samen.

Deze investering maakt onderdeel uit van een breed en stevig herstel- en investeringsprogramma: ‘Rotterdam. Sterker door.’ Met dit programma wil het college van burgemeester en wethouders de gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden én verder bouwen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad. Het college doet ook een appel aan alle partners in de stad om het stadsmotto “Sterker door Strijd” samen waar te maken. Door juist nu samen de handschoen op te pakken en anticyclisch te investeren kan de stad volgens het college sterker uit de crisis komen.

Daarnaast maakt het college extra geld vrij om:

 • de bouw van woningen aan te jagen
 • de cultuurprogrammering voor alle Rotterdammers te versterken
 • Rotterdammers zonder werk om te scholen voor beroepen waar krapte of groei is
 • energietransitie als vliegwiel voor economische kansen en nieuwe werkgelegenheid in te zetten

Intussen zijn voor de korte termijn tientallen grotere en kleinere maatregelen genomen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • gratis circulaire terrasvlonders voor de Rotterdamse horecaondernemers
 • zomercampus voor 6000 leerlingen in samenwerking met de Rotterdamse scholen
 • noodfonds voor gesubsidieerde cultuurinstellingen en exploitanten van sportvoorzieningen met liquiditeitsproblemen

II. Noodfonds

Het college heeft een noodfonds in het leven geroepen voor culturele instellingen en sportaccommodaties met liquiditeitsproblemen. Het fonds heeft een omvang van bijna 15 miljoen (waarvan 10,05 mln. euro voor Cultuur). Dit noodfonds is bedoeld voor de periode tot 1 september 2020, met als doel culturele instellingen te ondersteunen die dreigen om te vallen als gevolg van de maatregelen om COVID-19 te beheersen. De beperkingen die nu voor veel instellingen gelden (zoals beperking van de publiekscapaciteit en de 1,5-metermaatregelen) leiden ertoe dat zij maar een klein deel van hun eigen inkomsten kunnen realiseren.

Binnen de culturele sector kunnen de volgende organisaties een beroep doen op het noodfonds:

 • culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur en een positief advies hebben ontvangen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de cultuurplanperiode 2021-2024
 • instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun in het kader van COVID-19 maar daarbij afhankelijk zijn van matching door de gemeente.

De noodsteun is bedoeld voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals doorlopende kosten van bijvoorbeeld personeel of huisvesting, tot in ieder geval 1 september 2020.

Culturele organisaties kunnen van 1 t/m 18 juli 2020 een aanvraag voor noodsteun indienen via de webpagina Noodfonds cultuur en sport.  Aanvullende informatie over hoe een aanvraag kan worden ingediend, welke voorwaarden hiervoor gelden en welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling kunt u uiterlijk 1 juli vinden op de webpagina Subsidies.

III. Denktank New Deal Cultuur

Een initiatief dat in het kader van ‘Rotterdam. Sterk door.’ wordt ontwikkeld is de instelling van een denktank voor de culturele sector. Onder de naam ‘New Deal Cultuur’ zou deze breed samengestelde denktank de opdracht moeten krijgen scenario’s en modellen uit te werken waarmee de kunst- en cultuursector weerbaarder is voor crises als de huidige en een bijdrage kan leveren aan het herstel van de eigen en andere sectoren. Van de denktank worden aanbevelingen voor langetermijnscenario’s en strategieën verwacht en advies voor gerichte opdrachten op korte en middellange termijn aan kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. Met behulp van artistieke middelen (beeldende kunst in de openbare ruimte, theatrale werkvormen, filmische projecten enz.) moeten deze bijdragen aan het herstel en de versterking van de cultuursector en andere beleidsdomeinen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de denktank.

IV. Aanvullende voorwaarden op de 300 miljoen euro van het Rijk

In Nieuwsbulletin nr. 10 (28 mei 2020) informeerden wij u over extra ondersteuning van de culturele sector door de minister van OCW (de 300 miljoen euro). Als bijlage stuurden we u de infographic met het overzicht in welke categorieën dit bedrag onderverdeeld is (vijf sporen) en welke bedragen per categorie beschikbaar zijn.

Op 8 juni heeft de minister de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Daarin staan de voorschriften over aanvullende ondersteuning die de culturele en creatieve sector kan ontvangen in verband met gederfde inkomsten en de maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19.

Als bijlage bij de regeling is een kader opgenomen voor subsidieverstrekking aan cruciale regionale instellingen. Volgens dat kader is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning dat deze instellingen acute liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan. Het ministerie van OCW heeft ons laten weten dat ‘Acute liquiditeitsproblemen’ geen harde eis is voor de aanvrager van matching. Het gaat om instellingen die te maken hebben met problemen in de continuïteit, zowel op de korte als de langere termijn.

De volledige regeling is gepubliceerd op de website van de Staatscourant.

Bent u van plan een aanvraag te doen voor een bijdrage uit de regeling voor cruciale regionale instellingen (spoor 3), dan verzoeken we u dat ook tijdig aan ons te laten weten omdat het Rijk ons vraagt een eventuele rijksbijdrage te matchen. Bij een positief antwoord krijgt u van ons een intentieverklaring die u met uw aanvraag kunt meesturen. Let erop dat de aanvragen bij de rijksfondsen dar vóór 10 juli binnen moeten zijn, inclusief de bijbehorende intentieverklaring.

Meer informatie over de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk voor de cultuursector kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook de links naar de rijksfondsen die een deel van de maatregelen uitvoeren.

V. Maatwerk voor belastingen

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen.

Op de webpagina Gemeentelijke belastingen in tijden van corona staat per belasting- en heffingssoort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent. Ondernemers en zzp’ers krijgen rond deze tijd een brief met informatie over de uitgebreide betalingsmogelijkheden. Daarin staat ook een speciaal telefoonnummer voor maatwerk. Ondernemers uit getroffen sectoren, dat geldt dus ook voor de cultuursector, worden daarnaast actief benaderd om hen te wijzen op de betalingsmogelijkheden en het maatwerk.

VI. Nieuws uit de sector

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) heeft gemerkt dat veel instellingen zich overweldigd voelden door vraagstukken met betrekking tot het vormgeven van cultuuronderwijs in de 1,5-metersamenleving. Daarom is KCR gestart met koffiesessies, waarin organisaties onder leiding van KCR aan de hand van actuele thema’s kennis kunnen delen. Culturele instellingen kunnen zich voor deze digitale koffiesessies aanmelden. Kijk voor meer informatie en registratie op de website van KCR.

Tot slot

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dit mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

I Voorwaarden voor openstelling

Vooralsnog blijven de voorwaarden voor openstelling hetzelfde:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek
 • Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie geldt:
  • maximaal aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw
  • bezoekers moeten vooraf reserveren
 • Voor muziekscholen en centra voor de kunsten:
  • maximaal 30 personen per gebouw
 • Voor de overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen: 
  • maximaal 30 bezoekers (zitplaatsen) per ruimte
  • bezoekers moeten vooraf reserveren
 • Voor professionele dansers, acteurs, musici (uitgezonderd blazers en zangers) en artiesten:
  • repeteren en optreden toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand tot anderen
  • blazers mogen weer spelen, mits zij hun protocollen hebben aangepast aan de laatste inzichten en deze hebben afgestemd met de brancheverenigingen. Dat betekent minimaal 2 meter afstand houden tot anderen
 • Voor zangkoren wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten, voordat zij hun activiteiten weer oppakken
 • Professionele zangers mogen solo optreden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en muzikale begeleiding en met het publiek.

Het versoepelen van maatregelen geldt onder de voorwaarde dat het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Evenementen blijven tot 1 september verboden. Over de periode daarna is nog geen zekerheid. Voor meer informatie verwijzen we graag naar naar de website van de Rijksoverheid en naar de websites van de afzonderlijke branche- en kennisorganisaties in de culturele sector.

Op de website van de Veiligheidsregio staat de meest recente versie van de de noodverordening voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vragen waarop u geen antwoord kunt vinden, kunt u mailen naar coronacultuurmo@rotterdam.nl.

Steunmaatregelen

Het Rijk werkt aan de uitvoering van de sporen in de extra ondersteuning voor de culturele sector. Naar verwachting opent de aanvraagprocedure voor spoor 3 in de week van 15 juni. Instellingen in spoor 1 kunnen hun beschikking ook in die week verwachten..
De generieke steunmaatregelen van het Rijk zijn voor een groot deel verlengd en aangepast. Sommige zijn daardoor beter toegankelijk geworden voor organisaties en zelfstandigen in de culturele sector. Wij adviseren u voor de meest actuele informatie regelmatig regelmatig de pagina met vragen over Covid-19 en cultuur te raadplegen.

Activiteiten

In de oorspronkelijke festivalperiode van 25 juni t/m 12 juli 2020 biedt North Sea Round Town een aangepast programma aan. Op werkdagen zijn er Lunchbreaks in samenwerking met de Doelen met ‘live’ optredens van de (inter)nationale top, vooral uit Rotterdam, maar ook van buiten de stad. Net als andere jaren bezoekt het festival ook verzorgingshuizen om op de stoep, in de tuin of op de binnenpleinen concerten te verzorgen.

De Dakendagen zijn weer begonnen. Dit jaar helaas ook zonder publiek. Maar op de website van de Dakendagen zijn al diverse filmpjes te vinden van de activiteiten.

Op de website van het Rotterdams Philharmonisch Orkest is het visuele verslag te vinden van de samenwerking tussen het orkest en Scapino Ballet Rotterdam voor een nieuw videoproject Music in motion.

De dansers van Conny Janssen Danst presenteren van 11 t/m 28 juni de resultaten van een solo-experiment voor een beperkt aantal bezoekers per voorstelling in Huis Conny Janssen Danst. De deuren van de nieuwe studio op Katendrecht gaan met Monuments in Solitude voor het eerst écht open voor publiek.

Informatie over uw programmering of activiteiten kunt u blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Reikhalzend kijken velen uit naar Tweede Pinksterdag 12.00 uur, als musea en andere culturele organisaties (en natuurlijk ook de terrassen) hun deuren weer mogen openen. Natuurlijk stelt dit de cultuursector voor een heleboel vragen en opgaven, maar het voelt ook als opluchting dat cultuur weer mag, dat makers weer aan het werk kunnen, dat culturele organisaties weer publiek mogen ontvangen en dat Rotterdammers weer kunnen genieten van al het moois dat de sector te bieden heeft.

We zijn blij voor iedereen in de sector en blijven natuurlijk tegelijkertijd betrokken bij het wel en wee om waar nodig en mogelijk te helpen. In dit Nieuwsbulletin nemen we u mee langs de versoepelingen en beperkingen per 1 juni, zaken die op gemeentelijk niveau spelen, onze gesprekken met het Rijk over de extra gelden voor cultuur en hebben we een selectie van nieuws uit de sector en daarbuiten.

I. Versoepeling coronamaatregelen

Het Rijk heeft via zijn website voor cultuur het volgende gecommuniceerd: 'Culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12:00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
 • locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek
 • musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie:
  • maximaal aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw
  • bezoekers moeten vooraf reserveren
 • muziekscholen en centra voor de kunsten:
  • maximaal dertig personen per gebouw
 • overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen: 
  • maximaal dertig bezoekers (zitplaatsen) per ruimte
  • bezoekers moeten vooraf reserveren
 • professionele dansers, acteurs, musici (uitzondering: zangers en blazers die met anderen optreden) en artiesten:
  • repeteren toegestaan met maximaal dertig personen
 • voor zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten, voordat zij hun activiteiten weer oppakken. 

Het kabinet heeft op 18 mei besloten over de versoepeling van maatregelen per 1 juni. Het versoepelen van maatregelen vindt alleen plaats als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Evenementen blijven tot 1 september verboden. Over de periode daarna is nog geen zekerheid.

Ook musea, monumenten en presentatie-instellingen moeten een gesprek met bezoekers voeren om in te schatten of een bezoek risico’s oplevert.'

Verder

Op het gebied van cultuureducatie waren op 11 mei al een aantal versoepelingen van kracht geworden (zie onze vorige nieuwsbrief). Daar komt nu dus bij dat ook muziekscholen en centra voor de kunsten weer open mogen en dat amateurkunstbeoefening weer is toegestaan. Volgens de website van het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) geldt de versoepeling per 1 juni echter nog niet voor zang, dans en blaasmuziek in de cultuureducatie- en amateursector. Er is nader onderzoek nodig naar het vergrote besmettingsrisico bij deze activiteiten.

Voor volwassenen adviseert het RIVM ook buiten terughoudend te zijn met zingen en blaasmuziek. Volgende week zal duidelijk worden of dit in de noodverordening daadwerkelijk uitgezonderd zal worden van wat buiten mag.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de Rijksoverheid en naar de websites van de afzonderlijke branche- en kennisorganisaties in de culturele sector.

Vrijdag 29 mei verschijnt op de website van de Veiligheidsregio weer een nieuwe versie van de noodverordening voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij vragen we niet alleen aandacht voor de verordening zelf, maar ook voor de toelichting op de afzonderlijke artikelen.

Vanaf de tweede helft van volgende week komen we met een webpagina met de meest gestelde vragen over de mogelijkheden en beperkingen. Ook op de websites van Rijksoverheid, branche- en kennisorganisaties en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn Q&A-pagina’s over de coronamaatregelen te vinden.

Vragen, waarop u geen antwoord kunt vinden, kunt u mailen naar coronacultuurmo@rotterdam.nl. Die voegen we dan weer toe aan de Q&A’s op de website.

Tour de wijk

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, start het college van burgemeester en wethouders weer met het programma Tour-de-wijk. Vanaf woensdag 3 juni 2020 maakt de Tour-de-wijk een herstart. De komende tijd trekken alle wethouders de Rotterdamse wijken weer in. Ze gaan in gesprek met bewoners, ondernemers en vakmensen over hoe de stad ervoor staat en wat er nodig is om sterker uit de crisis te komen. Op 3 juni brengen de wethouders Van Gils en Kathmann een bezoek aan Feijenoord en IJsselmonde. Uitzendingen van de bezoeken zijn te volgen op de Facebook-pagina’s van Feijenoord en IJsselmonde. De uitzending vanuit Feijenoord start om 12.00 uur. IJsselmonde is om 16.00 uur aan de beurt.

II. Steunmaatregelen voor de culturele sector

Er zijn twee voor de culturele sector belangrijke brieven gepubliceerd. In de eerste plaats de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 15 april 2020. In die brief kondigde de minister aan dat zij 300 miljoen euro vrij zou maken voor extra ondersteuning van de culturele sector. Inmiddels is bekend in welke categorieën dit bedrag onderverdeeld wordt (aan de eerdere vier stromen is een vijfde voor ondersteuning van makers toegevoegd) en welke bedragen er per categorie beschikbaar zijn. De complete brief en de infographic vindt u op de website van de Rijksoverheid.

In de tweede plaats heeft de minister van Binnenlandse Zaken een bedrag uitgetrokken voor financiële steun aan de gemeenten, aangezien deze door corona forse extra uitgaven moeten doen. Hiervan is 60 miljoen euro bedoeld voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur, zoals openbare bibliotheek, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, podia, filmhuizen, instellingen voor beeldende kunst, amateurkunst, cultuureducatie en festivals.

Wij zijn ambtelijk en bestuurlijk met het Rijk in gesprek over de besteding van de middelen. Zodra duidelijk is welk bedrag naar (instellingen in) Rotterdam gaat, zullen we daarover mededeling doen via ons nieuwsbulletin.

III. Coulancemaatregel

We krijgen met regelmaat de vraag wat de coulancemaatregel precies inhoudt als door de coronamaatregelen prestatieafspraken niet gerealiseerd kunnen worden. De meerjarig gesubsidieerde instellingen krijgen hier binnenkort een brief over, maar samengevat komt het erop neer dat met u in redelijkheid bezien wordt of uitstel of het verrichten van gewijzigde prestaties in verband met corona onmogelijk is geweest. Dan is immers sprake van bijzondere omstandigheden. Algemeen uitgangspunt daarbij is de verleningsbeschikking en de daarin opgenomen prestaties. Ervan uitgaande dat u de kosten in de betreffende periode zoveel mogelijk beperkt heeft, worden werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten gesubsidieerd. Voor niet geleverde prestaties zal bij vaststelling gekort worden, maar niet naar rato.

Voor uitstellen of wijzigen van prestaties is akkoord nodig van de gemeente per mail (bij uitstel) of via wijzigingsbeschikking (bij wijziging). Het gaat dan vooral om de volgende aspecten:

 • welke prestaties u niet kunt behalen, ook niet als u die uitstelt
 • welke prestaties u moet uitstellen en tot wanneer
 • welke prestaties wellicht anders (of meer) gerealiseerd worden dan beschikt
 • de redenen daarvoor (gegeven Covid-19 soms wellicht een open deur)
 • voor welke periode dit geldt (begin en einde)
 • welk aanbod u blijft realiseren
 • wat de consequenties zijn voor het resterende deel van het subsidiejaar.

We vragen u dit steeds tijdig af te stemmen met uw accounthouder bij de gemeente.

IV Diverse onderwerpen

 • Om inzicht te krijgen of Rotterdam klaar is voor een samenleving waarin we tijdelijk 1,5 meter afstand houden staat een digitale enquête uit. Via deze enquête kunnen bewoners en bezoekers met een prikker op een digitale kaart aangeven waar volgens hen de knelpunten liggen in de stad om te lopen of te fietsen. Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld over hoe deze plek wordt ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Met deze kaart kan de gemeente bepalen op welke plekken er tijdelijke maatregelen nodig zijn. Hoe meer mensen hem invullen hoe beter! De enquête staat online t/m 1 juni. Zie ook het bericht Maatregelen Maatregelen om elkaar meer ruimte te geven.
 • Roodkapje opent al op 29 mei haar deuren en wel als Culturele Supermarkt. In lijn met de coronaregels kun je Roodkapje bezoeken alsof je naar een gewone supermarkt gaat. In plaats van met de dagelijkse boodschappen zijn de schappen gevuld met kunstwerken en producten gemaakt door kunstenaars, ontwerpers en muzikanten uit Rotterdam en omstreken. Met de opbrengsten zorgt Roodkapje er samen met de deelnemende makers voor dat zowel zij als Roodkapje zelf het hoofd boven water kunnen houden zodat ze in de toekomst kunnen doorgaan met het programmeren van tentoonstellingen en live-evenementen. 

Tot slot

Informatie over uw programmering of activiteiten die we kunnen opnemen in de nieuwsbulletins kunt u in de komende weken blijven sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u eveneens sturen naar dat mailadres of naar uw accounthouder bij de afdeling Cultuur. Ons volgende nieuwsbulletin kunt u rond 11 juni verwachten.

We wensen u allemaal heel veel succes in de komende weken!

We schrijven dit nieuwsbulletin op een voor Rotterdam gedenkwaardige dag. Tachtig jaar geleden werd onze stad gebombardeerd. De brand die daarop volgde, vernietigde vrijwel de hele binnenstad. Naar schatting 800 mensen kwamen om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. In verband met de nog altijd geldende coronamaatregelen is de herdenking niet openbaar. Vanuit een lege Laurenskerk was vanaf 13.00 uur via Rijnmond TV (op tv en website) te zien hoe onder andere stadsdichter Dean Bowen het bombardement herdacht. Vanuit het stadhuis droeg burgemeester Aboutaleb ter herdenking een gedicht voor. En om 13.27 uur, het moment dat tachtig jaar geleden de bommen op Rotterdam vielen, blies het Korps Mariniers het taptoesignaal en was er twee minuten stilte. Allemaal zonder publiek, anders dan anders, maar niet minder indrukwekkend.

