Carnisse Eiland
Gepubliceerd op: 25-10-2021
Geprint op: 16-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnisse-eiland/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor het gebied tussen het Zuiderpark en de Carnissedreef, het Carnisse Eiland, is er een plan om een nieuwe buurt te bouwen.

Het plan draagt bij aan het aantrekkelijker maken van Carnisse door verschillende soorten nieuwe woningen toe te voegen, de buitenruimte te verbeteren en door goede wijkvoorzieningen te bieden.

Stadsbuurt

Carnisse Eiland wordt een stadsbuurt waar groen, recreëren, spelen en ontmoeten centraal staan. Een stukje stad dat omgeven is door het water en groen. Een buurt waarbij het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht is en er voorrang wordt gegeven aan de voetganger en fietser. Carnisse Eiland wordt buurt die schoon en veilig is met een mix van verschillende woningen. Een aantrekkelijke plek voor heel de wijk Carnisse met goede voorzieningen en nieuwe verbindingen met het Zuiderpark waardoor het groen veel meer de wijk in komt.

Op deze webpagina kunt u meer te weten komen over de plannen en de mogelijkheden om hierover in gesprek te gaan.

Video's

Om het plan kort en eenvoudig toe te lichten, zijn er 3 ‘explainer video's’ gemaakt.

Informatieavond 28 oktober

Tijdens de digitale informatieavond zijn de plannen voor Carnisse Eiland gepresenteerd en aansluitend kwamen er vragen en antwoorden aan bod.

Bekijk de opname:

Raadsvoorstel en reactiedocument

Het college heeft op 21 december een besluit genomen over het plan voor een nieuwe buurt op Carnisse Eiland. U kunt het raadsvoorstel lezen op Notubiz. Het reactiedocument wordt begin januari op deze webpagina geplaatst. In dit document staan alle reacties die wij ontvingen en geven wij een toelichting per reactie.

Carnisse is één van de wijken op Rotterdam-Zuid waar de gemeente Rotterdam de wijk voor meer mensen aantrekkelijk wil maken. Dat doen we onder andere door verschillende nieuwe woningen toe te voegen en door de voorzieningen en de buitenruimte te verbeteren.

In Carnisse kunnen blijven wonen

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen uit de wijk die op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld omdat ze een gezin krijgen, kunnen blijven wonen in Carnisse.

Nu is het nog vaak zo dat mensen noodgedwongen hun wijk, en zelfs Rotterdam verlaten. Dat is jammer voor de mensen, omdat ze hun hele sociale netwerk achter moeten laten. En het is niet goed voor Rotterdam. De stad moet een plek zijn voor iedereen.

Betaalbare woningen

In Carnisse zijn nu te weinig woningen beschikbaar voor mensen die een nieuwe woning zoeken en die graag in hun wijk willen blijven. Daarom zoekt de gemeente naar plekken om nieuwe woningen te bouwen die ook betaalbaar zijn. Carnisse Eiland, is zo’n plek waar dit mogelijk is.

Op Carnisse Eiland zijn meer aanleidingen waardoor er een nieuw plan is gemaakt:

 • Twee grote gebouwen op Carnisse Eiland zijn aan vervanging toe omdat ze verouderd zijn.
 • Het zorgcomplex van Humanitas en de basisschool De Kameleon hebben nieuwe huisvesting nodig in het gebied.
 • Daarnaast zou het goed zijn als de bewoners van Carnisse wat makkelijker ook naar het Zuiderpark zouden kunnen lopen of fietsen en dat het groen via Carnisse Eiland de rest van de wijk bereikt.

Veilige en fijne wijk

De opzet van het nieuwe Carnisse Eiland is zo gemaakt dat niet alleen de toekomstige bewoners ervan kunnen genieten. Carnisse Eiland moet ook voor de bewoners van Carnisse iets moois betekenen. Je ontmoet elkaar in een groene vernieuwde buitenruimte, je brengt je kinderen er naar school of naar de speeltuin. En de doorkijkjes naar het park samen met de nieuwe woningen zorgen voor meer sociale controle en een veilige en fijne wijk.

Huidig gebied

Luchtfoto van de bestaande situatie in Carnisse; woongebouwen, school, verpleeghuis, speeltuin, buurttuin, en sportvereniging.

Aan de noordzijde van Carnisse Eiland, direct langs de Carnissesingel, staan drie woongebouwen van Woonbron. Daarachter bestaat het gebied uit losse gebouwen met verschillende functies zoals de Elisabethschool, basisschool de Kameleon, een gymzaal en het verpleeghuis Hannie Dekhuijzen van Stichting Humanitas.

Het verpleeghuis van Humanitas heeft met zijn omvang veruit de grootste impact op het eiland. Het eiland biedt verder momenteel onderkomen aan speeltuinvereniging Charlois, buurttuin De Groene Oase en korfbal- en tennisvereniging De Sperwers. Direct naast Carnisse Eiland ligt in het groen de Kerk van de Nazarener langs de Carnissesingel met daarachter een hertenkamp.

Toekomstig gebied

Illustratie (vanuit de lucht gezien) van de nieuwe woningen en voorzieningen in de nieuwe stadswijk Carnisse Eiland.

Carnisse Eiland wordt een stadsbuurt worden waar groen, recreëren, spelen en ontmoeten centraal staat. Een stukje stad dat omgeven is door het water en groen. Een buurtje waarbij het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht is en er voorrang wordt gegeven aan de voetganger en fietser. Een buurt met een goede mix van verschillende woningen en voorzieningen in een aantrekkelijke buurt die schoon en veilig is.

Er zullen meer woningen verrijzen dan er nu staan, zodat er plaats is voor verschillende mensen. Er komen koop-, (sociale)huur- en zorgwoningen in alle prijsklassen zowel in hoogbouw als grondgebonden waarmee Carnisse Eiland bijdraagt aan het oplossen van de woningnood en de doorstroming op de woningmarkt.

Plattegrond met verkeerstromen in Carnisse, met in het midden de nieuwe stadswijk Carnisse Eiland. Uitleg van de kleuren: oranje=autoverkeer, geel=langzaam verkeer (voetgangers en fietsers), blauw=water, groen=groen.

Bestaande voorzieningen en scholen krijgen een impuls in of in de buurt van Carnisse Eiland. De nieuwe buurt zal de toegang naar het Zuiderpark verbeteren voor de rest van Carnisse. Om de verbinding met de bestaande woonwijken beter te maken, worden de Klaverstraat, Madeliefstraat en de Carnisselaan met (nieuwe)bruggen doorgetrokken tot aan het Carnisse Eiland. Dit zorgt ervoor dat er een doorloop is en meer zicht naar het Zuiderpark.

Hoe komt het er uit te zien?

Illustratie van het straatbeeld in Carnisse Eiland, met wandelende mensen en spelende kinderen.

Door de ligging van Carnisse Eiland aan het Zuiderpark zal de inrichting en beleving aansluiten op het groen van het park en het groen verbinden met de rest van Carnisse.

Plattegrond van Carnisse Eiland met de groenvoorziengen zoals bomen, gras, wadi's, water en hagen.

Groen, water, buiten leven, spelen en ontmoeten staan centraal, en zorgen voor een gevoel van een parkbuurt.

Plattegrond van Carnisse Eiland met de speelvoorziengen zoals speelterreinen en elementen, en avontuurlijke speelplekken.

Het ontwerp stimuleert het buiten zijn in het groen. Zo komen er wadi’s met natuurlijke speelplekken en een groot autoluw gebied.

De nieuwe woongebouwen sluiten aan op de groene buitenruimte door gebruik van rood-bruine natuurlijke kleuren. Per set woningen zijn kleine verschillen in kleuren en materialen. Gevels met reliëf of dieptewerking zorgen mooie details en verschillen.

