Spring naar het artikel

In 2012 startte de aanleg van ‘De Blauwe Verbinding’. Het is een bijzondere waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht.

Het gaat om een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied. Maar hij functioneert ook als waterberging én legt ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. Lees meer over de voordelen van de Blauwe Verbinding. De verbinding loopt van het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buijtenland naar de Zuidpolder. Het Zuidelijk Randpark is flink opgeknapt. Dit biedt kansen voor recreanten uit zowel Rotterdam-Zuid als Carnisselande en Portland.

Deeltracé's

De verbinding is een route van vijftien kilometer lang. Deze is onderverdeeld in een aantal deeltracé's. De Blauwe Verbinding is geschikt voor kano’s, kleine roei- en fluisterbootjes. Ook is de verbinding een aantrekkelijke plek voor zwemmers en sportvissers. De oevers worden zoveel mogelijk natuurlijk ingericht. Er is plaats voor voorzieningen zoals een pannenkoekhuis, steigers, zitjes etc. Dit maakt dat de Blauwe Verbinding ook aantrekkelijk is voor zonaanbidders, fietsers en wandelaars.

Voor de Blauwe Verbinding zijn op dit moment werkzaamheden gaande aan het Tracé Heulweg en aan het Tracé Rhoonse Baan.

Het noordelijk deel van het tracé verbindt het Zuiderpark met het Zuidelijk Randpark. Tracé Noord, het eerste deel van de Blauwe Verbinding, is klaar. Maart 2014 is deze fase feestelijk in gebruik genomen.

Het water is zoveel mogelijk met elkaar verbonden en waar nodig verbreed. Er zijn diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er zijn diverse bruggen en kanosteigers aangelegd. Er is ook een sluis aangelegd om het hoogteverschil in het water op te vangen. De oversteekplaatsen bij de Oldegaarde en de Slinge zijn voorzien van een opvallend blauw tegelmotief. Ook zijn er route- en infoborden geplaatst.

Dit deel van het tracé heeft nog twee kruisingen: Slinge en Oldegaarde

Slinge

De Slinge is een brede en belangrijke verkeersweg in Rotterdam-Zuid voor auto’s, fietsen, voetgangers en de tram. Ook hier zou de Blauwe Verbinding doorgetrokken worden en het verkeer via verschillende bruggen over water worden geleid. Maar gezien de complexiteit en de kosten van de kruising wordt deze weg pas aangepast aan de Blauwe Verbinding, als er groot onderhoud gaat plaatsvinden. Tot die tijd pompt het gemaal bij de Slinge het water de ene naar de andere kant. Aan weerszijde van de Slinge liggen kanosteigers. De Slinge moet dus voorlopig nog te voet overgestoken worden. De oversteekplaatsen bij Slinge en Oldegaarde zijn voorzien van een opvallend blauw tegelmotief.

Oldegaarde

De Oldegaarde loopt direct ten zuiden van het Zuiderpark en is een belangrijke verkeersweg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Net als bij de Slinge zal het verkeer via verschillende bruggen over de vaarroute heen geleid worden. Ook dit is voorlopig nog niet aan de orde. De duiker onder de Oldegaarde is de verbinding tussen het Zuiderpark en singels aan de andere kant van de Oldegaarde. Aan beide zijde van de Oldegaarde zijn kanosteigers aangelegd. Ook hier voorlopig nog te voet oversteken.

Het Zuidelijk Randpark ligt in gemeente Barendrecht en wordt beheerd door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Het Zuidelijk Randpark was een versnipperd recreatiegebied, met enkele waterplassen, groene stroken, fiets- en wandelpaden. Het park heeft ook een grote zwemmersplas. Deze plas wordt in de zomer intensief gebruikt door de bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. De waterkwaliteit van deze plas was nog niet voldoende goed. Door koppeling van de waterplassen met de Blauwe Verbinding kan de zwemwaterkwaliteit worden verbeterd. Na de kruising met de trambaan en de Vrijenburgerweg, is het water aangesloten op het water in de woonwijken van Charlois. En uiteindelijk een verbinding met het Zuiderpark. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is trekker van dit deel van het tracé.

Om het park aantrekkelijk te maken voor de recreant is het terrein opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 17 juni 2015 is het park feestelijk opgeleverd. Door deze werkzaamheden zijn de verschillende waterpartijen met elkaar verbonden. Op die manier is het water van het Zuidelijk Randpark ook met het Rotterdamse traject (tracé noord) verbonden. En kan er via de sluis richting Slinge worden gevaren. Zodra de waterbak is aangelegd in de Heulweg wordt het water langs de Rhoonse Baan met elkaar verbonden. Daarna kan er ook richting de Zuidpolder in Barendrecht gevaren worden. 

De Blauwe Verbinding verbindt dit park, ten oosten van de A29, met de Koedood. Het gebied beschikt al over veel water en goede watergangen. Er zijn nieuwe recreatieplassen bijgekomen, die onderling met elkaar verbonden zijn.

