Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Carnisser Trots

Samen met bewoners, ondernemers en wijkpartijen heeft de gemeente Rotterdam aan een plan voor de toekomst van Carnisse gewerkt.

In 2021 is een groep betrokken Carnissenaren met de gemeente gaan praten. Zij wilden met de gemeente werken aan een verbeterplan voor Carnisse. Samen met hen, en dankzij ongeveer 450 andere wijkbewoners, is het zogenaamde 'Ruimtelijk Toekomstperspectief Carnisse 2035' ontstaan. Hierin staan zowel de doelen voor de korte als voor de langere tijd voor de wijk beschreven. Dit document sluit helemaal aan bij de wens van het college.

De vaste groep bestond uit bewoners uit Carnisse en medewerkers van de gemeente Rotterdam. Zij werkten samen aan het plan voor de toekomst voor Carnisse. Eerst is er gekeken naar de persoonlijke interesses van de bewoners. Daarna zijn vijf groepen gemaakt voor de vijf belangrijkste onderwerpen (thema's). Zo was er een groep 'Schoon, heel en veilig', die zich bezighield met bijvoorbeeld afval. En een groep die nadacht over het onderwerp 'Wonen'. De bewoners gaven daarna aan wat de belangrijkste doelen en acties waren voor hun eigen thema.

Workshops

Om over al deze onderwerpen te praten, zijn in het voorjaar van 2022 workshops gehouden. Niet altijd waren bewoners het met elkaar eens. Ook waren bewoners het niet altijd eens met de plannen van de gemeente. Er is gesproken over het groener maken van woonstraten. Maar ook over het behouden van parkeerplaatsen. Daarnaast ook over het vullen van leegstaande panden. En het bouwen van nieuwe woningen en de aanpak van VvE's.

Bewonersbijeenkomsten

Na deze workshops was er in mei 2022 een eerste versie van het Toekomstperspectief. De inhoud van dit plan is in juni 2022 tijdens 4 bijeenkomsten met zo'n 150 bewoners besproken. Daarna zijn de reacties van de bewoners, ondernemers, wijkpartijen en de wijkraad erin verwerkt. En daarmee was het Toekomstperspectief definitief. In totaal hebben zo'n 400-450 wijkbewoners hieraan meegewerkt.

Samenvatting Toekomstperspectief

Uit het plan blijkt dat er rust en stabiliteit nodig is in de wijk. En dat er meer vanuit de bewoners gedacht en gewerkt wordt. Dit betekent allereerst dat de misstanden in de wijk aangepakt moeten worden. Ook zal er op korte termijn gewerkt worden aan de particuliere woningverbetering. Zodat in ieder geval de basis op orde is. Iedereen moet in een goede en passende woning kunnen wonen.

Wonen en woonomgeving

Ruim 80% van de woningen in Carnisse bestaat uit kleine portiekwoningen. Daardoor zijn er weinig huizen voor mensen met kinderen. Ook zijn er niet zo veel corporatiewoningen. Daarom is het plan om meer corporatiewoningen te bouwen. En ook wat meer grotere woningen. Dat kan door het bouwen van nieuwe huizen. En door het samenvoegen van bestaande, kleinere woningen tot grotere woningen.

Ook willen bewoners graag een betere, schonere en groenere woonomgeving. Ondanks dat er veel auto's geparkeerd worden, wordt er toch gezocht naar een goede balans tussen parkeren en het groener maken van de wijk. Verder is het plan om maatschappelijke voorzieningen te combineren met winkels, ateliers en horeca.

Een overzicht van de actiepunten die opgepakt zijn of in de eerste helft van 2023 opgepakt worden:

 • Actiepunten thema Schoon, heel & veilig
  • blijvende aanpak van afval
  • afvalcontainers onder de grond
  • bestaand afval nog een keer gebruiken
  • betere deur- en raamsloten woningen en paden
  • aanpak criminaliteit
  • meer buurtpreventie, zoals boa's en wijkagenten.
 • Actiepunten thema Wonen
  • doorgaan met aanpak 'Goed Huren en Verhuren'
  • bewoners op tijd betrekken bij bestaande en nieuwe projecten
  • vergroten van het aantal corporatiewoningen in de wijk
  • begeleiding van VvE's.
 • Actiepunten thema Woonomgeving
  • aanpak en groener maken woonomgeving
  • geveltuintjes en aanpak roosters om bomen
  • plek om honden uit te laten
  • aanpak schuttingen.
 • Actiepunten thema Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
  • beter aangeven waar je 30 kilometer moet rijden
  • verkeer veiliger maken
  • opnieuw kijken naar parkeren en parkeerplaatsen op straat
  • het groener maken van parkeerplaatsen.
 • Actiepunten thema Maatschappelijke voorzieningen (zoals zorg, onderwijs, sport, kunst, cultuur)
  • aandacht voor plekken waar jongeren elkaar ontmoeten
  • doorgaan met informatiepunten EU-arbeidsmigranten
  • opzetten gezondheidscentrum
  • Huis/Huizen van de wijk meer onder de aandacht brengen
  • meer doen met initiatieven van lokale ondernemers
  • bestaande subsidies onder de aandacht brengen.

Financiële gevolgen

Een groot deel van de ongeveer 50 acties wordt betaald uit bestaande projecten. Een ander deel wordt uitgevoerd en betaald door bestaande plannen voorrang te geven. Tenslotte wordt voor sommige acties nog gezocht naar geld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het Toekomstperspectief Carnisse 2035? Stuur dan een e-mail naar Wilke Ruiter, w.ruiter@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.