Melding project Architect Aan Zet
Gepubliceerd op: 14-04-2020
Geprint op: 28-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-architect-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

Architecten die gecertificeerd zijn voor het project Architect Aan Zet kunnen een aantal bouwwerken in de gemeente Rotterdam vergunningvrij bouwen. Dit kan door het online doen van een melding.

U wilt een bouwwerk realiseren binnen het project Architect Aan Zet. Kijk eerst bij het kopje 'meer informatie' of uw bouwwerk hiervoor in aanmerking komt.

Een gecertificeerde architect doet de melding online via de knop 'melding doen'.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Wat mag u bouwen?

De geldende bouwregelgeving is van toepassing (bestemmingsplan, welstand, bouwverordening en bouwbesluit).

De volgende type projecten komen in aanmerking voor het vergunningsvrij bouwen door gecertificeerde architecten binnen de proef Architect aan Zet, zolang het is in het groene gebied van de kaart:

 • 1 eengezinswoning met een reguliere woonfunctie
 • 2 eengezinswoningen met een reguliere woonfunctie
 • een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woning wordt gerealiseerd
 • een dakterras op een eengezinswoning
 • een dakkapel op een eengezinswoning
 • een aanbouw* (geldt ook voor niet-woningen)
 • een uitbouw* (geldt ook voor niet-woningen)
 • een tuinhuis*
 • een schuur*

* Een aanbouw, uitbouw, tuinhuis of schuur is een op grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Het mag daarom niet hoger zijn dan 10 meter.

Let op: splitsen en samenvoegen van woningen maakt geen deel uit van de proef Architect Aan Zet.

De precieze juridische formulering van de toegestane projecten vindt u in de Nadere Regels die horen bij de Verordening Architect aan Zet. Bekijk deze en de bijbehorende nadere regels via de pagina Architect aan Zet.

Wilt u een ander bouwwerk realiseren dan hierboven genoemd, neem dan contact op met de gemeente via e-mail.

Het aanmelden van een project voor Architect Aan Zet door een gekwalificeerde architect is gratis.

De opdrachtgever hoeft aan de gemeente geen kosten (leges) te betalen voor een omgevingsvergunning voor projecten die voldoen aan de voorwaarden voor Architect Aan Zet.

Als er vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van het project, dan kunnen er wel kosten bijkomen. Ook de architect brengt kosten in rekening.

Bij het doen van een melding wordt u gevraagd om de documenten die horen bij de ‘melding start bouw’. Bij het doorlopen van de melding ziet u automatisch welke documenten u nodig heeft. Deze documenten vindt u ook in de Nadere Regels.

Na het melden van de start van de bouw wordt er bij het opleveren van het project gevraagd om een ‘dossier bevoegd gezag’.

 • na ontvangst van de melding krijgt u automatisch een e-mail voor bevestiging ontvangst
 • binnen 10 werkdagen hoort u of de melding in orde is of dat er nog aanvullende informatie nodig is
   

Hoe staat het met mijn melding?

Bekijk uw online melding in het Bedrijvenloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Eigenaren, bewoners en particuliere opdrachtgevers die willen bouwen of verbouwen kunnen vergunningsvrij kleine projecten laten realiseren door een gecertificeerd architect die deelneemt aan de proef Architect aan Zet.

Op de pagina Architect Aan Zet vindt u een overzicht van gecertificeerde deelnemende architecten.

U kunt alleen meedoen aan Architect aan Zet als u gecertificeerd bent.
Een certificering voor Architect aan Zet houdt het volgende in:

 • U staat minimaal 5 jaar als architect ingeschreven in het Architectenregister
 • U heeft aantoonbaar 5 of meer projecten gerealiseerd die passen binnen het project van Architect aan Zet.
  In overleg kan gekeken worden of binnen dit uitgangspunt een andere maar wel vergelijkbare invulling mogelijk is, als bijvoorbeeld sprake is van deelopdrachten.
  Het moet gaan om verschillende projecttypen waarbij de complexiteit van de diverse facetten van schetsontwerp tot realisatie aan bod komt. Niet gerealiseerde projecten kunnen niet worden ingediend.

Verder moet u ook voldoen aan de ‘Nadere Regels’. Deze horen bij de Verordening Architect aan Zet. U kunt de verordening en de nadere regels raadplegen via de pagina Architect aan Zet.

U bent in het bezit van :

 1. het certificaat van deelname aan de opfriscursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Bouwbesluit en vergunningsvrij bouwen van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), of een certificaat dat daarmee inhoudelijk vergelijkbaar is
 2. het certificaat van deelname aan de cursus Architect aan Zet van de Afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam en
 3. u heeft via e-mail kenbaar gemaakt dat u als architect wilt deelnemen aan Architect aan Zet en
 4.  u staat op de lijst voor Architect aan Zet gekwalificeerde architecten op de pagina Architect aan Zet
 • U (gecertificeerd architect) krijgt een opdracht voor de hele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering (dus een volledige opdracht)
 • U (gecertificeerd architect) kiest samen met de opdrachtgever een onafhankelijk bouwtechnisch en ruimtelijk kwaliteitsborger*.  De opdrachtgever contracteert deze kwaliteitsborger (behalve als dat anders wordt afgesproken).

