Bezwaar besluit gemeente
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Ga naar de hoofdinhoud

Als de gemeente Rotterdam een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.

U kunt op drie manieren bezwaar indienen bij de gemeente.

1. Online

 • Via de knop 'Online bezwaar maken' komt u op een pagina met een vraagboom
 • Bij de laatste stap in de vraagboom staat een link naar het online formulier. Met DigiD (voor burgers) of met eHerkenning (voor advocaten, bedrijven en instanties) stuurt u uw bezwaar in

2. Post 

U kunt ook met een brief (dus niet per e-mail) bezwaar maken. Stuur deze naar:

de afdeling die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld: Werk en Inkomen
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

3. Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 63 00

Bezwaar met spoed

Kunt u de behandeling van uw bezwaarbrief niet afwachten, dan vraagt u de rechter om een 'voorlopige voorziening'. Dit is een speciale regeling terwijl het proces van uw bezwaar nog loopt. Voorwaarde is dat u ‘een dringend belang’ heeft. Meer informatie vindt u op de pagina voorlopige voorziening.
Let op: voor een voorlopige voorziening moet u betalen.

Wie behandelt uw bezwaar

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijke groep adviseurs) behandelt uw bezwaar. In overleg met u, kan ook een ambtenaar van de afdeling Juridische diensten uw bezwaar afhandelen.

Registratie van geweld of agressie

De gemeente slaat persoonsgegevens op als een bezwaarmaker agressief is geweest, of geweld heeft gepleegd bij de gemeente. Dit opslaan is nodig voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevensverwerking voor verbetering dienstverlening

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Bij de verwerking van uw gegevens gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage en/of verwijdering gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en/of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

De brief waarmee u bezwaar maakt wordt een 'bezwaarschrift' genoemd. Hierin schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt (dit nummer staat op de besluitbrief)
 • de redenen waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen, anders is het niet geldig
 • als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt

Meesturen

 • als het kan, een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt, een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)
 • behandeling bij eenvoudige bezwaren (dit wordt ambtelijk horen genoemd): maximaal 12 weken
 • behandeling door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijke groep adviseurs): maximaal 18 weken

Deze periodes gaan in op de dag na de datum waarop uw bezwaar uiterlijk bij de gemeente binnen moet zijn.

Voorbeeld

Het besluit is verstuurd op 6 april. 18 mei (6 weken later) moet uw bezwaarschrift uiterlijk binnen zijn. Vanaf 19 mei duurt de behandeling maximaal tot:

 • 11 augustus bij 12 weken
 • 22 september bij 18 weken

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de gemeente Rotterdam te laat beslist op uw bezwaar, heeft u soms recht op een geldbedrag. Dit wordt een dwangsom genoemd. Op de pagina Dwangsom leest u hoe u die kunt aanvragen.

 • iedereen die het niet eens is met een besluit van de gemeente
 • als u wilt dat iemand anders voor u bezwaar maakt, dan kan dat. Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier (pdf) wat in het veld Meesturen staat.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. De datum die op het besluit staat, is de ingangsdatum van die 6 weken. Als uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het inhoudelijk niet behandeld.

Soms is de periode voor bezwaar maken korter dan 6 weken. De gemeente moet bij het besluit melden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan kunt u dit snel navragen bij de afdeling die het besluit heeft genomen.

Vaak belt een medewerker van de gemeente u op, om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is.

Bezwaarschrift niet compleet

Soms lukt het niet binnen 6 weken alle voorwaarden te halen. U heeft bijvoorbeeld nog niet alle stukken, of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een niet-compleet bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen 6 weken bij de gemeente, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In het niet-complete bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan wordt uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk verklaard'. Dit betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld.

Let op: dien het bezwaar snel in, als u niet weet op welke datum een besluit is genomen.

Verstrekking aan andere organisaties of personen

Uw bezwaarschrift met uw naam en adresgegevens wordt gegeven aan anderen die ermee te maken, als

 • u bezwaar maakt tegen beslissingen over vergunningen van anderen
 • er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving (bijvoorbeeld het doorgeven van geluidsoverlast is een verzoek tot handhaving)

Uw Burgerservicenummer (BSN) wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaarschrift intrekken, of gegevens aanpassen of aanvullen? Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze regels gelden voor de meeste besluiten van de gemeente. Voor sommige besluiten kunnen andere regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in het besluit zelf staat over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Voor meer informatie of vragen neem contact op per e-mail of bel het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Bij rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaarschrift moest binnen zes weken na de datum die op het besluit staat, bij de gemeente binnen zijn.

Om toch op tijd bezwaar te maken, kunt u een niet compleet bezwaar indienen. Hierin moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar nasturen. De gemeente laat weten hoe lang u heeft om uw redenen van bezwaar na te sturen.

Iedereen die bezwaar indient, krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk. Hieronder staat het bezwaarschrift geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk tijdens de behandeling van het bezwaarschrift.

\