Een nieuwe Romeynshof
Gepubliceerd op: 14-04-2022
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/romeynshof/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijk Ommoord krijgt een nieuwe Romeynshof. De Romeynshof is het lokaal cultureel centrum aan de Stresemannplaats in Ommoord. De wijk verdient een moderne ontmoetingsplek die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.

Tegelijkertijd willen we hier woningen bouwen voor Rotterdammers en de omgeving mooier en groener maken. De gemeente is begonnen om met verschillende partijen een plan voor een nieuwe Romeynshof te maken. Het is de bedoeling om hier maximaal 200 woningen te bouwen, waarvan minimaal 40% middelduur en 60% vrij in te vullen. De woningen komen deels boven de nieuwe Romeynshof en verder in de rest van het plangebied. Er komen meerdere woongebouwen.  De maximale bouwhoogte is zes bouwlagen, met een uitzondering langs het metrospoor. Daar mag iets hoger gebouwd worden. 

De bewoners van de nieuwe woningen parkeren op eigen terrein. Het Huis van de Wijk en de bibliotheek komen terug in het nieuwe gebouw. Ook het gezondheidscentrum en het centrum voor gezondheidsonderzoek Ergo krijgen er opnieuw een plek.  Verder wordt de leefomgeving aangepakt. Er komt extra groen voor een gezonde leefomgeving met prettige en levendige verblijfsplekken.  De gemeente wil bewoners en omwonenden graag bij deze plannen betrekken. Daarom zijn er eind 2021 en begin 2022 twee digitale bewonersavonden gehouden, met daarnaast een inloopochtend in de Romeynshof. En er volgen er nog meer.

Benieuwd naar de natuur rond de nieuwe Romeynshof?

Luister naar de podcast 'Een wandeling naar landschapspark De Rotte': een toekomstig (wens)wandelverhaal vanaf metrostation de Rotte, over de Ommoordse Loop, via de wijktuin door het Ommoordse veld naar de Rotte.

Eind winter – begin voorjaar hoor je bonte specht Toeterende auto’s, voorbijflitsende fietsers

[stadsgeluiden]. Aan de dagelijkse drukte van de binnenstad van Rotterdam wil je soms even ontsnappen. Ben onderweg naar het Landschapspark De Rotte en ben daarom alvast naar station Prins Alexander gegaan, vanaf hier heb je een hele goede en snelle metroverbinding naar Ommoord en vandaar neem ik je graag mee naar de Rotte.

[metrogeluid omroepen station de Rotte ] Hier stappen we uit, bij station ‘De Rotte’ en we staan direct in een super groene omgeving op de Ommoordse loop. De natuur is direct voelbaar, en is hier de afgelopen jaren flink versterkt. Het is goed om te zien dat er diverse nieuwe soorten bij zijn gekomen, het gras is bloemrijker en de omgeving van Station de Rotte en Romeijnshof heeft aan biodiversiteit gewonnen!

Kijk, aan de overkant zie je het nieuwe Romeynshof. Door de groene gevels bijna niet te zien. Wist je dat zelfs de nieuwe bebouwing hier vogels aantrekt? De kastjes in en aan de gevels die je ziet, zijn namelijk speciaal voor de zwaluwen. Maar in deze tijd van het jaar hoor je vaker de bonte specht, die bakent namelijk zijn territorium af. Misschien komen we er onderweg naar de wijktuin nog wel eentje tegen. De plinten direct grenzend aan de openbare ruimte van de gebouwen zijn veel levendiger geworden en dat is prettig want er zijn veel mensen die elkaar hier ontmoeten, brengt gezelligheid en heeft een hele positieve werking op de sociale veiligheid. [geluid lopen door gras / takken ]

Er lag in dit gebied een flinke wateropgave. Mooi hoe dit is vertaald in nieuwe waterverbinding. Het loopt vanaf de Metrodriehoek helemaal langs de Romeynshof tot aan het Binnenhof. Het regenwater wordt hier nu veel beter vastgehouden om in periodes van de extreme droogte het gebied te voorzien van water. Daarom zie je nu overal om je heen groen en water (poeltjes en wadi’s).