De gedichten van de stadsdichter en onze jeugdstadsdichter Vienne Lisa Hagoort ter gelegenheid van de herdenkingen op 4 mei, de viering van 75 jaar vrijheid op 5 mei en de herdenking van het bombardement op Rotterdam zijn te zien en beluisteren via de website van de Bibliotheek Rotterdam

Niet alleen door de herdenking van het bombardement is deze week een gedenkwaardige. We hebben ook een eerste, heel kleine stap gezet uit de coronacrisis. Een stap waarnaar velen zakelijk en in hun privé leefomgeving reikhalzend uitgezien hebben. De basisscholen zijn weer opgestart, de bibliotheek is weer open, cultuureducatie mag weer heel beperkt, we kunnen voorzichtig beginnen met plannen maken voor openstelling van de musea en andere culturele instellingen vanaf 1 juni en – niet onbelangrijk – we mogen weer naar de kapper, de fysiotherapeut en de nagestyliste. Er komt weer wat lucht en leven.

I. Versoepeling coronamaatregelen

Tegelijkertijd roept deze voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen ook heel veel vragen bij u op, merken we. Wat mag nu precies wel en niet. Onaardig gezegd, kunnen we daar kort over zijn: tot 1 juni mag er in de culturele sector eigenlijk nog niets en voor de evenementen en festivals loopt die periode in ieder geval tot 1 september.

Het volgende is nu voor de cultuursector toegestaan (binnen de algemeen geldende maatregelen van 1,5 meter afstand en dergelijke):

 • De bibliotheek mag open
 • Eén-op-één lessen die thuis plaatsvinden, (of eventueel op een andere locatie waarbij het samenscholingsverbod niet in het geding is) mogen weer. Uiteraard wel op 1,5 meter afstand en wanneer er geen gezondheidsklachten zijn. Maar: lessen kunnen tot 1 juni niet op muziekscholen en centra voor de kunsten gegeven worden, omdat deze vanwege het verbod op samenkomsten niet open mogen zijn
 • Culturele activiteiten voor de jeugd buiten mogen onder voorwaarden ook weer. Op dit punt komen we nog terug bij V. Cultuureducatie.

Wat verder mag en niet mag, kunt u vinden in de noodverordening voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Nu we 1 juni naderen, het moment waarop mogelijk voor iets langere termijn opnieuw een versoepeling van de maatregelen doorgevoerd wordt, zijn we gestart met het maken van een webpagina met de meest gestelde vragen rond de mogelijkheden en beperkingen als gevolg van corona. In ons volgend nieuwsbulletin zullen we daar meer over vertellen.

II. Jaarplannen en volgende inventarisatieronde

Op 1 juni dienen de meerjarig gesubsidieerde instellingen traditiegetrouw hun jaarplannen voor het volgende jaar in. Dit jaar geldt dat alleen voor de instellingen die meerjarig gesubsidieerd worden en die geen aanvraag hebben ingediend voor het Cultuurplan. Zij krijgen binnenkort een bericht welke stukken zij moeten indienen, inclusief de bijbehorende formats. De aanvraag kan worden ingediend via deze pagina op Rotterdam.nl.

Voor de aanvragers van een cultuurplanbijdrage geldt dat hun aanvraag tevens beschouwd wordt als het jaarplan 2021. Zij hoeven nu dus geen jaarplan in te dienen.

De versoepeling van de coronamaatregelen biedt perspectief voor een herstart van de activiteiten in de cultuursector. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat daarmee de financiële zorgen niet achter de rug zijn. De beperking in het aantal bezoekers en de 1,5-meter regel hebben grote gevolgen voor de exploitaties van de culturele instellingen. We hebben met dank aan zeer velen van u een inventarisatie van de gevolgen van de coronamaatregelen tot de zomer gemaakt, met een eerste voorzichtige vooruitblik naar de periode tot september en het einde van het jaar. Nu we weer iets meer vooruit kunnen kijken, lijkt de tijd rijp voor een volgende inventarisatieronde, ook met het oog op de voorbereiding van de begroting 2021.

Die volgende inventarisatieronde willen we in de eerste helft van juni houden, zodat we de resultaten daarvan nog voor het zomerreces kunnen meegeven aan het college en de gemeenteraad. We houden u op de hoogte en stellen het zeer op prijs als u aan onze uitvraag weer in groten getale gevolg wilt geven.

III. Cultuurplan 2021-2024

Van velen van u krijgen we de vraag wat de coronacrisis betekent voor de cultuurplanperiode 2021-2024. Het antwoord daarop is even helder als onbevredigend: we weten het niet. We weten dat de samenleving er de komende jaren heel anders uit zal zien dan vier maanden geleden. We weten ook dat de gevolgen voor de cultuursector de komende tijd nog enorm voelbaar zullen blijven. En we weten ook dat we mogelijk maatregelen moeten treffen die ook het Cultuurplan zullen raken. Maar hoe en in welke mate is op dit moment nog onmogelijk te zeggen.

Niettemin gaan we door met de voorbereiding van het Cultuurplan 2021-2024 en laten we het proces vooralsnog doorlopen, zoals het destijds is vastgesteld. Concreet betekent dit dat we er nog steeds van uitgaan dat de gemeenteraad eind november een besluit neemt over Cultuurplan en bijbehorend verdelingsvoorstel.

Als gevolg van corona heeft de advisering door de RRKC helaas wel enige vertraging opgelopen. Vertraging die we de komende maanden wel weer inlopen.

De presentatie van het RRKC-advies vindt plaats op woensdag 17 juni. Door de huidige omstandigheden wordt het Cultuurplanadvies dit keer in een digitale omgeving – via live-stream – gepresenteerd. De live- stream van de presentatie vindt plaats op woensdag 17 juni om 14.00 uur via de website cultuurplanadvies.rrkc.nl.

IV. Overleg met sector, Rijk en provincie

Zoals in het vorige nieuwsbulletin aangekondigd, is wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Said Kasmi, gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de cultuursector en de RRKC over de toekomst van cultuur in Rotterdam na corona. Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Hoewel ook hier grote zorgen geuit worden over de problemen van de instellingen, organisaties en zelfstandigen, waren de gesprekken inspirerend en toekomstgericht. De vele ideeën die in de sector leven, brengen we in kaart. Een aantal daarvan worden op korte termijn al gepresenteerd aan het college, zodat ze snel in uitvoering kunnen worden genomen.

Met het Rijk wordt intensief overlegd over de steunmaatregelen die de minister heeft aangekondigd. Van de vier stromen waarover de 300 miljoen euro wordt verdeeld zijn er twee voor Rotterdam en de meerjarig gesubsidieerde instellingen van belang: stroom 1, waaruit een bijdrage komt voor instellingen in de BIS en organisaties die meerjarig subsidie ontvangen van een van de rijksfondsen, en stroom 3, waaruit een matchingsbijdrage komt voor (pop)podia, musea en filmtheaters die een cruciale regionale betekenis hebben.

Daarnaast blijven we onverkort met het Rijk in gesprek over aanvullende regelingen voor de zelfstandigen in de sector.

Het eerstvolgende bestuurlijke overleg tussen de wethouders van de vier grote steden en de minister heeft plaats op 20 mei a.s. In onze volgende nieuwsbrief hopen we u meer te kunnen zeggen over de betekenis van de steunmaatregelen voor Rotterdam.

De gemeenten in de regio, waaronder Rotterdam, hebben inmiddels een brandbrief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie gestuurd. Daarin vragen zij Gedeputeerde Staten een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de culturele infrastructuur in Zuid-Holland en samen met de gemeenten en het Rijk op te trekken om de regionale culturele infrastructuur op korte en langere termijn overeind te houden.

V. Cultuureducatie

Met ingang van 11 mei zijn de maatregelen voor het aanbieden van cultuureducatie versoepeld. De basisscholen zijn weer van start gegaan en daarmee is er binnenschools ook weer ruimte voor cultuureducatie. Scholen en aanbieders maken zelf samen afspraken over de eventuele hervatting daarvan in het lopende en komende schooljaar.

We hebben vragen gekregen of de testfaciliteiten ook beschikbaar zijn voor aanbieders van cultuureducatie. Het antwoord daarop is dat iedereen die in het onderwijs direct contact heeft met kinderen, in aanmerking komt voor testen op corona. De factsheet over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

We krijgen ook vragen over buitenactiviteiten op het gebied van cultuureducatie. In ieder geval geldt voor deze activiteiten:

 • georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 12 jaar.
 • georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 18 jaar, mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd.
 • indien van toepassing: kleedruimtes (inclusief douches) en kantines blijven gesloten.

Als op een openbare plek te veel mensen bij elkaar komen, heeft een gemeente de mogelijkheid om de openbare plek te sluiten. De openbare locatie kan volledig gesloten zijn, tussen bepaalde tijden of tijdelijk. Ga voor het meest actuele overzicht van alle plekken in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die volledig of op bepaalde tijden gesloten zijn naar de aanwijzingsbesluiten daarover.

Meer informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de sectoren cultuureducatie en cultuurparticipatie kunt u vinden op de website van het LKCA.

VI. Coronanieuws uit de sector

We hebben weer enkele berichten voor u geselecteerd die ons opvielen:

 • Het stadsproject Home Sweet Home van Operadagen Rotterdam gaat door als online community opera met honderd zangers, muzikanten, beat boxers, dansers en bekenden van het festival zoals sopraan Claron McFadden en theatermaker Gaby Bakker. Home Sweet Home wordt in zes delen uitgezonden tussen donderdag 21 en zaterdag 30 mei a.s. via de website operadagenrotterdam.nl en OPEN Rotterdam TV.
 • 'Maandagavond = Scapino avond!', aldus de website van Scapino. Zolang de theaters dicht zijn, streamt het gezelschap elke maandag om 20:30 uur een voorstelling, film of documentaire van of over Scapino. Het programma vindt u via deze link.
 • Witte de With is via Instagram een nieuw project gestart in het kader van corona:  Communities, een digitaal podium. Rotterdamse kunstenaars worden uitgenodigd te reflecteren op de quarantaine en social distancing. Daarnaast heeft Witte de With een nieuw online platform geopend, Offsite. Het kunsttijdschrift Metropolis M heeft een artikel over het initiatief gepubliceerd.
 • Annabel biedt Rotterdamse artiesten aan kosteloos de fans thuis te bereiken. Het podium is omgebouwd tot een greenscreen opnamestudio. Artiesten kunnen hun muziek opnemen en/of streamen op vrijdagen en zaterdagen. Voor meer informatie en aanvragen: info@annabel.nu.
 • Dit weekend zou de grote finale zijn van het Eurovisie Songfestival. Daarom produceren de NPO, NOS en AVROTROS een liveshow op NPO1 op zaterdag 16 mei. Tijdens Eurovision: Europe Shine A Light zijn de 41 nummers van de deelnemende landen te horen. Daarnaast treden populaire artiesten uit het verleden van het Songfestival op. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft de show een Rotterdams tintje met een klassieke versie van Love Shine A Light. Meer informatie via de website Rotterdam Make It Happen.