Ook staan de woonblokken niet helemaal recht ten opzichte van elkaar en verschillende de gebouwen in hoogte. Dit alles maakt dat de buurt een speels en uitdagend karakter krijgt wat past bij de omgeving.

Plattegrond van Carnisse Eiland met de bereikbaarheid voor verkeer zoals langzaamverkeer netwerk, autoverkeer en auto te gast.

Via twee straten zijn alle woongebouwen te bereiken. Elk gebouw krijgt één in- en uitrit voor autoverkeer. Het parkeren van bewoners vindt inpandig plaats, dus uit het zicht vanaf de openbare ruimte. Door auto’s zoveel mogelijk uit het zicht te parkeren wordt het groene karakter van de wijk versterkt.

Plattegrond van Carnisse Eiland met de groene binnenhoven, centrale groene as, schoolpleinen, parkgebied en de 'landschappelijke kraag' (ruimte voor natuurlijke inbedding, sport & spel en talud naar water).

Op de parkeerterreinen, in de binnenhoven van de gebouwen bevinden zich groene collectieve tuinen met een semi openbaar karakter.

Het semi-openbare karakter in de binnenhoven stimuleert ontmoeting en interactie van buurtbewoners, zonder dat de geborgenheid en rust verloren gaat.

Alle woningen worden op de begane grond zijn aan de straatkant voorzien van een overgangszone tussen de woning en de openbare ruimte. De overgangszone werkt als ontmoetingszone waardoor sociale interactie wordt gestimuleerd.

Nabij de twee scholen, de Elisabethschool en de Kameleon zijn groene parkachtige ruimtes te vinden die aansluiten op de schoolpleinen- en tuinen. Deze groene ruimtes worden verbonden en vormen zo een centrale groene as tussen oost en west Carnisse Eiland.

De nadruk voor de groene as ligt op de voetgangers, alle andere vormen van mobiliteit zijn hier te gast. Deze centrale as biedt ruimte om te spelen en te ontspannen.

Illustratie van het buurtplein in Carnisse Eiland.

Centraal in het plan, midden in de autoluwe centrale as komt een nieuw buurtplein. Het centrale plein is bedoeld als intieme ruimte waar buurtbewoners in contact met elkaar raken als stedelijke huiskamer van de buurt.

Omdat het plein midden in het autoluwe gebied ligt is het ook een rustige en veilige plek voor zowel ouderen als kinderen. Rond het centrale pleintje zorgen de omliggende gebouwen voor beschutting van het plein.

Aan de westkant van het plein komen voorzieningen op de begane grond van het gebouw en aan de oostzijde een losstaand paviljoen met direct toegang tot het plein.

De exacte invulling van het paviljoen staat nog niet vast, in lijn met optimaal ruimtegebruik op Carnisse Eiland zien we een dubbelgebruik voor ons. Het dak kan daarbij worden voorzien van functie voor de buurt zoals bijvoorbeeld een speelveld voor kinderen of een stadskas waar buurtbewoners kennis maken met het duurzaam verbouwen van voedsel.

Om de plannen te realiseren is er ruimte nodig en moeten er soms verschuivingen plaatsvinden van bestaande voorzieningen in de wijk.

Voor de gebouwen die vervangen worden door nieuwbouw, wordt er eerst gebouwd voordat het oude gebouw gesloopt wordt. Hierdoor hebben de mensen en het personeel maar 1 verhuizing en kan daarna het oude pand gesloopt worden. Om dit voor elkaar te krijgen is er ruimte nodig om te bouwen.

Het bouwen van de wijk gebeurt in 4 fases.

Fase 1: start bouw 3e of 4e kwartaal van 2023

Plattegrond fase 1: start bouw.

In fase 1 wordt er ruimte gemaakt aan de zuidkant van Carnisse Eiland.

Sportvereniging de Sperwers krijgt een nieuwe locatie elders in de wijk. Waarschijnlijk bij de Albatroslaan.

Buurttuin de Groene Oase krijgt een mooie nieuwe plek bij de Kerk van de Nazarener. Het hertenkamp krijgt een plek in het Zuiderpark.

