Orange the world
Gepubliceerd op: 20-11-2020
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/orange-the-world/
Ga naar de hoofdinhoud

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In onze stad zijn er helaas ook te veel verhalen vol pijn, en te veel verhalen met een dodelijke afloop.

Met het in de avond oranje kleuren van de Erasmusbrug en andere gebouwen in de stad vraagt gemeente Rotterdam samen met maatschappelijke partners extra aandacht voor dit grote maatschappelijke probleem.

De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen geweld meer is tegen vrouwen.  Met deelname aan Orange the World-day benadrukken we nog eens extra dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Daar zijn we nog niet. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken en onze krachten bundelen.

25 november 2020

Op Orange the world-dag organiseren maatschappelijke partners als Zonta Rotterdam, de Soroptimisten, UN women, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Dona Daria in samenwerking met de gemeente Rotterdam allerlei activiteiten om het probleem bespreekbaar te maken. Zo is er een livestream webinar, wapperen al trots vlaggen met de boodschap op de Boompjes en wordt de hoofdvlag daar op 25 november gehesen, tegelijkertijd met het oranje verlichten van de Erasmusbrug en gebouwen in de stad.

Manifest Stop geweld tegen vrouwen

In Rotterdam heeft de gemeente samen met Veilig Thuis Regio Rotterdam, Zonta Rotterdam, Dona Daria, de politie, RADAR, SPIOR, Emancipator, enkele gemeenteraadsleden en andere maatschappelijke organisaties, begin 2020 het manifest stop geweld tegen vrouwen opgesteld. Hierin spreken zij hun commitment uit zich te blijven inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Een veilige stad voor vrouwen en meisjes

Met deelname aan programma’s zoals Veilige Steden en aanpak straatintimidatie willen we in Rotterdam de sociale veiligheid van vrouwen/meisjes verhogen. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat wordt niet getolereerd.
De positie van vrouwen in de samenleving moet worden versterkt. Dit houdt ook in dat de vaak oude heersende opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen in het gezin en in de samenleving moet veranderen.

Verdrag van Istanbul

Op 18 november 2015 aanvaardde Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul. Het trad voor ons land op 1 maart 2016 in werking.

Het Verdrag van Istanbul omvat veel. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen.

De gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld dient te voldoen aan het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staat dat geweld tegen vrouwen en meisjes (door mannen) een vorm van gender gerelateerd geweld en dus discriminatie is. De aanpak van dit geweld tegen vrouwen moet worden voorkomen en op elke manier worden bestreden en die aanpak moet nadrukkelijk gendersensitief zijn. In het Verdrag van Istanbul wordt onder meer bepaald dat:

  • Dienstverlening niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen of te getuigen tegen een dader en niet financieel belastend mag zijn.
  • Slachtoffers medische, psychologische en juridische hulp en opvang krijgen, bij voorkeur op één plaats.
  • Er voldoende passende opvangplaatsen moeten zijn voor slachtoffers zonder discriminatie op welke grond dan ook.
  • Vrouwen zonder geldige verblijfstitel toegang tot de opvang moeten krijgen.
  • Het tijdelijk huisverbod moet gelden ongeacht relationele status en niet gebonden zijn aan een woning, maar aan de veiligheid van een slachtoffer waar die ook verblijft.

In het Verdrag van Istanbul is een definitie van ‘geweld tegen vrouwen’ opgenomen:

'Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.'

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn, of dat hen buitenproportioneel vaak treft. Voorbeelden van gendergerelateerd geweld zijn mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. De definitie van geweld tegen vrouwen laat zien dat het om meer gaat dan alleen lichamelijk en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op het werk, of online.

Feiten en cijfers (wereldwijd)

  • 1 op de 3 vrouwen en meisjes ervaart psychische of seksueel geweld in hun leven, vaak door partners of bekenden uit de directe omgeving
  • Slechts 52 procent van de vrouwen heeft het recht op zelfbeschikking daar waar het gaat om partnerkeuze, (seksuele) relaties, het gebruik van anticonceptie en toegang tot gezondheidszorg
  • Wereldwijd, zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen en meisjes voor hun 18de getrouwd (onder andere door huwelijksdwang)
  • 71 procent in mensenhandel is vrouw (en vaak nog jonge meisjes); 3 van de 4 van deze vrouwen en meisjes worden seksueel geëxploiteerd
  • 1 op de 2 vrouwen zijn (in 2017) door hun partners of familie vermoord; ter vergelijking 1 op de 20 mannen zijn gedood onder vergelijkbare omstandigheden.