Bezwaar
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Ga naar de hoofdinhoud

Neemt de gemeente een besluit, maar bent u het daar niet mee eens? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag wordt afgewezen? Maak dan bezwaar.

U kunt per mail of telefoon geen bezwaar maken. Wel online, per post en per fax.

Let op: Lees eerst deze pagina goed door, voor u bezwaar maakt.

1. Online

Als u op de knop 'Online bezwaar maken' klikt, ziet u bij welke afdeling u moet zijn. Gebruik uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaten en bedrijven).

2. Post 

Bezwaar maken kunt u ook met een brief. Stuur deze naar:

De afdeling die het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld: Werk en Inkomen
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

3. Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Bezwaar met spoed

Kunt u het besluit op uw bezwaar niet afwachten? U kunt de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen. Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is. Daar moet u wel voor betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Voorlopige voorziening.

Wie behandelt uw bezwaar

Een onafhankelijke groep medewerkers behandelt uw bezwaar. Zo'n groep heet Algemene Bezwaarschriftencommissie. In overleg met u, kan ook een ambtenaar van de afdeling Juridische diensten uw bezwaar afhandelen.

Registratie van geweld of agressie

De gemeente slaat persoonsgegevens op, van een bezwaarmaker die agressief is geweest, of geweld heeft gebruikt bij de gemeente. Die gegevens opslaan is voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevens om het werk van de gemeente te verbeteren

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te zien of de gemeente nog beter kan worden. Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken. Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens.

Inzage of verwijdering gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.

U kunt dit op 2 manieren doen.

1. Online via de pagina Verzoek AVG.

2. Per post. U stuurt dan een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

1 Online bezwaar maken

 • Als het kan, een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Als iemand anders voor u bezwaar maakt, een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)

2 Bezwaar maken per post

De brief waarmee u bezwaar maakt wordt een 'bezwaarschrift' genoemd. Hierin schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer. Zo kan worden besproken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van het besluit (dit nummer staat op de besluitbrief)
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening, anders is het niet geldig
 • als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt

Meesturen

 • als het kan, een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt, een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)
 • behandeling bij eenvoudige bezwaren: maximaal 12 weken
 • behandeling door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijke groep adviseurs): maximaal 18 weken

De periode begint op de dag na de datum waarop uw bezwaar uiterlijk bij de gemeente binnen moet zijn.

Voorbeeld

Het besluit is verstuurd op 6 april. 18 mei (6 weken later) moet uw bezwaar uiterlijk binnen zijn. Vanaf 19 mei duurt de behandeling maximaal tot:

 • 11 augustus bij 12 weken
 • 22 september bij 18 weken

Te laat besluit

 • Is de gemeente bijna te laat? U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente te laat met besluiten op uw aanvraag of bezwaar? Meld dit schriftelijk. Dat heet 'In gebreke stellen'. Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten. Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag. Dat bedrag heet 'Dwangsom'. Meer weten? Kijk op de pagina Te laat besluit en dwangsom.
 • iedereen die het niet eens is met een besluit van de gemeente
 • als u wilt dat iemand anders voor u bezwaar maakt, dan kan dat. Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier (pdf) in het veld Meesturen.

Periode om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. De datum die staat op het besluit gemeente, is de ingangsdatum van die 6 weken.

Voorbeeld: op het besluit staat de verzenddatum 26 april. Dan moet uw bezwaar uiterlijk 6 juni binnen zijn.

Als uw brief te laat binnenkomt, dan reageert de gemeente niet meer op uw redenen van bezwaar.

Soms is de periode voor bezwaar maken korter dan 6 weken. De gemeente moet bij het besluit melden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Als het er niet staat, dan kunt u dit snel navragen bij de afdeling die het besluit heeft genomen.

Bezwaarschrift niet compleet

Soms lukt het niet binnen 6 weken bezwaar te maken. U heeft bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is niet op tijd klaar. Maak dan toch een niet-compleet bezwaar. Want is uw bezwaarschrift niet binnen 6 weken bij de gemeente, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In het niet-complete bezwaart moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan zal de gemeente niet op de reden van uw bezwaar reageren. Dat heet 'niet-ontvankelijk verklaard'.

Let op: dien het bezwaar snel in, als u niet weet op welke datum een besluit is genomen.

Gegevens geven aan andere organisaties of personen

Uw bezwaar met uw naam en adresgegevens wordt gegeven aan anderen die ermee te maken, als

 • u bezwaar maakt tegen beslissingen over vergunningen van anderen. Voorbeeld: uw buurman vraagt de gemeente of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Hij krijgt toestemming aan de gemeente. Als u er het niet eens bent en u maakt bezwaar, dan krijgt uw buurman uw bezwaar met uw naam en adres te lezen.
 • er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving (bijvoorbeeld het doorgeven van geluidsoverlast is een verzoek tot handhaving)

Uw Burgerservicenummer wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaarschrift stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen? Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste besluiten van de gemeente. Voor sommige besluiten kunnen andere regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in het besluit zelf staat over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Voor meer informatie of vragen neem contact op per e-mail of bel het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Ja. Het besluit is nog steeds geldig. Pas niet meer als uw 'bezwaar gegrond wordt verklaard' (dit betekent dat u gelijk heeft en de gemeente het besluit moet aanpassen).

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaar moest binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat, bij de gemeente binnen zijn.

Iedereen die bezwaar indient, krijgt binnen een week een brief waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen.