Bezwaar besluit gemeente
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Ga naar de hoofdinhoud

Neemt de gemeente een besluit, maar u bent het daar niet mee eens? Bijvoorbeeld dat uw aanvraag wordt afgewezen? Maak dan bezwaar.

U kunt op 3 manieren bezwaar maken bij de gemeente.

1. Online

Als u op de knop 'Online bezwaar maken' klikt, komt u op een webpagina met een vraag. Op de vraag kunt u Ja of Nee antwoorden. Bij de laatste stap staat een link. Die link gaat naar een online formulier voor de juiste afdeling. Gebruik uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaten, bedrijven en instanties).

2. Post 

U kunt ook met een brief (dus niet per e-mail) bezwaar maken. Stuur deze naar:

De afdeling die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld: Werk en Inkomen
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

3. Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Bezwaar met spoed

Kunt u de behandeling van uw bezwaar niet afwachten, dan vraagt u de rechter om een 'voorlopige voorziening'. Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is. Daar moet u wel voor betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Voorlopige voorziening.

Wie behandelt uw bezwaar

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijke groep adviseurs) behandelt uw bezwaar. In overleg met u, kan ook een ambtenaar van de afdeling Juridische diensten uw bezwaar afhandelen.

Registratie van geweld of agressie

De gemeente slaat persoonsgegevens op als een bezwaarmaker agressief is geweest, of geweld heeft gepleegd bij de gemeente. Dit opslaan is nodig voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevens voor verbetering dienstverlening

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Daarbij gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo zullen uw gegevens niet voor andere zaken worden gebruikt. Wilt u meer weten hoe de gemeente de regels toepast, kijk dan op de pagina Uw gegevens.

Inzage of verwijdering gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien of te laten verwijderen.

U kunt dit op twee manieren doen.

1. Online via de pagina Verzoek AVG.

2. Per post. U stuurt dan een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

De brief waarmee u bezwaar maakt wordt een 'bezwaarschrift' genoemd. Hierin schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer. Zo kan worden besproken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van het besluit (dit nummer staat op de besluitbrief)
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening, anders is het niet geldig
 • als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt

Meesturen

 • als het kan, een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt, een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)
 • behandeling bij eenvoudige bezwaren: maximaal 12 weken
 • behandeling door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijke groep adviseurs): maximaal 18 weken

De periode begint op de dag na de datum waarop uw bezwaar uiterlijk bij de gemeente binnen moet zijn.

Voorbeeld

Het besluit is verstuurd op 6 april. 18 mei (6 weken later) moet uw bezwaarschrift uiterlijk binnen zijn. Vanaf 19 mei duurt de behandeling maximaal tot:

 • 11 augustus bij 12 weken
 • 22 september bij 18 weken

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de gemeente Rotterdam te laat beslist over uw bezwaar, heeft u soms recht op een geldbedrag. Dit wordt een dwangsom genoemd. Op de pagina Dwangsom leest u hoe u die kunt aanvragen.

 • iedereen die het niet eens is met een besluit van de gemeente
 • als u wilt dat iemand anders voor u bezwaar maakt, dan kan dat. Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier (pdf) wat in het veld Meesturen staat.

Periode om bezwaar te maken

De brief waarmee u bezwaar maakt heet een bezwaarschrift. De brief moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. De datum die op het besluit staat, is de ingangsdatum van die 6 weken. Als uw brief te laat binnenkomt, wordt het inhoudelijk niet behandeld. De gemeente reageert dan niet meer op de redenen van uw bezwaar.

Soms is de periode voor bezwaar maken korter dan 6 weken. De gemeente moet bij het besluit melden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Als het er niet staat, dan kunt u dit snel navragen bij de afdeling die het besluit heeft genomen.

Bezwaarschrift niet compleet

Soms lukt het niet binnen 6 weken alles te regelen. U heeft bijvoorbeeld nog niet alle stukken. Of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een niet-compleet bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen 6 weken bij de gemeente, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In het niet-complete bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan zal de gemeente niet op de reden van uw bezwaar reageren. Dat heet 'niet-ontvankelijk verklaard'.

Let op: dien het bezwaar snel in, als u niet weet op welke datum een besluit is genomen.

Gegevens geven aan andere organisaties of personen

Uw bezwaarschrift met uw naam en adresgegevens wordt gegeven aan anderen die ermee te maken, als

 • u bezwaar maakt tegen beslissingen over vergunningen van anderen. Voorbeeld: uw buurman vraagt de gemeente of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Hij krijgt toestemming aan de gemeente. Als u er het niet eens bent en u maakt bezwaar, dan krijgt uw buurman uw bezwaarschrift met uw naam en adres te lezen.
 • er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving (bijvoorbeeld het doorgeven van geluidsoverlast is een verzoek tot handhaving)

Uw Burgerservicenummer wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaarschrift stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen? Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste besluiten van de gemeente. Voor sommige besluiten kunnen andere regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in het besluit zelf staat over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Voor meer informatie of vragen neem contact op per e-mail of bel het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaarschrift moest binnen zes weken na de datum die op het besluit staat, bij de gemeente binnen zijn.

Iedereen die bezwaar indient, krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk. Hieronder staat het bezwaarschrift geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk tijdens de behandeling van het bezwaarschrift.