Het is heerlijk wandelen over de brede Ommoordse Loop. De plek waar veel mensen uit de buurt elkaar ontmoeten: ze sporten, zitten op een bankje, maken een praatje of wandelen met de hond en zijn heerlijk buiten aan het spelen met hun kinderen.

[ geluid bonte specht ] Oh! Hoor je dat getik? Dat is de bonte specht! We lopen inmiddels door de wijktuin, vanuit hier komen we bij de ringweg van Ommoord met de prachtige dubbele bomenrij. Deze steken we over en staan we in het mooie open weidse Ommoordse veld. Oud stukje veenpolder langs de Rotte. De boezemsloot en de dijk van de Rotte worden zichtbaar in de verte. We strijken even neer voor een korte pauze in de Blijde wei. We zijn bij de Rotte! Bij de Rottebanbrug stap ik op het subboard en paddle ik terug richting de Binnen Rotte in het centrum. Waar we de dag afsluiten met een drankje op het Noord Plein. Met de OV-fiets ik vervolgens terug naar Rotterdam Centraal.

Beknopt verslag bewonersavond Romeynshof 21 februari 2022

Tijdens de digitale bewonersavond op 21 februari 2022 heeft de gemeente gepresenteerd wat er met de input is gebeurd die eerder is opgehaald. Ongeveer 35 bewoners namen deel aan de bewonersavond. Via de chat konden bewoners vragen stellen over de stand van zaken van de plannen.  De presentatie van de bewonersavond kunt u opvragen via het e-mailadres romeynshof@rotterdam.nl. Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld op de bewonersavond, met daarbij onze antwoorden.

Vragen en antwoorden bewonersavond Romeynshof 21 februari 2022

De strook aan het Briandpad valt buiten het gebied waarin we woningen willen bouwen. Bij het maken van een ontwerp voor de buitenruimte wordt deze strook weer wel meegenomen. We willen hier een groen-blauwe verbinding van groen en water maken in de richting van winkelcentrum Binnenhof.

De ontwikkelaar moet zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor de nieuwe bewoners, volgens het geldende parkeerbeleid. Omdat de parkeerplaatsen in de directe omgeving openbaar toegankelijk zijn, mogen de nieuwe bewoners daar ook gewoon parkeren. Pas bij een vergunningensysteem met betaald parkeren kan er gehandhaafd en gecontroleerd worden, omdat nieuwe bewoners dan geen vergunning krijgen om op straat te parkeren. We moeten het parkeren op eigen terrein dus zó aantrekkelijk maken dat nieuwe bewoners alleen daar gebruik van wíllen maken, in plaats van op straat te parkeren.

Sociale veiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten voor ons. We nemen dit aspect altijd mee in onze ontwerpen voor de openbare ruimte. Graag horen we van u en andere gebruikers aan de hand van concrete voorbeelden waaraan u behoefte heeft.

De minimale afstand tussen de Stresemannflat en de zoekruimte voor de toekomstige bebouwing is 20 meter. 

De openbare ruimte is er voor iedereen. De nieuwe Romeynshof biedt de kans om opnieuw te kijken naar de behoefte aan ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Aan de hand daarvan kunnen we een goede inrichting maken voor de nieuwe openbare ruimte voor de Romeynshof.

De gemeente kijkt voor de parkeerdruk in een straat naar het hele gebied, dus ook naar de omliggende straten. Een parkeerterrein is dan ook niet specifiek bedoeld voor één huis, een blok huizen of een flat, maar voor een breder gebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uit parkeerdrukmetingen uit 2019 en 2022 blijkt dat de parkeerplekken op de Stresemannplaats druk bezet zijn, vooral in de avonduren. Er zijn er echter nog ruim voldoende parkeerplekken te vinden op het parkeerterrein aan de Briandplaats. Die parkeerplekken kunnen zowel gebruikt worden door buurtbewoners als door bezoekers van buiten de wijk.

