Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen bedrijven inloggen bij allerlei (overheids)instellingen. Ook de gemeente Rotterdam maakt gebruik van eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Op die manier weten organisaties zeker wie u zegt dat u bent én dat u mag doen wat u wilt doen. Daarnaast heeft u de extra zekerheid dat de site waar u inlogt betrouwbaar en veilig is. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. eHerkenning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan of te delen met anderen. Al deze extra zekerheden zorgen ervoor dat u veilig kunt inloggen.

Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning heeft 4 betrouwbaarheidsniveaus:

  • eH2
  • eH2+
  • eH3
  • eH4

De gemeente Rotterdam bepaalt het niveau dat we vragen voor onze dienstverlening. We gaan daarin mee in de ontwikkelingen rond veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening. We bieden al onze dienstverlening nu aan op niveau eH2. Om onze dienstverlening af te nemen moet u zich laten machtigen voor de dienst: Ondernemersloket EH 2. Uw middelenleverancier kan u daarbij helpen.

De gemeente werkt toe naar nog hogere betrouwbaarheidsniveaus. Die zullen we per product gaan inrichten. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van al onze producten die we aanbieden met eHerkenning. Daarin is ook het betrouwbaarheidsniveau opgenomen dat we zullen gaan vragen.

Proces Niveau eHerkenning
Aanvraag caravans, aanhangwagens en dergelijke (APV 5.6) 3
Aanvraag ontheffing voor RVV 3
Aanvraag parkeren van grote voertuigen (APV 5.8) 3
Aanvraag parkeren van reclamevoertuigen (APV 5.7) 3
Aanvraag parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke (APV 5.2) 3
Aanvraag te koop aanbieden van voertuigen (APV 5.3) 3
Aan- of afmelden horecabeheerders en leidinggevenden 3
Aangifte levenloos geboren kind 3
Aangifte van overlijden door nabestaanden 3
Aangifte van overlijden door uitvaartondernemers 3
Aangifte verhuizing 3
Aangifte verhuizing door woningcorporatie 3
Aanmelden gast van de commissie 2
Aanmelden gast van de raad 2
Aanslagbiljet 2
Aanvraag adviezen voor VGW 3
Aanvraag Fietsvlonder 2
Aanvraag overbrugging 3
Aanvraag voorschot broodnood 3
Aanvragen begrafenis of crematie 3
Aanvragen briefadres particulier 3
Aanvragen briefadres/woonadres zorginstellingen 3
Aanvragen opgraving 2
Aanvragen parkeervergunning burgers & bedrijven 3
Aanvragen raadslid in de klas 2
Aanvragen Stimuleringsregeling woningbouwcorporaties 2
Abonnement parkeergarages en - terreinen 2
Abonnement veerpont 2
Adresonderzoek 3
Advies zaak bouw- en woningtoezicht nog vaststellen
Afvalstoffenheffing 2
Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap 2

