Blauwe Verbinding
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/blauwe-verbinding/
Ga naar de hoofdinhoud

'De Blauwe Verbinding' is een bijzondere waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht.

Het gaat om een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied. Maar hij functioneert ook als waterberging én legt ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. De verbinding loopt van het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buijtenland naar de Zuidpolder. Het Zuidelijk Randpark is flink opgeknapt. Dit biedt kansen voor recreanten uit zowel Rotterdam-Zuid als Carnisselande en Portland.

U kunt de mogelijkheden op de kaart van de Blauwe Verbinding bekijken. Vraag de kaart op via waterloket@rotterdam.nl.

Deeltracé's

De verbinding is een route van vijftien kilometer lang. Deze is onderverdeeld in een aantal deeltracé's. De Blauwe Verbinding is geschikt voor kano’s, kleine roei- en fluisterbootjes. Ook is de verbinding een aantrekkelijke plek voor zwemmers en sportvissers. De oevers zijn zoveel mogelijk natuurlijk ingericht. Er is plaats voor voorzieningen zoals een pannenkoekhuis, steigers, zitjes, enzovoort. Dit maakt de Blauwe Verbinding ook aantrekkelijk voor zonaanbidders, fietsers en wandelaars.

Het noordelijk deel van de Blauwe Verbinding, tracé Noord, verbindt het Zuiderpark met het Zuidelijk Randpark. Het water is zoveel mogelijk met elkaar verbonden en waar nodig verbreed. Er zijn diverse natuurvriendelijke oevers, bruggen en kanosteigers. Er is ook een sluis aangelegd om het hoogteverschil in het water op te vangen.

Dit deel van het tracé heeft nog twee kruisingen: Slinge en Oldegaarde

Slinge

De Slinge is een brede en belangrijke verkeersweg in Rotterdam-Zuid voor auto’s, fietsen, voetgangers en de tram. Ook hier zou de Blauwe Verbinding doorgetrokken worden en het verkeer via verschillende bruggen over water worden geleid. Maar gezien de complexiteit en de kosten van de kruising wordt deze weg pas aangepast aan de Blauwe Verbinding, als er groot onderhoud gaat plaatsvinden. Tot die tijd pompt het gemaal bij de Slinge het water de ene naar de andere kant. Aan weerszijde van de Slinge liggen kanosteigers. De Slinge moet dus voorlopig nog te voet overgestoken worden. De oversteekplaatsen bij Slinge en Oldegaarde zijn voorzien van een opvallend blauw tegelmotief.

Oldegaarde

De Oldegaarde loopt direct ten zuiden van het Zuiderpark en is een belangrijke verkeersweg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Net als bij de Slinge zal het verkeer via verschillende bruggen over de vaarroute heen geleid worden. Ook dit is voorlopig nog niet aan de orde. De duiker onder de Oldegaarde is de verbinding tussen het Zuiderpark en singels aan de andere kant van de Oldegaarde. Aan beide zijde van de Oldegaarde zijn kanosteigers aangelegd. Ook hier voorlopig nog te voet oversteken.

Het Zuidelijk Randpark was een versnipperd recreatiegebied, met enkele waterplassen, groenstroken, fiets- en wandelpaden. Het park heeft ook een grote zwemmersplas. De bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht gebruiken deze plas intensief in de zomer. De waterkwaliteit van deze plas was nog niet goed genoeg. Door koppeling van de waterplassen met de Blauwe Verbinding kan de zwemwaterkwaliteit worden verbeterd. Na de kruising met de trambaan en de Vrijenburgerweg, is het water aangesloten op het water in de woonwijken van Charlois. En uiteindelijk een verbinding met het Zuiderpark. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is trekker van dit deel van het tracé.

Om het park aantrekkelijk te maken voor de recreant is het terrein opnieuw ingericht. De verschillende waterpartijen zijn met elkaar verbonden. Op die manier is het water van het Zuidelijk Randpark ook met het Rotterdamse traject (tracé noord) verbonden. En kan er via de sluis richting Slinge worden gevaren. Via de waterbak in de Heulweg kan er ook richting de Zuidpolder in Barendrecht gevaren worden.

Waar vroeger auto’s reden, kun je nu varen met je bootje. De Heulweg was de beste plek om het noordelijke en zuidelijke deel van de Blauwe Verbinding te verbinden. Een een deel van de weg is gesloopt en er zijn wanden gebouwd in het diepe gedeelte van de verkeerstunnel. Zo werd de watergang gerealiseerd.

Met een uitvoeringsovereenkomst tussen Barendrecht, Rotterdam, het Waterschap en Rijkswaterstaat is de afspraak gemaakt met Rijkswaterstaat. Zij namen een deel van de werkzaamheden voor de verbreding van de A15 mee. Dit onderdeel van het deelproject Heulweg is op deze manier al geregeld. Bij de Heulweg moet naast de A15 ook nog de havenspoorlijn gekruist worden.