Tot slot

Heeft u informatie over uw programmering of activiteiten in de periode tot 1 juli die we kunnen opnemen in de Nieuwsbulletins, mail deze naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl. Vragen en opmerkingen over dit nieuwsbulletin kunt u sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur. Ons volgende nieuwsbulletin kunt u – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – rond 28 mei verwachten.

Wij stellen het op prijs als u dit nieuwsbulletin deelt met uw organisatie en uw netwerk. Het is ook te vinden op de webpagina van de afdeling Cultuur.

Dit achtste coronanieuwsbulletin staat in het teken van de inventarisatie en analyse van de gevolgen van de coronamaatregelen bij de meerjarig gesubsidieerde Rotterdamse culturele instellingen.

Analyse van de gevolgen van de coronamaatregelen

Het grote aantal reacties op onze uitvraag maakte het mogelijk een gedegen analyse te maken van de enorme impact die corona op de cultuursector heeft. Als de instellingen optimaal gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen voor ondernemers, is de netto schade bij een lockdown tot 1 juni ruim 10 miljoen euro. Bij een lockdown tot 1 juli gaat het al om ten minste 13,3 miljoen euro netto schade. En dan hebben we de gevolgen voor de vele festivals en evenementen, de projectgesubsidieerde sector en de zelfstandigen nog niet meegerekend.

We geven u hierbij de analyse van de geleverde informatie (pdf) plus de brief (pdf) waarmee het college van burgemeester en wethouders deze heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De belangrijkste bevindingen van het college zijn:

 1. De cijfers wijzen op forse schade voor de cultuurplaninstellingen, maar lijken bij continuering van de subsidie en gebruik van overige steunmaatregelen van Rijk en gemeente op korte termijn nog geen bedreiging te vormen voor het voortbestaan van de meeste instellingen. Onder de cijfers zit echter een uiterst kwetsbare sector, waarin faillissementen dreigen als er ook maar iets verder tegenzit, zoals een grote huurder die afzegt of het opschuiven van de datum waarop de sector weer kan opstarten;
 2. De samenleving waarin we tijdelijk 1,5 meter afstand houden, zal leiden tot aanhoudende inkomstenderving, gevolgen voor productie, programmering en presentatie en de noodzaak te investeren in logistieke maatregelen. In de analyse zijn de financiële consequenties daarvan nog niet meegenomen, maar we weten dat ze ingrijpend zijn en dat voor een aantal instellingen dan faillissement dreigt;
 3. De analyse is een momentopname; maatregelen veranderen en we krijgen steeds meer beeld van de gevolgen van de crisis naarmate de tijd verstrijkt. Wij zien de analyse dan ook als een dynamisch document dat met regelmaat verder wordt aangevuld en uitgebreid.

Het college realiseert zich dat de sector zich in zwaar weer bevindt en zal bezien hoe het de sector op korte termijn kan helpen om de culturele infrastructuur zoveel als mogelijk in stand te houden. Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Said Kasmi, is mede met het oog daarop gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de cultuursector en de RRKC over de toekomst van cultuur in Rotterdam na corona. De opbrengsten van de gesprekken betrekt het college bij de integrale besluitvorming over de wijze waarop het de cultuursector en alle andere sectoren met vergelijkbare problemen op korte en langere termijn kan steunen.

Coronanieuws uit de sector

We hebben deze week weer een paar berichten uit de sector geselecteerd:

 • Rotterdam Festivals (RF) probeert alle afgelaste evenementen zo snel mogelijk een plek te geven op de kalender van volgend jaar. Ook probeert RF om de financieel ondersteunde evenementen op dezelfde wijze bij te staan als dit jaar was afgesproken. Daarnaast licht RF alternatieve programmering die online plaatsvindt extra uit met het nieuwe platform OPEN Rotterdam FESTIVAL TV. Op de oorspronkelijke festivaldagen worden concerten, interviews, performances, sfeerbeelden en ander videomateriaal van de afgelaste evenementen uitgezonden. Lees hier hoe je content kunt aanleveren voor FESTIVAL TV.
 • En nog meer nieuws van Rotterdam Festivals: Inmiddels is naast de digitale Thuisagenda ook een Thuisagenda Rotterdam magazine verschenen. Deze speciale editie van het Uitagenda Rotterdam magazine ligt bij supermarkten en is inmiddels bij 40.000 Rotterdammers op de deurmat gevallen.
 • Via de online filmzaal Picl vertoont LantarenVenster de gehele coronaperiode zoveel mogelijk actueel arthouse filmaanbod.
 • Elke vrijdag, vanaf 20.30 uur, zet het Rotterdams Wijktheater (RWT) een registratie van een voorstelling online (op Vimeo). In aanloop daar naartoe belt RWT oud-spelers van die voorstelling om te kijken hoe het met ze gaat, en dat interview is te zien via de socialemediakanalen. Zo was afgelopen weekend een Feyenoord-weekend waarbij teruggeblikt werd op de drie Feyenoordvoorstellingen. Deze week staat de familievoorstelling Luna en de Nieuwe Stad op het programma.

Heeft u informatie over uw programmering of activiteiten in de periode tot 1 juni die we kunnen opnemen in de Nieuwsbulletins, mail deze naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Overig coronanieuws

Voor het overige wijzen wij u op de vergadering van de Tweede Kamercommissie voor OCW die afgelopen dinsdag 28 april plaatsvond:

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

In verband met het reces en de feestdagen in de komende weken verlagen wij de frequentie van de nieuwsbulletins naar eens per twee weken. Ons volgende nieuwsbulletin kunt u –onvoorziene omstandigheden voorbehouden– rond 14 mei verwachten.

Afgelopen week heeft het kabinet voor velen optimistisch stemmend bericht afgegeven: de druk op de ziekenhuizen neemt langzaam af en voor kinderen en jongeren worden de maatregelen iets verlicht. Voor anderen waren de mededelingen wellicht een teleurstelling: voor het overige blijven de maatregelen onverkort van kracht tot ten minste 20 mei en festivals en evenementen zijn zelfs in ieder geval tot 1 september niet toegestaan. Het bericht biedt wel duidelijkheid maar is ook een zware domper voor al die organisaties, makers, kunstenaars enz. die voorzichtig alweer mooie plannen aan het maken waren voor cultuur. En vooral natuurlijk voor de organisatoren van de vele prachtige zomerfestivals.

We wensen opnieuw iedereen in de culturele sector sterkte, moed en volharding toe in deze moeilijke tijd!

Daarbij herhalen we wat we eerder al schreven: waar nodig zullen we met u zoeken naar passende oplossingen voor acute en urgente problemen. Algemene maatregelen voor de culturele sector zijn in ieder geval:

 • In overleg met uw accounthouder is eerdere bevoorschotting bespreekbaar
 • U kunt de indiening van de jaarverantwoording uitstellen tot 1 mei 2020. Informeer uw accounthouder; mochten de coronamaatregelen verder aangescherpt worden, dan volgt uiteraard mogelijk een herziening van deze datum
 • We betrachten zoveel mogelijk coulance als instellingen hun jaarprestaties door coronamaatregelen niet behalen.

Neem contact op met uw accounthouder bij de afdeling Cultuur voor vragen en problemen rond corona!

Generieke maatregelen voor alle Rotterdamse ondernemers zijn:

 • Uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen gedurende drie maanden (op verzoek)
 • Verlaging van de invorderingsrente over openstaande vorderingen
 • Uitstel van betaling van huur van gemeentelijk vastgoed (op verzoek)
 • Maatwerk bij het inlopen van de huurachterstanden.

Festivalorganisatoren kunnen met Rotterdam Festivals in overleg gaan over kwesties rond het verbod op festivals en evenementen tot 1 september.

Voorzichtig kijken we ook vast vooruit naar de periode na corona. Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi is een reeks gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de cultuursector en de RRKC over de toekomst van cultuur in Rotterdam na corona. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: wat is de stand van zaken bij de instellingen, hoe kijkt men aan tegen de impact op langere termijn, welke kansen en bedreigingen zijn er, voor welke keuzes staan we, hoe kunnen we gezamenlijk cultuur in onze stad zo goed mogelijk overeind houden, wat is daarvoor nodig, enzovoort.

De opbrengsten van de gesprekken gebruikt het college bij de besluitvorming over de wijze waarop het de cultuursector en alle andere sectoren met vergelijkbare problemen op korte en langere termijn kan steunen.

Vragen en antwoorden

 • Wij krijgen van een aantal kanten de vraag of (pop)concerten onder hetzelfde regime vallen als evenementen. De onduidelijkheid daarover komt voort uit de omschrijving van het begrip ‘evenement’ in de aanwijzing van het Rijk voor de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Volgens die aanwijzing vallen ‘muziekactiviteiten’ onder evenementen en die zijn in tegenstelling tot samenkomsten in ieder geval tot 1 september niet toegestaan.
  Wij zijn dit in overleg met de juristen van de gemeente en het Rijk aan het uitzoeken, maar kunnen daarover op dit moment nog geen duidelijkheid geven. Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 21 april komt het Rijk met een nieuwe aanwijzing voor de regionale veiligheidsregio’s. We – en andere belanghebbenden – doen ons uiterste best een zodanige omschrijving van het begrip ‘evenement’ te krijgen dat muziekactiviteiten in gebouwen met een vergunning onder het begrip ‘samenkomst’ komen te vallen.
 • Van enkele instellingen kregen we de vraag wat nu de indieningsdatum voor de jaarstukken is geworden. De jaarstukken kunnen tot uiterlijk 1 mei ingediend worden. Voor de jaarplannen geldt: de ingediende meerjarenplannen en -begrotingen voor het Cultuurplan 2021-2024 zijn tevens het jaarplan 2021. Daarvoor hoeven dus geen afzonderlijke documenten te worden ingediend.

