Bezwaar besluit gemeente
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Spring naar het artikel

Als de gemeente Rotterdam een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.

U kunt op verschillende manieren bezwaar indienen bij de gemeente.

Online bezwaar indienen

 • Stap 1. U maakt bezwaar via de knop 'Vraagboom bezwaar maken'.
   
 • Stap 2. Bij de laatste stap in de vraagboom vindt u de link naar het voor u relevante online formulier. Via deze link dient u met DigiD (voor burgers) of met eHerkenning (voor advocaten, bedrijven en instanties) uw bezwaar in.

Let op: het online formulier geeft in de browser Internet Explorer een foutmelding (http 400). Gebruik daarom een andere browser om uw formulier te openen, bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge.

Per post bezwaar indienen

U kunt ook met een brief (dus niet per e-mail) bezwaar maken bij de afdeling van de gemeente die het besluit heeft genomen. U richt uw bezwaarschrift tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester, gebiedscommissie of de leerplichtambtenaar aan:

de afdeling die het besluit heeft genomen
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer ABC (010) 267 63 00

Bezwaar met spoed

Kunt u de behandeling van uw bezwaarschrift niet afwachten, dan kunt u de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat u aan de rechter om een speciale regeling vraagt, terwijl de procedure van het bezwaarschrift nog loopt. Voorwaarde is dat u ‘een spoedeisend belang’ heeft. Meer informatie vindt u op de pagina  voorlopige voorziening.
Let op: voor een voorlopige voorziening moet u wel betalen.

Behandeling bezwaar

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) behandelt uw bezwaar. Het secretariaat van de ABC valt onder de afdeling Juridische diensten (Jd). Een ambtenaar van Jd. kan ook, in overleg met u, het bezwaar met u afhandelen

Registratie van incidenten

In een uitzonderlijk geval van een incident met geweld en/of agressie neemt de gemeente de persoonsgegevens van de bezwaarmaker op in een register. Deze registratie is nodig voor de veiligheid van de medewerkers.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage en/of verwijdering gegevens

U heeft het recht om de registratie in te zien en/of uw gegevens te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA, Rotterdam

In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt (dit nummer staat op de besluitbrief)
 • de redenen waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen, anders is het niet geldig
 • als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt
 • als het kan, stuur een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee
 • behandeling door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC): maximaal 18 weken
 • behandeling bij ambtelijk horen: maximaal 12 weken

Deze termijnen zijn gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij was.

 • Iedereen die het niet eens is met een besluit.
 • U kunt iemand machtigen om voor u bezwaar te maken. Met het bezwaarschrift stuurt u een machtiging mee.

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken, nadat het besluit is gepost, bij de gemeente is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het inhoudelijk niet in behandeling genomen. Soms is de termijn voor bezwaar maken korter dan zes weken.
De afdeling die het besluit genomen heeft, moet bij het besluit melden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan kunt u dit snel navragen bij die afdeling.

In veel gevallen belt een medewerker van de gemeente u op om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is.

Bezwaarschrift niet compleet 

Het kan dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) alle voorwaarden te halen.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want heeft u uw bezwaarschrift niet binnen zes weken ingediend, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In het niet complete bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en het besluit waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld.

Weet u niet precies de datum wanneer een besluit is genomen waarvan u de nadelen merkt, dien dan het bezwaarschrift snel in.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaarschrift intrekken, of gegevens aanpassen of aanvullen? Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar tegen een besluit van een afdeling van de gemeente staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de besluiten van de overheid. Voor sommige besluiten kunnen andere regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in het besluit zelf staat over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Juridische diensten (niet bij de leden van de Algemene Bezwaarschriftencommissie)
Telefoon: (010) 267 62 00

Voor meer informatie of vragen neem contact op per mail of bel 14 010.

Voor rechtshulp bij juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Nee, het schort de werking niet op. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaarschrift moest binnen zes weken na dagtekening van het besluit zijn gepost.

Om toch op tijd bezwaar te maken, kunt u een pro forma bezwaar indienen. Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar nasturen. Voor het nasturen van uw redenen geeft de gemeente een termijn op.

Iedereen die bezwaar indient, krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk. Hieronder staat het bezwaarschrift geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk tijdens de behandeling van het bezwaarschrift.