Studentenoverlast Kralingen
Gepubliceerd op: 13-10-2021
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/studenten-kralingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners in Kralingen ervaren veel overlast van studenten in hun wijk. Dit werd opnieuw duidelijk tijdens een bewonersbijeenkomst in 2021. De gemeente startte een aanpak en presenteerde samen met wijkpartijen in februari 2022 een actieplan.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 september 2021 in Pro Rege bespraken 90 bewoners de situatie in de wijk met wethouder Kurvers (bouwen en wonen), gemeenteambtenaren, gebiedscommissieleden, politie en studentenverenigingen. De nieuwe huisvestingsregels en de aanpak van de overlast werden toegelicht.

 • Er is sprake van (ernstige) geluidsoverlast, openbare dronkenschap, vervuiling en overlast van deelscooters en fietsen.
 • De schaal van de geluidsoverlast in tuinen en op straat is zo groot dat melden voor bewoners een dagtaak is geworden. Daarbij is vaak niet duidelijk wat met de meldingen wordt gedaan.
 • Ondanks verschillende aanscherpingen in de huisvestingsverordening, zijn meer gezinswoningen opgekocht en verkamerd (in sommige straten nu 50 tot 60%).
 • Bewoners melden overlast en (illegale) uitbreiding van het aantal verhuurde kamers per woning en verplaatsing van studentenhuizen. Een aantal bewoners is verwikkeld in bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanvragen en verleende kamervergunningen; deze procedures vergen veel tijd en energie.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u in dit artikel in lokale krant de Ster van Kralingen. De bijeenkomst is op Facebook terug te zien (niet ondertiteld).

Aanpak

De gemeente neemt de situatie hoog op. Verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans (woonoverlast) is in gesprek gegaan met onder andere studentenverenigingen, bewoners en politie. Als onderdeel van de aanpak surveilleren Politie en Toezicht en Handhaving (BOA’s) extra in de wijk. Ook hebben de studentenverenigingen en de Erasmus Universiteit de studenten gewaarschuwd geen overlast te veroorzaken. De bewoners hebben zich verenigd in stichting STOK (Stop Overlast Kralingen) en denken als partner mee over de maatregelen die nodig zijn om de overlast tegen te gaan.

Actieplan

Op basis van alle gesprekken is het Actieplan Studentenoverlast Kralingen (Notubiz.nl, 10 februari 2022) opgesteld, dat op 8 februari 2022 is vastgesteld in het College van Burgemeesters en Wethouders. Verantwoordelijk wethouder Karremans heeft dit plan gepresenteerd, samen met Arthur ten Have (voorzitter stichting STOK), Rens van Overdam (voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk) en Julia van den Bosch (praeses Rotterdamse Kamer van Verenigingen).

Acties

In het actieplan wordt duidelijk hoeveel overlast in Kralingen ervaren wordt, waardoor dit komt en in welke straten dit het meest voorkomt. Om de wijk terug in balans te krijgen zijn acties opgenomen tegen woonoverlast, overlast op straat en verkamering. Eén van de acties is een stoplichtmodel. Dit maakt dossieropbouw van woonoverlast inzichtelijker en beter volgbaar (zie veelgestelde vragen). Ook wordt gewerkt aan preventieve acties, waarbij studenten en hun medebewoners elkaar beter leren begrijpen. De aanpak van studentenoverlast is een proces van lange adem. De effecten van de acties worden samen met de betrokken partijen continu gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Meld overlast

Het is van het allergrootste belang dat bewoners overlast melden. Op basis van deze meldingen kunnen de handhavende partijen adequaat handelen en prioriteiten stellen. Als studenten woonoverlast veroorzaken, kan het helpen om op een later, rustig moment met hen in gesprek te gaan. Heeft dat geen effect, meld de overlast dan:

 • per e-mail: woonoverlast@rotterdam.nl
 • telefonisch bij de politie: 0900 - 88 44 (bel 112 als er gevaar dreigt).
 • tijdens het inloopspreekuur dat elke oneven week op woensdag van 15.00 tot 17.00 uur wordt georganiseerd in Pro Rege aan de Oudedijk 113. En tijdens een extra inloopspreekuur op donderdag 8 december van 19.00 tot 21.00 uur in Pro Rege

Advies en informatie

 • De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam verstrekt advies. Laat een bericht achter op awr010.nl.
 • Neem contact met de bewonersgroep Stop Overlast Kralingen (STOK) die speciaal voor dit onderwerp is opgericht. Via e-mail: informatie@stok-nu.nl.
 • Op de pagina Woonoverlast vindt u informatie over de aanpak van woonoverlast in het algemeen.
 • Stuur een e-mail naar participatiekc@rotterdam.nl, om op de hoogte gehouden te worden over de voortgang van de aanpak studentenoverlast.

Veelgestelde vragen

Om prettig met elkaar samen te wonen gelden de volgende leefregels:

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast: zet de muziek niet keihard, zeker niet na 20.00 uur als kinderen naar bed gaan. Na 22.00 uur moet het gewoon stil zijn. Sluit de ramen en zet de muziek zacht of uit.
 • Wees stil op straat, in je tuin of op je balkon, ook als je bezoek weggaat of als je zelf laat thuiskomt. Ook rookpauzes buiten geven vaak onbedoeld geluidsoverlast.
 • Zorg dat je je fiets of (deel)scooter netjes neerzet, zodat anderen daar geen last van hebben.
 • Hou de stoep en straat netjes. Breng winkelwagens terug naar de winkel en gooi vuilnis in de container. Veeg sigarettenpeuken en gebroken glas op en laat geen flessen of glazen in de vensterbank achter.
 • Zorg voor prettig contact met je medebewoners. Mogelijk kun je aansluiten bij een buurtapp. Doe bij hen een briefje in de bus als je een keer een feestje wil geven.

U kunt overlast als volgt melden:

 • Via de pagina Woonoverlast kunt u een formulier invullen (let op: hier heeft u DigiD voor nodig). Na het invullen van dit formulier ontvangt u een bevestig met zaaknummer per mail.
 • Als u geen DigiD heeft kunt u een e-mail sturen aan de gemeente: woonoverlast@rotterdam.nl, of bellen naar 14 010.
 • Wanneer direct optreden gewenst is, bel dan de politie: 0900 - 88 44 (112 in noodgevallen).

U belt de politie als de overlast zo snel mogelijk moet stoppen. Het is daarnaast ook belangrijk dat de gemeente weet waar overlast plaatsvindt of plaatsvond. Dan neemt de gemeente of de politie op een rustig moment contact op met de overlastgever. Ook kan de gemeente zo een dossier opbouwen, voor als verdergaande maatregelen nodig zijn.

Dat kan zeker. U kunt de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) benaderen. U krijgt dan een adviesgesprek of u vraagt direct om bemiddeling. AWR is telefonisch bereikbaar op 088 - 377 76 66 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur) of per e-mail info@awr010.nl.

In 2021 heeft de politie 353 meldingen gekregen van woonoverlast veroorzaakt door studenten in Kralingen. Dit zijn meldingen over 235 adressen in Kralingen. De meeste meldingen komen uit het Lusthofkwartier.

In dezelfde periode kreeg de gemeente 205 overlastmeldingen, waarvan een deel overlapt met de 353 meldingen bij de politie. Meldingen bestaan voornamelijk uit geluidsoverlast vanuit de woning of de tuin.

Van de 235 adressen waar meldingen over zijn gedaan bij de politie, is bij 148 adressen ook overlast geconstateerd door de politie en/of een melding van overlast gedaan bij de gemeente. Deze adressen zijn opgenomen in het stoplichtmodel.

Het stoplichtmodel is een model dat dossieropbouw van woonoverlast inzichtelijker en beter volgbaar maakt. Dit gebeurt op basis van meldingen bij gemeente en politie. Aan de stappen in de bestaande escalatieladder van de beleidsregel 'Samen tegen Woonoverlast' zijn de kleuren groen, geel, oranje en rood toebedeeld. Binnen deze kleuren maakt de veiligheidsregisseur woonoverlast de inhoudelijke afweging over welke instrumenten op basis van de specifieke situatie zullen worden ingezet.

Groen
De eerste stap bij woonoverlast is dat bewoners in gesprek gaan met de overlastgevers. Zij kunnen hierbij advies krijgen van de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR). Lukt dit gesprek niet, dan is het belangrijk dat bewoners woonoverlast melden bij gemeente en de politie. Een pand krijgt de kleur groen zodra gemeld wordt bij de gemeente en/of de politie ter plekke één keer overlast heeft geconstateerd en een waarschuwing heeft gegeven. Bij een melding bij de gemeente wordt het pand door medewerkers van Team Wonen bezocht.

Geel
De woonoverlast houdt aan en er wordt vaker gemeld. Door de politie is overlast geconstateerd en eventueel een bekeuring (proces-verbaal) gegeven. Ook kan de politie de geluidsapparatuur in beslag nemen. De veiligheidsregisseur woonoverlast start in overleg met politie aan de opbouw van een dossier en spreekt de overlastgevers aan op hun gedrag.

Oranje
De woonoverlast is ernstig en langdurig. Op dit moment krijgen zowel de bewoners als de eigenaar van de gemeente een brief, waarin zij worden gesommeerd de overlast te stoppen. Hierin wordt ook aangegeven welke zware (rode) maatregelen genomen kunnen worden als zij zich hier niet aan houden. De gemeente gaat (vaak samen met de wijkagent) ook in gesprek met de bewoners (studenten) en de eigenaar. In deze oranje fase kan mediation worden ingezet. Dit is een intensief traject onder leiding van een onafhankelijk professional die met de melder en overlastgever meerdere gesprekken voert en hen concrete afspraken laat ondertekenen.

Rood
De woonoverlast is zeer ernstig en de gemeente schat in dat de overlast alleen stopt door de inzet van zware instrumenten. Daar waar de politie op dit adres onvoldoende constateringen heeft gedaan, kan een geluidsmeter worden geplaatst om de overlast te onderbouwen. De burgemeester kan een gedragsaanwijzing opleggen met een last onder dwangsom (LOD) van 500 euro per geconstateerde overtreding tot een maximum van 3000 euro. Aan de eigenaar kan worden geadviseerd om het huurcontract met de studenten te ontbinden. Hier is vaak een civielrechtelijke procedure voor nodig. Ook kan de gemeente besluiten de kamerverhuurvergunning in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat de eigenaar voortaan op dit adres nog maximaal 2 personen mag huisvesten.

Op 1 januari 2022 zijn er 148 adressen in Kralingen bekend waar studenten woonoverlast veroorzaken. De verdeling is als volgt:

 • Groen: 84
 • Geel: 32 
 • Oranje: 29
 • Rood: 3

Overlast melden van zwerfafval en (wees)fietsen kan:

 • telefonisch via 14 010 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur)
 • online: Melding buitenruimte
 • via de MeldR app

Gebruik de MeldR-app om deelscooters en -fietsen te melden. Deze meldingen komen direct bij de aanbieder (Felyx, Go, Check en andere) die deze met voorrang behandelt. De aanbieders kunnen gebruikers ook beboeten of van het platform verwijderen.

Op basis van de cijfers (woonoverlast en overlast op straat) is de overlast het grootst in de volgende straten:

 • Aegidiusstraat
 • Lambertusstraat
 • Oostmaasstraat
 • Vredehofstraat
 • Adamshofstraat
 • Oudedijk
 • Lusthofstraat
 • Slotstraat
 • Waterloostraat
 • Voorschoterlaan
 • Avenue Concordia
 • Oostzeedijk Beneden
 • Honingerdijk
 • Struisenburgdwarsstraat
 • Kortekade

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de 'Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021' vastgesteld. Deze werd op 1 juli 2021 van kracht. De volgende regels gelden nu in Kralingen:

 • Voor kamerverhuur aan meer dan twee personen is een vergunning nodig; voorheen gold dit voor meer dan drie personen.
 • Tot 1 september 2022 worden er in Rotterdam geen vergunningen verleend voor nieuwe kamerverhuur. In de buurten Kralingen-West, Kralingen-Oost en Struisenburg geldt een nulquotum. Dit betekent dat hier ook na 1 september 2022 geen enkele nieuwe kamerverhuur is toegestaan. In de buurt de Esch geldt dit nulquotum niet. Daar is vanaf 1 september 2022 weer nieuwe kamerverhuur toegestaan, mits er binnen 50 meter geen andere kamerverhuurvergunning is afgegeven.
 • Tot 1 september 2022 kunnen er alleen vergunningen worden verleend voor bepaalde vormen van bestaande kamerverhuur:
  • Voor alle bestaande situaties waarbij op 30 juni 2021 al sprake was van kamerverhuur aan drie personen. Als die vergunning wordt verleend, is de situatie legaal.
  • Voor studentenhuizen die aantoonbaar vóór 1 januari 2020 al bestonden. Hier geldt wel de eis dat iedereen student moet zijn en dat de woning groot genoeg moet zijn (gemiddeld minimaal 18 m² per student).
 • Alle vergunningaanvragen, ook onder de huidige overgangsregeling, kunnen geweigerd worden vanwege geconstateerde aantasting van de leefbaarheid en het woonmilieu (overlast). Reeds verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als het gebruik leidt tot aantasting van de leefbaarheid en het woonmilieu.
 • Mocht u illegale situaties kennen bij u in de buurt, bijvoorbeeld een pand dat na 1 januari 2020 verkocht en/of verkamerd is aan meerdere studenten of na 30 juni 2021 aan meer dan twee, dan kunt u dit melden bij ivisb@rotterdam.nl.

  Aanvullend hierop heeft de gemeenteraad op 16 december 2021 besloten om per 1 januari 2022 opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht) in te voeren in buurten Kralingen-West en Kralingen-Oost. Vanaf deze datum mogen woningen met een WOZ waarde tot € 355.000 niet meer gekocht worden om te verhuren, ook niet ten behoeve van kamerverhuur. Deze opkoopbescherming geldt niet voor Struisenburg en de Esch.

Over kamerverhuurvergunningen voor bewoners en verhuurders.

Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021.

Wijk Voor 2020 In 2020 Tot 1 september 2021
Kralingen West 41 33 20
Kralingen Oost 36 12 8
Struisenburg 28 4 2

Het antwoord is onomwonden nee; dat mag dus niet. Als de eigenaar meer personen in het pand laat wonen dan het aantal dat de vergunning vermeldt, ziet de gemeente dit als een nieuwe situatie

In 2019 zijn in heel Rotterdam ongeveer 1200 woningen gecontroleerd op kamerbewoning. In 70 gevallen is geconstateerd dat er kamerbewoning zonder vergunning plaatsvond.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in 2019 het nog mogelijk was voor studenten om aangemerkt te worden als één duurzaam gemeenschappelijk huishouden (woongroep).

In 2020 zijn in Rotterdam 433 woningen bezocht, waarbij 93 keer kamerbewoning zonder vergunning geconstateerd is. In 2020 konden minder woningen bezocht worden doordat de coronamaatregelen huisbezoek onmogelijk maakten.

De gemeente handhaaft het verbod op kamerverhuur zonder vergunning via twee lijnen:

 • De gemeente controleert bij overlastmeldingen (bij de gemeente én de politie) of het vermoeden bestaat van kamerbewoning zonder vergunning.
 • De gemeente controleert alle adressen waar na een mutatie in de Basisregistratie Personen (BRP) vier personen ingeschreven staan:
  • als niet bekend is dat zij één huishouden vormen
  • als er geen vergunning voor kamerverhuur verleend is.

Deze controles worden uitgevoerd door Team Wonen.

Als de gemeente constateert dat er geen vergunning is verleend, neemt zij de volgende stappen:

 • De eigenaar krijgt een last onder dwangsom opgelegd, waarbij hij of zij binnen een gestelde termijn de overtreding kan beëindigen.
 • Als de eigenaar de situatie niet kan legaliseren door alsnog een vergunning aan te vragen en te krijgen, zal deze het aantal bewoners moeten terugbrengen.
 • Maakt de eigenaar geen einde aan de illegale situatie binnen de gestelde termijn, dan moet hij een dwangsom betalen en kan de gemeente hem of haar ook nog een bestuurlijke boete opleggen.

Als de gemeente een vergunning voor kamerverhuur verleent, wordt dit gepubliceerd. Via Berichten over uw buurt( Overheid.nl) kan iedereen op de hoogte zijn van aangevraagde en verleende vergunningen. Een belanghebbende kan binnen zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • datum bezwaarschrift
 • de gronden van het bezwaar
 • een omschrijving an het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 63 00.

De huidige afspraken zijn vastgelegd in het Akkoord Studentenhuisvesting Rotterdam. Dit akkoord is op 21 juli 2020 ondertekend door de gemeente, diverse onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en studentenorganisaties. In dit document zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere partij zal leveren om vraag en aanbod aan studentenwoningen beter op elkaar te laten aansluiten en misstanden op de studentenwoningmarkt te voorkomen. Het is de bedoeling meer studenten te huisvesten in studentencomplexen in plaats van kamerbewoning via particulieren. Zo wordt de overlast door kamerverhuur in woonwijken tegengegaan en blijven grotere woningen behouden voor gezinnen.

In Rotterdam is er momenteel een tekort aan studentenkamers. Dit komt doordat niet alleen eerstejaars-, maar ook tweedejaarsstudenten een kamer zoeken (als gevolg van COVID-19), de toename van buitenlandse studenten en de stagnatie op de woningmarkt. De landelijke monitor Studentenhuisvesting 2021, op 7 oktober 2021 uitgegeven door het ministerie van BZK, bevestigt dit. Op basis hiervan gaat de gemeente in gesprek met de onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters om maatregelen te verkennen om zowel op korte als langere termijn te voldoen aan de behoefte aan studentenhuisvesting.

Meer informatie

Voor vragen over de aanpak van studentenoverlast in Kralingen kunt u mailen naar participatiekc@rotterdam.nl.