Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Enverterrein

Samen met Stichting Enver (jeugd- en opvoedhulp) werkt de gemeente aan de ontwikkelingen voor de maatschappelijke bestemde locatie 'het Enver-terrein' in Hoek van Holland.

Het maatschappelijk vastgoed op het Enver-terrein moet worden (her)ontwikkeld. Op dit moment wordt de locatie qua gebruik, functie en bebouwingsvolume niet optimaal benut. Ook zijn de onderhoudskosten van het Enver-terrein te hoog.

Aanleiding voor herontwikkeling van het Enver-terrein

De huidige eigenaar van beide percelen op het terrein is Enver. Het Enver-terrein sluit niet meer aan bij de visie van Enver. Enver wil een gedeelte van het terrein gebruiken om een nieuw zorghuis te ontwikkelen voor de opvang van kwetsbare jongeren. En het andere deel van het terrein wil Enver verkopen. De potentiële koper is belangrijk voor de manier waarop het terrein verder wordt doorontwikkeld.

Nota van Uitgangspunten

De gemeente ziet ontwikkelingen in de maatschappelijke sfeer voor het Enver-terrein. De gemeente heeft besloten om vóór de verkoop een kader af te geven; de Nota van Uitgangspunten (de NvU) opgesteld in het najaar van 2021. In de NvU staan de visie en randvoorwaarden van de gemeente voor de herontwikkeling van het terrein. De NvU borgt de gemeentelijke ambities en vormt een toetsingskader voor ontwikkelvoorstellen. Zo is het bieders duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn bij de gemeente en kunnen reële biedingen gedaan worden aan Enver.

De gemeente heeft omwonenden, wijkraad (voorheen gebiedscommissie) en andere geïnteresseerden benaderd om mee te praten over de NvU. De eerste bewonersbijeenkomst vond digitaal plaats op 21 april 2021 en werd gevolgd door een tweede fysieke bewonersbijeenkomst op 5 oktober 2021.

Visie op het Enver-terrein

Er zijn nog geen concrete plannen voor het Enver-terrein. De NvU geeft daarom houvast en richting zonder wenselijke kansen af te sluiten. De gemeente hield rekening met verschillende scenario’s bij het opstellen van de NvU. De voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke bestemming eventueel in combinatie met woningbouw.

De gemeente denkt aan huisvesting van Enver: gezondheidszorg en dienstverlening voor jongeren op één deel (deel B). En op het andere deel (deel A) van het terrein en gezondheidszorg voor ouderen met ondergeschikt wonen en deels normale woningen. Verder is behoud van het bijzondere groene karakter van het terrein belangrijk. Dit kan vorm krijgen via renovatie, aanvullende bouw en/of gehele herontwikkeling.

Vervolg

Op dit moment wacht de gemeente op plannen van Enver en de koper. Zodra plannen bij de gemeente bekend zijn, kunnen vervolgstappen worden gezet in het project. Samen Enver en met de koper zullen bouwplannen en een passend participatietraject worden ingericht zodat de omgeving goed wordt meegenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u de digitale bestanden inzien? U kunt de verslagen van de participatiebijeenkomsten of de Nota van Uitgangspunten per e-mail opvragen bij projectsecretaris Flip Groenendijk. Ook voor overige vragen kunt u contact met hem opnemen.