In de aansluiting tussen Koedood en de Zuidpolder moeten nog enkele infrastructurele punten worden gekruist. De gemeente Barendrecht en waterschap Hollandse Delta trekken dit deel van het tracé in nauw overleg met de gemeente Albrandswaard. Dit project in de Zuidpolder is uitgevoerd in samenwerking met het project Klimaatbuffers IJsselmonde van WNF. Dit project heeft subsidie ontvangen van de overheid.

Zuidpolder

Het park in de Zuidpolder is grotendeels klaar, nog twee fases moeten worden uitgevoerd. Het gaat om een doorvaarbare duiker onder de 3e Barendrechtseweg. En een verbinding onder de Zuider Carnisseweg en met de Gaatkensplas. Er wordt onderzoek gedaan naar welke oplossing hiervoor het beste is. De uitvoering van deze fases zal in 2018 plaatsvinden.

Er is de afgelopen jaren een recreatiegebied aangelegd waarbij nieuwe recreatieplassen zijn gerealiseerd. Verder zijn er bloemrijke graslanden, extra bos, waterpartijen en wandel- en fietspaden. Maar ook een eilandenrijk, kanosteigers, natuurspeeltuin het Barendbos en een parkeerplaats. Bij de aanleg van het nieuwe park is de Blauwe Verbinding doorgetrokken tot aan het Waaltje bij de Noldijk.

Het gebied is hiermee geschikt voor routegebonden recreatievormen (fietsen, wandelen, skaten) en dit is gecombineerd met natuurontwikkeling, behoud van cultuurhistorische waarden,  stadslandbouw en het bufferen van water.

De Koedood is een watergang van ongeveer acht à tien meter breed en drie kilometer lang.

De Koedood maakt niet alleen onderdeel uit van de Blauwe Verbinding, maar ook van de klimaatbuffer IJsselmonde. Op IJsselmonde heeft ARK Natuurontwikkeling met vele partners een klimaatbuffer die als een 'natuurlijke spons' gerealiseerd. Deze spons vangt het water op als het regent en levert het weer af in droger tijden. Zo vangt de klimaatbuffer de eerste klappen van klimaatverandering op. Hierdoor is er minder afhankelijkheid van de verziltende rivieren rond IJsselmonde.

Het watersysteem en de bijbehorende ecologie worden daardoor dynamischer en robuuster. Tegelijkertijd ontstaan er meer mogelijkheden voor natuur, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Bekijk de film over de Koedood en de klimaatbuffer. ARK heeft het gebied rond de Koedood met ingang van 1 oktober 2015 weer overgedragen aan de gemeente Albrandswaard. Hun werk zit erop. Het is aan de gemeente te zorgen voor beheer en onderhoud.

De aanleg van deze natuur werkt goed voor de flora en fauna in deze gebieden. Dat bewijzen de tellingen die door een vrijwilliger worden gedaan. De aanwezigheid van verschillende vogels en broedsoorten neemt toe en ook het aantal plantensoorten, amfibieën, libellen en vlinders.

Recreatiesluis

De wijk Portland is gebouwd langs de Koedoodseplas. Je kan zo vanuit je tuin in je bootje stappen en de plas op varen. In 2014 is er een recreatiesluis geopend tussen de Koedoodseplas en het riviertje de Koedood, onderdeel van de Blauwe Verbinding. Je kunt nu dus ook richting de Zuidpolder varen. Richting het Zuiderpark kan nog niet, omdat het water langs de Rhoonse Baan nog met elkaar moet worden verbonden.

Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon tussen de Koedood en het Buijtenland van Rhoon, moet een verbinding komen. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van dit gebied en de aansluiting. De Blauwe Verbinding loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 kom je via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan op de Koedood.
De exacte aansluiting van de verbinding zal in overleg met de betrokkenen bepaald worden. Dit omdat de provincie Zuid-Holland afhankelijk is van de recreatieve inrichting van het Buijtenland. De uitvoering zal naar verwachting tussen 2015 en 2020 plaatsvinden.

De Heulweg is sinds een aantal jaar afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon door de tunnel.

De Heulweg was de beste plek om het noordelijke en zuidelijke deel van de Blauwe Verbinding te verbinden. Een een deel van de weg wordt gesloopt en er worden wanden gebouwd in het diepe gedeelte van de verkeerstunnel. Zo wordt de watergang gerealiseerd

Met een uitvoeringsovereenkomst tussen Barendrecht, Rotterdam, het Waterschap en Rijkswaterstaat is de afspraak gemaakt met Rijkswaterstaat. Zij namen een deel van de werkzaamheden voor de verbreding van de A15 mee. Dit onderdeel van het deelproject Heulweg is op deze manier al geregeld. Bij de Heulweg moet naast de A15 ook nog de havenspoorlijn gekruist worden.

Trekker

De gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta trekken dit deelproject in nauw overleg met de gemeente Barendrecht, Rijkswaterstaat en ProRail.

