Spring naar het artikel

Tussen de woonwijken van Hoek van Holland en gem. Maassluis liggen twee polders: Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder. Om de ontwikkeling van de polders te versnellen zijn de plannen samengevoegd. Zo ontstond ook de projectnaam: Oranjebonnen.

De Oranjebonnen wordt een toegankelijk agrarisch en recreatief gebied. Hierbij komen wonen, werken en recreëren meer in balans. Dus de boer moet zijn brood kunnen blijven verdienen, recreanten mogen genieten van het bijzondere landschap en bewoners blijven prettig wonen. En dit terwijl aan de horizon de kassen van het Westland, de cruise- en containerschepen op de Nieuwe Waterweg, de hoogspanningsmasten in de Bonnenpolder en straks windmolens langs de Oranjebuitenpolder te zien zijn.

Aanpak

Voor deze ontwikkeling gaat het volgende gebeuren:

  • Het verbeteren van de recreatieve voorzieningen. 
  • De aanleg van een dieren- en plantenrijke verbinding tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos. Het versterken van het typische polderlandschap.
  • Het stimuleren van stadslandbouw en agrarisch natuurbeheer.

Voor het eerste doel is het plan om allereerst een aantrekkelijk netwerk van fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden aan te leggen. Ook wordt een nieuwe brug over het Oranjekanaal gebouwd. Deze sluit aan op een nieuwe weg naar de Polderhaakweg.

Voor het tweede doel worden enkele watergangen verbreed en natuurvriendelijke oevers en moeraszones aangelegd. Ook krijgt het gebied een groenere uitstraling door het herstel van historische dijken en nieuwe bomen.

De eerste twee doelen realiseert gemeente Rotterdam in samenspraak met bewoners en gebruikers. Ook legt Rotterdam met het Hoogheemraadschap Delfland een paaiplaats aan voor roofvissen naast het Oranjekanaal.

Kansen en ambities

De ambitiekaart laat zien welke kansen de polders bieden. Deze kaart is ontworpen in nauw overleg met betrokken organisaties. De ambitiekaart vormt samen met een toelichtende tekst, het Ambitiedocument Oranjebonnen. Het is in het voorjaar 2013 door het Rotterdamse college van B en W vastgesteld. De samenwerking leidde tot het Ontwikkelplan Oranjebonnen, in maart 2016 vastgesteld.

Initiatief natuurontwikkeling

Voor het gebied Oranjebonnen komt een nieuw bestemmingsplan. Ondernemers en bewoners zijn uitgenodigd met voorstellen te komen die bijdragen aan deze verandering. Door drie initiatiefnemers Zuid-Hollands Landschap, Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten is een gezamenlijk voorstel gedaan: ‘Landschap en natuur in de bonnen, een landschappelijke visie’. De gemeente Rotterdam heeft dit voorstel beoordeeld. De beoordeling is kort samengevat in de factsheet Oranjebonnen. De Gebiedscommissie Hoek van Holland heeft een bewonersenquête laten uitvoeren in Hoek van Holland over deze landschappelijke visie. Op 15 maart discussieert de gebiedscommissie met bewoners en zal een advies uitbrengen. Zowel dit advies als de beoordeling worden ter besluitvorming voorgelegd aan het College. In onderstaande documenten leest u meer:

Windmolens

Drie ondernemers hebben het initiatief genomen om acht windmolens te plaatsen aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Oranjebuitenpolder. Meer informatie vindt u op de website Windpark Nieuwe Waterweg. Daarnaast hebben deze ondernemers een gebiedsgebonden bijdrage van 800.000 euro aan de Oranjebonnen toegezegd, vanaf de dag dat het windpark in exploitatie wordt genomen. Ook dit bedrag wordt benut voor de uitvoering en het beheer van de tweede fase. De bijdrage is vastgelegd in een overeenkomst.

Initiatiefnemers en betrokken partijen

Rotterdam heeft samen met de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, het initiatief genomen om de Oranjebonnen te ontwikkelen. De gemeente werkt voor de ontwikkeling van het project samen met bewoners, gebruikers en gebied Hoek van Holland. Bij de planvorming zijn ook initiatieven van Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Maassluis en Zuid Hollands Landschap betrokken. Door de inzet van deze en vele andere partijen kan de Oranjebonnen een aantrekkelijk agrarisch en recreatief gebied worden.

Meer informatie

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail aan projectleider Evert-Jan van den Akker. Beschikt u niet over internet, geef dan schriftelijk uw postadres door aan de projectleider, dan ontvangt u per post een uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Stuur uw gegevens aan:
Projectmanagementbureau
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam