Rioolgemalen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolgemalen/
Ga naar de hoofdinhoud

Rioolgemalen transporteren het afvalwater. In de totale keten van het verzamelen en transporten van afvalwater spelen rioolgemalen een belangrijke rol.

Een rioolgemaal staat op het laagste punt in een bemalingsdistrict. Het pompt het afvalwater verder over een lange afstand of naar een hoger gelegen district. Uiteindelijk gaat het afvalwater vanuit een eindgemaal, dat het water uit meerdere districten verzamelt, naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Voor het transport van afvalwater van en naar de rioolgemalen ligt ondergronds een uitgebreid netwerk van riolen en persleidingen.

Een rioolgemaal bestaat meestal uit:

 • een ontvangstkelder (bassin)
 • een besturingsgebouwtje of besturingskast
 • één of meerdere pompen.

De pompen in een gemaal worden bijna altijd elektrisch aangedreven. Rotterdam is onderverdeeld in bemalingsdistricten met elk een districtgemaal. In totaal zijn dat er ongeveer veertig. Sommige zijn gehuisvest in fraaie monumentale gebouwen, zoals de gemalen Westersingel en Statensingel. Maar in totaal zijn er in Rotterdam wel duizend rioolgemalen. Er zijn namelijk ook vele onopvallende, kleine gemalen.

Digitale rondleiding

Bekijk hieronder de digitale rondleiding (november 2020) door het rioolgemaal Westersingel en de waterberging Museumparkgarage:

CPRW (Centrale proces- en regelkamer water)

Rond 1970 begon gemeente Rotterdam met het zichtbaar maken van pompschakelingen in een centrale meldkamer. Van ongeveer dertig gemalen was op papierrolschrijvers te zien welke pomp er ging draaien en hoe lang dit duurde. In de periode 1984-1987 zijn alle grote gemalen omgebouwd tot computergestuurde (PLC) gemalen. Ze werden met lampjes op een blindboard en computers weergegeven. Ook werden alle hoofdgemalen aangesloten op een AWZI. Zoals Dokhaven op Zuid en Kralingseveer aan de oostkant van de A16.
Tegenwoordig kunnen de meeste gemalen op afstand bediend worden. Daarnaast worden ze door telemetrie bewaakt. Hierbij controleert een computer op een centrale post de werking van de gemalen. Dit voorkomt dat storingen onopgemerkt blijven. Ook kan de computer adviezen geven over preventief onderhoud. De Centrale Proces- en Regelkamer Water (CPRW) is de centrale post waar deze bewaking en bediening plaatsvindt.

Installaties en renovaties

Gemalen bevatten elektrische en mechanische installaties. Om deze installaties in topvorm te houden investeert gemeente Rotterdam periodiek in renovaties. Zo blijven de gemalen up-to-date. De elektrische installatie van een gemaal gaat ongeveer vijftien jaar mee. De mechanische installatie ongeveer dertig jaar. Na zo’n lange periode is het moeilijk om aan de juiste vervangende onderdelen te komen. Geheel vervangen en aanpassen naar een moderne installatie is dan een alternatief. Bij zo’n totale renovatie worden alle facetten van het gemaal onder de loep genomen. Zo nodig worden ze gerepareerd of vervangen. Omdat de grote gemalen in de jaren ‘80 omgebouwd zijn, worden deze nu dertig jaar later allemaal gerenoveerd. Om niet geconfronteerd te worden met zeer hoge piekkosten, is dit renovatieplan over meerdere jaren uitgesmeerd.

Duurzaamheid

In het renovatieproces staat duurzaamheid voorop. Dat betekent hergebruik van materialen en vermindering van het energieverbruik. De grootste energieverbruikers in een gemaal zijn de pompen. Met een aantal maatregelen, zoals energiezuinige motoren, kan ongeveer 10 tot 20 procent aan energie worden bespaard. Uiteindelijk zal 90 procent van de hoofdgemalen energiezuinige hoogrendementsmotoren hebben. Dit levert een forse kostenbesparing op. En bovendien een flinke verlaging in de uitstoot van CO2.