Bij de nieuwbouw wordt niet alleen gekeken naar de verwachte parkeerdruk vanuit de bewoners en woningen, maar ook naar het parkeergebruik dat een sociale voorziening met zich meebrengt, zoals het medisch centrum en cultureel centrum Romeynshof. De berekening van de parkeerbehoefte gaat onder andere uit van het aantal vierkante meters vloeroppervlak van bijvoorbeeld het gezondheidscentrum en cultureel centrum. Bij de nieuwbouw van de Romeynshof wordt gekeken of het aantal vierkante meters van de voorzieningen meer of minder wordt en of de parkeerbehoefte verandert. Aan de hand daarvan wordt het nieuwe aantal benodigde parkeerplaatsen berekend. Soms betekent dit, dat er meer parkeerplaatsen moeten terugkomen en soms kan het minder zijn. Dat is onder meer afhankelijk van het verschil in aantallen vierkante meters vloeroppervlak tussen de oude en de nieuwe situatie.

Daarnaast houden we rekening met dubbelgebruik. Zo zal het gezondheidscentrum vooral overdag bezoekers aantrekken, terwijl de bewoners vooral ’s avonds een parkeerplek zoeken. Oftewel, de parkeerplaatsen worden overdag door bezoekers gebruikt en in de avond door bewoners. Bezoekers van theatervoorstellingen zoeken weer net zoals bewoners vooral een parkeerplek in de avonduren. Hiervoor zijn naar onze mening voldoende parkeerplekken te vinden in de directe omgeving.  

Over het gebruik van de woonwijk als P&R-plek door reizigers voor de metro kunnen we weinig zeggen. Dat heeft ermee te maken dat er geen onderzoek is geweest naar het parkeermotief van de parkeerders. Uit metingen naar de parkeerdruk blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn in de openbare ruimte. Oftewel, er is altijd wel een parkeerplaats te vinden, zij het dat dat soms iets verder lopen is. Daarom is er ook geen onderzoek gedaan naar de motieven van parkeerders.

Nee. In de huidige situatie gaat het om een cultureel centrum voor kleinschalige cultuuractiviteiten voor wijkbewoners, zoals theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, workshops, muziek- en dansvoorstellingen. Aan de hand van het aantal vierkante meters vloeroppervlak dat in het nieuwe gebouw terugkomt voor deze culturele activiteiten, berekenen we hoeveel parkeerplaatsen er in de openbare ruimte moeten terugkomen. Hierbij houden we rekening met de parkeerbehoefte van bewoners en van bezoekers van het nieuwe cultureel centrum en de andere voorzieningen. 

Nee, de Romeynshof is een ander soort locatie dan de Binnenhof. Bij de Binnenhof gaan we uit van een hoogstedelijk woonmilieu waarin hoge woongebouwen passen. Bij de Romeynshof gaan we uit van een groenstedelijk milieu met woongebouwen van maximaal vijf verdiepingen, met als uitzondering één woongebouw van 7 verdiepingen. De afstanden tussen de bestaande en nieuwe gebouwen zijn bij de Romeynshof anders dan bij de Binnenhof. Bij beide projecten staat een goede inpassing in de openbare ruimte voorop.

De kunstwerken De Witte Bollen van Hans van der Plas (1972) en De Paraplu van Hans Citroen (1992) krijgen een nieuwe plek in de toekomstige nieuwe openbare ruimte van de Romeynshof. De exacte plek is op dit moment nog niet bekend. Hierover overleggen we met de Stichting De Witte Bollen.

Beknopt verslag bewonersavond Romeynshof 16 december 2021

Tijdens een digitale bewonersavond op 16 december 2022 hebben we bewoners geïnformeerd over de ambitie en de eerste ideeën voor de vernieuwing van de Romeynshof. Daarnaast hebben we bewoners gevraagd om antwoord te geven op vragen als: wat vindt u het belangrijkste thema voor uw buurt? Wat vindt u het belangrijkste groen in uw omgeving? En waar ontmoet u graag mensen uit de buurt? Deze input hebben we op twee manieren opgehaald: door middel van een poll op mijn.rotterdam.nl en schriftelijk via een formulier dat bij de uitnodiging van de bewonersavond zat.

