Veilig
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilig/
Ga naar de hoofdinhoud

Veilig@Rotterdam is het vijfde programma Veiligheid voor 2018-2023. De doelstellingen van dit programma zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent. Bewoners, bezoekers en ondernemers van de stad voelen zich nog veiliger.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad waar Rotterdammers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Dit lukt met inzet van politie, handhavers, stadsmariniers, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor high impact crimes. De aanpak van gemeente Rotterdam is streng en hulpvaardig. We zijn streng voor hen die zich niet aan de wet willen houden. Tegelijkertijd zetten wij alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen, weer op het juiste spoor te krijgen. Wij helpen waar nodig, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

Veilig@Rotterdam

Binnen de gemeente werken meerdere partijen aan het veiliger maken van Rotterdam. In Veilig@Rotterdam, het programma Veiligheid 2018-2023, staat hoe we dit gaan doen. Dit programma is gemaakt door directie Veiligheid samen met andere directies binnen de gemeente, politie, openbaar ministerie, de veiligheidsregio, bewoners en ondernemers.

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Samen met onze bewoners, partners en ondernemers werken wij de komende vier jaar aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is. Zo creëren we ruimte, waardoor de potentie en sociale weerbaarheid van de stad, haar inwoners en bedrijven kunnen worden benut.

Veilig@Rotterdam beschrijft het strategische programma voor de jaren 2018-2023 en berust op drie pijlers. De pijler ‘Betrokken stad’ staat voor de wijze waarop we samenwerken met bewoners en ondernemers. Vanuit de pijlers ‘Weerbare stad’ en ‘Stad in balans’ werken we aan de verschillende inhoudelijke veiligheidsopgaven voor de stad. Deze opgaven worden uitgewerkt in aparte programma’s, projecten en activiteiten.

Een veilige jaarwisseling

In Rotterdam geldt een vuurwerkverbod. Binnen de gemeentegrenzen mag geen consumentenvuurwerk afgestoken worden, ook niet tijdens de jaarwisseling. Het afsteken van consumentenvuurwerk leidde ieder jaar tot veel overlast, schade en letsel.

In verband met het coronavirus wordt later besloten of, en in welke vorm, professionele (vuurwerk)shows kunnen plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waheeda Dahoe. Dit kan telefonisch via 06 - 220 228 66 of per e-mail naar yw.dahoe@rotterdam.nl.

Rotterdam heeft een lange traditie van bewoners die zich sterk maken voor de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen buurt. In de jaren negentig van de vorige eeuw lag de nadruk vooral op onvrede over de onveiligheid en een roep om harde maatregelen vanuit de overheid. In de loop der jaren is Rotterdam veel veiliger geworden. Dit heeft effect gehad op het karakter van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers.

Betrokken bewoners en ondernemers

Het is onze ambitie Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers structureel te betrekken; van consultatie en inspraak naar meer co-productie en co-creatie. We betrekken Rotterdammers, Rotterdamse ondernemers, (wijk)netwerken, vrijwilligers- organisaties, kerkgemeenschappen en andere sociale fijnmazige initiatieven bij de veiligheidsaanpak in de wijk. Hun betrokkenheid, commentaar en kritiek kan leiden tot beleid en een gerichte aanpak die aansluit bij de problemen, zoals die in de wijk worden ervaren en een uitvoering die effectief, efficiënt en gedragen is. Door hen uit te dagen een actieve bijdrage te leveren en hen waar mogelijk daarin te faciliteren, wordt de invloed die Rotterdammers hebben op de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen leefomgeving groter.

De overheid zorgt voor handhaving van de rechtsorde en de openbare orde. Dit is van belang voor het versterken van de stabiliteit van een goed functionerende en weerbare samenleving. Een weerbare stad weet zich staande te houden bij voorziene en onvoorziene ontwikkelingen op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Een veerkrachtige stad en weet zich snel te herstellen na een incident. Zowel sociale, fysieke als digitale maatregelen helpen de kwetsbaarheid van de stad en haar inwoners te verminderen en de impact van incidenten te beperken.

Weerbaarheid

In samenwerking met partners investeren we in weerbaarheid tegen rampen en crises, ondermijnende criminaliteit, polarisatie, radicalisering, terrorisme, high impact crimes en cybercriminaliteit. Een weerbare overheid investeert in relaties met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, stimuleert en faciliteert positieve krachten in de stad en heeft oog voor nazorg. Betrokken inwoners zijn weerbare inwoners. Het gaat over individuele en collectieve weerbaarheid vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Rotterdam heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied van veiligheid. De stad is veel veiliger dan enkele jaren geleden. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat niet alle inwoners dat ook zo ervaren.

Ook in andere Nederlandse en Europese steden gaat het verbeteren van de objectieve veiligheid niet altijd hand in hand met een groter gevoel van veiligheid. In 2014 verzocht de gemeenteraad bij de behandeling van het nieuwe veiligheidsprogramma #Veilig010 om een Brede Consultatie over Veiligheidsbeleving. Dit om te achterhalen wat de oorzaak is van het achterblijven van het gevoel van veiligheid. Er werd ook gezocht naar manieren om die subjectieve veiligheid te verbeteren.

Er is de afgelopen periode met succes gewerkt aan een veilige, levendige en leefbare stad met aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfmilieus voor inwoners en bezoekers. We zien een toename van mensen die graag in onze stad willen wonen, van ondernemers die zich hier vestigen en mooie initiatieven ontplooien en van toeristen die onze stad bezoeken.

Het is onze ambitie een veilig woon, leef- en uitgaansklimaat in Rotterdam te realiseren, waarin bewoners en bezoekers zich vrij kunnen bewegen en kinderen veilig kunnen opgroeien. Tegelijkertijd voorkomen van inmenging vanuit criminaliteit en vermindering van overlast.

De Rotterdamse veiligheidsaanpak kenmerkt zich door een integrale werkwijze, nauwe samenwerking met de Rotterdammer, informatiegestuurd werken en maatwerk op wijkniveau.

Duurzame en integrale aanpak

We zetten niet alleen in op het tegengaan van onveiligheid, het begint met het voorkómen ervan. We kijken daarom integraal naar de oorzaken van onveiligheid. Voor oplossingen kijken oplossingen over de grenzen van het veiligheidsdomein. Een duurzame en integrale aanpak vergt een combinatie van sociale en fysieke investeringen, een goed beheer en onderhoud van de buitenruimte. Het vergt optimale vormen van toezicht en handhaving met een mix van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten. We blijven daarbij kijken naar innovatieve interventies om de naleving van wet- en regelgeving door bewoners en ondernemers te stimuleren.

Samen werken

Een veilig Rotterdam is een gedeelde verantwoordelijkheid. We werken samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, branches en verenigingen aan de veiligheid in de stad. We investeren in langdurige relaties en netwerken. Samen treden we adequaat op bij incidenten en ontwikkelingen die de veiligheid én de veiligheidsbeleving van Rotterdammers ondermijnen.

Informatiegestuurd en kennisgedreven

We weten wat er speelt in onze stad en zijn goed geïnformeerd. We bepalen onze inzet op basis van de informatie over wat er daadwerkelijk aan de hand is in onze wijken en buurten. De informatie krijgen we door voortdurend laagdrempelig en zichtbaar aanwezig te zijn in onze stad en onze netwerken. We brengen actief informatie bij elkaar. We analyseren en duiden deze informatie en maken op basis hiervan efficiënte en effectieve keuzes met betrekking tot onze inzet.

Wijkgericht en maatwerk

Een aanpak op maat doet recht aan de verschillen tussen wijken en aan de verschillen in zorgen en problemen die Rotterdammers en ondernemers ervaren. We hebben oog voor de verschillende niveaus binnen de stad waarop we actief zijn en waarop we als gemeente invloed hebben. We acteren op het niveau van inwoners en ondernemers, de wijk en de stad.

Het wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers. Met de cijfers uit het wijkprofiel kunnen gemeentebestuur in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, gebiedsplannen maken.

Steeds veiliger

Ten aanzien van de veiligheid zijn we op de goede weg: de veiligheidsindex steeg van 100 in 2014 naar 108 in 2018 tot 110 in 2020. Het wijkprofiel 2020 laat zien dat Rotterdam steeds veiliger wordt en dat de bewoners zich ook veiliger voelen. Tegelijkertijd laat het wijk-profiel ook zien dat niet alle wijken dezelfde positieve ontwikkeling doormaken. In kwetsbare wijken, waar criminaliteit en overlast voor problemen zorgen, werken we met een wijkgerichte aanpak.

Meer informatie

  • Heeft u vragen of opmerkingen over veiligheid, dan kunt u contact opnemen met de  gemeente: 14 010. Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 (Timmerhuis)
  • Wilt u weten of uw buurt een stadsmarinier heeft en wie dit is? Kijkt u dan op de pagina Stadsmariniers
  • Veiligheid in uw wijk: De Directie Veiligheid werkt nauw samen met de politie. Iedere wijk heeft een wijkagent die het eerste aanspreekpunt is voor veiligheid in de wijk. Wilt u weten wie uw wijkagent is, kijk dan op de website van de politie
  • Het Veiligheidsloket Rotterdam is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht, compliment of suggestie heeft op het gebied van veiligheid en openbare orde in gemeente Rotterdam