Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

MvR voor professionals

Ieder kind heeft het recht op een gezonde en kansrijke start. Moeders van Rotterdam zet zich in voor (aanstaande) moeders die tijdens hun zwangerschap stress ervaren op verschillende leefgebieden.

Denk aan problemen met bijvoorbeeld financiën, huisvesting en gezondheid. Samen met de moeder wordt gewerkt aan haar situatie. Met als doel haar stress te verminderen en een gezonde start te creëren voor de baby.

Om minder stress te ervaren is het belangrijk dat de basis op orde is. Na aanmelding brengt de professional van Moeders van Rotterdam de hulpvragen van moeder in kaart en stelt een plan van aanpak op. Samen met moeder werkt zij gedurende het begeleidingstraject aan de gestelde doelen tijdens huisbezoeken. De professional staat naast moeder en kan ook mee naar belangrijke afspraken zoals ziekenhuisafspraken, controles bij de verloskundige, enzovoort.

Ontwikkeling van de baby

Moeders van Rotterdam vindt het belangrijk dat moeder niet alleen aan haar problemen denkt, maar ook stil kan staan bij de ontwikkeling van haar baby. Daarom wordt, naast het op orde brengen van de basis, in de begeleiding ook aandacht besteed aan het aanleren van opvoedvaardigheden en kennis zodat moeder (en haar partner) de ontwikkeling van hun kind(eren) optimaal kunnen stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van de door Moeders van Rotterdam ontwikkelde dagboeken.

In de zwangerschap start het eerste dagboek: het zwangerschapsdagboek. Hierin wordt moeder wekelijks meegenomen in de ontwikkeling van de baby in haar buik en hoe zij kan zorgen voor een gezonde start. Na de zwangerschap volgt het babydagboek en als het kindje één jaar is geworden volgt het laatste boek: het dreumesdagboek.

Moeder (en haar partner) worden door de inzet van de dagboeken bewust gemaakt van de ontwikkeling van hun kind op verschillende gebieden. Hierbij kan je denken aan de taal, motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde leefstijl, pedagogische vaardigheden (onder andere structuur, grenzen stellen, samen spelen), het sensitief en responsief reageren op het kind en het bieden van een veilige leefomgeving.

In de begeleiding wordt de zelfredzaamheid van moeder bevorderd door het aanleren van vaardigheden. Alle stappen worden samen met de coach of door moeder zelf gezet. Moeder werkt aan haar eigen ontwikkelproces gericht op: participatie/zinvolle dagbesteding, gezonde leefstijl, gebruik maken van bestaand (zorg) aanbod, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (huishouden, administratie/bankzaken) en is zich bewust van het belang van een gezond en steunend sociaal netwerk.

Moeders van Rotterdam werkt in gebiedsteams. Elk gebiedsteam bestaat uit 2 tot 4 professionals en een aantal studenten met een sociale opleidingsachtergrond op hbo- of wo-niveau.

Moeders van Rotterdam kiest om de volgende redenen bewust voor de inzet van studenten:

 • Studenten zijn flexibel, willen graag het vak leren en maken op laagdrempelige wijze contact met de doelgroep.
 • Studenten hebben een kritische, open en frisse blik en houden met de nieuwste inzichten en kennis de organisatie scherp in het uitvoeringsproces.
 • Studenten zijn de hulpverleners van de toekomst: zij ervaren in de praktijk het belang en de impact van de eerste 1.000 dagen van een kind.

Begeleiding

Studenten werken intensief samen met de professionals en hebben dagelijks een briefing en debriefing waarin zij informatie en ervaringen met elkaar delen.  Na een uitgebreide analyse wordt aan de hand van een ondersteuningsverslag de begeleiding gestart. Onderdeel van het werken met studenten is een helder en duidelijk opschalingsmodel en intensieve begeleiding door de professional.

Kennis en vaardigheden

Studenten doorlopen bij de start van hun stage een intensief trainingsprogramma.

Gedurende hun stage is er, naast het opdoen van praktijkervaring, veel aandacht voor verdere kennisontwikkeling en kennisdeling. Dit doen we door middel van voorlichtingen en trainingen die zowel intern als extern aangeboden worden. Vanuit de onderwijsinstanties wordt ondersteuning geboden op sturing en bewaking van het leerproces van de student.

De afgelopen jaren heeft Moeders van Rotterdam waardevolle lessen opgedaan in de praktijk.
De volgende onderdelen bleken essentieel in de begeleiding van kwetsbare zwangeren:

 • Snelheid en laagdrempeligheid: direct handelen bij crisissituaties, mogelijkheid tot zelfmelding, tijd tussen aanmelding en intake kort houden waardoor je direct iets voor de zwangere kan betekenen.
 • Monitoring opvolging van zorg: vasthouden tot andere zorg is opgestart.
 • Houding professionals: respectvolle, gelijkwaardige en laagdrempelige bejegening en het bieden van een luisterend oor.

De werkprincipes van Moeders van Rotterdam zijn eenvoudig, helder en praktisch:

 • Denk buiten de kaders, anders kom je nooit tot iets nieuws.
 • Gebruik je gezond verstand: een frisse blik leert soms dat juist kleine en eenvoudige oplossingen meer bereiken dan grote interventies en ingewikkelde structuren.
 • Sta met je poten in de modder. Om vanuit het perspectief van de zwangere te kunnen signaleren moet je midden in de praktijk staan en een outreachende werkwijze hanteren. Ga naar de mensen toe in plaats van hen te ontvangen achter een balie.
 • Ga naast mensen staan en luister naar hen, praat niet óver mensen, maar mét hen.
 • Destilleer je theorie uit de praktijk. De praktijk is altijd leidend.
 • Langdurige begeleiding zorgt voor een duurzaam resultaat.
 • Bied een gezinsaanpak: beperk je niet tot de moeder maar kijk naar het hele gezin.