Ongeveer 20 bewoners hebben deelgenomen aan de bewonersavond. Via de chat konden de bewoners vragen stellen over de ontwikkeling. De presentatie van de bewonersavond kunt u opvragen via het e-mailadres romeynshof@rotterdam.nl. Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld op de bewonersavond, met daarbij onze antwoorden.

Vragen en antwoorden bewonersavond Romeynshof 16 december 2021

De bouwhoogte van de nieuwe gebouwen is maximaal zes bouwlagen, met een uitzondering langs het metrospoor. Daar mag iets hoger, tot maximaal acht bouwlagen, gebouwd worden. Op sommige plekken is de bouwhoogte maximaal vier bouwlagen.  

In de nieuwe situatie moeten voldoende parkeerplaatsen voor de huidige bewoners en gebruikers terugkomen. Dat is een van de voorwaarden die in de nota van uitgangspunten zijn vastgelegd. Maar naast de parkeeropgave zijn er ook nog andere opgaven, zoals een verbetering en vergroening van de leefomgeving en de bouw van nieuwe woningen. Dat kan betekenen dat de parkeerplaatsen op een andere plek in het plangebied terugkomen. Maar de parkeerplaatsen blijven nog steeds goed bereikbaar, veilig en comfortabel voor de huidige bewoners. Ook de parkeerplaatsen voor mindervaliden komen terug. Verder is het zo dat de bewoners van de nieuwe woningen op eigen terrein parkeren, en niet op de parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Nee.  De maximale bouwhoogte wordt vastgelegd in de nota van uitgangspunten. Deze maximale hoogte staat ook in een nieuw bestemmingsplan dat de gemeente voor het gebied maakt. Hiervan mag niet worden afgeweken.

Dit is één van de opmerkingen die we op de informatieavond hebben gekregen. We nemen deze informatie mee in de uitwerking van de plannen. De nieuwe woningen kijken uit op de nieuwe leefomgeving. Onze verwachting is dat daarmee ook de sociale veiligheid toeneemt en dat ongewenst gedrag en overlast minder worden. Maar bij een nieuwe buitenruimte horen ook plekken voor sport en spel. Op welke manier en op welke locaties moeten ze in het plangebied terugkomen? Daarover gaan wij graag in gesprek met de bewoners en gebruikers van de sportvoorzieningen.

In de nieuwe situatie moeten voldoende parkeerplaatsen terugkomen voor de huidige bewoners en bezoekers.  Het aantal parkeerplaatsen dat nodig is, hebben we bepaald op basis van onderzoek naar de parkeerdruk.

In de nota van uitgangspunten worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling vastgelegd. Het maximum aantal nieuwe woningen is vastgelegd op 200 woningen. We richten ons met de woningen op verschillende typen nieuwe bewoners. Er komt een evenwichtige mix van woningen, die qua type, grootte en prijs voldoende van elkaar verschillen. De woningen passen bij het groenstedelijke woonmilieu rond de Romeynshof. Minimaal 40% van de woningen valt in het middensegment, waarvan minimaal 30% middensegment huurwoningen is en maximaal 10% middensegment koopwoningen. De overige 60% is nog vrij in te vullen. Daardoor kunnen we op dit moment nog niet exact zeggen hoeveel mensen er in de nieuwe woningen komen te wonen. Maar een eerste inschatting ligt tussen 300 en 450 mensen.

We kunnen ons voorstellen dat de nieuwe wijkraad een rol wil spelen in de communicatie en participatie over de plannen voor de Romeynshof. Vanuit het project willen we graag de samenwerking opzoeken met de wijkraad.

Meer informatie

Wilt uw meer informatie of hebt u vragen over de nieuwe Romeynshof? Stuur dan een e-mail naar het e-mailadres romeynshof@rotterdam.nl. Kijk ook op Mijn.Rotterdam.