Ongemerkt

De omgeving merkt trouwens bijna niets van een gemaalrenovatie. De inzameling en het transport van afvalwater blijft steeds gewaarborgd. Bewoners moeten ongestoord hun toilet kunnen blijven doorspoelen. Er wordt dan een tijdelijke pompinstallatie geïnstalleerd. Die neemt de functie van het gemaal tijdens de renovatie over.

Rioolgemalen in Rotterdam

Kenmerken

Bouwjaar: 1891
Architect: G.J. de Jongh
Aantal pompen: 5 (3 van 132 kW en 2 van 22 kW)
Maximaal debiet: 2.200 m3/h
Elektriciteitsverbruik 2011: 364.000 kWh
Gemaal Westersingel is een Rijksmonument
Open voor publiek: Open Monumentendag (september)

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van het gebouw.

Geschiedenis

gemaal Westersingel

Het gemaal Westersingel van architect G.J. de Jongh is gebouwd in neorenaissance stijl en opgeleverd in 1891. Het gemaal verving een ouder exemplaar dat op ongeveer dezelfde plek stond. Het gemaal vormde een onderdeel van het 'Waterproject'. De Rotterdamse stadsarchitect Willem Nicolaas Rose verwierf hiermee grote faam in de negentiende eeuw. Met dit innovatieve project loste hij niet alleen de grote problemen met de Rotterdamse watervoorziening op. Hij verrijkte tegelijkertijd de stad met fraaie singels. Door de aanleg van een uitgebreid riolennetwerk in Rotterdam werd in die periode ook de aanleg van gemalen nodig.

Het gemaal Westersingel heette vroeger het Westelijk Stoomgemaal. Het is, die naam zegt het al, een oud stoomgemaal. Het gemaal zorgde voor een aanzienlijke verhoging van het woongenot rond de Westersingel. Het gemaal pompte het vervuilde water, inclusief menselijke uitwerpselen, door een buis onder de Westzeedijk door naar de Zalmhaven. Dit water hoefde dus niet meer door de singel te worden afgevoerd. Dit maakte een einde aan de verschrikkelijke stank die uit de singel opsteeg tussen 1865 en 1890. Het afvalwater werd nog lange tijd ongezuiverd op de rivier de Maas geloosd. Rond 1950 is het gemaal omgebouwd naar een elektrisch aangedreven gemaal. In 1986 is het gemaal gemoderniseerd. Sindsdien wordt het vervuilde rioolwater via een persleiding onder de Maas naar de rioolzuiveringsinstallatie in de voormalige Dokhaven geleid.

Renovatie

In 2010-2011 heeft het gemaal een nieuwe renovatie ondergaan. Hierbij werden het karakter en de uitstraling van het historische pand behouden. Het gebouw heeft namelijk een monumentale status. De renovatie was nodig door het einde van de technische levensduur van de pompinstallatie. De renovatie hield in dat pompen, besturingskasten, elektrische installaties, bedrading, enzovoort zijn vervangen. De pompcapaciteit is verhoogd. Het gemaal is nu ook verbonden met de nieuwe ondergrondse waterberging onder de Museumparkgarage. Bij hevige neerslag is deze berging een noodopvang voor afvalwater. Op deze manier voorkomen we het overstorten van vervuild water op de singels. Het water wordt later weer teruggepompt in het riool. Zo kan het alsnog naar de zuivering worden verpompt. Hierdoor wordt het overstorten op de singels in het centrum van Rotterdam teruggebracht. Van acht tot tien keer per jaar naar nog maar één keer per twee jaar. Dat betekent minder vervuiling van het oppervlaktewater.

Een kijkje in de gemaalkeuken

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag in september kunt u het gemaal van binnen bekijken. Medewerkers van de gemeente vertellen dan over de historie van het gebouw. Tijdens een rondleiding geven ze uitleg over de werking van het gemaal.

Kenmerken

Bouwjaar: 1923
Renovatie: 2010
Maximaal debiet: 2.365 m3/h
Elektriciteitsverbruik 2011: 74.000 kWh

Het bemalingsgebied van gemaal Statensingel heeft een netto berging van 7984 m3. Dit staat gelijk aan 7,6 mm regen. Het verharde oppervlak van dit gebied is 106 hectare. Per jaar verpompt dit gemaal meer dan 3,3 miljoen m3 naar gemaal Heemraadsplein.

Er staan drie pompen opgesteld. Eén voor DWA (droogweerafvoer) bedrijf en twee voor RWA (regenwaterafvoer). De DWA-pomp heeft een capaciteit van 520 m3/h. Beide RWA-pompen hebben elk een capaciteit van 1500 m3/h. Het vermogen van de DWA-pomp is 11kW, en de beide RWA-pompen hebben elk een vermogen van 55kW. Samen hebben zij een jaarverbruik van 73.918 kWh.

gemaal Statensingel

Het gemaal Statensingel ligt in de wijk Blijdorp, ingeklemd tussen de Statenweg en Stadhoudersweg. Het gemaal is niet beveiligd met een hek of ander obstakel. U kunt het dus van dichtbij bezichtigen.

Het rioolgemaal Statensingel is dan wel een monument, maar nog volop in werking. Het gemaal heeft één DWA-pomp (DroogWeerAfvoer) en twee RWA-pompen (RegenWaterAfvoer). Het gemaal kent in hoofdzaak twee bedrijfssituaties; tijdens droog weer en tijdens regenval.

Droog weer

In een droogweersituatie wordt via het riool puur huishoudelijk afvalwater vanuit Blijdorp aangevoerd. Dit is lozingswater van woningen en bedrijven vanuit de aangesloten sanitaire toestellen. Zoals toilet, douche, keuken enzovoort. Het rioolstelsel in de straat voert dit water aan. Gemaal Statensingel pompt het water met 520 m³ per uur (520.000 liter). Het gaat via een ondergrondse persleiding naar gemaal Heemraadsplein en de rioolwaterzuivering (RWZI) op de Dokhaven. De persleiding gaat dus onder de Nieuwe Maas door.

Regenval

Tijdens regenval voert het riool naast het huishoudelijk afvalwater ook regenwater vanaf daken, wegen en stoepen aan. Bij regen stijgt het peil in het riool en het bassin van het gemaal. Dit peil wordt gemeten, waarna we één RWA-pomp inschakelen. Deze verpompt het water met 1200 m³ per uur richting de RWZI. Dit is 1,2 miljoen liter water per uur. Als bij hevige regenval het peil blijft stijgen, schakelen we een tweede RWA-pomp bij. Het gemaal kan dan maximaal 2365 m³ per uur verpompen, bijna 2,4 miljoen liter water per uur.

Gemaal Statensingel ontvangt alleen het regen- en afvalwater vanuit zijn eigen bemalingsgebied (onderbemaling). Dit water wordt weer verder verpompt naar gemaal Heemraadsplein. Gemaal Heemraadsplein verpompt het op zijn beurt naar de zuivering op de Dokhaven.

Geschiedenis

Het gemaal Statensingel was in 1923 een ‘Electrisch gemaal met transformatieruimte, openbare privaten, schaftlokaal en bergplaats in den polder Blijdorp’. Het zorgt voor de afvoer van rioolwater uit de wijk Blijdorp. Het gebouw had op de begane grond onder meer een machinehal en een bergplaats voor de afdeling plantsoenen. Daarnaast een schaftlokaal en een aantal openbare toiletten. De kelderverdieping bevatte een pompruimte en een vuilvisbassin (waar vuil uit het water werd gevist). Het gemaal is nog steeds in gebruik voor de afvoer van rioolwater. Dat bestaat uit een mengsel van afvalwater van huishoudens en bedrijven en het hemelwater dat in de straatkolken verdwijnt. Maar het gemaal heeft in de loop der tijd natuurlijk wel de nodige veranderingen ondergaan. In 2009 is het gerenoveerd, waarbij de gehele pompinstallatie is vervangen. Het is van top tot teen vernieuwd, zonder afbreuk te doen aan het monumentale karakter. Naast de indrukwekkende installatie is ook de bovenbouw weer een sieraad van de buitenruimte rond de Statensingel.

Monumentaal

Bijzonder is dat het gemaal sinds 2007 op de gemeentelijke monumentenlijst staat vanwege de schoonheid en cultuurhistorische waarde. Het is daarmee een van de drie monumentale rioolgemalen van de gemeente. De monumentale status betekent dat het gemaal kenmerken heeft die absoluut behouden moeten blijven. Zo kwamen bijvoorbeeld achter de schakelkasten de oorspronkelijke wandtegeltjes tevoorschijn.

Renovatie

Gemaal Statensingel is in 2009-2010 gerenoveerd. In het gemaal stonden oorspronkelijk vier pompen. Tegenwoordig is drie stuks voldoende:

 • een DWA-pomp (DroogWeerAfvoer) met een afvoercapaciteit van 520 m3 per uur
 • twee RWA-pompen (RegenWaterAfvoer) met een afvoercapaciteit van elk 2.365 m3 per uur

Daarmee kun je een wedstrijdzwembad in iets meer dan 20 minuten tot de rand toe vullen. De twee RWA-pompen kunnen bij hevige neerslag samenwerken. De pompen transporteren het rioolwater verder naar het eindgemaal Heemraadsplein. Van daaruit gaat het water naar de zuiveringsinstallatie.

Een renovatie is meteen een mooie gelegenheid om de arbeidsomstandigheden van de bedieningsmensen en monteurs te verbeteren. Zo kreeg het gemaal een betere hijsinstallatie voor de pompen en veiligere trappen. De meest in het oog springende verandering is de kleur van de pompinstallaties en het leidingenwerk. Die zijn nu opvallend oranje.

De pompen zijn in een horizontale opstelling geplaatst. Het voordeel is dat het slakkenhuis van de pomp zich dichter bij de vloer bevindt dan bij een verticale opstelling. Het bassin kan daardoor verder worden leeggepompt. Dit bevordert de bergingscapaciteit van het bassin. En daarmee de bergingscapaciteit van het rioolstelsel als geheel. Een ander voordeel is dat pompen in horizontale opstelling makkelijker demonteerbaar zijn. Dat is prettig bij onderhoudswerkzaamheden.

Rioolgemaal Wolphaertsbocht in Charlois heeft geen monumentale status. Het is wel een prachtig gebouw met veel oude details die bewaard moeten blijven. Oorspronkelijk was het een stoomgemaal. In de jaren ’80 kreeg het ook een kantoorfunctie. Het werd een uitvalsbasis van buitendienstmedewerkers van de gemeente.

rioolgemaal Wolphaertsbocht

In 2011 startte de renovatie van gemaal Wolphaertsbocht. Het gemaal is van top tot teen gerenoveerd. Dit betekent dat alle mechanische, elektrische, bouwkundige en civiele aspecten van het gemaal van a tot z vervangen zijn. Het gemaal heeft nu alle gebruikelijke hedendaagse technische snufjes. Bij het gemaal stond tijdens de renovatie een tijdelijke pompinstallatie. Deze moest tijdens de renovatie de afvoer van afvalwater garanderen.

Met de renovatie is de pompcapaciteit van Wolphaertsbocht verkleind van 9.000 m³ per uur naar 4.000 m³ per uur. Gemaal Wolphaertsbocht was altijd het eindgemaal van de zogenoemde Zuidlus. Vanuit Wolphaertsbocht ging al het afvalwater van Rotterdam Zuid naar de rioolwaterzuivering Dokhaven. Met de komst van de Pleinwegleiding is dit veranderd. Rotterdam Zuid heeft er twee eindgemalen bij gekregen: Zuiderparkweg en Pretorialaan. Daarom kon de capaciteit van Wolphaertsbocht worden verkleind.

De gemeente Rotterdam wil de kantoorruimtes in het gemaal gebruiken voor vergaderingen, workshops en dergelijke.

rioolgemaal Alexanderlaan

Gemaal Alexanderlaan is gebouwd in 1963. Het was bedoeld om het riool- en regenwater op te vangen van een steeds verder uitdijend stukje Rotterdam: de Alexanderpolder. Deze investering kwam destijds nog uit het 'heropbouwpotje'. Dat was na de Tweede Wereldoorlog beschikbaar voor de heropbouw van Rotterdam. Het gemaal beschikte destijds over hoogtechnische pompen die konden worden afgesteld met een tandwielkast. Inmiddels is dit gemaal al twee keer gerenoveerd. Het heeft nu pompen die met een frequentie-omvormer worden aangestuurd. Deze besturing kan op afstand worden overgenomen door de meldkamer van de afdeling Water.

Technische specificaties

Gemaal Alexanderlaan heeft een netto berging van 18.964 m3, wat gelijk staat aan 9,5 mm regen. Het totale verharde oppervlak is 125 hectare. Bij droog weer zou het gemaal ongeveer 18 uur kunnen stilstaan zonder een overstort op de oppervlaktewateren. Er staan drie gelijke pompen, elk met een vermogen van 500 kW. Elke pomp kan afzonderlijk 1.700 m3 per uur afvoeren. De gezamelijke capaciteit is 5.050 m3 per uur. De toevoer van huishoudelijk rioolwater is gemiddeld 610 m3 per uur. Dit rioolwater komt uit het eigen bemalingsgebied. Maar ook uit elf onderbemalingen op strategische punten in de Alexanderpolder. Plus water van het hoofdgemaal Fioringras en een gemaal van het waterschap in Bergschenhoek. Dit water wordt doorgepompt naar de zuivering aan de Kralingse Veer. Het kan eventueel ook naar de zuivering aan de Groenedijk worden verpompt.

Ligging van het gemaal

Het gemaal Alexanderlaan ligt in de wijk Oosterflank van de Alexanderpolder. Direct achter de metrohalte Prinsenlaan, Leningradweg 7. Het gemaal dankt zijn naam aan de achterliggende weg, de Prins Alexanderlaan.

Technische specificaties

 • Het bemalingsgebied van gemaal Heemraadsplein heeft een netto berging van 7179 m3
 • Dit staat gelijk aan 6,8 mm regen
 • Het verharde oppervlak van dit gebied is 110 hectare
 • Het gemaal verpompt per jaar meer dan 15 miljoen m3 naar de zuivering
 • Er staan vier gelijke pompen opgesteld, die een afzonderlijke capaciteit hebben van 3660 m3 per uur bij 1,1 bar
 • De motoren van deze pompen hebben elk een vermogen van 170 kW. Deze zorgen voor een verbruik van ongeveer 900.000 kWh per jaar

 

Ligging en procesvoering

rioolgemaal Heemraadsplein

Het gemaal Heemraadsplein ligt, hoe kan het ook anders, aan het Heemraadsplein in de wijk Nieuw-Mathenesse. Dit gebied wordt omsloten door de Mathenesserlaan, Claes de Vrieslaan,  Rochussenstraat en de Nieuwe Binnenweg. Het gemaal staat aan de oostkant van het plein. Het is niet omheind met een hek, zodat u het op korte afstand kunt bezichtigen.