Het sportveld samen met een deel van de speeltuin worden vervangen door in het nieuwe gebied sport en spel een belangrijk onderdeel te laten zijn van de nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Ook wordt in deze fase al gestart met de bouw van de nieuwe school van de Kameleon.

Fase 2: nieuwbouw school en woonblokken - 2026

Plattegrond fase 2: nieuwbouw school, zorgcomplex en woonblokken.

Basisschool de Kameleon verhuist naar hun nieuwe gebouw, wat direct ten zuiden van de oude school is gebouwd. Vervolgens kan de oude school afgebroken worden, en ontstaat daar de nieuwbouwlocatie voor het zorgcomplex van Humanitas.

Ten noorden van de oude school, ligt het meest oostelijk gelegen woonblok van Woonbron die ook afgebroken zal worden zodat de Carnisselaan met een nieuwe brug kan doorlopen de nieuwe wijk in en daarmee de verbinding maakt met het Zuiderpark.

De 36 woningen van het woonblok van Woonbron worden in de directe omgeving vervangen door nieuwbouw sociale huurwoningen.

In deze fase start ook de bouw van 4 woongebouwen aan de zuidkant van Carnissse Eiland met onder andere 38 nieuwe sociale huurwoningen.

Fase 3: start bouw zorgcomplex en brug

Plattegrond fase 3: start bouw zorgcomplex en brug

Start bouw voor het voor het nieuwe zorgcomplex van Humanitas op de oude locatie van de Kameleon.

In deze fase is de nieuwbouw van de zuidkant klaar waar 38 sociale huurwoningen gebouwd zijn ter vervanging van de 36 sociale huurwoningen van het middelste woonblok van Woonbron aan de Carnissedreef.

Hierdoor kan nu gestart worden met het afbreken van het middelste woonblok van Woonbron om vervolgens een nieuwe brug te bouwen en de Klaverstraat door te laten lopen in het Carnisse Eiland.

Fase 4: inschatting alles klaar rond 2029

Plattegrond fase 4: het oude gebouw van Humanitas wordt afgebroken en op deze plek worden de laatste twee nieuwe woongebouwen gebouwd.

Het nieuwe zorgcomplex van Humanitas wordt in gebruik genomen, personeel en bewoners verhuizen naar hun nieuwe locatie.

Hiermee ontstaat de laatste plek om te bouwen. Het oude gebouw wordt afgebroken en hier worden de laatste twee nieuwe woongebouwen gebouwd.

Plankaart

Download de kaart met het stedenbouwkundig plan voor Carnisse Eiland:

Legenda plankaart:

 1. nieuwbouwkavel met binnentuin
 2. speeltuinvereniging Charlois
 3. appartementen Woonbron
 4. Elizabethschool
 5. zorginstelling Humanitas
 6. school De Kameleon
 7. nieuwe toegangsbrug
 8. straat met autoverkeer
 9. schooltuin
 10. speelplekken
 11. buurtplein
 12. paviljoen

In blauwe en groene kleuren zijn de water en groenvoorzieningen aangegeven, zoals water, gras, wadi's, vaste planten, hagen en bomen.

U kunt het concept stedenbouwkundig plan in aanvragen via CarnisseEilandSO@rotterdam.nl.

Nadat alle informatiebijeenkomsten zijn geweest, zijn de Gemeentepeiler en de enquête nog tot 19 november te gebruiken om reacties of suggesties achter te laten. Vervolgens worden alle reacties en suggesties behandeld en kan op basis daarvan het stedenbouwkundig plan op delen aangepast worden voordat het plan in december 2021 naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Wanneer het college van burgemeester en wethouders het eens zijn met het plan is het uiteindelijk aan de Rotterdamse gemeenteraad om het besluit te nemen of het plan echt door zal gaan. Dit besluit zal in januari 2022 plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur dan een e-mail naar CarnisseEilandSO@rotterdam.nl.