Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bezwaar maken tegen omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met een toegekende omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt online bezwaar maken of per post. Bewoners loggen online in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Bezwaar maken - bewoner. Link opent een externe paginaBezwaar maken -bedrijf. Link opent een externe paginaPer post bezwaar maken

Uw gegevens bij uw bezwaar

Degene die de vergunning heeft gekregen, zal uw bezwaar lezen.
Uw bezwaar wordt alleen met uw naam en adres bekend gemaakt.
Wij maken alle andere door u vermelde gegevens onleesbaar.
Is het echt belangrijk dat ook uw naam en adres geheim blijven?
Geef dit dan aan in uw bezwaar.

Normale procedure

Als de normale procedure geldt voor de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Uitgebreide procedure

Ontwerpbesluit

Bij een uitgebreide procedure wordt niet gelijk een besluit genomen over de vergunning: eerst komt er een ontwerpbesluit. De aankondiging van het ontwerpbesluit komt in de Staatscourant. Daarin staat waar u het ontwerpbesluit kunt komen inzien.

Zienswijze

Als u langskomt en u bent het niet eens met het ontwerpbesluit, dan wordt u verteld hoe u uw zienswijze kunt indienen. U hebt daar 6 weken voor, vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Beroep

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U hebt daar 6 weken voor, vanaf de dag nadat het besluit in dagbladen, nieuwsbladen of huis aan huisblad staat.

Hoelang duurt het

Als de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen, krijgt u een brief waarin staat hoelang de gemeente mag doen over uw bezwaar. Dat is 6 tot 12 weken. Dit wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen.

De termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd.
Meestal gaat het vaak sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de 2 redenen hebben:

  1. Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, andere bezwaren door de 'Algemene Bezwaarschriften Commissie'.
  2. Soms is een bezwaar ingewikkeld. Er zijn bijvoorbeeld meer mensen bij het besluit betrokken. Of er moet eerst onderzoek gedaan worden.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010