*Een kwaliteitsborger is iemand die de bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteit beoordeelt tijdens de bouw. Dit zorgt ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan zowel de bouwtechnische voorschriften als aan de ruimtelijke voorschriften voldoet. Bij de oplevering van het bouwwerk geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger verklaart hierin dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de voorschriften. Daarnaast kan de gemeente zelf ook nog een controle op de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk doen.

 • bewoners:
  Voor vragen over het project Architect aan Zet belt u met het algemene informatienummer 14 010. Vermeld dat het om het project Architect aan Zet gaat
 • architecten:
  Architecten die deelnemen aan het project Architect Aan Zet kunnen hun vragen stellen via e-mail.
  Architecten die nog niet deelnemen en geïnteresseerd zijn in Architect aan Zet, kunnen zich ook via dit e-mailadres aanmelden

De gecertificeerde architect is verplicht de omwonenden minimaal 6 weken voor de start van de bouw te informeren en te betrekken (artikel 7 van de ontwerp verordening Architect aan Zet). Het is belangrijk dat dit zorgvuldig en compleet wordt gedaan.

De architect geeft in ieder geval de onderstaande gegevens door aan de omwonenden (artikel 8 van de Nadere Regels):

 • de locatie en het adres waar de bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden
 • de bouwkundige tekeningen van plattegronden, doorsneden en aanzichten
 • de gegevens en documenten over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie
 • de datum van de start van de bouw en de streefdatum van de oplevering

Omwonenden die bezwaar hebben tegen het initiatief omdat dit niet past binnen de bestaande bouwregelgeving, kunnen in gesprek gaan met de architect. Als er geen oplossing voor is, kunnen zij een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente kan in dat geval eisen dat het bouwwerk wordt aangepast aan de bestaande bouwregelgeving.

Onder omwonenden worden in ieder geval verstaan:
• eigenaren en bewoners van tegenoverliggende en direct aangrenzende panden of percelen, ook als er een straat, plein of water tussen ligt
• andere eigenaren en bewoners van het pand waar de bouwactiviteiten zullen plaatsvinden

Omwonenden krijgen via deze weg inzicht in het initiatief. Zij kunnen kijken of het initiatief past binnen de bestaande bouwregelgeving en zo nodig overleggen met de architect. Dit kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Het kan gebeuren dat omwonenden het niet eens zijn met de interpretatie van de bouwregelgeving door de architect. In dit geval kunnen zij het voorleggen aan de afdeling Bouw en Woningtoezicht om uitkomst over de toepassing van de bouwregelgeving te bieden.

Ook het burenrecht is van toepassing. Het private burenrecht is het geheel van rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht zijn uiteengezet in de toelichting bij artikel 7 van de Ontwerp-verordening.

Ja. Voor het toepassen van een gelijkwaardige oplossing voor brandveiligheid of constructie bij een Architect aan Zet project is toestemming van het bevoegd gezag nodig. Dit is de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam.

U vraagt dan een reguliere omgevingsvergunning aan omdat er geen aparte afwijkingsprocedure bestaat zoals bij het afwijken van een bestemmingsplan het geval is. Het toetsen of een voorgestelde gelijkwaardige oplossing aanvaardbaar is, blijft altijd maatwerk dat op een specifiek gebouw is afgestemd. Hiervoor is een beoordeling van het totale brandveiligheidsconcept nodig.

Projecten binnen Architect aan Zet passen meestal binnen de eisen van het Bouwbesluit. De gemeente Rotterdam verwacht daarom dat verzoeken om toepassing van een gelijkwaardige oplossing niet veel voor zullen komen. Dit vanwege hun grootte en geringe complexiteit.

Nee. De Verordening Architect aan Zet geldt alleen voor de activiteit “bouwen”. Alleen deze activiteit is vergunningsvrij.

Voor andere activiteiten zoals slopen, kappen of een inrit is wel een vergunning of een melding nodig.
Bijvoorbeeld:

Ga voor meer informatie naar het Omgevingsloket.

Het gaat bijvoorbeeld om bouwmaterialen, een kraan, een aantal machines, een bouwkeet, een dixi, een container en een afzetting.

Ja. Hoewel voor Architect aan Zet de activiteit 'bouwen' vergunningsvrij is, moet u wanneer u de buitenruimte tijdelijk nodig heeft voor de inrichting van een bouwplaats voor uw project, meestal wel een Vergunning gebruik van de weg (artikel 2.10 APV) aanvragen.