Cultuur en onderwijs

Begin april hebben wij u gevraagd om aan te geven welke inkomsten vanuit het onderwijs u mis dreigt te lopen doordat de scholen dicht zijn en de activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. De respons op deze oproep was heel goed, waarvoor onze dank. 

Inmiddels heeft wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme een brief gestuurd naar alle schoolbesturen met de oproep om door te blijven betalen voor cultuureducatie. Dit geldt voor alle verplichtingen die aan zijn gegaan vóór de sluiting van de scholen op 13 maart jl. Aan de scholen is gevraagd om met u te bespreken of het mogelijk is om de activiteit later of op een andere manier dit schooljaar of in een vakantieperiode in te halen. Het is echter geen harde verplichting om in te halen omdat het niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Voor het nieuwe schooljaar gelden nieuwe afspraken en dat willen we zo laten. Kosten die niet gemaakt zijn of niet gemaakt zullen worden, zoals materiaal dat niet gebruikt wordt of vervoer dat niet nodig is, hoeven de scholen niet te betalen.

Het basisonderwijs gaat vanaf 11 mei weer van start. Scholen zullen een aangepast programma draaien met de helft van de kinderen aanwezig op hetzelfde moment. Het speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd gaat volledig open. We raden u aan om in overleg met de scholen te treden over hoe ook het cultuuronderwijs weer opgepakt kan worden.

Het voortgezet onderwijs zal niet eerder starten dan 1 juni. De gemeente denkt met schoolbesturen na over hoe de 1,5 meter geïmplementeerd kan worden op Rotterdamse middelbare scholen. Zodra hierover meer bekend is wordt u geïnformeerd.

Omdat de 1,5-metermaatregel leidt tot krapte in schoollocaties, wordt door de onderwijssector voor diverse onderwijsinstellingen gezocht naar extra, alternatieve ruimte. Ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gevraagd of ze ruimte beschikbaar kunnen stellen voor onderwijsdoeleinden. Mocht u aan deze vraag kunnen voldoen, dan kunt u dat doorgeven aan Jan-Kees de Zeeuw (beleidsadviseur bij de afdeling Cultuur).

Brief Directeurenoverleg Rotterdamse culturele instellingen

Op 22 april heeft het Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen een dringend beroep op wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme gedaan en voor de korte, de middellange en de lange termijn een aantal maatregelen gevraagd om de sector te helpen. Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme deelt de zorgen van het Directeurenoverleg en de urgentie is duidelijk. De cultuursector zit door de coronacrisis in zwaar weer. De voorstellen in de brief van het directeurenoverleg gaat de wethouder bestuderen. Hij zal binnenkort een inhoudelijke reactie geven op de brief van het Directeurenoverleg en die zullen we met u delen.

Coronanieuws uit de sector

Uit de veelheid van activiteiten kiezen we er weer een paar:

 • Rotown Magic hoopt op 25 mei een editie van Boek en Meester te maken rond het nieuwe boek van Alfred Birney, zonder publiek maar wel met livestream vanuit Arminius
 • Op odeaanrotterdam.nl lezen bekende Rotterdammers oude odes uit Rotterdam Late Night voor. Hier bijvoorbeeld Paul Elstak.
 • Islemunda is gestart met een serie intieme optredens door Rotterdamse artiesten, nieuwe makers en amateurs uit de wijk IJsselmonde. Ze worden zonder publiek opgenomen - uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand - en via de sociale media verspreid. Het is de bedoeling dat er elke week een nieuw nummer wordt gedeeld via de media. Meer informatie op het Youtube kanaal van Islemunda: Islemunda 010 - official.
 • Vrijdag 24 april om 12.00 uur heeft de eerste online-onthulling in Rotterdam plaatsgehad. Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme heeft het kunstwerk Arcades & Portalen van Michiel Jansen onthuld voor de tuin van Rotterdamse Munt aan de Rosestraat. Spoken word kunstenaar Carina Fernandes heeft een rhyme voorgedragen. Meer informatie op de website van het CBK Rotterdam.
 • CBK Rotterdam is bezig met het opzetten van een Tijdelijke werkbijdrage Productie, Presentatie en Research (PPR) voor Rotterdamse beeldend kunstenaars. Met de PPR wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars van wie de beroepspraktijk door het afgelasten van tentoonstellingen, beurzen, opdrachten en dergelijke serieuze schade oploopt, een bescheiden impuls geven om door deze onzekere periode te komen. Het gaat vooral om een eenmalige werkbijdrage voor kunst en kunstactiviteiten. De Tijdelijke werkbijdrage PPR wordt vanaf 30 april actief. Houd de website van CBK Rotterdam in de gaten.
 • Het Rotterdamse podium BIRD brengt met 'BIRD on the block' de artiest naar je binnentuin. Rotterdammers kunnen zich vanaf nu opgeven voor een akoestisch privéconcert in hun besloten binnentuin. Uiteraard kan de buurt meegenieten, maar wel vanuit eigen tuin of balkon! Rotterdammers kunnen zich via deze link opgeven voor een heus Courtyard Concert, dat voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.
 • Theater Na De Dam (4 mei 21.00 uur) heeft dit jaar uiteraard een andere vorm dan gebruikelijk. Veel van de activiteiten gaan wel door, via internet, als thuisvoorstelling, als podcast enz. Ook een aantal Rotterdamse instellingen en makers werkt mee aan het programma.
 • Door de coronamaatregelen kunnen zo’n 90 festivals dit jaar niet doorgaan. Veel organisatoren hebben gekeken of ze bezoekers een online alternatief kunnen geven. Hun aanbod is onder andere te zien via OPEN Rotterdam FESTIVAL TV. Op de originele festivaldagen laat deze lokale omroep onder meer beelden zien van eerdere festivals.
 • Ook liefhebbers van de Rotterdamse filmfestivals kunnen online veel films zien. Zo zijn er online films te streamen via IFFR Unleashed. En World Wildlife Festival Online biedt natuurfilms en documentaires van het Wilde Life Film Festival Rotterdam. De culturele sector heeft ook gedacht aan kinderen en jongeren. Zo zet Theater Rotterdam elke zondag hun leukste jeugdvoorstellingen online. Alle online culturele evenementen zijn te vinden op Thuisagenda Rotterdam en rotterdamfestivals.nl.

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Rijksmaatregelen

De minister van OCW heeft woensdag 15 april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met aanvullende ondersteuningsmaatregelen voor de culturele en creatieve sector

De minister stelt 300 miljoen euro ter beschikking om de vitale onderdelen van de culturele infrastructuur in stand te houden. De maatregelen hebben tot doel de onderdelen van de keten overeind te houden die onmisbaar zijn en zorgen voor werkgelegenheid. Zij kunnen, aldus de minister, de opdrachtenstroom richting zzp’ers en andere instellingen weer op gang brengen.

De aanvullende middelen worden ingezet voor het: 

 • verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de Basisinfrastructuur 2017-2020 en de instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijkscultuurfondsen in de periode 2017-2020
 • verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde rijksmonumenten via het Nationaal Restauratie Fonds
 • investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijkscultuurfondsen voor een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters
 • verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen voor instellingen die privaat worden gefinancierd.

Samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht, de VNG en het IPO zullen wij zo snel mogelijk met de minister in overleg gaan over de betekenis van de maatregelen voor de in onze steden gevestigde culturele organisaties, kunstenaars, makers en creatieven. Ook de vraag hoe en op welke termijn de maatregelen verder uitgewerkt worden, staat op onze agenda.

Inventarisatie gevolgen coronamaatregelen

Wij danken alle meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties heel hartelijk voor de snelle reactie op onze uitvraag voor de tweede, exactere inventarisatie van de gevolgen van de coronamaatregelen. Vrijwel alle meerjarig gesubsidieerde instellingen hebben aan ons verzoek gevolg gegeven. We zijn druk bezig met de analyse van de opbrengsten, zodat we die kunnen gebruiken als onderbouwing bij de gesprekken met het Rijk en eventuele verdere gemeentelijke maatregelen.

Met de nodige slagen om de arm kunnen we nu al zeggen dat de uitkomsten het beeld versterken dat

 • vrijwel alle instellingen proberen te schuiven met hun programmering of activiteiten, maar dat dit niet altijd mogelijk is (wegens seizoensgebonden programmering of te weinig ruimte op de najaarskalender)
 • de gevolgen voor een grote groep zelfstandig werkenden in de sector groot is
 • instellingen die het grootste deel van hun inkomsten verkrijgen uit publieksinkomsten, de grootste schade lijden en de meeste moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen
 • de meeste instellingen voor de korte termijn voldoende liquide middelen hebben om dit op te vangen, maar dat de lock-down grote gevolgen heeft voor het weerstandsvermogen van de sector als geheel en dat voor een omvangrijke groep instellingen in de loop van 2020 een negatief eigen vermogen dreigt.

Wij zullen deze bevindingen, die we ook zien bij de andere grote steden, opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij het Rijk. De hiervoor al genoemde 300 miljoen euro steunmaatregelen voor de culturele sector bieden voor een aantal Rotterdamse instellingen mogelijk enig soelaas, maar zijn onvoldoende om de gevolgen van corona volledig en voor iedereen te compenseren. 

Coronanieuws uit de sector

 • Museum Rotterdam laat met Parels uit de collectie wekelijks tot en met 1 juni elke week twee nieuwe items  zien met een bijzonder passend verhaal in deze huidige vreemde tijd
 • Nu het live circuit vanwege de coronacrisis stil staat, breidt de Popunie het Music Support Rotterdam project tijdelijk uit
 • Operadagen Rotterdam kan in mei helaas niet doorgaan. Maar onder de naam ODR TV biedt Operadagen iedere donderdag vanaf 12.00 uur een nieuwe voorstelling aan
 • Ook Poetry International gaat helaas niet door. Poetry is als pleister op de wond wel een project gestart met Mondo (VPRO) en dichter Jaap Robben: Dichter aan de Lijn. Het idee is simpel: je geeft je op en je wordt gebeld door een dichter die voorleest uit eigen werk
 • Muziekplatform Hiphopinjesmoel heeft een lesmethode over vier rappers – onder andere Ronnie Flex, Kendrick Lamar – ontwikkeld voor jongere kinderen
 • Iedere doordeweekse middag rond 12.15 uur is via de socialmediakanalen van concert- en congresgebouw de Doelen een mini-concert te zien en te beluisteren zijn van onder andere Karsu, Arthur en Lucas Jussen, Maarten van Veen & Nicole Jordan, Melissa Fortes & Paulo Bouwman, Certain Animals en Benjamin Herman
 • Sinds 6 april organiseren verschillende Rotterdamse kunstinstellingen een wekelijkse tekenwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar uit Rotterdam en omstreken. Elke week is er een nieuw thema. En elke week kiest een jury drie winnaars uit verschillende leeftijdscategorieën. Elke winnaar ontvangt een ereplaats in de digitale galerie, een erevermelding én een kinderkunstboek van Lemniscaat.