Akte van de burgerlijke stand

3
Akte van echtscheiding 3
Akte van geregistreerd partnerschap 3
Archieven 2
Automatische incasso Belastingen 2
Bedrijfsleidersvergunning 2
Bedrijfsreinigingsrecht 2
Bedrijfsreinigingsrecht Vrijstelling 3
Beeld en geluid Stadsarchief 2
Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten 2
Belastingaanslag betalen 2
Beschermingsbewind doorgeven 2
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) starters uit bijstandsuitkering 3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zelfstandig ondernemers 3
Bestemming van de as na crematie 3
Bestuurlijke Informatie 2
Betalingsregeling gemeentelijke belastingschuld 2
Bezwaar aanslag leges omgevingsvergunning nog vaststellen
Bezwaar indienen door bedrijven 2
Bezwaar indienen door burger 3
Bezwaar tegen belastingaanslag 2
Bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting 2
Bibliotheek Stadsarchief 2
Bijstandsuitkering jongeren 18 tot en met 26 jaar 3
Bijstandsuitkering voor 27 jaar en ouder 3
Bouwtekeningen 2
Brandonveilige situatie melden 2
Buitenlandse documenten registreren 3
Burgerinitiatief 2
Compliment indienen 2
Contact bouwinspecteurs bij (ver)bouwplannen 2
Correctieverzoeken 3
Digitale meningspeiling 2
Drank- en Horecavergunning 3
Duurzaamheidsvraag nog vaststellen
Eerste vestiging 2
Eerste vestiging werknemers via bedrijven (pilot) 3
Erfpachtgrond kopen woning/kantoor nog vaststellen
Erkenning (ongeboren vrucht) 3
Exploitatievergunning 3
Exploitatievergunning speelautomatenhal 3
Foreign Account 4
Fraude met uitkering doorgeven 2
Gebiedsreferendum (offline) 2
Geboorteaangifte 3
Geboorteakte 3
Geef een klacht door 2
Gratis OV voor AOW-gerechtigden 2
Grond verhuur aanvragen 4
Hennepkwekerij ontruimen nog vaststellen
Hervestiging 2
Huisvestingsvergunning 3
Huwelijksakte 3
Illegaal gebruik en gebouw melden 2
Impulssubsidie 3
Inhuurcontract beëindigen nog vaststellen
Inhuurcontract opstellen nog vaststellen
Inhuurcontract wijzigen nog vaststellen
Inlichtingenformulier WOZ 2
Inzagerecht burger 3
Inzien/betalen opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting 3
IOAW-uitkering 2
IOAZ-uitkering 3
Jaarsubsidies amateurverenigingen 3
Kaart incidentele ontheffing (kraskaarten) 3
Kiezerspas (seizoensproduct) 2
Kopersregeling erfpacht gelijktijdige aankoop woning en grond nog vaststellen
Kwijtschelding 3
Lening monumenten 2
Ligplaatsvergunning 2
Logiesbelasting 2
Logiesbelasting/bedrijven voor de aangifte (niet AirBNB) 3
Marktvergunning 2
Meertalig modelformulier 3
Melden 0-evenement 3
Melding achterstallig woningonderhoud 2
Melding evangelisatiebijeenkomst nog vaststellen
Melding verkeerslicht 2
Melding WOM (Wet Openbare Manifestaties) 3
Nadeelcompensatie 2
Naheffingsaanslag parkeerbelasting 2
Notariële akten 2
Omgevingsvergunning 2
Omgevingsvergunning - aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg 2
Omgevingsvergunning - het uitvoeren van een werk of werkzaamheden 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden archeologie 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden bouwen 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden brandveilig gebruik bouwwerken 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden indirecte lozingen 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden inrit/uitrit 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden kappen 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden milieu 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden monumenten 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden reclameuiting (bouwen) 2
Omgevingsvergunning - werkzaamheden slopen 2
Omgevingsvergunning Burenakkoord 2
Omzetten partnerschapsregistratie in een huwelijk 3
Ondersteuning naar werk 2
Onroerende-zaakbelasting 2
Ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol 3
Ontheffing Dieren (APV 2:60) 2
Ontheffing Drank-en Horecawet artikel 35 3
Ontheffing geluid nog vaststellen
Ontheffing kamperen buiten officiële kampeerterreinen 2
Ontheffing Maasvlakte Rotterdam 4
Ontheffing medegebruik busbanen 3
Ontheffing Milieuzone Rotterdam 4
Ontheffing Openbaar water (APV 5:31a & 5:31b) 2
Ontheffing optreden straatartiest nog vaststellen
Ontheffing speed-pedelec 2
Ontheffing Strand en Zee (APV 5:32 & 5:33) 2
Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer nog vaststellen
Ontheffing verkeersmaatregelen RVV 2
Ontheffingen 's-Gravendijkwal 4
Overlast doorgeven 2
Parkeerplaats huren 2
Planschade 2
Precariobelasting 3
Projectsubsidies Cultuur 3
Promotievergunning aanvragen nog vaststellen
Raadplegen van de aanslag Bedrijfsreinigingsrecht 2
Raadplegen van de aanslag Logiesbelasting 2