Zes grote gemalen (Hoekersingel, Spaansebocht, Westkous, Thurledeweg, Statensingel en West-Sidelinge) lozen hun afvalwater naar gemaal Heemraadsplein. Daarnaast ontvangt het gemaal natuurlijk ook het water uit de eigen omgeving (onderbemaling). De vier pompen transporteren dit afvalwater naar de zuivering op de Doklaan.

Technische specificaties

 • Het bemalingsgebied van gemaal Schurmannstraat heeft een netto berging van 26.820 m3
 • Dit staat gelijk aan 9,8 mm regen
 • Het verharde oppervlak van dit gebied is 312 hectare
 • Het gemaal verpompt per jaar meer dan 15,4 miljoen m3 naar de zuivering
 • Er staan vijf pompen opgesteld. Drie voeren af naar de afvalwaterzuivering en twee naar de Maas. De pompen naar de AWZI hebben een afzonderlijk debiet van 3600 m³ per uur bij een motorvermogen van 283kW. De pompen naar de Maas hebben een debiet van 4200 m³ per uur bij een motorvermogen van 155kW
 • De motoren van deze pompen zorgen voor een verbruik van ongeveer 1.000.000 kWh per jaar

Geschiedenis

rioolgemaal Schurmannstraat

Het gemaal aan de Schurmannstraat is in 1954 gebouwd. Het verving het gemaal aan de Boezemsingel dat niet meer aan de vraag kon voldoen. In 1982 en 2005 is het gemaal grondig gerenoveerd om te kunnen voldoen aan de huidige stand van de techniek.

Ligging en procesvoering

Het gemaal Schurmannstraat ligt aan de Schurmannstraat in het centrum van de stad. Het ligt ingeklemd tussen de Warande, Goudsesingel en de Boezemweg. Station Oostplein ligt op een steenworp afstand van dit gemaal, dus het is met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken.
Gemaal Kempensingel, Noordplein, Molenplein en de onderbemaling (afvalwater uit het gebied) lozen hun afvalwater in het bassin van het gemaal. Pompen 1,2 en 3 lozen hun water naar de AWZI. Pompen 4 en 5 voeren af naar de Maas. Dit laatste gebeurt alleen als het afvalwater dreigt over te storten in de singels. Bij hevige regenval kunnen we ook met een afsluiter pompen 1, 2 en 3 naar de Maas openzetten.

Technische specificaties

 • Het bemalingsgebied van gemaal Pretorialaan heeft een netto berging van 17.342 m3. Dit staat gelijk aan 8,3 mm regen
 • Het verharde oppervlak van dit gebied is 210 hectare (wijk Feijenoord)
 • Het gemaal verpompt per jaar gemiddeld 7,4 miljoen m3 naar de zuivering. En zo’n 410 duizend m3 rechtstreeks naar de Maas in extreme weersituaties
 • Er staan 5 elektrisch aangedreven pompen opgesteld met vermogens van 55 KW (1x) en 200 KW (4x). Met op afstand bedienbare afsluiters kan gekozen worden waar er naartoe wordt gepompt. Naar de AWZI, naar de Maas, of naar beide. Naar de AWZI mag 3.200 m³ per uur worden gepompt. Richting de Maas kan het gemaal met alle pompen samenwerkend maximaal 6.900 m³ per uur verpompen
 • Het energieverbruik is ongeveer 613.000 kWh per jaar
 • De procesvoering van het gemaal is automatisch. Het wordt bewaakt vanuit de CPRW. Als het nodig is kan er vanuit de CPRW worden ingegrepen op het proces.

Geschiedenis

rioolgemaal Pretorialaan

Het gemaal aan de Pretorialaan is in 1899 als het ‘Zuidoostelijk rioolgemaal’ gesticht. De pompen werden toen nog door middel van stoom aangedreven. In 1926 is het gemaal omgebouwd naar elektrisch aangedreven pompen. Door het structuurplan in 1984 is het gemaal weer grondig verbouwd. Door het structuur plan mocht het rioolwater niet meer rechtstreeks naar de Maas, maar moest het naar de afvalwaterzuivering. Tot op heden vinden regelmatig diverse aanpassingen plaats om te kunnen voldoen aan de huidige stand van de techniek.

