Riolering Abelenlaan
Gepubliceerd op: 04-04-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/riolering-abelenlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Stedin Netbeheer, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam werken aan het groot onderhoud in de Abelenlaan en omgeving. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met mei 2024.

Stedin vervangt de gasleiding en elektrakabels, Evides de waterleiding en de gemeente Rotterdam het riool. Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de bestrating weer netjes.

Afsluitingen van rijweg en parkeervakken

Het werk van Stedin en Evides gebeurt vooral in de stoepen. Soms is het nodig om ook in de rijweg te werken. De rijweg is dan tijdelijk dicht. Dit duurt maximaal twee dagen.

Parkeervakken zijn vaak wat langer afgesloten. Houd daarom de gele borden op straat in de gaten. Deze borden geven aan wanneer de aannemer waar werkt. Waar dat kan, probeert de aannemer parkeervakken zoveel mogelijk vrij te houden tussen 16.00 uur en 7.00 uur. Bewoners kunnen dan 's avonds en 's nachts parkeren. En overdag kan de aannemer zijn werk doen.

Werkgebied Stedin en Evides

In de afgelopen maanden hebben Stedin en Evides gewerkt in de Beukenlaan, Leliestraat, Goudenregenstraat, Esdoornlaan, Dahliastraat, Rozenstraat, Freesiastraat, Narcissenstraat en de Magnoliastraat. Hier zijn de hoofdleidingen vervangen. In het najaar van 2022 gaat het werk door in de Molenweg, de Abelenlaan (bij de kruising met de Tulpenstraat) en langs de Wilgensingel. Ook hier vervangen zij de hoofdleidingen.

Tijdelijk dichtstraten

Op sommige plekken zijn Stedin en Evides al klaar met hun werk. Op die plekken maakt de aannemer de stoepen en parkeervakken tijdelijk weer begaanbaar voor bewoners. Hij doet dit in de huidige indeling en hergebruikt zoveel mogelijk de oude stenen en tegels. Na het vervangen van het riool brengt de aannemer wel de nieuwe indeling aan. Nieuw materiaal dat hij nu al gebruikt, wordt dan hergebruikt.

Werkgebied gemeente Rotterdam

Links in het groen is werkgebied 1 aangegeven. Recht in het blauw ziet u werkgebied 2.

We doen dit werk in stappen: werkgebied 1 en werkgebied 2. De werkzaamheden in werkgebied 1 zijn afgerond. Half  oktober 2022 start aannemer de Bruyn & Nelisse in werkgebied 2. Werkgebied 2 is het woonblok tussen de Dahliastraat en de Rozenstraat tot aan de Wilgensingel.

De gele borden op straat geven aan waar u niet mag parkeren en vanaf wanneer dat geldt. Zo kunt u zien wanneer we bij u in de straat werken.

Klik op de afbeelding om de kaart te vergroten.

Een goed functionerend rioolstelsel

Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Daarom wordt in Rotterdam op verschillende plekken het riool vervangen.

Wat dat inhoudt en waarom we dat doen, is te zien in deze video:

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook (deels) de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting. De gemeente vervangt alleen het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt, bijvoorbeeld in uw voortuin.

Bij woningen die grenzen aan het openbaar gebied wordt de hemelwaterafvoer (regenpijp) afgekoppeld van het vuilwaterriool en apart aangesloten op het DIT-riool (regenwaterriool).

Vragen en antwoorden

Stedin vervangt 3,3 kilometer aan gasleiding en 1,1 kilometer aan elektrakabels. In totaal vervangen zij in 318 woningen de huisaansluiting van gas en elektra. Stedin heeft een wettelijke verplichting om voor 2027 alle gietijzeren leidingen te vervangen. Ongeacht de wens tot een aardgasvrij Rozenburg in 2035.

Evides vervangt bijna 4 kilometer aan leidingen in dikte verschillend van 2 tot 10 centimeter. Daarnaast vervangt Evides 330 huisaansluitingen en zet zij 425 huisaansluitingen over op de nieuwe leiding.

Voordat we starten met het groot onderhoud maakt Fides Expertise foto vooropnames van de panden. Ze letten daarbij vooral op bestaande scheuren, lekkages en dergelijke. Dit beschrijven en fotograferen zij. Mocht tijdens het werk aan de wijk schade ontstaan, dan kunnen gemeente en bewoners met behulp van de foto vooropnames de situatie vergelijken. Zo voorkomen we onduidelijkheid over wanneer eventuele schade is opgetreden.

Het is nodig dat Fides Expertise een pand van binnen en van buiten inspecteert. In de brief van Fides Expertise staat hoe u hiervoor zelf een afspraak kunt maken. En in diezelfde brief staat hoe u via Fides-expertise.nl het rapport van uw eigen woning kunt inzien.