Overige onderwerpen

 • De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) bij het Rijk gaat aanvullend open voor nog enkele categorieën culturele ondernemers, namelijk de SBI-codes: 59111-59112-5912-5913-5920. Hiermee valt een groot deel van de ondernemers en bedrijven in de film-televisiewereld nu onder de regeling. 
 • Netflix en het Nederlands Filmfonds komen 17 april met een nieuw steunfonds voor film- en tv-producties aan om medewerkers te helpen die acuut in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Netflix stelt in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren.
 • Er zijn twee rekentools voor de NOW-regeling. De Universiteit van Amsterdam heeft een handige rekentool ontwikkeld. De andere rekentool is van SalarisNet, onderdeel van Vakmedianet groep. De beste plek voor meer informatie over de voorwaarden van de regeling is de website van het UWV. Overweegt u een aanvraag in te dienen voor de NOW-regeling? Dat kan nog tot en met 31 mei.
 • En tot slot vind u op de website van Kunsten'92 een brief van 10 april van Kunsten’92 aan minister Koolmees met daarbij een memo van 9 april van Berenschot voor Kunsten’92 over het belang van specifieke maatregelen en een overbruggingsfonds voor de culturele en creatieve sector.

Vraag en antwoord

 • Het college heeft dinsdag 7 april jl. een besluit genomen over de huurverplichtingen van huurders van gemeentelijk vastgoed. Het college vindt het van groot belang dat de maatschappelijke partners deze periode goed doorkomen, zodat de basisinfrastructuur van voorzieningen in onze stad niet wordt aangetast door deze crisis. De infrastructuur dient zoveel als mogelijk intact te blijven om straks het gewone leven weer op te kunnen pakken. Om deze reden heeft het college van B&W besloten tot coulance bij het innen van de huren. Op verzoek wordt uitstel van betaling verleend. Deze maatregel is bedoeld voor alle huurders en gebruikers van gemeentelijk vastgoed, ook degenen die huur betalen aan de gemeente (dus met de gemeente een huurovereenkomst hebben) voor een pand dat niet in eigendom is van de gemeente. Daarnaast zal voor de huurders van maatschappelijk vastgoed maatwerk worden geboden bij het te zijner tijd inlopen van ontstane betalingsachterstanden.
 • De zelfstandigen in de sector bevinden zich in zorgelijke omstandigheden. Meer en meer bereiken ons geluiden dat zij met moeite het hoofd boven water kunnen houden, ondanks de steunregelingen van het Rijk. Niet alle regelingen zijn op hen van toepassing of bieden voldoende compensatie. We zien ook dat culturele organisaties verschillend omgaan met zzp’ers, freelancers en nulurencontractanten, zowel in Rotterdam als in het land. We zullen de thematiek nogmaals nadrukkelijk aankaarten bij de landelijke taskforce.

Inventarisatie gevolgen coronamaatregelen

We zijn op dit moment bezig met de analyse van de opbrengsten ervan. In de week na Pasen hopen we onze bevindingen met u te kunnen delen.

Coronanieuws uit de sector

 • Rotown presenteert Het Grote ‘Ik verkoop Rotown Uit’ Bordspel! Het ‘Ik verkoop Rotown Uit’ Bordspel kost slechts 7,50 euro inclusief verzendkosten en is vanaf 10 april verkrijgbaar.
 • Het Designplatform organiseert voor ontwerpers en creatieven op wie de crisis een fikse impact heeft, door middel van Zoom twee bijeenkomsten waarin ervaringen en ideeën kunnen worden uitgewisseld. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Het tweede gesprek over inhoudelijke gevolgen (wat verandert nu in jouw artistieke praktijk?) vindt plaats op 15 april.
 • Jeugdtheater Hofplein presenteert op de website thuistips, LIVE theaterlessen, muzikale en interactieve voorstellingen en een quarantaine-knutsel-club die al vast vooruitkijkt naar het 35-jarig jubileum van Hofplein in het volgende seizoen.
 • Het Instagramaccount van Museum Boijmans Van Beuningen staat in het teken van een hedendaags experiment, een tekenestafette geïnspireerd op het Cadavre Exquis. Elke kunstenaar haalt een element uit een kunstwerk weg, maar voegt daarvoor in de plaats ook weer iets anders toe. Iedere volgende maker behoudt twee elementen uit de laatste tekening en voegt er vervolgens een nieuw element aan toe. Zo ontstaat een sliert aan steeds veranderende kunstwerken.
 • Houd www.uitagendarotterdam.nl in de gaten voor de nieuwe creativiteit in de stad!

Overig nieuws

 • Vanochtend publiceerde het ministerie van OCW de tweede nieuwsbrief op haar website.
 • Voordekunst biedt makers en instellingen die de gevolgen financieel merken van de maatregelen rondom COVID-19 de mogelijkheid om een actiecampagne te starten. Bij een actiecampagne bieden instellingen en makers in ruil voor een donatie speciale tegenprestaties aan: zoals een virtuele rondleiding door een instelling of een huiskamerconcert via Zoom.
 • De European Cultural Foundation (ECF) heeft een solidariteitsfonds geopend dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven die de solidariteit en de gedachte van Europa als gemeenschappelijke openbare ruimte versterken. Het fonds staat open voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. Deadline voor aanvragen is maandag 27 april (12.00 uur). Meer informatie op de website van ECF.
 • Dutch Culture vraagt organisaties om hun online activiteiten te posten op social media te plaatsen met  #CreativeEuropeAtHome en daarin Creative Europe te taggen. Op de site van Dutch Culture is verder ook veel informatie te vinden over de coronamaatregelen in het buitenland die voor de culturele sector relevant zijn.
 • Vandaag werd bekend dat een deel van de cultuursector en de sportsector samen met OCW een regeling hebben gelanceerd met oplossingen voor de houders van tickets voor verplaatste of afgelaste evenementen en activiteiten.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Vraag en antwoord

 • Steunmaatregelen
  Er is nog steeds enige onduidelijkheid over de steunmaatregelen van het Rijk en dan vooral over de vraag of culturele instellingen en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector daarvan gebruik kunnen maken. Het antwoord is ‘ja’: ook de culturele en creatieve sector kan een beroep doen op deze regelingen.
  Het ministerie van OCW heeft alle regelingen op een rij gezet.
 • Sluitingsmaatregelen
  In het persbericht over de verlenging van de maatregelen staat: ‘Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten.’ Ook staat er: ‘Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni. Andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.’
  We zullen bij de afrekening van de activiteiten of de jaarstukken coulant zijn als prestaties als gevolg van de coronacrisis niet gerealiseerd zijn. Uw accounthouder gaat daarover graag met u in gesprek.
  Het Rijk, de rijksfondsen en de private fondsen hanteren voor zover wij weten hetzelfde uitgangspunt. Heeft u daar twijfels over? Neem dan contact op met de subsidiënt zelf.
  Wat Europese subsidie betreft (zoals Creative Europe), wordt momenteel per regeling gekeken naar de impact van de huidige maatregelen. Om subsidieontvangers tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken. Subsidieontvangers wordt geadviseerd om contact op te nemen met het agentschap wanneer de maatregelen een direct gevolg hebben voor hun activiteit.
  Op dit moment is het advies van de Creative Europe Desk bij Dutch Culture om activiteiten die niet doorgaan vanwege deze crisis als ‘uitgesteld’ en NIET als ‘afgelast’ te vermelden in de communicatie. Meer informatie is te vinden op website Creative Europe Desk NL, Twitter Creative Europe Cultuur en Twitter Creative Europe MEDIA.
 • Betalingsverplichting
  Over de opschorting van de betalingsverplichting voor huurders van gemeentelijke panden neemt het college dinsdag 7 april een besluit. In ons volgende nieuwsbulletin hoort u van ons, hoe het college daarmee omgaat.
 • Cultuureducatie
  In het vorige nieuwsbulletin hebben we de meerjarig gesubsidieerde instellingen die daarmee te maken hebben, gevraagd om aan ons te rapporteren over wat voor bedragen het gaat en of het om inkomsten vanuit het Rotterdamse onderwijs gaat of andere inkomsten (zie de vorige nieuwsbrief).
  Die inventarisatie is bedoeld om deze kwestie op een gecoördineerde wijze te kunnen afhandelen. We vragen daarom met klem niet zelf scholen te benaderen.
  Ontstaat er door wegvallende educatie-inkomsten van scholen een liquiditeitsprobleem bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen, dan is het mogelijk om bevoorschottingen naar voren te halen. Neem daarvoor contact op met uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.
  Kleinere partijen die geen subsidie uit het Cultuurplan ontvangen kunnen hun wegvallende inkomsten melden bij KCR.
 • Subsidieverantwoording
  Zoals vermeld in een eerdere editie van het nieuwsbulletin: u kunt de indiening van de jaarverantwoording uitstellen tot 1 mei 2020. Informeer uw accounthouder als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Inventarisatie gevolgen coronamaatregelen

Van ruim 80 procent van de meerjarig gesubsidieerde cultuurinstellingen hebben we informatie gekregen over de te verwachten gevolgen van de coronamaatregelen. Voor een deel gaat het om de gevolgen tot 6 april, voor een deel hebben we ook informatie gekregen over de gevolgen als de maatregelen tot 1 juni voortduren. De informatie geeft een eerste, globaal beeld en moet in de tijd gezien worden. Langzaam worden de effecten van de maatregelen zichtbaarder. Zo weten we inmiddels dat culturele instellingen in ieder geval tot en met 28 april dicht moeten blijven en dat vergunningsplichtige evenementen op zijn vroegst pas vanaf 1 juni weer gehouden mogen worden.