Ligging

Het gemaal Pretorialaan ligt in Feijenoord, op de hoek Putselaan en Pretorialaan, vlakbij het Afrikaanderplein. Het metrostation Maashaven is vlakbij, zodat het met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken is.

Technische specificaties

 • Het bemalingsgebied van gemaal Zuiderparkweg heeft een netto berging van 3.807 m3. Dit staat gelijk aan 8,1 mm regen
 • Het verharde oppervlak van dit gebied is 47.2 hectare
 • Er staan drie gelijkwaardige elektrisch aangedreven pompen met vermogens van 90 KW. Hiermee kan tot 4.200 m³ per uur worden gepompt
 • Het gemaal verpompt per jaar gemiddeld 7,2 miljoen m3 naar de zuivering
 • Het energieverbruik is ongeveer 524.000 kWh per jaar
 • De procesvoering van het gemaal is automatisch. Het wordt bewaakt vanuit de CPRW. Als het nodig is kan er vanuit de CPRW worden ingegrepen in het proces
Rioolgemaal Zuiderparkweg. Op de foto is de tijdelijke pompinstallatie die tijdens de renovatie in 2008 nodig was duidelijk zichtbaar

Het in 1941 gestichte gemaal aan de Zuiderparkweg staat zo ongeveer voor de deur van het Ahoy-complex. Het gemaal is ontworpen en gebouwd met elektrisch aangedreven pompen. Het verpompt niet alleen rioolwater van het eigen bemalingsgebied, het zuidelijk gedeelte van Charlois. Het doet ook dienst als doorvoergemaal van rioolwater uit de gebieden Oud IJsselmonde, Lombardijen, en groot IJsselmonde.

In het structuurplan 1984 werd afgesproken het rioolwater niet meer af te voeren naar de Maas, maar naar de afvalwaterzuiveringen. Hierna is het gemaal grondig verbouwd. In 2008 was de installatie weer ‘aan de beurt’ om vernieuwd te worden. Leidingen en pompen zijn vervangen. Er vond ook een betonrenovatie van het bassin plaats.

Het gemaal pompte tot 2011 naar het eindgemaal op Zuid aan de Wolphaertsbocht. Van daar ging het afvalwater verder naar de zuivering Dokhaven. Na het aanleggen van de  persleiding in de Pleinweg in 2010/2011 is het gemaal Zuiderparkweg een eindgemaal geworden. Dat betekent dat het rechtstreeks afvoert naar de zuivering. Door de veranderde omstandigheden vindt er een proef plaats met het oversynchroon draaien van de pompen. Daarbij worden de pompen met meer dan de normale 50 hz frequentie van het lichtnet aangedreven.

Ligging

Het gemaal Zuiderparkweg staat tussen winkelcentrum Zuidplein en de Ahoy in, aan de rand van het plein voor het hallencomplex. Het metrostation Zuidplein is vlakbij, zodat het met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken is.

Gemaal van de toekomst

Rotterdam wil in 2050 zo goed als klimaatneutraal zijn. Om deze reden worden gemalen in Rotterdam aangepast tot een ‘gemaal van de toekomst’. Een gemaal van de toekomst is een gemaal waar meerdere slimme en duurzame aanpassingen worden toegepast om minder CO2 uit te stoten en energie te besparen. De aanpassingen die worden toegepast, zijn onder meer: slimme pompen, zuinige motoren, zonnepanelen, duurzame verlichting, klimaatregeling, groene daken en riothermie.

Benieuwd wat deze aanpassingen doen? Lees hier meer over het gemaal van de toekomst.