Tekening die laat zien hoe de twee aparte buizen in de grond liggen.

In de Abelenlaan en omgeving ligt nu nog een gemengd riool. Dat betekent dat het afvalwater uit de woningen en het regenwater samenkomen in het riool. En vervolgens gezamenlijk naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie gaan.

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de huidige buis voor twee buizen. Een buis voor het afvalwater vanuit de woningen en een voor het regenwater. Alleen het afvalwater vanuit de woningen gaat dan nog via de vuilwaterleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  En het regenwater gaat naar de singel in de buurt. Dit gebeurt via een drain infiltratietransportleiding die is aangesloten op de putten in de stoep. Een gescheiden riolering voorkomt zo dus vervuiling van het water in sloten, singels en vijvers. En is ook nog eens energiezuinig omdat we het regenwater niet hoeven te zuiveren.

Bewoners kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het schoonhouden van het oppervlakte water. Enkele tips daarvoor vindt u op de pagina Riolering.

We vragen u ook om, als dat nodig is, overhangend groen en hagen terug te snoeien tot aan de erfgrens, zodat de werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd kunnen worden. En om obstakels die in de openbare ruimte staan, weg te halen. Denk daarbij aan fietsen, bankjes, bloembakken. De gehele breedte van het trottoir moet vrij zijn om de tegels te kunnen leggen en de buitenruimte weer netjes te maken. Helpt u mee, zodat we ons werk kunnen doen?

Buitenruimte weer netjes

Foto’s die laten zien hoe straat, stoep en wandelpad er straks uitzien.

Als het werk aan de kabels, leidingen en het riool klaar is, maken we de buitenruimte weer netjes. Dit betekent dat we de weg en stoep opnieuw bestraten. We proberen zoveel mogelijk het materiaal van de rijweg te hergebruiken. Ook voegen we groen en beplanting toe aan de buurt. In de Esdoornlaan verplaatsen we een paar bomen, dan staan ze netter bij elkaar in een groep. De straatlantaarns zijn kortgeleden al vervangen voor LED. De exacte locatie kan mogelijk nog wat verschuiven.

In heel Nederland zakt de grond. Ook in het Rijnmondgebied. We gebruiken onderhoudsmomenten om de straat en stoep weer op de juiste hoogte te brengen. Uit metingen blijkt dat de grond in de Abelenlaan en omgeving bijna niet is gezakt. Slechts in enkele gevallen moeten we de rijweg iets ophogen. Dat zal hooguit een paar centimeter zijn. Voor de tuinen en de woningen is dit verwaarloosbaar.

Nieuwe inrichting vanuit bewonersparticipatie

Tijdens twee avonden in oktober 2018 konden bewoners van de Abelenlaan en omgeving meedenken over de nieuwe inrichting van hun buurt. In april 2019 presenteerden we het conceptplan en konden de buurtbewoners daarop reageren. Sinds juni 2019 is het ontwerp definitief.

Werktijden en mogelijke overlast

We werken van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 17.00 uur. In uitzonderlijke gevallen werken we langer door. De werkzaamheden kunnen geluid(soverlast), stof en voelbare trillingen opleveren. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wegafsluiting en bereikbaarheid

Het gebied waar we werken, sluiten we af voor verkeer. Gele omleidingsborden wijzen de weg. In de opgebroken gedeeltes leggen we rijplaten. Die zijn uitsluitend bedoeld voor brandweer, ambulance en politie. Het is verboden hierop te parkeren. Hulpdiensten kunnen er dus altijd langs.

Bijzondere gebeurtenis

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar abelenlaan@rotterdam.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 010.

Invalidenparkeerplaats

Ook in geval van een invalidenparkeerplaats in het werkgebied, zoeken we samen een oplossing. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar abelenlaan@rotterdam.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 010.

Afval en grofvuil

De vuilniswagens kunnen de straten die zijn opgebroken niet bereiken. Afvalcontainers kunnen op de gebruikelijke dag aan de weg worden gezet, buiten het werkgebied.  De ondergrondse containers worden tijdelijk boven de grond geplaatst. In de buurt van hun oorspronkelijke plek, maar wel buiten het werkgebied. Tijdens groot onderhoud is het ophalen van grofvuil soms niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de pagina Grofvuil of via telefoonnummer 14 010.

Ontvang alle updates op uw telefoon of tablet

Om u op de hoogte te houden over dit project maken wij gebruik van onze app 'Rotterdam aan de Slag', ofwel RADS! Als u aangeeft dat u meldingen wilt ontvangen, krijgt u alle updates direct op uw telefoon of tablet. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Download gratis de Rotterdam aan de slag!-app via de Appstore of Playstore en ontvang alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Abelenlaan? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via abelenlaan@rotterdam.nl of stel uw vraag via 14 010. U kunt ook online een melding over de buitenruimte maken.