Uit de eerste inventarisatie komt een aantal bevindingen op hoofdlijnen:

 • Vrijwel alle instellingen proberen te schuiven met hun activiteiten en programma, naar een later moment in 2020 of naar volgend jaar, maar de mogelijkheden zijn soms beperkt.
 • Dit geldt ook voor de festivals die nu niet kunnen doorgaan. Een aantal festivals bekijkt of ze later in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden;
 • Er zijn nog geen signalen dat organisaties vast personeel moeten ontslaan. Wel maken vrijwel alle instellingen gebruik van de generieke regeling voor werktijdverkorting.
 • Anders ligt het voor zzp’ers, freelancers, nulurencontractanten en kunstenaars. Een aantal van hen kan niet terecht bij de generieke steunmaatregelen van het Rijk, voor anderen zijn de tegemoetkomingen te klein om hun kosten mee te dekken of als inkomenscompensatie te dienen.
 • Dat er inkomstenderving is, is evident. Uit de berekeningen van de inkomstenderving zijn vooralsnog echter geen duidelijke, algemene conclusies te trekken, onder andere omdat maar een beperkt aantal instellingen op het moment van de uitvraag over een berekening beschikte. De genoemde bedragen extrapolerend komen we tot een bedrag van een fors aantal miljoenen euro’s.
 • Vrijwel alle meerjarig gesubsidieerde instellingen geven aan over voldoende liquide middelen te beschikken om tot 1 juni de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Wij herhalen onze eerdere toezegging dat waar nodig bevoorschottingen kunnen worden vervroegd.

Wij hebben er inmiddels samen met de andere grote steden bij het Rijk op aangedrongen op de kortst mogelijke termijn

 • met een noodfonds te komen
 • meer aandacht te hebben voor de gevolgen van de maatregelen voor zzp’ers, freelancers, flexwerkers, nulurencontractanten en kunstenaars in de culturele sector
 • snel meer duidelijkheid te creëren over de wijze van omgang met instellingen buiten de BIS, de generieke maatregelen voor cultuur, het voorstel voor vouchers enzovoorts
 • samen met de andere overheden maatregelen te treffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de gevolgen van de coronamaatregelen ten laste komen van het weerstandsvermogen van de individuele instellingen en de sector als geheel.

Overig nieuws

 • Maandag 30 maart heeft de minister van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele sector.
 • Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme heeft bij brief van 31 maart gereageerd op de brief van de voorzitter van het Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen. Deze brief sturen we als bijlage mee.
 • Op 31 maart heeft de minister van SZW de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. De gevolgen van het besluit dat verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet, worden meegenomen in de werkzaamheden van de landelijke Taskforce van ministerie, G4, IPO, VNG en brancheorganisaties. Ook het in de brief ontbreken van een aantal bedrijfscategorieën in de culturele sector stellen we in de Taskforce aan de orde.
 • Verschillende bedrijven, fondsen en stichtingen melden zich bij de gemeente omdat zij nu iets willen betekenen voor kwetsbare Rotterdammers. Het College wil deze 'veerkracht' ondersteunen en versterken door het bij elkaar brengen van partijen en initiatieven, aanbod en vraag. Laat het weten, als uw organisatie hierin iets kan betekenen, via sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.
 • Rotterdam Partners heeft de website www.rotterdamzetdoor.nl gelanceerd. Op deze website Op deze website staat een overzicht van alle initiatieven die op dit moment de grond uitschieten. Denkt u dat uw initiatief geschikt is voor een vermelding op deze website? Stuur dan een bericht naar info@rotterdamzetdoor.nl met een korte omschrijving van het initiatief en uw contactgegevens.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Vraag en antwoord

 • Er is veel onduidelijkheid over de data waarop de kabinetsmaatregelen eindigen (6 april of 1 juni). Voor culturele evenementen die vergunnings- of meldingsplichtig zijn, en voor bijeenkomsten, geldt als einddatum 1 juni. Voor de rest van de sector (en veel andere sectoren) geldt vooralsnog als datum 6 april. Dinsdag 31 maart neemt het kabinet het besluit of de maatregel na 6 april verlengd wordt.
 • Over de opschorting van de betalingsverplichting voor huurders van gemeentelijke panden kunnen we nog geen duidelijkheid geven. Zodra het college daarover een besluit genomen heeft, zullen we u informeren.
 • Samenwerking is een groot goed. Helaas veroorzaakt dat op dit moment niet alleen praktische maar ook financiële vragen. Omdat voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en festivals niet doorgaan, is de vraag voor een aantal organisaties wie de gevolgen daarvan gaat dragen. Het is onmogelijk om daar een algemeen antwoord op te geven. De landelijke taskforce brengt ook dit soort vraagstukken in kaart en buigt zich over oplossingsrichtingen. In overeenstemming met het verzoek van het kabinet zeggen wij voor dit moment: ‘Let een beetje op elkaar.’ Heb begrip voor elkaar, wees waar mogelijk coulant, probeer samen oplossingen te vinden. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen deze crisis zo goed mogelijk doorkomt en we onze culturele infrastructuur in stand houden. 
 • Er komen veel vragen binnen over de steunmaatregelen van het Rijk. Daarbij gaat het zowel over de regelingen voor ondernemers als over de regelingen voor zzp’ers. Wij adviseren instellingen die willen weten of zij voor een regeling in aanmerking komen om te kijken op de website van de Rijksoverheid of ondernemen010.nl. U kunt ook contact opnemen met het regionaal bureau zelfstandigen.

Het ministerie van OCW brengt begin week 14 een overzicht uit van alle steunmaatregelen waar de culturele sector gebruik van kan maken. In Nieuwsbulletin nummer 4 staat mogelijk meer daarover.

Inventarisatie gevolgen coronamaatregelen

Met ongeveer de helft van de meerjarig gesubsidieerde instellingen heeft de gemeente een gesprek gevoerd over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen op korte (6 april) en middellange (1 juni) termijn. De verwachting is dat er medio volgende week een analyse gemaakt kan worden.

Van instellingen en organisaties die informatie beschikbaar stellen aan het ministerie van OCW, de brancheorganisaties en Kunsten’92 voor de landelijke inventarisatie wil de gemeente deze informatie ook graag ontvangen. Deze kan per email naar de accounthouder van de afdeling Cultuur gestuurd worden. Vragen hierover kunt u mailen naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Cultuureducatieve activiteiten

Veel instellingen derven niet alleen inkomsten door het vervallen van publieksactiviteiten, maar ook door het wegvallen van cultuur-educatieve activiteiten. Om de omvang hiervan in kaart te kunnen brengen vragen we om de volgende gegevens toe te sturen, zodra bekend is tot wanneer de scholen gesloten blijven:

 • Aantal cultuur-educatieve activiteiten binnen het onderwijs
 • Aantal verwachte deelnemers
 • Niet-gerealiseerde inkomsten vanuit het Rotterdamse onderwijs
 • Overige niet-gerealiseerde inkomsten (bij voorkeur met toelichting)
 • Lagere uitgaven (als dit aan de orde is).

U kunt deze informatie sturen naar mh.debeck@rotterdam.nl.

Overig nieuws

Vrijdag 27 of maandag 30 maart zal de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer sturen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele sector en de acties die nu ondernomen worden om deze zoveel als mogelijk te beperken.

Veel fondsen en andere instellingen doen er, net als de overheid, alles aan om de schade voor de cultuursector te beperken, zoals:

 • door het Fonds Cultuur+Financiering is besloten om de rente en aflossing voor alle leningnemers met drie maanden op te schorten
 • een aantal private cultuurfondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation, VSBfonds en Fonds21, heeft afgesproken om vanwege de huidige situatie coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten
 • stichting Droom en Daad gaat zich inzetten voor zzp’ers, heeft prestatieverplichtingen aangepast en stelt muzikanten in het Batavierhuis tot ten minste 1 september vrij van hun financiële verplichtingen
 • SKAR ontwikkelt een plan dat huurders de mogelijkheid biedt hun huur te verdienen door het verrichten van klussen. Zo hoopt SKAR te voorkomen dat huurders in deze maanden een schuldenlast opbouwen
 • Stager ontwikkelt een tool waarmee kaartkopers (een gedeelte van) de kaartprijs kunnen doneren aan de organisator. De tool komt deze week beschikbaar voor kaartkopers, die hun tickets hebben gekocht via het Stager platform
 • Stadsarchief Rotterdam bouwt samen met andere erfgoedinstellingen in het land aan een digitale erfgoedcollectie over de gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland. Suggesties voor Rotterdamse sites, filmpjes digitale nieuwsbrieven etc. die te maken hebben met corona zijn welkom.

Voor vragen en opmerkingen, kunt u contact opnemen met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Vraag en antwoord

 • Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dat gebeurt automatisch, daarvoor hoeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet. De invorderingsrente is verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent
 • Indien nodig, halen we bevoorschottingen naar voren, zodat lopende verplichtingen voldaan kunnen worden. Als uw liquiditeit in het geding is, neemt u dan contact op met uw accounthouder bij de afdeling Cultuur
 • We betrachten zoveel mogelijk coulance als culturele instellingen hun jaarprestaties door de coronamaatregelen niet kunnen realiseren. We realiseren ons daarbij dat de omvang daarvan in veel gevallen pas over een aantal maanden duidelijk zal zijn. We vragen u vriendelijk uw accounthouder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit punt.

In onze volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen zeggen over de huurbetalingen van instellingen die gemeentelijk vastgoed huren.

Inventarisatie gevolgen coronamaatregelen

Rotterdam Festivals heeft inmiddels contact met de festivals die op korte en middellange termijn plaatsvinden. Rotterdam Festivals zal over de specifieke aspecten rond de festivals en evenementen ook met de festival- en evenementenorganisatoren communiceren.