Fasering

De eerste aanpassingen aan de bestaande Heulweg hebben gelijktijdig met de verbreding van de A15 plaatsgevonden. Het deel van de waterbak aan de Barendrechtse zijde is klaar. De werkzaamheden aan de rest van de Heulwegtunnel starten mei 2017. Dit zijn de kruising met de A15, de havenspoorlijn en de aansluiting op het noordelijke en zuidelijke deel van het tracé. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden voorjaar 2018 klaar zijn.

Werkzaamheden Heulwegtunnel

Mei 2017 zijn de werkzaamheden in het Heulwegviaduct gestart. Na de voorbereidende werkzaamheden is de aannemer na de bouwvak gestart met het maken van de waterbak. Deze wordt in delen aangelegd. Er wordt gewerkt van noord naar zuid. Dat betekent dat de af- en aanvoer van materialen via de zuidkant gebeurt. En dus alleen af en toe via de Charloisse Lagedijk. Ook het ketenpark staat aan de zuidkant.

Er wordt ook nog geheid aan de zuidkant van de tunnel. Er gaan hier acht heipalen de grond in voordat hier een damwand geplaatst wordt. Al het bouwverkeer zal via zuidkant van de A15 rijden. Aan die zijde is ook het ketenpark opgesteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het Heulwegviaduct klaar in april 2018.

Dit deeltracé van de Blauwe Verbinding ligt ten zuiden van de A15 en direct ten noorden van de Rhoonse Baan. Hier ligt al voor een groot deel een primaire watergang.

De watergang is meestal breed genoeg om zowel aan de functionele als aan de recreatieve eisen van de Blauwe Verbinding te voldoen. Alle bestaande duikers worden of zijn vervangen voor bruggen of duikers die geschikt zijn om er doorheen te kanoën.

Werkzaamheden zuidkant Heulwegviaduct

Augustus 2017 is gestart met de werkzaamheden langs de Rhoonse-/Carnisserbaan aan de zuidkant van het Heulwegviaduct. Het water langs de Rhoonse/Carnisserbaan wordt aangesloten op het water wat straks onder het Heulwegviaduct zal stromen. Het gaat hier o.a. om de aanleg van een viaduct/brug, zodat fietsers/voetgangers de watergang straks kunnen passeren. Het fietspad onder het Heulwegviaduct is weer gewoon te gebruiken voor fietsers en voetgangers.

Wandel-, fiets- en kanoroutes

Langs en nabij de Blauwe Verbinding zijn veel fiets- en wandelroutes uitgezet. Een aantal zijn via het fiets- en wandelroutenetwerk te volgen, andere zijn te downloaden als pdf, maar vanuit het project zijn speciaal routes voor op de smartphone ontwikkeld.

Kanoërs kunnen van de kanovijver in Het Zuiderpark helemaal naar de Rhoonse Baan varen. En uiteindelijk naar de Zuidpolder in Barendrecht!

Kanoverhuur

In het Zuiderpark in Rotterdam kun je bij het start/eindpunt van de kanoroute een kano huren. Dit kan bij Zap Zuiderpark, onderdeel van TOS (Thuis op Straat). Zap Zuiderpark is gevestigd langs de kanovijver aan de Oldegaarde 345.
In de Zuidpolder in Barendrecht eindigt/begint de route aan de Noldijk. Daar is geen kanoverhuur, wel kun je bij recreatieboerderij De Kleine Duiker een kano huren. Dat is 800 meter voor de Noldijk langs de Blauwe Verbinding aan de 3e Barendrechtseweg.

Geocaching

Langs de Blauwe Verbinding kun je ook ‘schatten’ zoeken. Met een GPS-ontvanger en bijpassende coördinaten, kun je ze vinden. Geocaching, zoals dit wordt genoemd, is een moderne manier van schatzoeken. Het vinden van de schat (ook wel cache genoemd) is niet het doel van geocaching. Het is meer een middel. Het doel is om elkaar op mooie plekken te laten zoeken.
Op de geocaching website is meer informatie te vinden over de loop- en kanoroute langs en op de Blauwe Verbinding. Heeft u een Smartphone met GPS? Doe dan mee! Ook GPS apparatuur voor outdoor is geschikt.

Organisatie en samenwerking

Binnen het project de Blauwe Verbinding werken zeven overheidsorganisaties nauw samen. Met elkaar zorgen zij voor de totstandkoming van de Blauwe Verbinding. De samenwerkende partners zijn gemeente Rotterdam, gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Provincie Zuid-Holland. Zij ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor het Project De Blauwe Verbinding (zie onderstaande PDF).

Daarnaast werken ze samen met Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds, de ANWB en de Toeristische Kano Bond Nederland. Het project heeft een looptijd van tien jaar (2012- 2022) en wordt in zes deelprojecten uitgevoerd.

Meer informatie

De stuur- en projectgroep staan in voor de uitvoering en voortgang van het project. Vragen kunt u stellen aan het team van de Blauwe Verbinding via blauweverbinding@rotterdam.nl.