Raadplegen van de aanslag Precariobelasting en Reclamebelasting 2
Raadplegen van de aanslag Precariobelasting en Reclamebelasting 2
Reclamebelasting 3
Rekeningnummer doorgeven/aanpassen belastingen 2
Rioolaansluitvergunning 2
Rioolheffing 3
Sanctie opleggen nog vaststellen
Schade- en verzekeringszaken 2
Scholierenabonnement veerpont Rozenburg 2
Spoedprocedure inschrijving ontbinding partnerschapsregistratie 3
Spoedprocedure registratie Nederlandse echtscheiding 3
Stamboomonderzoek 2
Standplaatsvergunning nog vaststellen
Standwerkervergunning 2
Stedelijk referendum 2
Stookontheffing openlucht aanvragen (APV 5.34) 2
Straatnamen 2
Subsidie aangepast sporten 3
Subsidie armoede-en schuldenaanpak 3
Subsidie basishulp jeugd wijkteams 3
Subsidie bestrijding huiselijk geweld 3
Subsidie bouwlogistiek 3
Subsidie breedtesport (jaarlijks) 3
Subsidie CityLab010 3
Subsidie collectieve woningaanpassing scootmobielstallingen 3
Subsidie combinatiefuncties Sport Natuur Recreatie gerichte Inzet 3
Subsidie convenant voortijdige schoolverlaters 3
Subsidie couleur locale 3
Subsidie couleur locale jeugd 3
Subsidie cultuurcoach 3
Subsidie cultuureducatie 3
Subsidie economie 3
Subsidie elektrische kookvoorziening 3
Subsidie en lening voor woningverbetering 3
Subsidie en lening voor woningverbetering VVE-010 3
Subsidie energiebesparende maatregelen 3
Subsidie funderingsonderzoek 3
Subsidie gevelverbetering 3
Subsidie Groenblauwe Schoolpleinen 3
Subsidie integratie 3
Subsidie jeugdparticipatie 3
Subsidie Jeugdpreventie 2020 3
Subsidie Jeugdpreventie 2021 3
Subsidie kinderopvang plus 3
Subsidie klimaatadaptatie tot 1.500 euro 3
Subsidie klimaatadaptatie vanaf 1.500 euro 3
Subsidie levendige stad 3
Subsidie Lokale Culturele Programmering 3
Subsidie natuur- en milieueducatie (jaarlijks) 3
Subsidie onderwijshuisvesting 3
Subsidie pilots passende BSO 3
Subsidie Pitcher Perfect 010 3
Subsidie programma stevige start 3
Subsidie recreatie (jaarlijks) 3
Subsidie samenleven 3
Subsidie samenvoeging woningen 3
Subsidie schoolmaatschappelijk werk 3
Subsidie scouting 3
Subsidie speeltuinen (jaarlijks) 3
Subsidie sportinitiatieven 3
Subsidie taal voor volwassenen 3
Subsidie topsport (jaarlijks) 3
Subsidie urban sports/jeugdbeleid (eenmalig) 3
Subsidie vergroten woning 3
Subsidie vieringen en herdenkingen 3
Subsidie vogelopvang (jaarlijks) 3
Subsidie voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) 3
Subsidie voorschoolse educatie 3
Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen 3
Subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 3
Terrasvlonder 3
Tijdelijke verhuurvergunning aanvragen nog vaststellen
Tuinuitbreiding 2
Uitrijkaart en waardekaart 2
Vastgoedinformatie 2
Vastgoed verhuur aanvragen 4
Vergunning A/A+-evenement 3
Vergunning B/C-evenement 3
Vergunning collectes houden nog vaststellen
Vergunning deelmobiliteit nog vaststellen
Vergunning gedenkteken 3
Vergunning inname openbare grond nog vaststellen
Vergunning kamerverhuur nog vaststellen
Vergunning kansspel 3
Vergunning kansspelautomaten 3
Vergunning seksinrichting of escortbedrijf 3
Vergunning splitsen gebouw in appartementsrechten nog vaststellen
Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) 2
Vergunning vrijmarkt Koningsdag (seizoensproduct) 2
Vergunning wijzigen gebruik woonruimte nog vaststellen
Vergunning woningvorming nog vaststellen
Verhuurcontract beëindigen 4
Verhuurcontract opstellen 4
Verhuurcontract wijzigen 4
Verklaring geen bezwaar 3
Verklaring huwelijksbevoegdheid 3
Verklaring naamgebruik 3
Verklaring voorgenomen huwelijk / partnerschap 3
Verlenging tijdelijke verhuurvergunning aanvragen nog vaststellen
Vermissing reisdocument 2
Vermoedelijke integriteitschendingen melden 2
Vermoeden hennepkwekerij melden 2
Vermogenstoets 3
Verstrekkingen uit de BRP aan derden en ingeschrevenen 3
Verstrekking aan Notarissen (nalatenschappen) 3
Verstrekkingsbeperking aanvraag 3
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens 3
Vertrek naar het buitenland 3
Vervangende stempas (seizoensproduct) 2
Vervangvergunning 2
Verzoek tot inzage in of wijziging van persoonsgegevens 3
Verzoek wet openbaarheid van bestuur (Wob) 2
Verzoek wijzigen verkeersmaatregel 2
Volmacht (seizoensproduct) 2
Voorlopige (exploitatie)vergunning 3
Vraag of idee doorgeven 2
Welstandsadvies 2
Winkeltijdenwet, incidentele ontheffing 2
Winkeltijdenwet, permanente ontheffing nog vaststellen
WOZ-beschikking 2
WOZ-taxatieverslag 2

Meer informatie

Heeft u nog vragen over eHerkenning dan kunt u het beste contact opnemen met uw middelenleverancier. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u op eherkenning.nl alle informatie vinden om eHerkenning aan te schaffen.