Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Adviescommissie Dierenwelzijn stadsnatuur

De Adviescommissie Dierenwelzijn en stadsnatuur bestaat sinds 2009. De leden van de commissie weten veel over dierenwelzijn, stadsnatuur en recreatie.

De adviescommissie is opgericht na de raadsmotie Recreologische Klankbordgroep. Met deze motie vroeg de gemeenteraad aan het college om een gemeentelijke adviescommissie.
De commissie adviseert over beleid op het gebied van natuur, ecologie, dierenwelzijn, natuurrecreatie en -educatie.

Reglement

De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet.
Hierdoor liggen de bevoegdheden van de adviescommissie en de onafhankelijkheid en status van de adviezen wettelijk vast.
De verdere invulling van taken en bevoegdheden is geregeld in het Reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur.
Dit is vastgesteld door het college van B&W.

De belangrijkste onderdelen van het reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur

 • De adviescommissie adviseert het college van B&W van gemeente Rotterdam. Gevraagd en ongevraagd. Over beleidsvraagstukken en de invoering van beleid over dierenwelzijn en stadsnatuur.
 • De adviescommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en stadsnatuur. Zij hebben kennis van de Rotterdamse situatie op deze gebieden.
 • De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, waaronder de voorzitter. Zij worden benoemd door het college van B&W op voordracht van de Adviescommissie.
 • De gemeente verzorgt het ambtelijk secretariaat. De secretaris is geen lid van de adviescommissie, heeft geen stemrecht, maar neemt wel deel aan de vergaderingen.
 • De leden worden voor 4 jaar benoemd. Herbenoeming is voor maximaal één zittingsperiode mogelijk.
 • Leden van de raad, het college en ambtenaren van gemeente Rotterdam mogen geen lid zijn.
 • De vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar. De adviescommissie kan besluiten een besloten vergadering te houden.
 • Ook de adviezen zelf zijn openbaar. Hiervan wordt afgeweken als het college in een adviesaanvraag nadrukkelijk om een niet-openbaar advies heeft gevraagd.

Commissieleden

De Adviescommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden, die op persoonlijke titel zitting hebben:

 • Marc Damen, directeur stichting de Zonnebloem en voormalig directeur Diergaarde Blijdorp (voorzitter)
 • André de Baerdemaeker, Bureau Stadsnatuur
 • Wouter Bauman, beleidsmedewerker Rotterdams Milieucentrum
 • Peter Boertje, beleidsadviseur Dierenbescherming Rijnmond
 • Michiel Houtzagers, algemeen directeur bij Stichting Het Zuid Hollands Landschap.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 010.