Trekker

De gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta trekken dit deelproject in nauw overleg met de gemeente Barendrecht, Rijkswaterstaat en ProRail.

De Koedood is een watergang van ongeveer acht à tien meter breed en drie kilometer lang. De Koedood maakt niet alleen onderdeel uit van de Blauwe Verbinding, maar ook van de klimaatbuffer IJsselmonde. Op IJsselmonde realiseerde ARK Natuurontwikkeling met vele partners een klimaatbuffer die werkt als een 'natuurlijke spons'. Deze spons vangt het water op als het regent en levert het weer af in droger tijden. Zo vangt de klimaatbuffer de eerste klappen van klimaatverandering op. Hierdoor is er minder afhankelijkheid van de verziltende rivieren rond IJsselmonde.

Het watersysteem en de bijbehorende ecologie worden daardoor dynamischer en robuuster. Tegelijkertijd ontstaan er meer mogelijkheden voor natuur, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Bekijk de film over de Koedood en de klimaatbuffer. De aanleg van deze natuur werkt goed voor de flora en fauna in deze gebieden. Dat bewijzen de tellingen die door een vrijwilliger worden gedaan. De aanwezigheid van verschillende vogels en broedsoorten neemt toe en ook het aantal plantensoorten, amfibieën, libellen en vlinders.

Recreatiesluis

De wijk Portland is gebouwd langs de Koedoodseplas. U kunt zo vanuit uw tuin in uw bootje stappen en de plas opvaren. In 2014 opende er een recreatiesluis tussen de Koedoodseplas en het riviertje de Koedood, onderdeel van de Blauwe Verbinding. U kunt nu dus ook richting de Zuidpolder en het Zuiderpark varen.

Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied van 600 hectare waar natuur, recreatie en duurzame landbouw in harmonie samen gaan. Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben gezamenlijk een streefbeeld Buijtenland van Rhoon opgezet dat in 2018 is gepresenteerd (link naar andere website). De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon zet zich de komende jaren in om het streefbeeld tot ontwikkeling te brengen. De Blauwe Verbinding maakt onderdeel uit van het streefbeeld.

In het noorden van het Buijtenland van Rhoon is het 'Poort van Buijtenland' (voorheen Binnenland) gelegen, een areaal van ongeveer 6 hectare, grenzend aan de Koedood. In december 2020 heeft het college van Albrandswaard ingestemd met de Gebiedsvisie 'Poort van Buijtenland'. In deze visie is een kano-overstap en kanoverhuur voorzien. Zie ook de website Poort Buijtenland - Gemeente Albrandswaard.

De Blauwe Verbinding verbindt de Zuidpolder, ten oosten van de A29, met de Koedood. Het gebied beschikt over veel water en goede watergangen. In de aansluiting tussen de Koedood en de Zuidpolder moeten nog enkele infrastructurele punten worden gekruist. In het voorjaar 2021 zijn bij de kruisingen op de Essendijk, Koedood, en de Zuider Carnisseweg overstapsteigers aangebracht en is een verkeersaanpassing gedaan. Deze voorzieningen maken het voor de recreant makkelijker en veiliger de weg over te steken en de route te vervolgen. De gemeente Barendrecht en waterschap Hollandse Delta trekken dit deel van het tracé in nauw overleg met de gemeente Albrandswaard.

Zuidpolder

De afgelopen jaren is de Zuidpolder in Barendrecht (link naar andere website) in delen veranderd van landbouwgebied tot een veelzijdig natuur- en recreatiegebied. De laatste fase (2.1), waar de Blauwe Verbinding deel van uit maakt, richt zich op het realiseren van een oost-west verbinding. Er komt een fietsverbinding en een waterrijk en natuurlijk ingericht struin- en wandelgebied. Het gebied is hiermee geschikt voor verschillende recreatievormen. Naar verwachting wordt in 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Dit deeltracé van de Blauwe Verbinding ligt ten zuiden van de A15 en direct ten noorden van de Rhoonse Baan. De watergang die hier al gedeeltelijk lag is daar waar nodig aangepast. Zo voldoet het aan zowel de functionele als de recreatieve eisen van de Blauwe Verbinding. Alle bestaande duikers zijn vervangen voor bruggen of duikers die geschikt zijn om er doorheen te kanoën.

Organisatie en samenwerking

Het logo van de Blauwe Verbinding.