Ook anderen blijken de schade van de maatregelen in kaart te brengen, zoals het ministerie van OCW, de brancheorganisaties en Kunsten ’92. We willen u uiteraard niet overvragen. Mocht u een overzicht voor bijvoorbeeld uw brancheorganisatie maken, dan zouden wij het fijn vinden als u dat via uw accounthouder bij de afdeling ook aan ons beschikbaar zou willen stellen.

Coronanieuws Rotterdamse culturele sector

Heeft u informatie over uw programmering op de korte termijn die we kunnen opnemen in dit Nieuwsbulletin, dan kunt u dat doorgeven aan sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Overig nieuws

 • Wethouder Kasmi heeft afgelopen woensdag overleg gevoerd met de minister van OCW, de andere grote steden, Interprovinciaal Overleg en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Afgesproken is dat de steden aansluiten bij de Taskforce Cultuur van het ministerie van OCW en dat er geregeld overleg plaatsheeft over nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. In de taskforce hebben ook de fondsen, de gesubsidieerde en de commerciële sector zitting. Onderwerpen waar de taskforce zich in ieder geval over gaat buigen zijn:
  • Inventarisatie van de schade in de culturele sector
  • Coulancemaatregelen die subsidiegevers (kunnen) nemen
  • Verkennend onderzoek naar eventueel specifieke maatregelen voor de sector, op de korte en lange termijn.
 • De wethouders Van Gils en Kathmann hebben op 19 maart een ondersteuningsbrief gestuurd naar de Rotterdamse ondernemers. Handige links, die voor een deel ook in de brief staan, zijn:

Voor vragen en opmerkingen, kunt u contact opnemen met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl of uw accounthouder bij de afdeling Cultuur.

Vraag en antwoord

De afgelopen dagen hebben meerdere culturele instellingen contact gezocht met de afdeling Cultuur met vragen over o.a. het opschuiven van hun culturele programmering, de mogelijkheid om het jaarverslag later in te dienen door drukte vanwege de coronacrisis en mogelijkheden vanuit de gemeente Rotterdam voor ondersteuning bij acute inkomstenderving.

Op vragen over ondersteuning bij inkomstenderving kunnen we nu nog geen antwoord geven, we vragen uw begrip daarvoor. Er wordt momenteel hard gewerkt om de mogelijkheden voor ondersteuning in kaart te brengen. Zo wordt onderzocht in welke mate we de bevoorschotting eerder beschikbaar kunnen stellen om te zorgen dat lopende verplichtingen (salarissen, huur, gas en elektra) voldaan kunnen worden. Met oog op de middellange termijn onderzoeken we de mogelijkheden voor overbruggingskredieten, leningen, garanties en dergelijke.

De volgende maatregelen kunnen we al wel aankondigen:

 • In overleg met uw accounthouder is eerdere bevoorschotting bespreekbaar;
 • U kunt de indiening van de jaarverantwoording uitstellen tot 1 mei 2020. Informeer uw accounthouder; mochten de coronamaatregelen verder aangescherpt worden, dan volgt uiteraard mogelijk een herziening van deze datum;
 • We betrachten zoveel mogelijk coulance als instellingen hun jaarprestaties door coronamaatregelen niet behalen. Informeer tijdig uw accounthouder van de afdeling Cultuur!

Van verdere maatregelen voor ondersteuning houden we u in volgende Nieuwsbulletins op de hoogte.

Inventarisatie gevolgen coronacrisis

Binnen alle sectoren is men doende met een inventarisatie van de financiële gevolgen. Bij Cultuur gebeurt dit inventariseren landelijk onder leiding van Kunsten '92 met behulp van adviesbureaus Berenschot en Sirm. Om de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de Rotterdamse cultuursector beter te kunnen overzien, verzamelen ook wij de komende dagen zo veel mogelijk informatie over de effecten daarvan voor uw instelling. We doen dat om niet alleen een geaggregeerd beeld van de Rotterdamse sector te krijgen, maar ook om voor individuele instellingen voor zover dat mogelijk is aan maatwerk te kunnen werken.

De inventarisatie heeft betrekking op gevolgen van de coronacrisis op de korte en de middellange termijn voor de activiteiten, de organisatie en de financiële situatie van uw instelling. Uw accounthouder van de gemeente Rotterdam neemt daarover vandaag of morgen contact met u op.

Corona-nieuws Rotterdamse cultuursector

 • Alle Rotterdamse musea en theaters zijn gesloten, in elk geval tot 6 april 2020
 • Het Arab Film Festival (maart 2020) is gecanceld
 • Het International Community Arts Festival (maart 2020) is gecanceld
 • Het Eurovisie Songfestival (mei 2020) gaat niet door vanwege de coronacrisis
 • De conferentie Classical Next 2020 (mei 2020) wordt verschoven naar 2021

De lijst met afzeggingen is uiteraard niet volledig. Heeft u informatie over uw programmering op de korte termijn voor opname in dit Nieuwsbulletin, neem contact op met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Overig nieuws

 • Alle eerder door het kabinet afgekondigde maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020
 • Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
 • Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentieel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken
 • Kunsten ’92 heeft op 17 maart aan minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. Het streven van Kunsten’92 is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen. Kunsten’92 reageert op de brief die de minister op 13 maart naar de Tweede Kamer stuurde. De sector voorziet dat alleen de aangekondigde generieke maatregelen niet toereikend zijn om de specifieke noden en de gevolgen van de schade het hoofd te bieden. De sector voelt zich daarin gesteund door de Kamermotie die vorige week is aangenomen en die pleit voor een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector (Kunsten'92)
 • Zie het volgende bericht op de website van de gemeente Rotterdam m.b.t. de versnelde aanvraagprocedure voor ondernemers en zzp’ers voor een uitkering levensonderhoud van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
 • Het Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen heeft de wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme een brief gestuurd over de gevolgen van de coronamaatregelen. De wethouder zal daar zeer binnenkort via de voorzitter van het Directeurenoverleg een reactie op geven.
 • Woensdag 18 maart heeft een spoedoverleg plaatsgehad tussen de minister van OCW, de wethouders Cultuur van de vier grote steden, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Over de uitkomsten van dit gesprek zullen wij u in een volgende nieuwsbrief informeren.
 • Er is een landelijke Taskforce Cultuur in oprichting met de afdelingshoofden/directeuren Cultuur van de G4. Rotterdam is daar ook bij betrokken.

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op met sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

Markering monument voor seksuele diversiteit

Op het Willemsplein is het zitkunstwerk ReWind teruggeplaatst met een opvallend kleurrijk uiterlijk. Streetpainter Mr. June heeft het omgetoverd tot een markering voor een monument voor seksuele en genderdiversiteit.

Beleid en onderzoek

In de periode 2017-2020 verdeelt de gemeente 80,5 miljoen euro over 86 culturele instellingen in Rotterdam. Achttien hiervan zijn nieuw. Op 24 november 2016 stelde de gemeenteraad 'Reikwijdte en armslag: Cultuurplan 2017-2020 - reactie op advies RRKC en verdelingsvoorstel' vast. Hiermee zijn de subsidiebedragen bekend voor alle instellingen die een aanvraag in hadden gediend voor het Cultuurplan 2017-2020. Er wordt een nieuw Cultuurplan gemaakt dat vanaf 2020 gaat gelden.

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam tweejaarlijks een Cultuurverkenning. De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen.

De Cultuurverkenning 2019 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2017-2020 tot zover en zet de groei van Rotterdam centraal: wat is de relatie tussen die groei en cultuur, wat is de betekenis van die groei voor publieksbereik, innovatie in de culturele sector en hoe kan cultuur een bijdrage leveren aan de goede groei van de stad?

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Regelingen en informatie

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Tussen 2017 en  2020 wordt 80,5 miljoen euro verdeeld over 86 culturele instellingen in Rotterdam via het Cultuurplan 2017-2020. Voor de jaren er na is er het Cultuurplan 2020-2024.

Impulsregeling Cultuur

Veel relatief nieuwe culturele organisaties (2 tot en met 8 jaar oud) willen hun bedrijfsvoering, publieksbereik of artistieke inhoud ontwikkelen en professionaliseren en zoeken daarbij coaching. Dit vraagt extra energie én een financiële impuls. Onze nieuwe subsidieregeling biedt vanaf 2021 deze impuls met een tweejarige financiële bijdrage, uitsluitend voor deze organisaties. De bijdrage is bedoeld als maximaal 50% dekking op de totaalexploitatie van de organisatie, inclusief programmering, overhead en kosten voor de externe coaching of training die de organisatie zelf inschakelt. Aanvragers kunnen vanaf 1 juli 2020 t/m 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel.

Voor meer informatie of als u vragen heeft belt u met 010 - 267 19 03, mailt u naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of houdt u deze pagina in de gaten.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

 • Deborah Stolk (voorzitter)
 • Christie Arends (vicevoorzitter)
 • Siobhán Burger (vicevoorzitter)
 • Aad Meijboom (vicevoorzitter)
 • Geert ter Steeg (vicevoorzitter)
 • Marieke Wiegel (vicevoorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers           
 • Dean Bowen
 • Manon Braat          
 • Marc de Bruijn
 • Paul van der Eerden
 • Bibi Fadlalla
 • Stephanie Francke
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Manus Groenen
 • Hans Groenendijk
 • Ravian van den Hil
 • Susan Hogervorst
 • Raffaella Huizinga
 • Vincent Boy Kars    
 • Gideon Karting       
 • Martin de Korte
 • Bas Kwakman         
 • Inge de Leeuw
 • Machteld Leij
 • Marieke van der Lippe
 • Muriel Mager
 • Koen Meerkerk
 • Shariff Nasr 
 • Dirk Osinga
 • Elsbeth Ronner       
 • Ilse Ronteltap
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruijter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Luuk Smits
 • Ulrike Söbbeke       
 • Wim Staessens       
 • Marije Stijkel
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Patricia van Ulzen
 • Joanette van der Veer
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Lizzy van der Vlegel
 • Jan de Vries
 • Marloes de Vries
 • Frits Wielders         
 • Barbara Willemsen

Pitcher Perfect 010

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.  De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon 010 - 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak
 • Welke regeling past bij uw project? Vind door vraag en antwoord snel de meest geschikte subsidieregeling voor uw plan

Beleidskaders

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon 010 - 267 19 03. 

\