VOG verplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/vog-verplicht/
Ga naar de hoofdinhoud

Instellingen, die een subsidie van gemeente Rotterdam ontvangen, mogen alleen met mensen werken die een geldige Verklaring omtrent gedrag hebben. Zo'n verklaring (de VOG) wordt afgegeven via de gemeente waarin deze persoon woont.

Van alle beroepskrachten, stagiairs of vrijwilligers die vanuit hun taak of functie in contact kunnen komen met kwetsbare personen, moet de gesubsidieerde organisatie een VOG hebben die niet ouder is dan vijf jaar. De VOG is niet eerder afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop de beroepskrachten, stagiairs of vrijwilligers voor de organisatie ging werken.

Het VOG-besluit is van toepassing op alle subsidies die betrekking hebben op de programma’s binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam, waarbij beroepskrachten, stagiairs of vrijwilligers vanuit hun functie of taak niet incidenteel in contact kunnen komen met kwetsbare personen en waarvoor geen wettelijke VOG-plicht bestaat. Dit besluit is niet van toepassing op beroepskrachten, stagiairs of vrijwilligers van organisaties waarvoor al een wettelijke VOG-plicht bestaat.

De VOG wordt afgegeven door de dienst Justis. Deze verstrekt de VOG gratis aan alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Dit zijn vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Kijk voor meer informatie op gratisvog.nl/voorwaarden.

Als de VOG niet gratis verstrekt wordt geldt:

Omdat de VOG ook in het belang is van de instellingen en de doelgroep zijn de kosten voor rekening van de gesubsidieerde organisaties. De meeste organisaties zijn kapitaalkrachtig genoeg om deze kosten te dragen. Zijn de kosten voor de VOG’s te hoog voor uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met uw accounthouder. Deze beoordeelt of een financiële tegemoetkoming nodig is.

Naleving van het VOG-besluit wordt als subsidieverplichting opgenomen in de verleningsbeschikkingen aan de organisaties, met verwijzing naar dit besluit. De organisaties die met de subsidie van de gemeente Rotterdam bijdragen verschaffen aan andere organisaties die met kwetsbare personen werken, leggen de VOG-plicht door aan deze organisatie als voorwaarde bij de te ontvangen bijdrage.

Uitzondering op VOG-plicht

De organisatie kan een uitzondering maken op de VOG-plicht voor stagiairs en vrijwilligers als:

  • de organisatie kan onderbouwen dat de stagiair of vrijwilliger die geen VOG kan krijgen, wel moet worden ingezet bij contacten met kwetsbare personen vanwege een specifieke deskundigheid. Denk hierbij aan de ervaringsdeskundige ex verslaafde die een training wil geven aan verslaafden. Voor deze ervaringsdeskundige waarvoor een VOG is aangevraagd en afgewezen kan de organisatie een uitzondering maken op de VOG-plicht.
  • het hebben van een VOG, gezien de aard van werkzaamheden, geen nut heeft. Bijvoorbeeld omdat de stagiair of vrijwilliger niet in aanraking komt met kwetsbare personen. Denk hierbij aan de vrijwilliger die het krantje van de organisatie rondbrengt en verder niet in aanraking komt met kwetsbare personen.

Wanneer de organisatie een uitzondering wil maken op de VOG-plicht dan moet zij dit zo snel mogelijk melden aan de betreffende accounthouder van de subsidie.

Artikel 6

De inzet van stagiairs of vrijwilligers waarvoor de uitzondering op de VOG-plicht is gemaakt vindt uitsluitend plaats na een analyse en afweging door de organisatie. Zie artikel 6 van het VOG besluit voor meer informatie hierover.

Artikel 7

De organisatie verwerkt de informatie over de genomen maatregelen op geanonimiseerde wijze in de tussentijdse subsidierapportage dan wel in de verantwoording over de subsidie. Zie artikel 7 van het VOG besluit voor meer informatie hierover.