Binnen het project de Blauwe Verbinding werken zeven overheidsorganisaties nauw samen. Met elkaar zorgen zij voor de totstandkoming van de Blauwe Verbinding. De samenwerkende partners zijn gemeente Rotterdam, gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Provincie Zuid-Holland. Zij ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor het Project De Blauwe Verbinding (zie onderstaande PDF).

Daarnaast werken ze samen met Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds, de ANWB en de Toeristische Kano Bond Nederland. Het project heeft een looptijd van tien jaar (2012- 2022) en wordt in zes deelprojecten uitgevoerd.

Recreatie

Langs en nabij de Blauwe Verbinding zijn veel fiets- en wandelroutes uitgezet. Een aantal kunt u via het fiets- en wandelroutenetwerk volgen. Andere kunt u downloaden als pdf. Vanuit het project zijn speciaal routes voor op de smartphone ontwikkeld.

Kanoërs kunnen van de kanovijver in Het Zuiderpark helemaal naar de Rhoonse Baan varen. En uiteindelijk naar de Zuidpolder in Barendrecht!

In het Zuiderpark in Rotterdam Rotterdam is het helaas niet meer mogelijk om een kano te huren. Uiteraard kunt u hier wel met een eigen kano in het water gaan om de route alsnog te varen.  
In de Zuidpolder in Barendrecht eindigt/begint de route aan de Noldijk. Daar is geen kanoverhuur, wel kun je bij recreatieboerderij De Kleine Duiker een kano huren. Dat is 800 meter voor de Noldijk langs de Blauwe Verbinding aan de 3e Barendrechtseweg.

Langs de Blauwe Verbinding kun je ook ‘schatten’ zoeken. Met een GPS-ontvanger en bijpassende coördinaten, kun je ze vinden. Geocaching, zoals dit wordt genoemd, is een moderne manier van schatzoeken. Het vinden van de schat (ook wel cache genoemd) is niet het doel van geocaching. Het is meer een middel. Het doel is om elkaar op mooie plekken te laten zoeken.
Op de geocaching website is meer informatie te vinden over de wandel- en kanoroute langs en op de Blauwe Verbinding. Heeft u een Smartphone met GPS? Doe dan mee! Ook GPS apparatuur voor outdoor is geschikt.

Waarom de Blauwe Verbinding?

De Blauwe Verbinding is ontwikkeld met een paar doelen: natuurontwikkeling, schoon water en waterberging, gevarieerd wonen, recreatie en verschillende waterprogramma's.

Planten en dieren hebben baat bij het project de Blauwe Verbinding. Barrières verdwijnen doordat groen en water met elkaar verbonden worden. Flora en fauna krijgen kans zich te verspreiden over het hele gebied. Dit is niet alleen goed voor de natuur. Het is ook bijzonder leuk voor mensen die langs of op het water recreëren. Er valt veel meer te zien, ontdekken en beleven. De waterkwaliteit verbetert door de Blauwe Verbinding. Hierdoor krijg je meer variatie in planten en dieren.

In het najaar van 2012 deed Bureau Stadsnatuur Rotterdam een onderzoek naar vissoorten in de verschillende wateren van de Blauwe Verbinding. Ze inventariseerden ook plantensoorten, amfibieën enzovoort. Hoofdvraag bij het onderzoek was: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de visfauna na het voltooien van de Blauwe Verbinding. In de Koedood en de Zuidpolder vinden regelmatig tellingen plaats van vogel- en plantensoorten.

Op IJsselmonde is een tekort aan water, vooral aan schoon water. De Gaatkensplas in Barendrecht en het Zuiderpark in Rotterdam kunnen schoon water goed gebruiken. Met de Blauwe Verbinding kan er probleemloos schoon water naar de plassen en de woonwijken gebracht worden. Dit schone water is afkomstig uit de Oude Maas. Daarnaast voorziet de Blauwe Verbinding in de behoefte aan meer waterberging.

De wijken op Zuid krijgen een flinke kwaliteitsimpuls door de Blauwe Verbinding. Rotterdam-Zuid wordt daardoor interessanter voor mensen met een midden- of hoger inkomen. Bewoners van de nieuwe waterrijke buurten in Pendrecht en Zuidwijk, profiteren optimaal van de vaarroute. Ze hoeven bij wijze van spreken alleen maar vanuit hun huis in een bootje te stappen. Dit geldt ook voor de bewoners van Portland of Carnisselande. De groen- en recreatiegebieden liggen binnen handbereik.

De kracht van de Blauwe Verbinding: bestaande en ook nieuwe groene- en waterrijke gebieden worden met elkaar verbonden.

Het project de Blauwe Verbinding past goed in de volgende plannen:

Meer informatie

De stuur- en projectgroep staan in voor de uitvoering en voortgang van het project. Vragen kunt u stellen aan het team van de Blauwe Verbinding via waterloket@rotterdam.nl.